Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nissewaard

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent gemeentelijke anti-discriminatievoorziening Verordening gemeentelijke anti-discriminatievoorziening Nissewaard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNissewaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Nissewaard houdende regels omtrent gemeentelijke anti-discriminatievoorziening Verordening gemeentelijke anti-discriminatievoorziening Nissewaard
CiteertitelVerordening gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen Nissewaard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen Nissewaard.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-201701-01-2015nieuwe regeling

18-05-2016

Gemeenteblad 2017, 14130

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke anti-discriminatievoorziening Nissewaard

De raad van de gemeente Nissewaard;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 april 2016;

 

gelet op artikel 149 van Gemeentewet;

 

gezien het advies van de commissie Zorg en Werk van 21 april 2016

 

besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening gemeentelijke anti-discriminatievoorziening Nissewaard.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

    De Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

  • b.

    Het Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

  • c.

    De anti-discriminatievoorziening: een antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

Artikel 2 Inrichting en taakuitvoering

Burgemeester en wethouders regelen de inrichting van de anti-discriminatievoorziening en de uitvoering door die voorziening van de taak als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a. van de Wet, op een door burgemeester en wethouders te bepalen wijze, onverminderd het bepaalde hierover in het Besluit. Bij die inrichting waarborgt het college in ieder geval de toegankelijkheid en de kwaliteit van die voorziening.

Artikel 3 Intrekking oude regeling

De verordening gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen Nissewaard, zoals vastgesteld door de raad van gemeente Bernisse en door de raad van gemeente Spijkenisse op 15 oktober 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het gemeenteblad en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen Nissewaard”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Nissewaard van 18 mei 2016.

de griffier,

             

de voorzitter,