Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
WVS-groep

CAR/UWO

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWVS-groep
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingCAR/UWO
CiteertitelCAR/UWO
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2018nieuwe regeling

02-07-2018

bgr-2018-1041

13 & 14/24 F
28-02-201801-01-201801-07-2018Aanhangig

15-01-2018

Geen

13 & 14/24 F

Tekst van de regeling

Intitulé

CAR/UWO

 

 

Wijziging CAR-UWO (DB 02-07-2018)

Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 2 juli 2018

Agendapunt : 7

Onderwerp : Voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO

Kenmerk : 3/24 F

Advies bestuurssecretariaat: Datum: 15 juni 2018

Van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) ontvingen wij een voorstel tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden-regeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Het betreft de circulaire dd. 29 mei 2018 met het kenmerk TAZ/U201800181 inzake wijziging van de artikelen 1:2 lid 1 sub c, 10d:26 leden 2 en 3 en 10c:31 lid 1 CAR (ingangsdatum: 1 juli 2018).

De wijzigingen hebben betrekking op het herstel van de rechtsgrond dat een ambtenaar van de burgerlijke stand een onbezoldigd gemeenteambtenaar kan zijn, de bovenwettelijke aanvullende uitkering bij werkloosheid en de bovenwettelijke na-wettelijke uitkering bij werkloosheid.

Over de bedoelde vaststelling is op landelijk niveau overeenstemming bereikt. WVS-groep heeft zich verplicht de voorgestelde aanpassingen over te nemen in de CAR-UWO. De Commissie voor Georganiseerd Overleg zal over de circulaire worden geïnformeerd.

De voorgestelde wijzigingen hebben geen financiële gevolgen voor WVS.  

De circulaire ligt voor u op het bestuurssecretariaat ter inzage. Voorgesteld wordt de wijzigingen van de CAR vast te stellen met ingang van de in de circulaire aangegeven datum.

 

Hoogachtend,

Beslissing DB dd. 2 juli 2018: Akkoord, conform voorstel.