Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Noorderzijlvest

Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor leveringen 2016 (AWIV-2016)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Noorderzijlvest
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingAlgemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor leveringen 2016 (AWIV-2016)
CiteertitelAlgemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor leveringen 2016 (AWIV-2016)
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Aanbestedingswet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-10-2016-

26-10-2016

-

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden voor leveringen 2016 (AWIV-2016)

 

 

Hoofdstuk l Algemeen

Artikel 1 Begrippen

 • In deze Inkoopvoorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

 • 1.1

  Bijlage: een aanhangsel bij de Overeenkomst dat na parafering door beide Partijen deel uitmaakt van de Overeenkomst;

 • 1.2

  Documentatie: de handleidingen of andere gebruiksinstructies bij het Product in de Nederlandse of andere tussen Partijen overeengekomen taal;

 • 1.3

  Inkoopvoorwaarden: deze Algemene Waterschapsinkoopvoorwaarden (‘AWIV-2016’) die van toepassing zijn op en deel uitmaken van de Overeenkomst;

 • 1.4

  Keuring: de keuring van het Product op visueel waarneembare gebreken en non-conformiteit uitgevoerd op verzoek van Koper bij Leverancier voorafgaande aan de Levering;

 • 1.5

  Koper: het waterschap;

 • 1.6

  Leverancier: de wederpartij van Koper;

 • 1.7

  Levering: de (af)levering van het Product, bedoeld in artikel 3.1, inclusief de montage of installatie daarvan overeenkomstig de in de Overeenkomst gestelde eisen;

 • 1.8

  Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst tussen Koper en Leverancier waarop de Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn verklaard;

 • 1.9

  Partij: Koper of Leverancier, afhankelijk van de context;

 • 1.10

  Product: de aan Koper door Leverancier op grond van de Overeenkomst te leveren roerende zaak of roerende zaken;

 • 1.11

  Personeel van Leverancier: de door Leverancier voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen personeelsleden of hulppersonen die krachtens de Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid zullen werken.

Artikel 2 Toepassing

 • 2.1

  De toepasselijkheid van eventuele door de Leverancier gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 • 2.2

  Wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst of afwijkingen van (onderdelen van) de Inkoopvoorwaarden zijn slechts bindend, voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

 • 2.3

  In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze Inkoopvoorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.

Hoofdstuk ll  Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 3 Levering

 • 3.1

  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt Levering van het Product door Leverancier op de overeengekomen leveringsdatum, of -data, of binnen de overeengekomen leveringstermijn(en), op het door Koper opgegeven afleveringsadres en afleveringsplaats, en draagt Leverancier alle kosten en risico’s die verbonden zijn aan het vervoer van het Product daarheen, met, waar van toepassing, inbegrip van de betaling van de invoerrechten en de verantwoordelijkheid voor de vervulling van de daarmee verband houdende formaliteiten.

 • 3.2

  De overeengekomen leveringsdatum, of -data, of -termijn(en) gelden als vast en fataal. Indien het Product niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats is afgeleverd, is Leverancier zonder ingebrekestelling in verzuim.

 • 3.3

  Eerdere Levering van het Product dan op de overeengekomen leveringsdatum, -data of -termijnen, geschiedt slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper en leidt niet tot wijziging van het overeengekomen tijdstip van betaling.

 • 3.4

  Koper is bevoegd de Levering uit te stellen, tenzij dit onevenredige lasten voor Leverancier met zich zou brengen. Leverancier is verplicht het Product, zonder meerkosten, voor Koper op te slaan tot het moment van de uitgestelde Levering, tenzij dit onevenredige lasten voor Leverancier met zich zou brengen, in welk geval Partijen in overleg treden om tot een voor beide Partijen redelijke en acceptabele regeling te komen. Het bepaalde in artikelen 3.2, 3.4 en 13 is van overeenkomstige toepassing op de door Koper uitgestelde Levering, met dien verstande dat verzuim van Leverancier, zonder voorafgaande ingebrekestelling, eerst intreedt na overschrijding van de uitgestelde leveringsdatum, -data of -termijnen.

