Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Groningen

Vergoedingsregeling stagiars

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Groningen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVergoedingsregeling stagiars
CiteertitelVergoedingsregeling stagiars
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-201801-11-2013Nieuwe regeling

19-06-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Vergoedingsregeling stagiars

 

 

 

Vergoedingsregeling stagiaires

(Vastgesteld bij besluit het Algemeen Bestuur d.d. 19-06-2015)

Datum bekendmaking: 10-07-2015

Inwerkingtreding: 01-11-2013

Doel

Deze regeling heeft tot doel regels vast te stellen betreffende de vergoeding aan stagiaires bij de Omgevingsdienst Groningen”.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt onder stagiaire verstaan, diegene die in het kader van zijn/haar opleiding praktische werkervaring opdoet bij de Omgevingsdienst Groningen.

Artikel 2Stagevergoeding

Lid 1

Indien niet anders wordt overeengekomen met het scholingsinstituut en met inachtneming van de leden 2 t/m 5 van dit artikel krijgen stagiaires uit het middelbaar of hoger beroepsonderwijs of universiteit, gedurende hun stagetijd een vergoeding ter hoogte van € 250,00 bruto per maand. Op dit bedrag worden sociale premies en belasting ingehouden.

Lid 2

Bedraagt de werkweek minder dan 36 uren dan wordt de vergoeding naar rato betaald.

Lid 3

Aan stagiaires die korter dan 1 (één) maand stage lopen of die aan een oriënterende stage deelnemen, wordt geen vergoeding toegekend.

Lid 4

Stagiaires die langer dan 1 (één) maand en korter dan 2 (twee) maanden stage lopen ontvangen een eenmalige vergoeding van € 100 bruto

Lid 5

Op verzoek van het opleidingsinstituut kan de stagevergoeding rechtstreeks worden overgemaakt op een door het opleidingsinstituut te noemen rekeningnummer.

Artikel 3Reiskosten

Lid 1

De door de stagiaire gemaakte reiskosten worden, onder overlegging van de vervoersbewijzen vergoed op basis van tweede klasse openbaar vervoer.

Lid 2

Stagiaires die in het bezit zijn van een Ov-jaarkaart, die geldig is op “door-de-weekse dagen”, ontvangen geen vergoeding voor reiskosten, tenzij de stagiaire kan aantonen dat reizen met een openbaar middel van vervoer redelijkerwijs niet verwacht kan worden.

Artikel 4Vakantie en verlof

De stagiair als bedoeld in artikel 2 lid 1 bouwt per maand 1 verlofdag op. In overleg met de stagebegeleider kan dit verlof worden opgenomen.

Artikel 5Stage overeenkomst

Met de stagiaire en het opleidingsinstituut wordt een stage overeenkomst gesloten.

Artikel 6Onvoorziene gevallen

In gevallen (bijvoorbeeld afstudeerders), waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het Dagelijks Bestuur een bijzondere voorziening treffen.