Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxtel

Uitvoeringsvoorschriften basisregistraties adressen en gebouwen Boxtel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxtel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsvoorschriften basisregistraties adressen en gebouwen Boxtel
CiteertitelUitvoeringsvoorschriften BAG Boxtel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-201009-01-2021Nieuwe regeling

12-01-2010

Brabants Centrum, 14-01-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsvoorschriftenbasisregistraties adressen en gebouwen Boxtel

 

 

Hoofdstuk 1. Technische uitvoeringsvoorschriften

Artikel 1. Wijze van toekenning van nummers

De wijze van toekenning van de nummers gebeurt in de woonplaatsen Boxtel en Liempde overeenkomstig systeem A uit de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983.

Artikel 2. Plaatsing van de nummerdragers

Nummerdragers worden aangebracht overeenkomstig het gestelde in de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983.

Artikel 3. Afmetingen en vormgeving nummerdragers

 • 1.

  Nummerdragers moeten voldoen aan het gestelde inzake afmetingen en vormgeving in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959.

 • 2.

  Indien niet wordt voldaan aan het voorschrift van het eerste lid, hebben de nummerdragers een mate van leesbaarheid die ten minste gelijkwaardig is aan wat wordt beoogd met het eerste lid.

Artikel 4. Materiaalkeuze voor de nummerdragers

Het materiaal dat wordt toegepast voor de vervaardiging van al dan niet te verlichten nummerdragers, is in overeenstemming met het over de uitvoering van de dragers gestelde in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959.

Artikel 5. Voeren oude en nieuwe namen en nummeraanduidingen

Bij het gedurende een jaar naast elkaar gebruiken van de oude naam of de oude nummeraanduiding naast de nieuwe naam of de nieuwe nummeraanduiding wordt de oude naam met een streep en de oude nummeraanduiding met een kruis doorgehaald.

Artikel 6. Naamdragers

 • 1.

  De naamdragers moeten voldoen aan de gestelde functionele eisen ten aanzien van de afmetingen, de uitvoering, de constructie, de kleursoorten en de lichttechnische eigenschappen van de toegepaste materialen en de plaatsing van naamborden en naamverwijsborden, zoals vervat in de Nederlandse norm NEN 1772, uitgave 1992.

 • 2.

  Indien niet wordt voldaan aan het voorschrift van het eerste lid, hebben de naamdragers een mate van leesbaarheid die ten minste gelijkwaardig is aan wat wordt beoogd met het eerste lid.

Hoofdstuk 2. Administratieve uitvoeringsvoorschriften

Artikel 7. Toekennen nummeraanduidingen

 • 1.

  De nummeraanduiding van een adresseerbaar object bestaat uit een huisnummer van een of meer Arabische cijfers.

 • 2.

  Indien de bestaande situatie dit noodzakelijk maakt kan een huisletter of een huisnummertoevoeging bestaande uit ten minste 2 Arabische cijfers, worden toegekend.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid, bestaat de nummeraanduiding van bijzondere categorieën van adresseerbare objecten uit het huisnummer van het dichtst bij gelegen adresseerbare object, niet behorende tot een bijzondere categorie, waarbij de huisnummertoevoeging bestaat uit een tweeletterige, voor de categorie unieke, codering gevolgd door een tweecijferig volgnummer.

 • 4.

  Indien een nummeraanduiding bestaat uit een huisnummer en een huisnummertoevoeging bestaat de representatie van de nummeraanduiding uit het huisnummer, waarna een liggend streepje volgt, gevolgd door de huisnummertoevoeging.

Artikel 8. Naamgeving openbare ruimte

 • 1.

  Alvorens het college de naam van een openbare ruimte vaststelt, wint zij advies in van de commissie straatnaamgeving.

 • 2.

  Verzoeken en adviezen met betrekking tot de naamgeving van de openbare ruimte worden getoetst aan de volgende criteria:

  • a.

   de naam mag nog niet bestaan in de gemeente Boxtel of gelijken op een bestaande naam in de gemeente Boxtel;

  • b.

   de naam dient eenvoudig uitspreekbaar en spelbaar te zijn;

  • c.

   beledigende en dubbelzinnige namen dienen vermeden te worden;

  • d.

   nog levende personen mogen niet worden vernoemd. De enige uitzondering hierop vormen de leden van het Koninklijk Huis

  • e.

   indien personen worden vernoemd dient er – bij voorkeur – sprake te zijn van een duidelijke relatie met de gemeente Boxtel;

  • f.

   er worden geen straatnamen vernoemd naar bedrijven;

  • g.

   achtervoegsels ( -laan, -weg, -pad, et cetera) dienen niet tegenstrijdig te zijn met de vorm van de openbare ruimte waar een naam voor wordt gezocht;

  • h.

   namen binnen één project dienen een onderlinge relatie te hebben.

