Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Groningen

Regeling betaald ouderschapsverlof

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Groningen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling betaald ouderschapsverlof
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-201801-11-2013Onbekend

19-06-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling betaald ouderschapsverlof

 

 

 

RegelingBetaaldOuderschapsverlof

(Vastgesteld bij besluit het Algemeen Bestuur d.d. 19-06-2015

Datum inwerkingtreding: 01-11-2013)

Doel

Deze regeling heeft tot doel regels vast te stellen betreffende betaald ouderschapsverlof.

Artikel 1

Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

1.Medewerker

De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR.

2.Betaald ouderschapsverlof

Betaald ouderschapsverlof heeft betrekking op de medewerker die op grond van de Wet arbeid en Zorg (Aaz) recht heeft op ouderschapsverlof conform artikel 6:5 of 6:5a CAR.

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze regeling biedt de grondslag voor bepalingen die afwijken van of een aanvulling zijn op de Waz. Deze bepalingen zijn te vinden in artikel 6:5 en 6:5a CAR (hoogte van de aanspraak op doorbetaling van de bezoldiging van de medewerker tijdens het ouderschapsverlof) en de artikelen 6:5:1 t/m/ 6:5;& en 6:5a:1 Uitwerkingsovereenkomst (UWO) (o.m. terugbetalingsverplichting).

Artikel 3 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de directeur een bijzondere voorziening treffen.