 • 3.5

  Koper is niet gehouden tot enige betaling aan Leverancier voordat Levering van het Product heeft plaatsgevonden.

 • 3.6

  Leverancier maakt zoveel mogelijk gebruik van duurzame verpakkingsmiddelen en draagt zorg voor een milieuvriendelijke afvoer daarvan.

Artikel 4 Verplichtingen van de Leverancier

 • 4.1

  Leverancier verplicht zich ertoe dat het afgeleverde Product aan de Overeenkomst beantwoordt, vrij is van gebreken en geschikt is voor het doel waarvoor het Product is bestemd. Het Product beantwoordt niet aan de Overeenkomst, indien het Product, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die Leverancier daarover heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die Koper op grond van de Overeenkomst mocht verwachten.

 • 4.2

  Voor zover Koper geen nadere omschrijving van de aan het Product te stellen eisen heeft gegeven, dient het Product in ieder geval van goede kwaliteit te zijn en ten minste aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid, afwerking en aan alle wettelijke eisen en gebruikelijke branchevoorschriften betreffende kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu te voldoen.

 • 4.3

  Koper kan er geen beroep meer op doen dat het Product niet aan de

  Overeenkomst beantwoordt, indien hij Leverancier daarvan niet schriftelijk in kennis heeft gesteld binnen 30 dagen nadat hij dit heeft ontdekt. Indien Leverancier van Koper een dergelijke kennisgeving ontvangt, verhelpt Leverancier binnen een door Koper overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 gestelde termijn het gebrek of de non-conformiteit.

 • 4.4

  Leverancier verplicht zich ertoe dat het afgeleverde Product vrij is van iedere bijzondere last of beperking die Koper niet uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Leverancier vrijwaart Koper tegen iedere aanspraak ter zake.

Artikel 5 Keuring

 • 5.1

  Op verzoek van Koper kan voorafgaand aan de Levering Keuring van het Product plaatshebben door Koper of een door Koper aangewezen derde bij Leverancier. Koper is evenwel niet gehouden een dergelijke Keuring uit te voeren.

 • 5.2

  Indien Koper zich niet binnen een termijn van 14 dagen na Levering aangegeven heeft een Keuring te willen uitvoeren, dan wordt de Levering geacht te zijn goedgekeurd.

 • 5.3

  Indien Koper het Product wenst te keuren:

  o a. houdt Leverancier het Product op een zodanig tijdstip voor Keuring gereed dat de overeengekomen levertijden worden nagekomen;

  o b. werkt Leverancier, zonder kosten voor Koper, desverlangd aan de Keuring mee en stelt een geschikte ruimte en redelijke personele en materiële hulp ter beschikking van Koper;

  o c. geschiedt de Keuring, indien Leverancier dat verlangt, in zijn aanwezigheid of in aanwezigheid van een door hem aangewezen deskundige. De daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van Leverancier.

 • 5.4

  Indien Koper het te leveren Product afkeurt, is Leverancier, onverminderd alle andere rechten of vorderingen van Koper, gehouden om voor eigen rekening en risico onverwijld het ontbrekende of het herstelde of vervangende Product voor een nieuwe Keuring aan te bieden. Alsdan gelden de bepalingen van artikel 5 onverkort. De afkeuring door Koper bij de eerste / eerdere Keuring leidt niet tot verlenging van de overeengekomen leveringstermijn.

 • 5.5

  Het goedkeuren van het te leveren Product door of namens Koper houdt geen erkenning in dat Leverancier voldaan heeft aan de overeenkomstig artikel 4 opgelegde verplichtingen.

Hoofdstuk lll Verhouding tussen partijen

Artikel 6 Contactpersoon

 • 6.1

  Beide Partijen wijzen een contactpersoon aan, die de contacten over de uitvoering van de Overeenkomst onderhoudt. Partijen informeren elkaar over degene die zij als contactpersoon hebben aangewezen.

