Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Kompanjie

Directiestatuut De Kompanjie 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Kompanjie
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingDirectiestatuut De Kompanjie 2015
CiteertitelDirectiestatuut De Kompanjie 2015
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage I

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie gemeenten Pekela en Veendam

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-2016Nieuwe regeling

17-03-2015

Elektronisch Gemeenteblad Veendam 23 februari 2016, Elektronisch Gemeenteblad Pekela 24 februari 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Directiestatuut De Kompanjie 2015

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie gemeenten Pekela en Veendam;

 

gelet op de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie gemeenten Pekela en Veendam,

 

gelet op het Delegatiebesluit van 10 juli 2013 en gelet op het Koersdocument ‘Zonder wrijving geen glans’;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen het navolgende Directiestatuut De Kompanjie 2015

Artikel 1 Algemene bepalingen

In dit Directiestatuut wordt verstaan onder:

 • a.

  De ambtelijke werkorganisatie ‘De Kompanjie’: het rechtspersoonlijkheid bezittende Openbaar Lichaam als bedoeld in artikel 2 van de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie gemeenten Pekela en Veendam;

 • b.

  GR: Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie gemeenten Pekela en Veendam;

 • c.

  Directeur: de Algemeen Directeur als bedoeld in artikel 19 van de GR;

 • d.

  Statuut: het onderhavige Directiestatuut.

Artikel 2 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

 • 1.

  Naast en met in achtneming van het bepaalde in de GR regelt het statuut de door het Dagelijks Bestuur aan de directeur opgedragen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

 • 2.

  De directeur treedt op als bestuurder in de zin van de WOR.

 • 3.

  In het kader van de rol van Algemeen Directeur is aan de directeur mandaat, volmacht en machtiging verleend om namens (de voorzitter van) het Dagelijks Bestuur:

  • a.

   besluiten te nemen, contracten af te sluiten in het kader van de uitvoering van de toepasselijke rechtspositieregelingen en het personeelsbeleid ten aanzien van zowel het ambtelijk als niet-ambtelijk personeel, met uitzondering van:

   • 1e

    benoeming en ontslag van managers van de eenheden en concerncontroller;

   • 2e

    het opleggen van disciplinaire maatregelen.

  • b.

   besluiten te nemen en contracten af te sluiten de normale bedrijfsvoering binnen de Kompanjie betreffende;

  • c.

   te handelen binnen de met de gemeentebesturen afgesloten bestuursopdrachten en contracten;

  • d.

   financiële handelingen te verrichten conform het bepaalde in bijlage I.

 • 4.

  Voor zover het uitoefenen van bovenstaande bevoegdheden inkomsten dan wel uitgaven voor De Kompanjie tot gevolg heeft dan is – naast dit statuut – ook de Regeling budgetbeheerders van toepassing.

Artikel 3 Algemene randvoorwaarden mandaatverlening

 • 1.

  De in artikel 2 lid 3 verleende bevoegdheden kunnen slechts worden uitgeoefend voor zover:

  • a.

   de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 10.1.1) de mandaatverlening niet verbiedt;

  • b.

   het niet betreft het stellen van beleidsregels;

  • c.

   de bevoegdheid blijft binnen:

   • 1e

    het door het Algemeen Bestuur vastgestelde organisatieplan;

   • 2e

    de door het Dagelijks Bestuur vastgestelde organisatiestructuur;

   • 3e

    de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting, en voorts past binnen de door het Algemeen Bestuur respectievelijk Dagelijks Bestuur vastgestelde (financiële) beleidskaders.

 • 2.

  De directeur oefent de in artikel 2 lid 3 verleende bevoegdheid uit met in achtneming van door het Algemeen Bestuur en / of Dagelijks Bestuur overigens vastgestelde regels, procedures en protocollen.

 • 3.

  De directeur is bevoegd ondermandaat te verlenen met betrekking tot de aan hem verleende mandaten. De in dit statuut neergelegde bepalingen ten aanzien van de mandaatverlening zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van ondermandaat.

 • 4.

  Het Mandaatstatuut Pekela - Veendam juni 2011 is, voor zover daarvan bij dit Statuut niet is afgeweken, van overeenkomstige toepassing

Artikel 4 Financiën

 • 1.

  Onder verantwoordelijkheid van de directeur wordt een ontwerp meerjarenbegroting opgesteld. De ontwerpbegroting met toelichting voor het komende begrotingsjaar wordt jaarlijks, uiterlijk vóór 15 april, gepresenteerd aan het Dagelijks Bestuur.

 • 2.

  De directeur is met inachtneming van artikel 30 en 31 van de GR verantwoordelijk voor de administratie, het beheer van vermogenswaarden en het jaarlijks opmaken van de concept-begroting en concept-rekening.

Artikel 5 Uitvoering rechtspositieregelingen

 • 1.

  De directeur is op basis van de daarvoor vastgestelde documenten en CAR-UWO verantwoordelijk voor de uitvoering van de toepasselijke rechtspositieregelingen en het personeelsbeleid ten aanzien van zowel het ambtelijk als niet-ambtelijk personeel.

 • 2.

  De directeur is verantwoordelijk voor het tijdig en adequaat signaleren en het doen van voorstellen aan het Dagelijks Bestuur inzake wijzigingen en aanpassingen van geldende rechtspositieregelingen voor zover niet geregeld in de op grond van artikel 24 lid 2 van de GR te volgen rechtspositieregeling volgens de CAR-UWO.

