Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
WVS-groep

CAR/UWO

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWVS-groep
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingCAR/UWO
CiteertitelCAR/UWO
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-201801-01-201801-07-2018Aanhangig

15-01-2018

Geen

13 & 14/24 F

Tekst van de regeling

Intitulé

CAR/UWO

 

 

 

 Wijziging CAR-UWO (DB 15-01-2018)

Vergadering Dagelijks Bestuur dd. 15 januari 2018

Agendapunt : 4

Onderwerp : Voorstel tot aanpassing van de CAR-UWO

Kenmerk : 13 & 14/24 F

Advies bestuurssecretariaat: Datum: 20 december 2017

Van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) ontvingen wij voorstellen tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden-regeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO).

Het betreft:

- de circulaire dd. 18 december 2017 met het kenmerk TAZ/U201700977 inzake de reparatie van de maximale WW-duur (ingangsdatum: 1 januari 2018);

- de circulaire dd. 18 december 2017 met het kenmerk TAZ/U201700991 inzake de uitwerking van het akkoord Reparatie FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel (ingangsdatum: 1 januari 2018).

Over de bedoelde vaststelling is op landelijk niveau overeenstemming bereikt. WVS-groep heeft zich verplicht de voorgestelde aanpassingen over te nemen in de CAR-UWO. De Commissie voor Georganiseerd Overleg zal over de circulaire worden geïnformeerd.

De voorgestelde wijzigingen hebben geen financiële gevolgen voor WVS.

De circulaires liggen voor u op het bestuurssecretariaat ter inzage. Voorgesteld wordt de wijzigingen van de CAR-UWO vast te stellen met ingang van de in de circulaires aangegeven data. pagina 2 van 2

Hoogachtend,

Beslissing DB dd. 15 januari 2018: Akkoord, conform voorstel.