Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ouder-Amstel

Hypotheekverordening 1997

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOuder-Amstel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHypotheekverordening 1997
CiteertitelHypotheekverordening 1997
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene Wet Bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-199718-01-1996Onbekend

20-03-1997

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Hypotheekverordening 1997

De raad van de gemeente Ouder-Amstel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 maart 1997;

gelet op de bepalingen van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het wenselijk is regelen te stellen met betrekking tot het verstrekken

van hypothecaire geldleningen aan ambtenaren in vaste dienst van de gemeente Ouder-

Amstel;

s t e l t v a s t :

de ‘hypotheekverordening 1997’.

 

 

Artikel 1

Deze verordening is van toepassing op:

 • 1.

  Ambtenaren in vaste dienst van de gemeente Ouder-Amstel.

 • 2.

  Onderwijzend personeel in vaste dienst van de gemeente Ouder-Amstel, werkzaam bij het openbaar basisonderwijs.

Artikel 2

In deze verordening wordt onder bestuursorgaan verstaan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ouder-Amstel.

Artikel 3

1.Het bestuursorgaan kan aan de in artikel 1 genoemde ambtenaren op hun aanvraag onder verband van eerste hypotheek geldleningen verstrekken voor de aankoop of bouw van een eigen woning of ter aflossing van de restantschuld op een reeds in eigendom verworven woning.

Artikel 4

De woning moet door de betrokken ambtenaar en zijn/haar gezin blijvend worden bewoond.

Artikel 5

De geldlening zal ten hoogste bedragen:

 • a.

  voor de bouw van een woning:

  • -

   het bedrag van de grond- en bouwkosten;

 • b.

  voor de aankoop van een bestaande woning:

  • -

   het bedrag van de aankoopsom, eventueel vermeerderd met de kosten van noodzakelijke verbouwing, tot maximaal het bedrag overeenkomstig de in artikel 6 bedoelde taxatie;

  • c.

   voor de reeds in eigendom verworven woning ter aflossing van de daarop resterende restantschuld:

   -het bedrag van de restantschuld, tot maximaal het bedrag overeenkomstig de in artikel 6 bedoelde taxatie; te vermeerderen met de op de bouw of aankoop vallende kosten (overdrachtsbelasting, notaris-, makelaars- en hypotheekaktekosten) doch verminderd met eventueel te ontvangen overheidsbijdragen in de stichtingskosten.

Artikel 6

Indien er sprake is van een aanvraag voor een hypothecaire geldlening als bedoeld in artikel 5, onder b en c, dan dient de aanvraag vergezeld te gaan van een taxatierapport, opgemaakt door een makelaar/beëdigd taxateur die zelf niet bij de koop is betrokken.

Artikel 7

1.De lening zal worden verstrekt tegen de algemeen geldende hypotheekrente met dien verstande, dat geen hogere rente wordt bedongen dan die, welke de gemeente zelf op het tijdstip van het verlenen van de geldlening voor door haar aan te gane geldleningen met eenzelfde looptijd als die van de hypothecaire geldlening verschuldigd is, met dien verstande dat voor het verstrekken van een hypotheek met een looptijd van 25 jaar het door de Bank Nederlandse Gemeenten opgegeven (indicatie)tarief voor leningen met een looptijd van 25 jaar rentevast zal worden gehanteerd.

2.Telkens na een periode van vijf jaar kan het rentepercentage op schriftelijke aanvraag van de geldnemer worden herzien. Een dergelijke aanvraag dient uiterlijk

12 weken voor de renteherzieningsdatum te worden ingediend. Wanneer een

renteherzieningsaanvraag niet wordt ingediend dan wordt aangenomen dat de

geldnemer geen gebruik wil maken van de mogelijkheid tot renteherziening. Het

rentepercentage blijft alsdan de daarop volgende periode van vijf jaar ongewijzigd.

3.Indien de geldnemer gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot renteherziening

heeft de gemeente het recht telkenmale vijf jaar na de laatst plaatsgevonden

herziening het rentepercentage nader vast te stellen op de dan voor de gemeente

geldende marktrente.

Een aldus door de gemeente opgelegde renteherziening zal echter nimmer tot gevolg

kunnen hebben dat het nieuwe percentage hoger uitkomt dan het oorspronkelijk vastgestelde percentage.

Artikel 8

De geldlening wordt verstrekt voor een looptijd van ten hoogste 30 jaar.

Artikel 9

1.De lening moet worden afgelost hetzij bij wijze van annuïteit, hetzij bij wijze van

gelijke jaarlijkse termijnen.

