Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende regels omtrent taalondersteuning Subsidiekader Taalondersteuning Nieuwkomerskinderen Groep 1 en 2

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende regels omtrent taalondersteuning Subsidiekader Taalondersteuning Nieuwkomerskinderen Groep 1 en 2
CiteertitelSubsidiekader Taalondersteuning Nieuwkomerskinderen Groep 1 en 2
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlagen2018 aanvraagformulier nieuwkomersonderwijs groep 1 en 2-2 verantwoordingsformulier nieuwkomersonderwijs groep 1 en 2-1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening
 2. titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-06-201801-06-2018nieuwe regeling

29-05-2018

Gemeenteblad 2018, 119523

Regelgevingregister 2018, nr. 7.02 / collegebesluit 29-5-2018, nr. 6.0

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidiekader Taalondersteuning Nieuwkomerskinderen Groep 1 en 2 basisonderwijs

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel,

 

Gelet op:

 

De Algemene subsidieverordening en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

Overwegende dat:

 

 • -

  steeds meer kinderen, die geen Nederlands spreken, worden aangemeld op de basisscholen in Tiel;

 • -

  door deze toename de druk op de basisscholen is toegenomen;

 • -

  het geoormerkte budget Onderwijsachterstandenbeleid ruimte biedt voor subsidiëring van nieuwkomerskinderen in groep 1 en 2;

 • -

  dat door de subsidiëring extra ondersteuning beschikbaar komt voor het zo snel mogelijk leren van de Nederlandse taal;

 • -

  het college op 29 mei 2018  heeft besloten om vanaf 1 juni 2018 tot nader orde € 2.500,- (met een maximumplafond van € 50.000,-) per nieuwkomerskind beschikbaar te stellen uit het Onderwijsachterstandenbudget onder de voorwaarde dat hij/ zij woonachtig is in Tiel en instroomt in de groepen 1 en 2 op een Tielse basisschool en dat het budget alleen mag worden ingezet worden ten behoeve van taalondersteuning;

   

BESLUIT:

Vast te stellen het navolgende subsidiekader:

Artikel 1 Begrippen

In dit subsidiekader wordt verstaan onder:

 • a.

  Nieuwkomerskinderen: in Tiel woonachtige kinderen in de basisschoolleeftijd, die uit het buitenland komen en bij het indienen van de aanvraag niet langer dan 1 jaar in Nederland woonachtig zijn en de Nederlandse taal niet beheersen.

 • b.

  Schoolbesturen: de besturen van de basisscholen in Tiel zijnde de Stichting OPO-Rivierenland, SKOR, CPOB, Vrije school Johannes en BasisBuren.

 • c.

  Basisscholen: in Tiel gevestigde basisscholen die vallen onder de schoolbesturen zoals benoemd in artikel 1 sub b.

Artikel 2 Doel van de subsidie

 • 1.

  Het doel van de subsidie is het zo spoedig mogelijk aanleren van de Nederlandse taal door nieuwkomerskinderen.

 • 2.

  De subsidie wordt uitsluitend verleend voor de inzet van middelen ten behoeve van het leren van de Nederlandse taal, zoals extra inzet door de leerkracht, de intern begeleider of de klassenassistent en/of voor dat doeleinde te gebruiken materialen.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door de schoolbesturen en/ of de locatieleider van de basisscholen ten behoeve van nieuwkomerskinderen die starten in groep 1 en 2 van het basisonderwijs.

 • 2.

  Voor het betreffende kind is niet eerder subsidie aangevraagd en gekregen op grond van deze regeling of de regeling uit 2016 en 2017.

Artikel 4 Subsidieaanvraag

 • 1.

  De aanvraag kan worden ingediend vanaf 1 juni 2018.

 • 2.

  De subsidieaanvraag bevat het volledig ingevulde aanvraagformulier, als bedoeld in bijlage 1 van deze regeling.

 • 3.

  De subsidieaanvraag bevat een onderbouwing van de inzet van de middelen ten behoeve van de extra ondersteuning van de nieuwkomerskinderen en besteedt in ieder geval aandacht aan de vraag:

  • a.

   op welke wijze de subsidie bijdraagt aan de extra taalondersteuning van de betreffende leerling(en) en

  • b.

   hoe deze interventie gepositioneerd is binnen het onderwijs.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt € 2.500,- per nieuwkomerskind.

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt € 50.000,- per kalenderjaar.

 • 2.

  De aanvragen voor subsidie worden op volgorde van ontvangst beschikt.

 • 3.

  Een aanvraag wordt in de bedoelde volgorde opgenomen als zij volledig behandeling genomen als deze volledig is.

 • 4.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 5.

  Een subsidie wordt geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

Artikel 7 Subsidievaststelling

 • 1.

  Het college stelt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag de subsidie vast.

 • 2.

  Aan het besluit tot subsidievaststelling gaat geen besluit tot subsidieverlening vooraf.

 • 3.

  Het besluit bevat, naast de hoogte van de subsidie, een aanduiding van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt.

Artikel 8 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  De subsidie dient in het betreffende kalenderjaar te zijn besteed.

 • 2.

  Onverminderd de verplichtingen uit de Algemene subsidieverordening gemeente Tiel is de subsidieontvanger verplicht om:

  • a.

   Voor 1 maart van het daarop volgende kalenderjaar bij het college via het vaststellingsformulier als bedoeld in bijlage 2 een totaaloverzicht van de financiële verantwoording met betrekking tot de inzet van de subsidies aan te leveren;

  • b.

   voor 1 maart van het daarop volgende kalenderjaar bij het college een inhoudelijke verantwoording aan te leveren via het vaststellingsformulier als bedoeld in bijlage 2 waarin wordt weergegeven op welke wijze de subsidie is ingezet op de betreffende basisschool of –scholen en of het nieuwkomerskind of de groep nieuwkomerskinderen profijt hebben gehad van de subsidie.

Artikel 9 Betaling

De subsidie wordt binnen zes weken na het besluit op de aanvraag uitbetaald.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit subsidiekader treedt de dag na de bekendmaking in werking en werkt terug tot en met 1 juni 2018.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidiekader Taalondersteuning Nieuwkomerskinderen Groep 1 en 2

Bijlage 1: Aanvraagformulier Subsidie Taalondersteuning Nieuwkomerskinderen Groep 1 en 2

2018 aanvraagformulier nieuwkomersonderwijs groep 1 en 2-2

Bijlage 2: Vaststellingsformulier Subsidie Taalondersteuning Nieuwkomerskinderen Groep 1 en 2

verantwoordingsformulier nieuwkomersonderwijs groep 1 en 2-1