 • 6.2

  Contactpersonen kunnen Partijen alleen vertegenwoordigen en binden voor zover het betreft de uitvoering van de Overeenkomst. Tot wijziging van de Overeenkomst zijn zij niet bevoegd.

Artikel 7 Wijze van kennis geven

 • 7.1

  Mededelingen, waaronder begrepen toezeggingen of (nadere) afspraken, van de ene aan de andere Partij van belang voor de uitvoering van de Overeenkomst, binden Partijen alleen indien ze schriftelijk door een daartoe bevoegde persoon zijn gedaan en bevestigd.

 • 7.2

  Onder ‘schriftelijk’ wordt tevens ‘langs elektronische weg’ verstaan, waarbij:

  o a. de kennisgeving raadpleegbaar is door de geadresseerde,

  o b. de authenticiteit van de kennisgeving in voldoende mate is gewaarborgd, en

  o c. de identiteit van de kennisgever met voldoende

  zekerheid kan worden vastgesteld.

Artikel 8 Geheimhouding

 • 8.1

  Partijen maken hetgeen hun bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden op geen enkele wijze verder bekend, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking daarvan verplicht.

 • 8.2

  Partijen verplichten hun Personeel deze geheimhoudingsverplichting na te leven en staan ervoor in dat deze personen die verplichting nakomen.

 • 8.3

  Partijen doen geen persberichten uit en doen geen andere openbare mededelingen met betrekking tot de Overeenkomst dan na voorafgaande toestemming van de andere Partij.

 • 8.4

  Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere Partij en/of de voor die Partij werkzame personen en/of door die Partij ingeschakelde derden de overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt schriftelijk.

Hoofdstuk IV Financiële bepalingen

Artikel 9 Prijzen

 • 9.1

  De overeengekomen prijzen voor het Product zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, inclusief kosten van vervoer, belastingen, invoerrechten, overige heffingen, assurantie, verpakkingskosten, verwijderingskosten en eventuele installatie- en montagekosten en luiden in euro.

 • 9.2

  De prijzen voor het Product zijn vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.

Artikel 10 Facturering en betaling

 • 10.1

  Het recht op facturering ontstaat zodra Koper de Levering heeft goedgekeurd zoals bedoeld in artikel 5.1 en 5.2.

 • 10.2

  Leverancier factureert Koper voor het geleverde Product tegen de overeengekomen prijzen. Leverancier zendt de factuur aan het door Koper opgegeven adres onder vermelding van datum en nummer van de Overeenkomst, BTW-bedrag alsmede andere door Koper verlangde gegevens.

 • 10.3

  Leverancier verzendt de factuur elektronisch zodat deze met inachtneming van de door Koper gegeven specificaties elektronisch kan worden ontvangen en verwerkt.

 • 10.4

  Koper betaalt de prijzen voor het geleverde Product binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur indien deze voldoet aan het bepaalde in de Overeenkomst. Indien Koper een factuur zonder geldige reden niet binnen het verstrijken van deze termijn heeft voldaan, is hij van rechtswege over het openstaande bedrag verschuldigd:

  o de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119b van het Burgerlijk Wetboek.

   

  De rentevergoeding wordt voldaan op vordering van Leverancier.

   

 • 10.5

  Betaling van een factuur door Koper houdt geen erkenning in dat het Product voldoet aan de overeenkomstig artikel 4 genoemde verplichtingen.

 • 10.6

  Koper is bevoegd verschuldigde factuurbedragen te verrekenen met bedragen die Leverancier aan Koper verschuldigd is.

Artikel 11 Voorschot

Koper betaalt in principe geen voorschot, tenzij dit uitdrukkelijk in de Overeenkomst is overeengekomen. Koper kan daaraan voorwaarden verbinden.

Hoofdstuk V Tekortschieten in de nakoming, ontbinding

Artikel 12 Tekortschieten in de nakoming

 • 12.1

  Indien het afgeleverde Product niet aan de in artikel 4 bedoelde verplichtingen voldoet, kan Koper middels een ingebrekestelling eisen dat Leverancier het Product herstelt of vervangt. De daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van Leverancier.

