Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
MijnGemeenteDichtbij

Regeling functionaris voor de gegevensbescherming

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMijnGemeenteDichtbij
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling functionaris voor de gegevensbescherming
CiteertitelRegeling functionaris voor de gegevensbescherming
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpFG, Algemene verordening gegevensbescherming, AVG

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene verordening gegevensbescherming, art. 37 e.v.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-05-2018Nieuwe regeling

17-05-2018

Gemeentebladen 2018, 110096 en 110102 | 25-05-2018

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling functionaris voor de gegevensbescherming

Het dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij;

 

overwegende:

 • -

  dat het dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij een functionaris voor de gegevensbescherming heeft benoemd als bedoeld in artikel 37 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG);

 • -

  dat het in verband met de onafhankelijke positie van deze functionaris wenselijk is taken en bevoegdheden in een regeling vast te leggen;

 

gelet op de artikelen 37 e.v. van de AVG;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende regeling:

 

Regeling functionaris voor de gegevensbescherming

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  AVG: Algemene verordening gegevensbescherming;

 • -

  FG: functionaris voor de gegevensbescherming.

Artikel 2
 • 1.

  Er is een FG als bedoeld in artikel 37 van de AVG.

 • 2.

  De FG wordt benoemd voor onbepaalde tijd.

Artikel 3
 • 1.

  De FG kan beschikken over de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke financiële middelen en faciliteiten.

 • 2.

  De FG heeft de bevoegdheid om ongevraagd alle ruimtes welke gebruikt worden ten behoeve van MijnGemeenteDichtbij te betreden indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taak.

 • 3.

  De FG heeft in relatie tot zijn taken de bevoegdheid om inlichtingen en inzage te vorderen en om zaken te onderzoeken.

 • 4.

  Eenieder is verplicht aan de FG binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.

Artikel 4
 • 1.

  De FG vervult de taken overeenkomstig het bepaalde in de AVG.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid houdt de FG onafhankelijk toezicht op de toepassing en naleving van de AVG.

 • 3.

  De FG zie toe op het privacybeleid van MijnGemeenteDichtbij.

 • 4.

  De FG verricht stelselmatig onderzoek over de wijze waarop persoonsgegevens wordt verwerkt en beveiligd.

 • 5.

  Bij de interpretatieverschillen ten aanzien van de privacyregelgeving prevaleert de zienswijze van de FG.

 • 6.

  De FG wordt steeds in een vroegtijdig stadium betrokken bij vraagstukken op gebied van informatiebeveiliging en privacy.

 • 7.

  De FG adviseert over de aanwezigheid van kennis met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy op een adequaat niveau binnen MijnGemeenteDichtbij en draagt zo nodig bij aan kennisoverdracht.

 • 8.

  De FG adviseert bij privacy-incidenten over ernst en omvang.

Artikel 5

De FG helpt c.q. ondersteunt aanvullend op lokaal geldende afspraken dienaangaande bij de afhandeling van klachten die betrekking hebben op het gebruik van persoonsgegevens.

Artikel 6
 • 1.

  Uit de werkzaamheden van de FG kunnen aanbevelingen voortvloeien voor de omgang met persoonsgegevens. Deze aanbevelingen zijn uiteindelijk bestemd voor de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

 • 2.

  Rapportages op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens worden eerst aan het bestuursorgaan toegezonden nadat deze zijn gezien door de FG.

 • 3.

  De FG fungeert als intermediair met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij op 17 mei 2018.

De secretaris,

mr. J.A.F.M. Vorstenbosch

De voorzitter,

mr. J.C.M. Pommer