Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
BEL Combinatie

Klachtenregeling Jeugd & Gezinteam Eemnes 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBEL Combinatie
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingKlachtenregeling Jeugd & Gezinteam Eemnes 2015
CiteertitelKlachtenregeling Jeugd & Gezinteam Eemnes 2015
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Jeugdwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2015Nieuwe regeling

20-04-2015

Gemeenteblad

37753

Tekst van de regeling

Intitulé

Klachtenregeling Jeugd & Gezinteam Eemnes 2015

Het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie;

In aanmerking nemend :

dat ten behoeve van de uitvoering van taken op het gebied van de Jeugdwet voor de gemeente Eemnes een Jeugd & Gezinteam is ingesteld dat organisatorisch onderdeel is van de BEL Combinatie en waarvan het personeel in dienst is van, dan wel werkt in opdracht van de BEL Combinatie

dat in de Nadere regels behorende bij de Verordening jeugdhulp gemeente Eemnes 2015, vastgesteld door het college van Eemnes op 2 december 2014, als vorm van beschikbare jeugdhulp is aangewezen “ondersteuning via het Jeugd & Gezinteam” ;

dat daaruit volgt dat de BEL Combinatie i.c. het Jeugd & Gezinteam als jeugdhulpaanbieder in de zin van de Jeugdwet moet worden aangemerkt;

dat ingevolge artikel 4.2.1 van de Jeugdwet een jeugdhulpaanbieder een regeling dient te treffen voor de behandeling van klachten over gedragingen van hen of voor hen werkzame personen, welke regeling erin dient te voorzien dat klachten worden behandeld door een klachtencommissie die bestaat uit tenminste drie leden, waaronder een voorzitter die niet werkzaam is voor of bij de jeugdhulpaanbieder;

dat artikel 4.2.1, lid 6 van de Jeugdwet bepaalt dat Titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is op klachten als hiervoor bedoeld en dat mitsdien de Klachtenregeling BEL Combinatie -gebaseerd op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht- niet van toepassing is op klachten als bedoeld in de Jeugdwet;

Overwegende:

dat het mitsdien noodzakelijk is om een regeling vast te stellen voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 4.2.1 van de Jeugdwet die betrekking hebben op het Jeugd & Gezinteam

dat voor de formele behandeling van deze klachten gebruik kan worden gemaakt van de Regionale klachtencommissie Jeugd Eemland te Amersfoort, welke commissie voldoet aan de vereisten van artikel 4.2.1 van de Jeugdwet;

Gelet op artikel 4.2.1 van de Jeugdwet;

B E S L U I T :

Vast te stellen de navolgende:

Klachtenregeling Jeugd & Gezinteam Eemnes 2015

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Klacht: mondelinge of schriftelijke (waaronder digitale) uiting van ongenoegen over gedragingen van voor het Jeugd & Gezinteam werkzame personen jegens en/of van een jeugdige, ouder, ouder zonder gezag, voogd, degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag over de jeugdige uitoefent of de pleegouder in het kader van verlening van jeugdhulp.

Klachtencommissie: de Regionale klachtencommissie Jeugd Eemland.

Klachtencoördinator : klachtenbehandelaar van de BEL Combinatie die door de directeur of namens hem door de functionele afdelingsmanager van de BEL Combinatie is aangewezen om de behandeling van de t.a.v. het Jeugd & Gezinteam binnengekomen klachten te coördineren en informeel af te handelen.

Artikel 2 Informele klachtbehandeling

 • 1.

  Mondelinge klachten worden mondeling afgehandeld door degene aan wie de klacht geuit wordt of door de klachtencoördinator.

 • 2.

  Bij schriftelijke klachten neemt de klachtencoördinator contact op met klager om de klacht af te handelen.

 • 3.

  Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager wordt afgehandeld en de klacht blijft bestaan, dan wel in het geval de klager zijn klacht direct formeel wil laten behandelen, volgt afhandeling van de klacht volgens de formele procedure zoals beschreven in artikel 3.

 • 4.

  Een klacht wordt niet behandeld door degene op wiens gedrag de klacht betrekking heeft.

Artikel 3 Formele klachtbehandeling door de Klachtencommissie

1.Indien de klacht betrekking heeft op een gedraging die heeft plaatsgevonden bij de uitvoering van

jeugdhulp en de klacht na de informele klachtafhandeling is blijven bestaan, dan wel in het geval de klager zijn klacht direct formeel wil laten behandelen, stuurt de klachtencoördinator de klacht onverwijld door naar de klachtencommissie.

 • 2.

  De klachtencommissie verricht haar werkzaamheden volgens een door haar op te stellen reglement.

 • 3.

  De klachtencommissie stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid om mondeling of schriftelijk een toelichting te geven over de gedraging waarover is geklaagd.

 • 4.

  De klager en de degene over wie is geklaagd kunnen zich bij de behandeling van de klacht laten bijstaan.

 • 5.

  De klachtencommissie stelt de klager en de directeur van de BEL Combinatie binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd in kennis van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

 • 6.

  bij afwijking van de in lid 5 genoemde termijn doet de klachtencommissie daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager, degene over wie is geklaagd en de directeur van de BEL Combinatie, onder vermelding van de termijn waarbinnen de klachtencommissie haar oordeel over de klacht zal uitbrengen.

Artikel 4 Reactie op oordeel klachtencommissie door de BEL Combinatie

De directeur van de BEL Combinatie deelt de klager en de klachtencommissie binnen een maand na ontvangst van het in artikel 3, lid 5 bedoelde oordeel van de klachtencommissie schriftelijk mee of hij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen zal nemen en zo ja welke. Bij afwijking van de in de eerste volzin genoemde termijn, doet de directeur daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager en de klachtencommissie, onder vermelding van de termijn waarbinnen hij zijn standpunt aan hen kenbaar zal maken.

Artikel 5 Nationale ombudsman

Na afhandeling van een klacht volgens de voorgaande bepalingen kan de klager desgewenst zijn klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman. Hiervan wordt mededeling gedaan bij de reactie op het oordeel van de klachten commissie als bedoeld in artikel 4.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 mei 2015.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Klachtenregeling Jeugd & Gezinteam Eemnes 2015”.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie

op 20 april 2015,

De voorzitter, de secretaris,

T.W. Smit G. Kolhorn