 • 12.2

  Indien Leverancier niet, nadat hij daartoe door Koper schriftelijk is aangemaand (de ingebrekestelling), binnen de daarin gestelde termijn voldoet aan een eis als bedoeld in artikel 12.1, dan is Leverancier in verzuim en dan is Koper, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, bevoegd te kiezen tussen:

  o a. vervanging of herstel van het Product door een derde op kosten en voor rekening van Leverancier;

  o b. retournering van het desbetreffende Product voor rekening en risico van Leverancier en ontbinding van de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 en dientengevolge creditering van (het gedeelte van) de koopprijs dat voor het desbetreffende Product reeds is betaald.

 • 12.3

  Het bepaalde in de artikelen 12.1 en 12.2 laat overige rechten en vorderingen die Koper aan een tekortkoming kan ontlenen onverlet.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid, per gebeurtenis, beperkt is tot een bedrag van:

o € 150.000,- voor overeenkomsten waarvan de waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,-; 

o driemaal de waarde van de opdracht voor overeenkomsten waarvan de waarde groter is dan € 50.000,- met een maximum van € 1.500.000,-.

 

Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.

 

Het aantal gebeurtenissen is beperkt tot vijf.

 

De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:

a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge

van dood of letsel;

b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier of diens Personeel;

Artikel 14 Overmacht

 • 14.1

  In geval van tijdelijke overmacht stelt Leverancier Koper daarvan onmiddellijk nadat de omstandigheid die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan schriftelijk in kennis onder vermelding van de oorzaak van de overmacht. Alsdan is Koper bevoegd te kiezen tussen:

  o a. het verlenen van uitstel aan Leverancier voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst gedurende een redelijke termijn van maximaal 4 weken. Indien Leverancier na afloop van deze termijn niet in staat is om zijn verplichtingen onder de Overeenkomst alsnog na te komen, is Koper bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade en enige kosten aan Leverancier gehouden te zijn; of

  o b. ontbinding buiten rechte van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder tot vergoeding van schade en enige kosten aan Leverancier gehouden te zijn.

 • 14.2

  In geval van blijvende overmacht aan de zijde van Leverancier stelt deze Koper daarvan onmiddellijk in kennis en is Koper bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade en enige kosten aan Leverancier gehouden te zijn.

 • 14.3

  Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan Personeel, stakingen, ziekte van Personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, tekortkoming of niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie van Leverancier en liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Leverancier of tekortschieten van door hem ingeschakelde derden.

Artikel 15 Ontbinding

 • 15.1

  Onverminderd hetgeen overigens in de Overeenkomst is bepaald, kan elke Partij de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens de andere partij te zijn gehouden, indien de andere Partij in verzuim is dan wel nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is.

 • 15.2

  In geval van overmacht is Koper bevoegd de Overeenkomst te ontbinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 14.

 • 15.3

  Koper kan, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens Leverancier te zijn gehouden, indien Leverancier (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, Leverancier zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van Leverancier wordt geliquideerd, Leverancier zijn onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Leverancier beslag wordt gelegd, dan wel Leverancier anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te zullen komen, in geval van omkoping of belangenverstrengeling als bedoeld in artikel 20, of in geval Leverancier een fusie of splitsing aangaat.

 • 15.4

  Indien de Overeenkomst is ontbonden, betaalt Leverancier de reeds door Koper aan hem verrichte onverschuldigde betalingen aan Koper terug, vermeerderd met de wettelijke rente over het betaalde bedrag vanaf de dag waarop dit is betaald. Indien de Overeenkomst gedeeltelijk is ontbonden, bestaat de terugbetalingsverplichting alleen voor zover de betalingen op het ontbonden gedeelte betrekking hebben.

Artikel 16 Behoud recht nakoming te vorderen

Het nalaten door één van de Partijen om binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te verlangen niet aan, tenzij de desbetreffende Partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming heeft ingestemd.

