Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borger-Odoorn

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorger-Odoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Drank- en Horecawet
  2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-04-2016Nieuwe regeling

21-04-2016

Gemeenteblad 28 april 2016, nr. 53532

16.11474

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDERS DRANK- EN HORECAWET

De burgemeester van Borger-Odoorn;

 

Overwegende dat:

  • het wenselijk is personen aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Drank- en Horecawet;

  • de burgemeester op grond van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel41, eerste lid onder b van de Drank- en Horecawet de bevoegdheid heeft daartoe ambtenaren aan te wijzen;

  • Op grond van artikel41 eerste lid sub b van de Drank- en Horecawet aangewezen ambtenaren belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de bepalingen genoemd in artikel44a van de Drank- en Horecawet;

  • De beoogde aangewezen toezichthouder voldoet aan de eisen zoals neergelegd in de 'Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet’;

 

Gelet op:

artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 41 eerste lid sub b Drank- en Horecawet en de 'Regeling toezichthoudende ambtenaren Drank- en Horecawet';

 

BESLUIT:

de heer B.A.J. van der Laan (geboren 15 juli 1988 te Stadskanaal) en mevrouw H.A. Langenburg (geboren 10 februari 1976 te Veendam) werkzaam bij en door de gemeente Emmen aangesteld als buitengewoon opsporingsambtenaar in het domein Openbare Ruimte, mede aan we wijzen als buitengewoon opsporingsambtenaar voor het grondgebied van de gemeente Borger-Odoorn, deze dan belast met het toezicht en de handhaving op het bepaalde in de Drank- en Horecawet.

Aldus vastgesteld op 21 april 2016. 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Gemeenteblad.

Dit besluit kan worden aangehaald als "Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet gemeente Borger-Odoorn". 

De burgemeester van de gemeente Borger-Odoorn,

Mr. JanSeton