Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Blaricum

Verordening Startersregeling Blaricum 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBlaricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Startersregeling Blaricum 2016
CiteertitelVerordening Startersregeling Blaricum 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Niet van toepassing

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2016Nieuwe regeling

29-03-2016

Gemeenteblad

43399

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Startersregeling Blaricum 2016

Nummer: 2016-21

Datum: 29 maart 2016

De raad van de gemeente Blaricum,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

besluit:

De Verordening VROM Startersregeling Blaricum in te trekken en te vervangen door de Verordening Startersregeling Blaricum 2016.

VERORDENING STARTERSREGELING BLARICUM 2016

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • b.

  Gemeenterekening Starterslening: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • c.

  Starterslening: een lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen en die worden verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in deze verordening en SVn-informatiemap;

 • d.

  Aanvrager: de aanstaande eigenaar en bewoner die de aanvraag doet. Bij twee aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager;

 • e.

  Huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren;

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2
 • 1.

  De gemeenteraad van Blaricum heeft een Gemeenterekening Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a. en b. bedoelde huishoudens Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub. c. bedoelde woningen.

 • 2.

  De Gemeenterekening Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3
 • 1.

  Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Blaricum en SVn van toepassing.

 • 2.

  De als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening is een verkorte versie, gericht op de uitvoering, van deze verordening. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, aan te passen.

Artikel 4
 • 1.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Starterslening toe te kennen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen de hoogte van de Starterslening vast op basis van de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels Startersleningen.

 • 3.

  De maximale hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten van de woning en met een maximum toekenningsplafond van € 50.000,00.

 • 4.

  De Starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 5.

  Burgemeester en wethouders kunnen bij hun beslissing op grond van het eerste en tweede lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 6.

  Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

 • 7.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het derde lid genoemde bedrag naar beneden aan te passen.

Artikel 5
 • 1.

  Uit de Gemeenterekening Startersregeling kunnen slechts leningen worden toegewezen tot maximaal vastgestelde toekenningsplafond.

 • 2.

  Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 3.

  Aanvragen welke in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door burgemeester en wethouders afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6
 • 1.

  Deze Verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   Van in Blaricum woonachtige personen die op het moment van de aanvraag minimaal drie jaar zelfstandig een huurwoning bewonen of minimaal drie jaar inwonend zijn. Of aanvrager of, indien sprake is van twee aanvragers, één van beide aanvragers moet minimaal 10 jaren in Blaricum gewoond hebben;

  • b.

   Van personen die op de ontvangstdatum van de aanvraag jonger zijn dan 35 jaar. Ingeval van een aanvraag door twee personen geldt dat beide aanvragers jonger moeten zijn dan 35 jaar;

  • c.

   Voor het verwerven en bewonen van nieuwe of bestaande koopwoningen in Blaricum waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan het maximum volgens de meest actuele normen van Nationale Hypotheek Garantie.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het eerste lid, sub. c. genoemde bedrag aan te passen.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7
 • 1.

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 en gelet op artikel 1, lid e, in aanmerking komen voor een Starterslening kunnen bij burgemeester en wethouders om een aanvraagformulier verzoeken.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders toetsen of het in lid 1 bedoelde huishouden voldoet aan de in artikel 6, lid 1 opgenomen criteria. Bij een positief oordeel sturen zij binnen 5 dagen na ontvangst van het verzoek het aanvraagformulier toe aan de SVn.

 • 3.

  De verdere afhandeling vindt plaats conform deze verordening en de Productspecificaties Starterslening die zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de Starterslening

Artikel 8
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen een toewijzingsbrief waarin wordt voorzien in de toekenning van een Starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  • a.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders trekken een toewijzingsbrief in ieder geval als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 3.

  Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 4.

  In geval van overtreding van de voorschriften in deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Aflossing van de Starterslening

Artikel 9
 • 1.

  Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde.

 • 2.

  Extra aflossing op de Starterslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3.

  Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineen en volledig afgelost.

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking de dag na vaststelling ervan.

Artikel 12

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Startersregeling Blaricum 2016”.

Blaricum, 29 maart 2016.

P.C.M. de Groot mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

Griffier voorzitter