Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Stimuleringsregeling aardgasloos of met EPC 0.0 bouwen woningbouwlocatie Salland II, fase 3 te Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingStimuleringsregeling aardgasloos of met EPC 0.0 bouwen woningbouwlocatie Salland II, fase 3 te Raalte
CiteertitelStimuleringsregeling aardgasloos of met EPC 0.0 bouwen woningbouwlocatie Salland II, fase 3 te Raalte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, Titel 4.2
 2. Algemene subsidieverordening Raalte 2014, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-201801-01-2020nieuwe regeling

06-03-2018

Gemeenteblad 2018, nr 52441

4294-2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Stimuleringsregeling aardgasloos of met EPC 0.0 bouwen woningbouwlocatie Salland II, fase 3 te Raalte

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte,

overwegende dat duurzaamheid een belangrijk thema is bij de bouw van woningen;

gelet op het bepaalde in Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Raalte 2014;

Besluiten:

vast te stellen de volgende “Stimuleringsregeling aardgasloos of met EPC 0.0 bouwen woningbouwlocatie Salland II, fase 3”.

Artikel 1. Begripsbepalingen
 • a.

  Aardgasloze woning: een woning waar geen aardgasaansluiting is

 • b.

  EPC: energieprestatiecoëfficiënt

 • c.

  aanvrager: een natuurlijke persoon, koper/ eigenaar van een kavel gelegen op de woningbouwlocatie Salland II fase 3 te Raalte;

Artikel 2. Doel

Het bevorderen van de bouw van aardgasloze en (bijna)energie neutrale (EPC 0,0) woningen op de woningbouwlocatie Salland II fase 3 in Raalte.

Artikel 3. Voorwaarde

Om voor een stimuleringsbijdrage in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

 • a.

  de te bouwen woning heeft aantoonbaar een EPC van 0,0, of

 • b.

  de woning wordt aantoonbaar aardgasloos gebouwd.

Artikel 4. Doelgroep en toepassingsbereik
 • 1.

  Uitsluitend een natuurlijke persoon kan aanspraak maken op de stimuleringsbijdrage.

 • 2.

  Uitsluitend een koper/ eigenaar-bewoner van een kavel gelegen op de woningbouwlocatie Salland II fase 3 te Raalte kan aanspraak maken op de stimuleringsbijdrage.

Artikel 5. Hoogte van de stimuleringsbijdrage

De stimuleringsbijdrage bedraagt eenmalig € 5000 per woning.

Artikel 6. De aanvraag
 • 1.

  Het college verleent de stimuleringsbijdrage op aanvraag.

 • 2.

  Het college neemt alleen aanvragen in behandeling die zijn ingediend via een daarvoor bestemd formulier.

 • 3.

  Een aanvraag bevat tenminste een kopie van een onherroepelijk geworden omgevingsvergunning voor de bouw van de woning en een document/berekening waaruit blijkt dat aan de voorwaarde van artikel 3 is voldaan. Het college kan aanvullende documenten of informatie verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de beoordeling van de aanvraag.

Artikel 7. Beslistermijn
 • 1.

  Het college beslist binnen 6 weken na de datum van ontvangst van een volledige aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen.

Artikel 8. Weigeringsgronden
 • 1.

  Het college weigert de stimuleringsbijdrage indien niet wordt voldaan aan één van de eisen genoemd in artikel 3 van deze regeling.

 • 2.

  Het college kan de stimuleringsbijdrage weigeren indien:

  • a.

   er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de maatregelen om te voldoen aan één van de eigen genoemd in artikel 3 van deze regeling niet of niet geheel zullen worden getroffen, dan wel ongedaan gemaakt zullen worden;

  • b.

   de aanvrager onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou hebben geleid.

Artikel 9. Betaling en terugvordering
 • 1.

  De gemeente zal binnen 4 weken na toekenning van de stimuleringsbijdrage het bedrag overmaken op rekening van de aanvrager.

 • 2.

  De stimuleringsbijdrage wordt teruggevorderd, indien na controle blijkt dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd volgens de voorschriften van deze regeling.

Artikel 10. Verplichtingen
 • 1.

  De aanvrager is verplicht de eisen waarvoor de stimuleringsbijdrage is verleend, te realiseren op de in het besluit omschreven wijze en binnen de termijn van 2 jaar.

 • 2.

  Aan de toekenning van de stimuleringsbijdrage kunnen nadere voorschriften worden verbonden.

 • 3.

  In elk geval zal aan de toekenning van de stimuleringsbijdrage als voorschrift worden verbonden dat de maatregelen om te voldoen aan de eisen van deze regeling na realisatie in stand wordt gehouden.

Artikel 11. Slotbepalingen
 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en vervalt met ingang van 1-1-2020.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: “Stimuleringsregeling aardgasloos of met EPC 0.0 bouwen woningbouwlocatie Salland II, fase 3 te Raalte”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 maart 2018,

de secretaris,

Karin Cornelissen

de voorzitter,

Martijn Dadema