Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Haaglanden

Besluit aanwijzinig externe toezichthouder Omgevingsdienst Haaglanden DPA 2017 IV Zwart

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Haaglanden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit aanwijzinig externe toezichthouder Omgevingsdienst Haaglanden DPA 2017 IV Zwart
CiteertitelBesluit aanwijzing externe toezichthouder ODH DPA 2017 IV
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpexterne toezichthouder

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden, art. 23

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-08-2017Nieuw besluit

17-08-2017

Blad gemeenschappelijke regeling 2017, 480

ODH-2017-00087321

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing externe toezichthouder Omgevingsdienst HaaglandenDPA 2017 IV Zwart

De directeur van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH),

 

overwegende dat:

een aanwijzing tot toezichthouder in het kader van bepaalde wettelijke regelingen alleen voor ambtenaren kan gelden;

door middel van de aanstelling als onbezoldigd ambtenaar aan deze voorwaarde wordt voldaan;

 

gelet op

de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden almede de met de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, en Zoetermeer gesloten overeenkomsten inzake de uitvoering van wettelijke taken, additionele taken en adviesdiensten;

 

artikel 5.1, artikel 5.2 en artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht;

artikel 1:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag (ARG)

 

de mandaatbesluiten van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, de colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer houdende de verlening van mandaat aan de directeur van de Omgevingsdienst Haaglanden; ieder voor zover het mandaat strekt en deze in werking is getreden,

BESLUIT
 • I.

  De volgende functionaris aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar voor de periode van 21 augustus 2017 t/m 31 december 2018

  Martinus Evert Zwart, geboren 11 februari 1975

  Bovengenoemd persoon is werkzaam bij DPA milieu en gedetacheerd bij de Omgevingsdienst Haaglanden.

 • II.

  De onder I genoemde functionaris wordt aangewezen als toezichthouder, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens

  de Wabo en de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde wetten voor zover dit bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald;

  Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

  Wet explosieven voor civiel gebruik;

  de Provinciale Milieu Verordening;

  de regelingen ter vervanging van de onder 1, 2, 3 en 4 genoemde wetten en regelingen, voor zover hun aard en strekking ten opzichte daarvan niet wezenlijk veranderen.

 • III.

  Aan de onder I. genoemde persoon wordt, ten behoeve van de toezichtuitoefening op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de onder punt II. genoemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”.

 • IV.

  Dit besluit wordt bekend gemaakt conform artikel 3:41 van de Awb door toezending aan DPA Milieu, Gatwickstraat 11, 1043 GL Amsterdam ter attentie van de onder I genoemde functionaris;

 • V.

  Dit besluit wordt conform artikel 3:42 van de Awb bekend gemaakt door plaatsing in het Blad Gemeenschappelijke Regeling en treedt in werking met ingang van de dag nadat het daarin bekend is gemaakt.

 • VI.

  Dit besluit wordt aangehaald als: “Besluit aanwijzing externe toezichthouder ODH DPA 2017 IV”

Den Haag, 17 augustus 2017

De directeur,

Ir. L.P. Klaassen