Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Groningen

Werktijdenregeling Omgevingsdienst Groningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Groningen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingWerktijdenregeling Omgevingsdienst Groningen
CiteertitelWerktijdenregeling Omgevingsdienst Groningen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-201801-01-2016Nieuwe regeling

11-01-2016

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Werktijdenregeling Omgevingsdienst Groningen

 

 

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Werktijdenregeling Omgevingsdienst Groningen

(Vastgesteld bij besluit van het Dagelijks Bestuur d.d. 11 januari 2016)

Datum bekendmaking: 25 januari 2016

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2016

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Feitelijke arbeidsduur: het aantal uren dat de medewerker in een bepaalde periode arbeid heeft verricht;

 • 2.

  Formele arbeidsduur: de volgens de aanstelling c.q. overeenkomst vastgestelde omvang van het aantal uren dat de medewerker in een bepaalde periode arbeid moet verrichten;

 • 3.

  Medewerker: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, sub a van de CAR-UWO, alsmede uitzendkrachten, detacheringskrachten, stagiaires en personen die anderszins werkzaam zijn bij de werkgever:

 • 4.

  Pauze: een periode van een onafgebroken aantal minuten waarop geen arbeid wordt verricht;

 • 5.

  Werkgever: het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen;

 • 6.

  Werktijd: de periode waarop door de medewerker arbeid verricht.

Artikel 2Toepassing
 • 1.

  De werktijdenregeling is van toepassing op alle medewerkers. De regeling bestaat uit een standaard- en een bijzondere regeling;

 • 2.

  De standaardregeling geldt voor de medewerkers die zelf regelruimte hebben voor het bepalen van hun werktijden;

 • 3.

  De bijzondere regeling is van toepassing op medewerkers die op wisselende tijden volgens rooster werken, waarvoor de individuele werktijden eenzijdig door de werkgever worden vastgesteld. Het werkgever bepaalt welke functiegroep(en) onder de bijzondere regeling vallen.

Artikel 3 Arbeidsduur

 • 1.

  De formele arbeidsduur bedraagt bij een voltijd dienstverband gemiddeld 36 uur per week en 1836 uur per jaar;

 • 2.

  Bij een deeltijd dienstverband is de formele arbeidsduur per week het aantal uren als in de aanstelling is vermeld. De formele arbeidsduur per jaar wordt naar rato berekend;

 • 3.

  De feitelijke arbeidsduur kan afwijken van de formele arbeidsduur, met inachtneming van de artikelen uit hoofdstuk 4 van de CAR-UWO.

Artikel 4 Werktijden

 • 1.

  De werktijd bedraagt per dag maximaal 11 uren. De arbeidsduur bedraagt ten hoogste 50 uren per week;

 • 2.

  De medewerker die minimaal 5,5 uur, maar maximaal 8 uur per dag werkt, dient ten minste een half uur pauze te nemen. De pauzetijd kan ineens of in 2 delen worden opgenomen;

 • 3.

  Wanneer een medewerker meer dan 10 uur per dag werkt, heeft hij ten minste recht op 45 minuten pauze. De pauzetijd moet minimaal in 2 delen worden opgenomen.

Artikel 5 Doktersbezoek

Een dokters- en tandartsbezoek en dergelijke vindt in principe, in eigen tijd plaats. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld spoedgevallen en ziekenhuisbezoeken.

HOOFDSTUK II DE STANDAARDREGELING

Artikel 6 Dagvenster

Medewerkers kunnen werkzaamheden verrichten binnen het dagvenster van maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 22.00 uur.

Artikel 7 Bezetting en werkafspraken

 • 1.

  De leidinggevende is verantwoordelijk voor de bezetting van de afdeling;

 • 2.

  Eenmaal per jaar worden basisafspraken gemaakt tussen de leidinggevende en de medewerker over de werktijden, verlof en werkplanning binnen het dagvenster. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd;

 • 3.

  Dit onderwerp wordt besproken tijdens gesprekken in de HRM-gesprekkencyclus);

 • 4.

  Uitgangspunt bij het maken van de basisafspraken over werktijden is een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, een goede procesgang van de werkzaamheden op de afdeling, bereikbaarheid voor interne en externe klanten en een optimale samenwerking op en tussen de afdelingen;

 • 5.

  Bijstelling van de afspraken kunnen in overleg plaatsvinden. In ieder geval worden tweemaal per jaar de basisafspraken over werktijden, verlof en werkplanning geëvalueerd. Overleg hierover is een vast onderdeel van de gesprekkencyclus;

 • 6.

