Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nissewaard

Besluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent plaatsing van cameratoezicht Aanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen 2017-2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNissewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de burgemeester van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent plaatsing van cameratoezicht Aanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen 2017-2019
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen 2017-2019
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenKaart Kaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de eerder vastgestelde aanwijzingsbesluiten tot plaatsing van camera's ten behoeve van het toezicht op openbare plaatsen .

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 151c Gemeentewet
  2. artikel 2:77 Algemene plaatstelijke verordening Nissewaard
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-10-2017nieuwe regeling

17-09-2017

Gemeenteblad 2017, 183567

17.B.00012

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen 2017–2019

De burgemeester van de gemeente Nissewaard;

 

gelet op artikel 151c, tweede lid, van de Gemeentewet en op artikel 2:77 van Algemene plaatselijke verordening Nissewaard 2016;

 

overwegende dat het in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is om camera's in te zetten ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats, wat onder meer blijkt uit de Nota "15 Jaar cameratoezicht in Spijkenisse", vastgesteld door burgemeester en wethouders op 21 maart 2017;

 

besluit het volgende aanwijzingsbesluit vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen 2017-2019.

 

Artikel 1 Gebiedsaanwijzing

Camera's ten behoeve van het toezicht op openbare plaatsen worden ingezet binnen het gebied:

  • a.

    Spijkenisse Centrum, zoals aangeduid op de als bijlage 1 bij dit besluit behorende kaart met tek. nr. 99-58-2138, welk gebied wordt begrensd door de Vierambachtenboezem (watergang), Molenlaan, Schenkelweg, Dr. J.M. den Uyllaan, Raadhuislaan, Marrewijklaan, Vredehofplein en de Eerste Heulbrugstraat;

  • b.

    Akkers-Centrum, zoals aangeduid op de als bijlage 2 bij dit besluit behorende kaart met tek. nr. 99-58-2137, welk gebied wordt begrensd door de Akkerdonk, de watergang ten oosten van de Westdijk, de Meeldijk en de Akkersweg.

Artikel 2 Intrekking oude regelingen

De eerder vastgestelde aanwijzingsbesluiten tot plaatsing van camera's ten behoeve van het toezicht op openbare plaatsen worden ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking ervan in het gemeenteblad, en geldt tot en met 31 december 2019.

Artikel 4 Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen 2017-2019.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Nissewaard op 17 september 2017.

De burgemeester,

M. Salet

Bijlage 1 Themakaart 99-58-2138 Spijkenisse Centrum

Bijlage bedoeld in artikel 1: Themakaart artikel 2:77 APV 2016 Cameratoezicht op openbare plaatsen, Gebied Spijkenisse Centrum, tek. nr. 99-58-2138.

 

Kaart

Bijlage 2 Themakaart 99-58-2137 Spijkenisse Akkers-Centrum

Bijlage bedoeld in artikel 1: Themakaart artikel 2:77 APV 2016 Cameratoezicht op openbare plaatsen, Gebied Spijkenisse Akkers-Centrum, tek. nr. 99-58-2137.

 

Kaart