2.De geldnemer heeft het recht, zonder boete of kosten, over te gaan tot extra of algehele aflossing of de aflossingsverschijndag, mits van het voornemen daartoe tenminste 12 weken tevoren schriftelijk aan het bestuursorgaan wordt medegedeeld.

Artikel 10

1.De aflossing van de hoofdsom en de betaling van de rente dient te geschieden in maandelijkse termijnen, bedragende een twaalfde gedeelte van het over een bepaald jaar verschuldigde bedrag wegens rente en aflossing.

2.De ambtenaar dient het bestuursorgaan te machtigen tot maandelijkse inhouding op diens salaris van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde maandelijkse termijnen.

Artikel 11

De hoofdsom of het nog niet afgeloste gedeelte van het leningsbedrag met de lopende

rente wordt zonder voorafgaande waarschuwing onmiddellijk opeisbaar:

a.bij beëindiging van het dienstverband van de ambtenaar, anders dan wegens

pensionering, functioneel leeftijdsontslag, vervroegde uittreding (VUT) of

wachtgelderschap;

b.indien de ambtenaar in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt

gesteld of surséance van betaling heeft aangevraagd;

c.indien de ambtenaar zonder noodzaak - zulks ter uitsluitende beoordeling van het

bestuursorgaan - ophoudt de woning voor eigen bewoning te gebruiken;

d.bij overlijden van de ambtenaar, tenzij de weduwe/weduwnaar/partner van de

overleden ambtenaar de reeds aangegane geldlening wil overnemen;

 • e.

  bij niet prompte voldoening van rente en aflossing;

 • f.

  bij overtreding of niet-nakoming van de in de overeenkomst van geldlening met

hypotheekstelling vermelde voorwaarden;

g.bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van het onroerend goed, onteigening

inbegrepen, of teniet gaan van het geheel of gedeelte daarvan.

Artikel 12

1.In afwijking van het bepaalde in artikel 11 neemt de gemeente bij de beëindiging van

het dienstverband wegens verandering van werkkring een opzegtermijn van 12

weken in acht.

2.In bijzondere gevallen kan het bestuursorgaan van de in het eerste lid van dit artikel

genoemde opzegtermijn afwijken.

Artikel 13

Het bestuursorgaan kan een op grond van deze verordening ingediende aanvraag

afwijzen wanneer de verhouding tussen de financiële positie van de aanvrager en de

lasten welke voortvloeien uit de hypothecaire geldlening een te groot risico voor de

gemeente betekent. Voor de beoordeling van dit risico zal het bestuursorgaan zich in

principe baseren op de normen welke op het moment van de aanvraag worden

gehanteerd voor het verkrijgen van een Nationale Hypotheekgarantie.

Artikel 14

De ambtenaar is verplicht de woning behoorlijk te onderhouden en te verzekeren tegen

alle schaden ten gevolge van brand, storm, blikseminslag en ontploffing. Het

bestuursorgaan kan verlangen dat een bewijs van een zodanige verzekering wordt

overgelegd.

Artikel 15
 • 1.

  In de op te maken hypotheekakte dienen onder meer te worden opgenomen:

  • a.

   de uit deze verordening voortvloeiende verplichtingen van de geldnemer;

  • b.

   alle gebruikelijke bedingen en bepalingen.

 • 2.

  Het bestuursorgaan kan aan de kredietverlening die nadere voorwaarden en

bepalingen verbinden welke zij in het belang van de gemeente dienstig achten.

Artikel 16

Het bestuursorgaan zal van hen op grond van deze verordening genomen besluiten

vertrouwelijk mededeling doen aan de gemeenteraad in diens eerstvolgende vergadering.

Artikel 17

1.De hypotheekakte zal worden verleden voor een door het bestuursorgaan aan te

wijzen notaris.

2.Alle kosten van de hypotheekakte en die van de tenuitvoerlegging daarvan, komen

voor rekening van de ambtenaar.

Artikel 18

Het bestuursorgaan is bevoegd te beslissen, voor zover nodig in afwijking van het

bepaalde in deze verordening, in gevallen waarin deze verordening naar hun oordeel niet

of niet in redelijkheid voorziet. In dergelijke gevallen zal het bestuursorgaan overleggen

met de commissie overleg fractievoorzitters.

Artikel 19

1.Deze verordening kan worden aangehaald als “Hypotheekverordening 1997” en

treedt in werking op 1 april 1997.

2.De Hypotheekverordening van 18 januari 1996 wordt ingetrokken met ingang van 1 april 1997.

Ouder-Amstel, 20 maart 1997

De raad voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,

B.H. Westendorp C. de Groot