  Wanneer de medewerker binnen het dagvenster werkzaamheden verricht buiten de afgesproken werktijden, wordt de gewerkte tijd op een ander moment gecompenseerd. De leidinggevende en de medewerker maken samen afspraken om de tijd op korte termijn te compenseren. Deze uren kunnen niet worden omgezet in vakantie-uren;

 • 7.

  Indien er afspraken worden gemaakt om te compenseren uren op een ander tijdstip te vereffenen, vanwege persoonlijke omstandigheden/voorkeuren van de medewerker, dienen deze afspraken in het IBP te worden vastgelegd en is dit alleen mogelijk zolang de afspraken niet strijdig zijn met het bepaalde in lid 4.

Artikel 8 Openingstijden kantoor Veendam

 • 1.

  Het kantoor van de Omgevingsdienst Groningen aan de Lloydsweg 17 te Veendam (standplaats) is open van 7:00 uur tot 18:00 uur;

 • 2.

  Het kantoor van de Omgevingsdienst Groningen is via het algemene telefoonnummer bereikbaar tussen 8.30 uur en 17.00 uur;

 • 3.

  Het pand kan gesloten worden op maximaal 5 werkdagen per jaar. Dit vanuit efficiëntie en doelmatigheid. Deze dagen worden voorafgaand aan het kalender jaar afgesproken met de Ondernemingsraad. Op deze dagen is het niet mogelijk om werkzaamheden te verrichten in het pand van de Omgevingsdienst. Thuiswerken is uiteraard wel mogelijk.

Artikel 9 Buitendagvenstervergoeding

 • 1.

  Indien de medewerker buiten het dagvenster werkzaamheden moet verrichten, komt hij in aanmerking voor de buitendagvenstervergoeding zoals beschreven in artikel 3:12 CAR-UWO. Deze vergoeding bedraagt per gewerkt uur een percentage van het uurloon. De gewerkte uren buiten het dagvenster worden in tijd gecompenseerd. De medewerker maakt hierover afspraken met zijn leidinggevende;

 • 2.

  De medewerker die een functie bekleedt waaraan een functieschaal 11 of hoger verbonden is heeft conform artikel 3:12 CAR-UWO geen recht op een buitendagvenstervergoeding.

Artikel 10 Beschikbaarheidsdiensten

 • 1.

  De medewerker die aangewezen is voor het verrichten van beschikbaarheidsdiensten kan recht hebben op een toelage beschikbaarheidsdienst zoals opgenomen in art. 3:13 CAR-UWO;

 • 2.

  Indien de medewerker opgeroepen wordt tijdens zijn beschikbaarheidsdienst en werkzaamheden verricht binnen het dagvenster, heeft de medewerker recht op compensatie in tijd. De medewerker maakt hierover afspraken met zijn leidinggevende;

 • 3.

  Indien de medewerker opgeroepen wordt tijdens zijn beschikbaarheidsdienst en werkzaamheden verricht buiten het dagvenster, komt hij in aanmerking voor de buitendagvenstervergoeding zoals beschreven in artikel 3:12 CAR-UWO. Deze vergoeding bedraagt per gewerkt uur een percentage van het uurloon. De gewerkte uren buiten het dagvenster worden in tijd gecompenseerd. De medewerker maakt hierover afspraken met zijn leidinggevende.

HOOFDSTUK 3DE BIJZONDERE REGELING

Artikel 11Bijzondere regeling

 • 1.

  De bijzondere regeling is van toepassing op de in bijlage A opgenomen functiegroep(en) en functies;

 • 2.

  De directeur stelt voor deze groep eenzijdig de individuele werktijden vast conform artikel 4:4 CAR-UWO;

 • 3.

  De werkgever kan met instemming van de OR de functies/functiegroep(en) aanwijzen. Deze worden vervolgens in bijlage A aan deze regeling toegevoegd;

 • 4.

  Medewerkers in de bijzondere regeling kunnen conform de bepalingen in de CAR-UWO aanspraak maken op de overwerkvergoeding (artikel 3:18 CAR-UWO), toelage onregelmatige dienst (artikel 3:11), toelage beschikbaarheidsdienst (artikel 3:13 CAR-UWO).

HOOFDSTUK 4

SLOTBEPALINGEN

Artikel 12 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 13 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de “Werktijdenregeling Omgevingsdienst Groningen” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2016;

 • 2.

  Vanaf de inwerkingtredingdatum van deze regeling vervallen de afspraken over de werktijden die zijn gemaakt in het kader van de pilot Het Nieuwe Werken.

BIJLAGE A

Op 1 januari 2016 heeft de Omgevingsdienst Groningen geen functiegroepen en functies die onder de bijzondere werktijdenregeling valt.