 • 3.

  Het college kan besluiten om in afwijking van het gestelde onder lid 2, sub a tot en met h van dit artikel de naam van een openbare ruimte vast te stellen.

Artikel 9. Wijziging naamgeving en nummering

 • 1.

  Bij het gedurende een jaar naast elkaar gebruiken van de oude naam of de oude nummeraanduiding naast de nieuwe naam of de nieuwe nummeraanduiding wordt de oude naam met een streep en de oude nummeraanduiding met een kruis doorgehaald.

 • 2.

  In het geval van een ambtshalve wijziging van de naam van een openbare ruimte of van de nummeraanduiding, ontvangen de hierdoor benadeelde particulieren en bedrijven hiervoor een onkostenvergoeding van € 50,00 resp. € 100,00.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid, kan het college een hogere vergoeding toekennen indien een particulier of bedrijf aantoont dat de te maken kosten hoger zijn dan de in het tweede lid genoemde vergoeding.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college kan het bepaalde in dit besluit buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang van het toekennen van een naam of nummeraanduiding, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze voorschriften treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 12. Citeertitel

Deze voorschriften worden aangehaald als 'Uitvoeringsvoorschriften BAG Boxtel'.

Toelichting 'Uitvoeringsvoorschriften basisregistraties adressen en gebouwen Boxtel'

Artikel 1. Wijze van toekenning van nummers

Ook voor nieuwe wijken of buurten, zoals de nieuwe woningen in het bestemmingsplan Heideweg, verdient het aanbeveling om een systeem van nummering te kiezen dat zo veel mogelijk aansluit bij het systeem dat van oudsher in de gemeente gangbaar is. In de Nederlandse norm 1773 (uitgave: Nederlands Normalisatie-instituut, Delft, herziene uitgave, 1983), hoofdstuk 3, zijn de in gemeente gangbare systemen van nummering nader gedefinieerd.

Zowel in de woonplaats Boxtel als in de woonplaats Liempde wordt – van oudsher – genummerd volgens systeem A. De hoofdregel van systeem A is dat de nummers oplopen, gerekend vanuit het centrum (of een centraal punt) van de gemeente. De norm bevat detailregels voor situaties waarin de hoofdregels niet onverkort toepasbaar zijn, alsmede nadere regels over etagewoningen en dergelijke. Tevens zijn toelichtende tekeningen opgenomen.

In Boxtel is het centrale punt van waaruit genummerd wordt de Zwaanse brug. In Liempde wordt het centrale punt gevormd door het Raadhuisplein.

 

Artikel 2. Plaatsing van de nummerdragers

Met het oog op de zichtbaarheid vanaf de openbare weg bevat de Nederlandse norm NEN 1773, hoofdstuk 4, maatvoorschriften voor de plaats van de nummerdragers, gerekend vanaf het maaiveld en de bijbehorende voordeur. Tevens worden regels gegeven voor de verzamel- en verwijsbordjes die nodig zijn bij de ligging van meer dan één woning (of bedrijf) in hetzelfde gebouw, respectievelijk bij de ligging binnen een complex of op grote afstand van de weg.

 

Artikel 3. Afmetingen en vormgeving nummerdragers

Eerste lid

In de Nederlandse norm NEN 1774 zijn tekeningen voor nummerdragers opgenomen met volledige maatvoering. Uitgegaan is van een hoogte van de cijfers van 88 millimeter. De breedte van de nummerdragers varieert, afhankelijk van het aantal cijfers waaruit een bepaald nummer bestaat. Het opgenomen cijferontwerp is van een schreefloos, op grote afstand leesbaar type.

 

Tweede lid

Bij de beoordeling van een gelijkwaardige leesbaarheid verdient het in elk geval aanbeveling om geen cijfers van een geringere hoogte dan circa 9 cm te accepteren.