Hoofdstuk IV Diversen

Artikel 17 Documentatie

 • 17.1

  Leverancier voorziet, op eerste verzoek van Koper daartoe, Koper van duidelijke en voldoende (in de Nederlandse of andere nader overeengekomen taal) Documentatie over de eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van het Product.

 • 17.2

  Koper mag de Documentatie, zonder daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd te zijn, verveelvoudigen, wijzigen en voor gebruik binnen zijn organisatie openbaar maken, mits daarop voorkomende aanduidingen van auteursrechten e.d. worden gehandhaafd.

 • 17.3

  Leverancier vrijwaart Koper tegen aanspraken die derden op grond van een aan hen toekomend auteursrecht met betrekking tot de Documentatie geldend mochten maken.

Artikel 18 Overdracht rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst

 • 18.1

  Partijen mogen de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen niet zonder toestemming van de andere Partij aan een derde overdragen. Toestemming wordt niet zonder redelijke grond geweigerd. Partijen kunnen daaraan voorwaarden verbinden.

 • 18.2

  Het eerste lid geldt niet ten aanzien van het vestigen van beperkte rechten, zoals het pandrecht.

Artikel 19 Verzekering

 • 19.1

  Leverancier heeft zich op een naar verkeersnormen passende en gebruikelijke wijze verzekerd en houdt zich zodanig verzekerd voor bedrijfsaansprakelijkheid, waaronder begrepen (product)aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan personen of zaken die eigendom zijn van Koper.

 • 19.2

  Leverancier legt op verzoek van Koper onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polis en een bewijs van premiebetaling ter zake van de in artikel 19.1 bedoelde verzekering dan wel een verklaring van de verzekeraar betreffende het bestaan van deze verzekering over. Leverancier beëindigt noch wijzigt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper de verzekeringsovereenkomst. Leverancier is niet gerechtigd het verzekerde bedrag ten nadele van Koper te wijzigen, tenzij bedoelde voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper is verkregen. De door Leverancier verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen prijzen te zijn begrepen.

Artikel 20 Omkoping en belangenverstrengeling

 • 20.1

  Partijen zullen aan elkaar noch aan derden aanbieden, noch van elkaar of derden vragen, accepteren of toegezegd krijgen, voor hen zelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk. Een dergelijke praktijk kan reden zijn voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.

 • 20.2

  Indien blijkt dat een ondergeschikte van Koper bij de totstandkoming van de Overeenkomst een al dan niet betaalde nevenfunctie vervult bij Leverancier zonder dat Koper daarover vóór het sluiten van de Overeenkomst is ingelicht, kan Koper de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang buiten rechte ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Artikel 21 Nietige en vernietigde bepalingen

Indien één of meer bepalingen van de Inkoopvoorwaarden of de Overeenkomst nietig blijken te zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van de Inkoopvoorwaarden of de Overeenkomst hun rechtskracht. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepaling(en) overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling tast het doel en de strekking van de Inkoopvoorwaarden of de Overeenkomst niet aan.

Artikel 22 Vervolgopdracht

Leverancier kan aan de Overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging van een vervolgopdracht.

Artikel 23 Melding in publicaties of reclame-uitingen

Leverancier maakt in publicaties (persberichten daaronder begrepen) of reclame-uitingen impliciet noch expliciet melding van (het sluiten van) de Overeenkomst en gebruikt de naam van Koper niet als referentie dan na toestemming van Koper.

Artikel 24 Voortdurende bepalingen

Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze bepalingen behoren in ieder geval: verplichtingen (artikel 4), geheimhouding (artikel 8), tekortschieten in de nakoming (artikel 12), aansprakelijkheid (artikel 13), ongedaanmaking (artikel 15.4), documentatie (artikel 17) en geschillen en toepasselijk recht (artikel 25).

Artikel 25 Geschillen en toepasselijk recht

 • 25.1

  Ieder geschil tussen Partijen ter zake van de Overeenkomst wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter, tenzij Partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

 • 25.2

  Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de bepalingen van de ‘United Nations Convention on contracts for the sale of goods’ (het ‘Weens Koopverdrag’) is uitgesloten.