Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Groningen

Reglement nevenwerkzaamheden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Groningen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingReglement nevenwerkzaamheden
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-201801-11-2013Onbekend

19-06-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement nevenwerkzaamheden

 

 

Reglement Nevenwerkzaamheden

(Ter uitvoering van artikel 15:1e CAR UWO)

Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 19-06-2015

Datum inwerkingtreding: 01-11-2013

Voorgeschiedenis

Veel nevenwerkzaamheden zijn maatschappelijk relevant en worden vaak onbezoldigd

uitgevoerd. Daarnaast leveren nevenwerkzaamheden voor de betrokken medewerk(st)er (en door deze ook voor onze organisatie) een meerwaarde op onder andere doordat medewerk(st)ers inzicht krijgen in hoe zaken bij anderen zijn geregeld; ervaringen die hun functioneren bij de Omgevingsdienst Groningen ten goede kunnen komen.

Toelichting op de regeling en op de melding.

Kernpunt van de regeling is, dat de ambtenaar in bepaalde gevallen een meldingsplicht

heeft. De ambtenaar zal zich moeten afvragen of het nevenwerkzaamheden betreft, die de goede functievervulling of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, in de weg kunnen staan. De ambtenaar zal zich dus zelf hierover een oordeel moeten vormen en hoeft dus niet in alle gevallen zijn nevenwerkzaamheden te melden. In geval van enige twijfel doet de ambtenaar er echter goed aan om wel tot melding over te gaan (‘voorkomen is beter dan genezen’). Immers, de openbare dienst kan aanzienlijk geschaad worden als er sprake is van belangenverstrengeling of de schijn ervan.

Voorlichting aan de medewerk(st)ers

In de Gedragscode Omgevingsdienst Groningen (nog vast te stellen) wordt het integriteitsbeleid beschreven en hierin wordt ook aandacht geschonken aan nevenfuncties.

Situaties uit de praktijk en uit de jurisprudentie, die kunnen verduidelijken in welke situaties zoal melding gedaan zou moeten worden, c.q. in welke gevallen er aanleiding zou kunnen zijn tot een verbod of tot het stellen van voorwaarden, staan vermeld in bijlage 1.

Daarbij merken wij op dat het van ondergeschikt belang is of de nevenwerkzaamheden betaald dan wel onbetaald worden verricht.

Procedure melding

Bij een melding kan het formulier ‘Melding nevenwerkzaamheden’ worden gebruikt (zie bijlage 2).

Als de nevenwerkzaamheden akkoord bevonden worden krijgt de medewerk(st)er een bevestiging van zijn melding.

Registratie van meldingen

De registratie van de nevenwerkzaamheden zal plaats moeten vinden in het personeelsinformatiesysteem. Ten aanzien van dit systeem zijn al de nodige regelingen ten aanzien van de privacy getroffen. Het vastleggen van de gegevens in het

personeelsinformatie-systeem geeft als voordeel dat eenvoudig geanonimiseerde totaaloverzichten

Nadere regels

Naar aanleiding van een melding kan de medewerk(st)er een verbod worden opgelegd, als de goede vervulling van zijn/haar functie of de goede functionering van de openbare dienst niet in redelijkheid zou zijn verzekerd. Hierbij stellen wij u in kennis van de omtrent dit verbod vastgestelde nadere regels.

 • 1.

  Alvorens over te gaan tot een verbod dient er eerst een gesprek plaats te vinden met de medewerk(st)er. Doel van dit gesprek is, om relevante informatie te krijgen over de aard van de nevenwerkzaamheden en om in alle openheid met elkaar van gedachten te wisselen over de eventuele maatregelen. Van dit gesprek dient een verslag gemaakt te worden.

 • 2.

  Vervolgens moeten de belangen van de organisatie en die van de medewerk(st)er tegen elkaar worden afgewogen. Een verbod mag derhalve niet als een soort automatisme worden opgelegd. Er moet eerst worden bezien of met een minder vergaande maatregel kan worden volstaan. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:

  • het stellen van voorwaarden;

  • het beperken van de omvang van de nevenwerkzaamheden;

  • het gefaseerd afbouwen van de nevenwerkzaamheden;

  • voorts is het mogelijk om de voorwaarden jaarlijks te evalueren en bij te stellen.

 • 3.