Artikel 6 Informatieplicht

De directeur informeert het Dagelijks Bestuur actief, tijdig en adequaat over de voortgang van de organisatie waarbij deze alle informatie krijgt zodat zij in de gelegenheid is de bedrijfsvoering te kunnen beoordelen.

Artikel 7 Vervanging directeur (gereserveerd)

 

Artikel 8 Geschillen

Het Algemeen Bestuur oordeelt en beslist over eventuele geschillen naar aanleiding van de uitvoering dit statuut.

Artikel 9 Slotbepaling

 • 1.

  Dit statuut wordt vastgesteld voor onbepaalde tijd.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur kan besluiten tot afwijking van dit statuut na afstemming met het Algemeen Bestuur en de directeur.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit statuut wordt bekendgemaakt in het gemeenteblad van Pekela en Veendam en treedt in werking de dag na de laatste bekendmaking.

 • 2.

  Het Directiestatuut zoals dat laatstelijk is vastgesteld op 15 mei 2014 wordt ingetrokken.

 • 3.

  Dit statuut kan worden aangehaald als “Directiestatuut De Kompanjie 2015”.

 • 4.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur.

 

Vastgesteld in de vergadering van 17 maart 2015.

 

Het Dagelijks Bestuur,

 

voorzitter secretaris

 

Bijlage I

Toelichting Directiestatuut De Kompanjie 2015

 

Algemeen:

De taken en bevoegdheid van de Algemeen Directeur zijn geregeld bij en krachtens de Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie gemeenten Pekela en Veendam (verder te noemen GR). Op grond van artikel 23 lid 6 van de GR legt het Dagelijks Bestuur (DB) de taken en bevoegdheden van de directeur vast in een directiestatuut. Mede in verband met de reorganisatie per 1 februari 2015 is ook het Directiestatuut aangepast.

Daarbij is nog eens goed gekeken naar de bevoegdheden van de directeur die voortvloeien uit de GR. De GR geeft de directeur veel taken. Om te komen tot een efficiënte en voortvarende besluitvorming is het belangrijk dat de directeur de hem / haar opgedragen taken in redelijke zelfstandigheid kan uitoefenen.

Het uitgangspunt van de mandaatverlening is daarom gewijzigd. Er is geen sprake meer van een (limitatieve) opsomming van gemandateerde bevoegdheden via mandaatlijsten, maar er is gekozen voor het - op basis van de GR aan de directeur toegekende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden - verlenen van een algemeen mandaat op de diverse terreinen Deze bevoegdheden zijn wel begrensd, zodat de directeur zijn / haar bevoegdheden slechts kan uitoefenen als hij / zij binnen deze grenzen blijft.

Daarnaast is het Directiestatuut aangepast aan de nieuwe organisatiestructuur.

Artikelsgewijze toelichting:

Artikel 1 is aangepast aan de nieuwe organisatiestructuur. Onderdelen e (oud) en f (oud) zijn vervallen. Dit artikel is daarom opnieuw genummerd.

Artikel 2 en 3

Met inachtneming van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zoals neergelegd in de GR is in artikel 2 een algemeen mandaat verleend in het kader van de uitvoering van de toepasselijke rechtspositionele regelingen, de normale bedrijfsvoering van De Kompanjie en in het kader van het handelen binnen de met de gemeenten afgesloten bestuursopdrachten.

Daarbij zijn een paar uitzonderingen op deze bevoegdheid genoemd, zoals het benoemen en ontslaan van de managers van de eenheden en de concerncontroller als ook het opleggen van disciplinaire straffen. De gedachte is dat de aard van deze bevoegdheden zodanig zwaar is dat deze bevoegdheden zich niet lenen voor mandaatverlening.

Met betrekking tot het verrichten van financiële handelingen is ter verduidelijking bijlage I toegevoegd.

De aan de directeur verleende mandaten zijn overigens niet onbegrensd. Artikel 3 geeft de nadere randvoorwaarden aan. Zo is er conform de Algemene wet bestuursrecht geen mandaat voor het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften en is er evenmin mandaat voor het vaststellen van beleidsregels. Daarnaast is het mandaat begrensd door de door het AB en DB vastgestelde regels, procedures en protocollen.

Het artikel 5 (oud) is komen te vervallen. Om een doorlopende nummering te krijgen heeft er een omnummering van de daarna volgende artikelen plaatsgevonden.

Artikel 7 wordt gereserveerd voor een nieuwe vervangingsregeling. Daarvoor dient echter eerst de GR aangepast te worden. In afwachting hiervan heeft het AB een besluit genomen betreffende de vervanging van de directeur.

Artikel 8, 9 en 10 (functioneren, beoordelen en nemen van maatregelen t.a.v. de Algemeen Directeur) zijn komen te vervallen. Met betrekking tot de rechtspositie van de directeur gelden dezelfde rechtspositionele regelingen zoals deze voor De Kompanjie zijn vastgesteld; dit hoeft daarom niet geregeld te worden in het Directiestatuut. Om een doorlopende nummering te krijgen heeft er een omnummering van de daarna volgende artikelen plaatsgevonden.

Artikel 9 (= artikel 14 oud)

Deze bepaling is gewijzigd in die zin dat weggelaten is dat het DB dit statuut kan wijzigen of intrekken. Dit spreekt vanzelf en hoeft daarom niet apart geregeld te worden.