Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Groningen

IKB regeling Omgevingsdienst Groningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Groningen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingIKB regeling Omgevingsdienst Groningen
CiteertitelIKB regeling Omgevingsdienst Groningen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-201801-01-2017Onbekend

11-11-2016

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

IKB regeling Omgevingsdienst Groningen

 

 

 

IKB regeling Omgevingsdienst Groningen

Artikel 1 Begripsomschrijving

a) Accessoires: ‘toebehoren’ aan een fiets, zoals fietstassen, regenkleding, fietskleding, verzekering, accu, slot;

b) CAR-UWO: Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en uitvoeringsovereenkomst;

c) Contributie vakbond: de aan de vakbond in het lopende kalenderjaar betaalde vergoeding voor het lidmaatschap;

d) Fiets: een rijwiel of e-bike;

e) Medewerker: de ambtenaar bedoelt in artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR UWO;

f) Reisafstand woon-werkverkeer: De afstand tussen de eigen woning en het kantoor te Veendam. Voor het bepalen van de enkele reisafstand wordt gebruik gemaakt van de nationale routeplanner van de ANWB, waarbij de afstand wordt berekend aan de hand van de snelste route, met als maximum 75 kilometer voor een enkele reis;

g) Salaris: het salaris zoals gedefinieerd in art. 3:1 van de CAR-UWO;

Artikel 2 Wie mogen deelnemen aan de regeling?

Op verzoek van de medewerker biedt de Omgevingsdienst Groningen, met inachtneming van het hierna bepaalde, de medewerker de mogelijkheid om gebruik te maken van deze regeling.

Artikel 3 Bronnen: wat wordt er ingebracht?

 • 1.

  In aanvulling op art. 3:28 CAR UWO (Opbouw IKB) wordt de financiële tegenwaarde van de 7,2 uur (deeltijders naar rato) extra bovenwettelijk verlof toegevoegd als bron.

 • 2.

  Over dit gedeelte van het budget wordt conform artikel 3:28, lid 3 van de CAR-UWO geen pensioen opgebouwd.

Artikel 4 Doelen: wat kun je uitruilen?

1.In aanvulling op het bepaalde in artikel 3:29, lid 2 van de CAR-UWO kan er worden uitgeruild voor de volgende doelen:

a) fiets;

b) reiskosten woon- werkverkeer;

c) vakbondscontributie;

 • 2.

  De directeur van de Omgevingsdienst Groningen behoudt zich de bevoegdheid voor om het in lid 1 sub a genoemde doel nader te maximaliseren ingeval de beschikbare vrije ruimte binnen de Werkkostenregeling (WKR) aantoonbaar overschreden dreigt te worden.

 • 3.

  Uitruil van de onder lid 1 genoemde doelen is alleen mogelijk indien met de bronnen voldoende saldo is opgebouwd (“rood staan” is niet mogelijk).

Artikel 5 Bron: waar kun je mee uitruilen?

Voor de in artikel 4 lid 1 genoemde doelen kan uitsluitend worden uitgeruild met het individuele keuzebudget en het kan alleen plaatsvinden in het kalenderjaar waarin de uitgaven zijn gedaan.

Artikel 6 Werkwijze: hoe gaat het in de praktijk?

Voor de onderscheiden doelen wordt de hieronder beschreven werkwijze gevolgd:

1.Fiets:

a) de medewerker mag één keer per drie jaar de kosten van een fiets via deze regeling uitruilen tot een maximum van € 830,- inclusief btw. Voor de aanschaf van een fiets met fietsverzekering geldt een maximum van € 1.100,- inclusief btw;

b) Voor accessoires, behorende bij de aangeschafte fiets, mag hij maximaal €82,- per kalender jaar, gedurende drie jaar uitruilen.

c) De medewerker betaalt de kosten voor de aanschaf onder lid a en b zelf. Hij doet via het digitale systeem een aanvraag en stuurt een kopie van de factuur mee;

d) de medewerker dient voor zijn woon-werkverkeer gebruik van de fiets te maken conform de fiscale regelgeving;

e) schade of diefstal van de fiets ontslaat de medewerker niet van de verplichting tot afbetaling;

2.Reiskosten woon- werkverkeer:

a) de deelnemer doet via het digitale systeem een aanvraag voor de uitruil van de reiskosten per kilometer á € 0,19;

b) de uitruil wordt berekend over maximaal 214 werkdagen per jaar bij een werkweek van 5 dagen. Deeltijders naar rato;

3.Vakbondscontributie:

De medewerker doet via het digitale systeem een aanvraag, waarbij hij aangeeft wat hij wil. Hij stuurt een kopie van het bewijs van lidmaatschap mee, dan wel een door de vakorganisatie verstrekt overzicht van de betaalde contributie.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de directeur van de Omgevingsdienst Groningen een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 9 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als "IKB regeling Omgevingsdienst Groningen" en treedt in werking op 1 januari 2017.