 

Artikel 4. Materiaalkeuze voor de nummerdragers

De, overigens globaal omschreven, uitvoeringseisen in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959, zijn gericht op de keuze van materialen die duurzaam bestand zijn tegen weersinvloeden. Te verlichten nummerdragers bestaan in de regel uit zogenaamde transparanten, waarachter bij duisternis een lampje brandt.

 

Artikel 5. Voeren oude en nieuwe namen en nummeraanduidingen

Met het met een streep doorhalen van de oude naam en met een kruis doorhalen van de oude nummeraanduiding wordt voor eenieder die zoekt op de oude naam of de oude nummeraanduiding duidelijk dat er een wijziging in de naam of nummeraanduiding is opgetreden.

 

Artikel 6. Naamdragers

Dit artikel regelt de functionele eisen voor naamborden en naamverwijsborden.

 

Artikel 7. Toekennen nummeraanduidingen

Het eerste lid geeft aan dat de hoofdregel is dat een nummeraanduiding bestaat uit enkel een huisnummer bestaande uit een of meer Arabische cijfers.

 

Het tweede lid bepaalt dat een huisletter of huisnummertoevoegingen slechts worden toegekend indien de bestaande situatie daartoe aanleiding geeft.

Enkele voorbeelden:

 • -

  een nieuw huis dat gebouwd wordt tussen twee woningen met de nummeraanduidingen 6 en 8 krijgt als nummeraanduiding 6a (huisnummer 6 en huisletter a);

 • -

  een winkel/woonhuis met als nummeraanduiding 6 wordt verbouwd waarbij de winkel en het woonhuis als aparte verblijfsobjecten te onderscheiden zijn met elk een eigen adres: de winkel krijgt nummeraanduiding 6 en de bovenwoning krijgt als nummeraanduiding 6a;

 • -

  bij wat meer grootschalige bouw van appartementen in een bestaande (tussen)situatie krijgen de verschillende appartementen verschillende huisnummertoevoegingen, bijv. huisnummer 59 met de huisnummertoevoegingen 01 t/m 07.

 

Het derde lid bepaalt dat bij bijzondere categorieën van adresseerbare objecten een andere nummersystematiek wordt toegepast. Het betreft hier met name adresseerbare objecten die op grond van de wet een adres dienen te krijgen terwijl deze in het verleden niet werden voorzien. Het betreft hier o.a. zelfstandige garageboxen, betreedbare traforuimtes e.d. Enkele voorbeelden:

 • -

  zowel in Oost als in Selissenwal komen series garageboxen voor die in het kader van de BAG voorzien dienen te worden van een adres. Het huisnummer wordt afgeleid van het dichtstbijzijnde "reële" adresseerbare object, veelal een woning. De huisnummertoevoeging wordt dan gevormd door GA01, GA02, et cetera;

 • -

  de (betreedbare) traforuimte direct grenzend aan de woning Pastoor Mandersstraat 63 krijgt als huisnummer 63 en als huisnummertoevoeging TR01.

 

Het vierde lid bepaalt dat in verband met de leesbaarheid voor de representatie van een huisnummeraanduiding een liggend streepje wordt toegevoegd tussen het huisnummer en de huisnummertoevoeging. De Catalogus basisregistraties adressen en gebouwen 2009 bepaalt namelijk dat de huisnummertoevoeging slechts uit (maximaal 4) cijfers en/of letters mag bestaan. Andere tekens zijn niet toegestaan. De representatie van het adres van de hiervoor genoemde traforuimte ziet er dan als volgt uit: Pastoor Mandersstraat 63-TR01 te Boxtel.

 

Artikel 8. Naamgeving openbare ruimte

Geen toelichting.

 

Artikel 9. Wijziging naamgeving en nummering

Ambtshalve wijzigingen komen sporadisch voor en zijn meestal het gevolg van meer grootschalige bouwprojecten op basis van nieuwe bestemmingsplannen. Gevolgen voor huisnummering dienen in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld gebracht te worden. De met de vernummering gepaard gaande vergoeding kan dan in de exploitatieopzet van het bestemmingsplan worden meegenomen.

 

Artikel 10. Hardheidsclausule

Geen toelichting.

 

Artikel 11. Inwerkingtreding

De inwerkingtreding is zo spoedig mogelijk na bekendmaking door publicatie in het Brabants Centrum.

 

Artikel 12. Citeertitel

Geen toelichting.