TOELICHTING WERKTIJDENREGELING

ALGEMENE TOELICHTING

In de CAO 2011-2012 zijn afspraken gemaakt over modernisering en flexibilisering van de werktijdenregeling in de CAR-UWO. Deze CAR-UWO bepalingen zijn ook van toepassing op de Omgevingsdienst Groningen.

Deze Werktijdenregeling is in lijn met het model dat bij diverse gemeenten wordt gehanteerd.

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 2 Toepassing

Is in lijn met hetgeen in Hoofdstuk 4 CAR-UWO is opgenomen.

Artikel 3 Arbeidsduur

Voor iedere medewerker is de arbeidsduur per jaar berekend. Voor deeltijders is dit naar rato. De formele arbeidsduur per jaar staat beschreven in artikel 1:1 van de CAR-UWO.

Artikel 4 Werktijden

In dit artikel zijn de verplichte pauzes opgenomen.

Artikel 5 Doktersbezoek

Dit artikel is in lijn met het bepaalde in de regeling buitengewoonverlof.

HOOFDSTUK II DE STANDAARDREGELING

Artikel 6 Dagvenster

Hierin is het bepaalde uit art. 4:2 CAR-UWO opgenomen.

Artikel 7 Bezetting en werkafspraken

In dit artikel staat het proces beschreven van de totstandkoming van de kaders waarbinnen de arbeid wordt verricht. Het is hierbij belangrijk dat het ingekaderd wordt in de geldende gesprekscyclus. Ook is het verstandig om de afspraken tussen de leidinggevende en medewerker schriftelijk te laten vastleggen in het gespreksformulier. Voor de verlofopname en registratie hiervan is het van belang om te weten hoeveel uur de medewerker normaal gesproken op bepaalde dagen werkt. Het helder vastleggen hiervan voorkomt een mogelijk conflict wanneer de medewerker verlof opneemt.

De LOGA afspraken geven aan dat een compensatie van de gewerkte uren op korte termijn dient plaats te vinden. Naar aanleiding van de evaluatie van Het Nieuwe Werken is door de Ondernemingsraad van de Omgevingsdienst Groningen gevraagd om een kader te geven voor de mogelijkheid om op een ander moment de uren op te nemen. Dit laatste heeft zijn weerslag gekregen in lid 7. Uiteraard is het alleen mogelijk in overleg met de leidinggevende en indien het uitgangspunt van lid 4 blijft staan.

Compensatie op korte termijn is de richtlijn en compensatie op en later tijdstip is alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd in het IBP.

Artikel 8 Openingstijden kantoor Veendam

 • 1.

  De openingstijden van het kantoorpand aan de Lloydsweg zijn minderruim van het dagvenster. Dit hangt mede samen met de efficiency van het gebruik van het pand en de benodigde aanwezigheid van diverse functionarissen bij de opening van het kantoorpand (zoals de verplichting om BHV aanwezig te hebben);

 • 2.

  De inzetbaarheid van het secretariaat en de vervangbaarheid maakt dat het algemene telefoonnummer bereikbaar is op andere tijden dan de openingstijd van het kantoor;

 • 3.

  Uit praktische overweging is gebleken dat het kantoor op bepaalde dagen in het jaar alleen wordt gebruikt door de voor de opening van een pand noodzakelijk aanwezig zijnde functionarissen. Uit efficiency overweging en goed personeelsbeleid naar deze functionarissen is in deze regeling de mogelijkheid om met de ondernemingsraad afspraken te maken om op bepaalde dagen het kantoorpand te sluiten. Te denken valt bijvoorbeeld aan een vrijdag na een nationale feestdag. Gezien de mogelijkheden die de Omgevingsdienst Groningen haar medewerkers biedt kan er, indien men er voor kiest om geen vrij te nemen, altijd thuis worden gewerkt.

Artikel 9 Buitendagvenstervergoeding

Hier wordt verwezen naar artikel 3:12 CAR-UWO.

Artikel 10 Beschikbaarheidsdiensten

Dit artikel is in lijn met artikel 3:13 CAR-UWO.

HOOFDSTUK 3 DE BIJZONDERE REGELING

Artikel 11 Bijzondere regeling

De bepalingen in de CAR-UWO maken een onderscheid tussen de standaard regeling en de bijzondere regeling. Op 1 januari 2016 heeft de Omgevingsdienst Groningen nog geen functies of functiegroepen die onder de bijzondere regeling vallen.

Door de bepaling over de bijzondere regeling wel op te nemen heeft de Omgevingsdienst Groningen in de toekomst wel de mogelijkheid om een bijzondere regeling te hanteren als werkzaamheden daar om gaan vragen.

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 12 Onvoorziene gevallen

Deze bepaling geeft de mogelijkheid om bij onbillijkheid van de regeling af te wijken.