Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leerdam

Verordening woonoverlast Leerdam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeerdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening woonoverlast Leerdam
CiteertitelVerordening woonoverlast Leerdam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-201815-01-2019Onbekend

22-02-2018

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening woonoverlast Leerdam

De raad van de gemeente Leerdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 januari 2018

overwegende dat

sinds 1 juli 2017 de Wet aanpak woonoverlast in werking is getreden, welke wet gemeenten meer mogelijkheden biedt om woonoverlast te beperken door het opleggen van een gedragsaanwijzing;

in Leerdam behoefte bestaat aan het kunnen toepassen van deze bevoegdheid;

het noodzakelijk is om deze bevoegdheid bij verordening vast te leggen.

Gelet op artikel 149 en 151 d lid 1 van de Gemeentewet:

b e s l u i t:

Vast te stellen de Verordening woonoverlast Leerdam.

Artikel 1 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet

 • 1.

  Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik geeft aan een persoon die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen is ingeschreven, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

 • 2.

  Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding van een schending van de zorgplicht als bedoeld onder 1 kan hij daarbij aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te doen of na te laten om verdere schending te voorkomen. De burgemeester stelt beleidsregels vast over het gebruik van deze bevoegdheid.

 • 3.

  De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke:

  • a.

   geluid- of geurhinder;

  • b.

   hinder van dieren;

  • c.

   hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn;

  • d.

   overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;

  • e.

   intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.

Artikel 2 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de in de artikelen 141 en 142 van het Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren en de door de burgemeester aangewezen personen.

Artikel 3 Binnentreden woningen

Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking ervan in het Gemeenteblad.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 22-02-2018.

De griffier, de voorzitter,

De heer B. de Winter De heer T.P.J. Bruinsma

Toelichting Verordening woonoverlast Leerdam

Algemeen

Per 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Deze wet behelst het opnemen van een nieuw artikel 151d in de Gemeentewet waarin de gemeenteraad de bevoegdheid krijgt om bij verordening de burgemeester toe te staan om een gedragsaanwijzing te geven aan gebruikers van woningen en erven dan wel de eigenaren daarvan als zij ernstige en stelselmatige hinder veroorzaken voor hun omgeving. Met deze maatregel kan de burgemeester woonoverlast aanpakken als andere middelen niet voorhanden zijn of niet het gewenste effect hebben gehad.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Lid 1

Dit lid is geformuleerd als een zorgplichtbepaling. Een bewoner hoort zich zo te gedragen dat zijn of haar buren daar geen ernstige hinder van ondervinden. Bij ernstige en herhaaldelijke hinder kan ook de verhuurder worden aangesproken.

Lid 2

Als last onder bestuursdwang of dwangsom kan de burgemeester gedragsaanwijzingen opleggen aan de overtreder. Het tweede lid schrijft ook voor dat de burgemeester in beleidsregels vastlegt hoe hij of zij invulling geeft aan deze bevoegdheid.

Lid 3

In het derde lid regelt de raad in welke gevallen de burgemeester in ieder geval toepassing kan geven aan deze bevoegdheid. Wij hebben overwogen om daarbij ook ernstige “vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf” op te nemen. Daarbij is het punt dat artikel 7:21 van het Bouwbesluit de facto hetzelfde regelt, ook met het tegengaan van overlast als motief. Dit artikel zal naar verwachting met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervallen, maar daar zal nog wel de nodige tijd over heen gaan.