  Het beleid (zie bijlage) om aan de toestemming voor het uitvoeren van bepaalde nevenwerkzaamheden voorwaarden te verbinden blijft gehandhaafd.

 • 4.

  Bij een besluit waarin nevenwerkzaamheden geheel of voorwaardelijk verboden worden, dient de bezwaarmogelijkheid te worden vermeld.

Bijlage 1  

Bijlage 1

In welke gevallen er melding gedaan zou moeten worden, c.q. in welke gevallen er

aanleiding zou kunnen zijn om tot een verbod of tot het stellen van nadere voorwaarden

over te gaan.

Belangenverstrengeling of de schijn ervan is de belangrijkste reden om

nevenwerkzaamheden te verbieden.

Voorbeelden:

 

 

 • 1.

  Nevenwerkzaamheden bij aannemer of als aannemer. Verdraagt zich niet met de functie van medewerker die bouwvergunningen verstrekt.

 • 2.

  Nevenwerkzaamheden als commissaris, bestuurder, vennoot of aandeelhouder van een bedrijf, waar de gemeente klant van is of zou kunnen zijn. Verdraagt zich niet met de functie van een inkoopmedewerker.

 • 3.

  Nevenwerkzaamheden als vennoot van adviesbureau, gericht op advisering bedrijfsleven op ongeveer hetzelfde terrein. Ook al maakt hij de rapporten zelf niet, toch zou bij een medewerker milieuvergunningen de schijn van belangenverstrengeling mogen worden aangenomen.

 • 4.

  Nevenwerkzaamheden in eigen bedrijf dat akoestische rapporten opstelt. Verdraagt zich niet met de functie van medewerker opsporing geluidshinder, die zijn eigen rapporten moet beoordelen.

Er kunnen ook andere redenen zijn om nevenwerkzaamheden te verbieden (geheel of

gedeeltelijk), als de combinatie van werk en nevenwerkzaamheden tot strijd met de

wetgeving of tot een te grote belasting zou kunnen leiden.

Voorbeelden:

 • 1.

  Voor alle medewerkers gelden rusttijden op grond van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit. Als in de nevenfunctie te lang is gewerkt, kan dit tot gevolg hebben, dat de medewerker de volgende dag niet (op tijd) mag beginnen te werken, omdat hij de rusttijd in acht moet nemen.

 • 2.

  Voor sommige functies gelden strenge normen, voor de hoeveelheid werk die verricht mag worden. Daarbij past dus niet, dat een medewerker nevenwerkzaamheden verricht met een vergelijkbare belasting.

Bijlage 2 Formulier voor opgave van nevenwerkzaamheden

Bijlage 2 Formulier voor opgave van nevenwerkzaamheden

Toelichting: de ambtenaar heeft een meldingsplicht voor zover het nevenwerkzaamheden

betreft die de belangen van de dienst kunnen raken.

In te vullen door de medewerk(st)er

Naam medewerk(st)er

………………………………………………….……………………………………………………… .

Functie

…………………………………………….…………………………………………………………… .

Dienst

…………………………………………….…………………………………………………………… .

De nevenwerkzaamheden betreffen de functie van .

…………………………………………………………………………………………………………. .

Korte omschrijving van de werkzaamheden

………………………………………………………………………………………………………… .

………………………………………………………………………………………………………… .

De nevenwerkzaamheden zijn:

○ betaalde nevenwerkzaamheden

○ onbetaalde nevenwerkzaamheden

Gemiddelde duur van de werkzaamheden

○ . ……. . uren per week

○ . ……. . uren per maand

De nevenwerkzaamheden

○ duren van . ……………………………. . tot . …………………….. . ( graag data invullen)

○ zijn voor onbepaalde tijd

Datum melding . ………………………………………………………………………………………... .

Handtekening medewerk(st)er ….……………………………………………………………………. .

In te vullen door leidinggevende en Personeelsfunctionaris

Lg . …………..……………. . (Paraaf) Datum . …………………………………….……………… .

P&O . ………………..………. . (Paraaf) Datum . …………………………….………………….…… .

Uitvoeringsaspecten

○ bevestiging melding, geen verbod, geen nadere voorwaarden

○ uitnodiging voor een gesprek

○ verbod of voorwaardelijk verbod

○ opname in Emis d.d. . ……………………………………………………………… .