Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Haaglanden

Besluit aanwijzing toezichtouder ODH Wijns

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Haaglanden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing toezichtouder ODH Wijns
CiteertitelBesluit aanwijzing toezichtouder ODH Wijns
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpaanwijzing toezichthouder

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden, art. 23

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-2016Nieuw besluit

06-10-2016

Blad gemeenschappelijke regeling 2016, 468

ODH-2016-00097767

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzingtoezichthouder ODH Wijns

De directeur van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH),

 

overwegende dat:

 • -

  aan de ODH opdracht is gegeven om het toezicht en de handhaving op het gebied van milieu- en aanverwante regelgeving uit te voeren;

 

gelet op

 • -

  de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden almede de met de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, en Zoetermeer gesloten overeenkomsten inzake de uitvoering van wettelijke taken, additionele taken en adviesdiensten;

 • -

  artikel 5.1, artikel 5.2 en artikel 5.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 1:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag (ARG)

 • -

  de mandaatbesluiten van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, de colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer houdende de verlening van mandaat aan de directeur van de Omgevingsdienst Haaglanden; ieder voor zover het mandaat strekt en deze in werking is getreden,

BESLUIT
 • I.

  De heer Albert Wijns, geboren 22 november 1957, als ambtenaar werkzaam bij de ODH, aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens

  de Wabo en de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde wetten voor zover dit bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald;

  Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

  Wet explosieven voor civiel gebruik;

  de Provinciale Milieu Verordening;

  de regelingen ter vervanging van de onder hiervoor genoemde wetten en regelingen, voor zover hun aard en strekking ten opzichte daarvan niet wezenlijk veranderen.

 • II.

  Aan de onder I. genoemde persoon wordt, ten behoeve van de toezichtuitoefening op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de onder punt II. genoemde wetten of regelingen, een legitimatiebewijs verstrekt als bedoeld in artikel 5:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de daarop gebaseerde “Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb”.

 • III.

  Dit besluit wordt bekend gemaakt conform artikel 3:41 van de Awb door uitreiking aan de onder I genoemde functionaris.

 • IV.

  Dit besluit wordt conform artikel 3:42 van de Awb bekend gemaakt door plaatsing in het Blad Gemeenschappelijke Regeling en treedt in werking met ingang van de dag nadat het daarin bekend is gemaakt.

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouder ODH Wijns.

Den Haag, 6 oktober 2016

De directeur, ir. L.P. Klaassen