Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Verordening werkgeverscommissie voor de raadsgriffie De Ronde Venen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie voor de raadsgriffie De Ronde Venen 2018
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie voor de raadsgriffie De Ronde Venen 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 83
 2. Gemeentewet, art. 107 tot en met 107e
 3. Gemeentewet, art. 147
 4. Gemeentewet, art. 156

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2018Nieuwe regeling

25-01-2018

gmb-2018-33153

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie voor de raadsgriffie De Ronde Venen 2018

De raad van de gemeente De Ronde Venen;

gelezen het voorstel van het presidium 18 december 2017;

overwegende dat:

 • -

  de griffier en de op de griffie werkzame medewerkers onder het gezag van de raad vallen;

 • -

  een formele invulling van de verantwoordelijkheid van de raad op het gebied van werkgeverschap noodzakelijk is;

 • -

  gelet op de publieke taken, de grootte en de samenstelling van de raad het voor de hand ligt dat de raad voor de feitelijke invulling van het werkgeverschap een werkgeverscommissie bij verordening instelt waaraan hij deze taak delegeert;

 • -

  de raad bepaalt in een verordening welke taken en bevoegdheden hij overdraagt aan de werkgeverscommissie.

gelet op artikelen 83, 107 tot en met 107e, 147 en 156 van de Gemeentewet en raadsbesluiten van 5 juni 2014 en 23 maart 2017;

besluit:

vast te stellen de “Verordening werkgeverscommissie voor de raadsgriffie De Ronde Venen 2018”

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Werkgeverscommissie: de door de raad op grond van artikel 83 van de Gemeentewet ingestelde commissie waaraan de werkgeversfunctie van de griffie(r) is gedelegeerd;

 • b.

  Griffier: de op grond van artikel 107 Gemeentewet door de raad benoemde functionaris;

 • c.

  Griffie: de organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de raad, bestaande uit de griffier en de onder zijn verantwoordelijkheid functionerende ambtenaren.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren (griffiepersoneel), zoals die door de raad aan haar is gedelegeerd, met uitzondering van het nemen van besluiten met betrekking tot het benoemen, ontslaan en het nemen van disciplinaire maatregelen ten aanzien van de griffier.

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

 • 3.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

Artikel 3 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit twee raadsleden waarvan één fractievoorzitter is.

  Bij de benoeming van de leden in de werkgeverscommissie door de raad wordt aangegeven wie als voorzitter van de werkgeverscommissie optreedt.

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek door een schriftelijke mededeling aan de raad, waarbij het ontslag ingaat op het moment dat de raad een opvolger benoemd heeft;

  • b.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen;

  • c.

   van rechtswege bij beëindiging van het raadslidmaatschap.

Artikel 4 Taken van de voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorgdragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 5 Advies en ondersteuning

 • 1.

  De griffier staat de werkgeverscommissie terzijde.

 • 2.

  De griffier kan een beroep doen op ambtelijke ondersteuning.

 • 3.

  De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie op te treden als adviseur van de commissie en kan gevraagd en ongevraagd advies geven.

Artikel 6 Frequentie

De werkgeverscommissie vergadert zo vaak als door voorzitter of één der leden nodig wordt geacht, of op verzoek van de griffier.

Artikel 7 Verslaglegging

De werkgeverscommissie draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 8 Beslotenheid

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  Op agenda en stukken die tot de vergaderingen behoren berust geheimhouding in verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang.

Artikel 9 Deelname aan beraadslagingen door anderen

Op uitnodiging kunnen anderen worden gevraagd om deel te nemen aan de beraadslagingen. Hieronder worden in ieder geval begrepen leden van het presidium, de raadsvoorzitter en de HRO-adviseur in dienst van de gemeente De Ronde Venen. De geheimhouding als bedoeld in artikel 8 is ook op hen van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 8, periodiek verslag uit aan het presidium van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist het presidium op voorstel van de voorzitter van de werkgeverscommissie.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie’.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen van 25 januari 2018,

De raad voornoemd,

de griffier

de voorzitter

Toelichting verordening werkgeverscommissie

Algemeen

De gemeente is de werkgever van de ambtenaren die werkzaam zijn bij deze rechtspersoon. Raad en college vullen dit werkgeverschap in. De raad is daarbij het bevoegd gezag van de griffie en het college voor zijn organisatie. Gelet op de publieke taken, de grootte en de samenstelling van de raad ligt het voor de hand dat hij voor de feitelijke invulling van het werkgeverschap een commissie instelt waaraan hij deze taak delegeert. Gelet op artikel 83 en artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet ligt de instelling van een bestuurscommissie het meest voor de hand. Daarin voorziet deze verordening.

Artikel 1

Inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden van de werkgeverscommissie

In dit artikel wordt verwoord dat de werkgeverscommissie alle bij het werkgeverschap horende taken en bevoegdheden vervult, met uitzondering van het nemen van besluiten met betrekking tot het benoemen, ontslaan en het nemen van disciplinaire maatregelen ten aanzien van de griffier. Naast het nemen van personele besluiten, buigt deze commissie zich ook over te voeren HR-beleid namens de raad en bereidt zij de voorstellen aan de raad voor die voortvloeien uit het werkgeverschap zoals voorstellen over benoeming, schorsing en ontslag van het griffiepersoneel.

De werkgeverscommissie voert overleg met de griffier over de voortgang van werkzaamheden van de griffie, voert functionerings- en beoordelingsgesprekken en doet voorstellen over de inrichting van de griffie.

Artikel 3 Samenstelling werkgeverscommissie

Uit artikel 83 van de Gemeentewet volgt dat alleen raadsleden lid kunnen zijn van de

werkgeverscommissie. Dit ligt in lijn met het feit dat de raad het bevoegd gezag is voor de griffie.

Waar het gaat om uitvoering van taken op de griffie is het presidium in de meeste gevallen opdrachtgever namens de raad. In het presidium zijn alle fracties vertegenwoordigd.

Artikel 4 Taken van de voorzitter

Inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 5 Advies en ondersteuning

De ondersteuning waarover in dit artikel wordt gesproken betreft dienstverlening op het vakgebied van personeel & organisatie en/of arbeidsrecht.

Artikel 6 Frequentie

Inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 7 Verslaglegging

Inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 8 Beslotenheid

In vergaderingen van de werkgeverscommissie komen personele aangelegenheden aan bod. Het is niet bedoeld om dit aan derden kenbaar te maken. In deze verordening is bepaald dat op agenda, stukken en verslaglegging geheimhouding berust, op grond van een belang in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. De werkgeverscommissie kan deze geheimhouding wel opheffen. Vanzelfsprekend kunnen raadsleden inzage krijgen in de stukken. De raad is immers het bevoegd orgaan als het gaat om werkgeverschap. De geheimhouding geldt dan ook voor hen.

Artikel 9 Deelname aan beraadslagingen door anderen

Bij de vergaderingen zijn alleen de leden van de werkgeverscommissie en de griffier aanwezig. Vaak is echter behoefte aan ondersteuning van een personeelsadviseur. Op uitnodiging kan deze aanwezig zijn. Datzelfde geldt voor fractievoorzitters en de raadsvoorzitter. Dat geheimhouding op hen van toepassing is, spreekt vanzelf.

Artikel 10 Verantwoording

Het is van belang dat de raad inzicht krijgt en houdt in wat verstaan wordt onder de invulling van het werkgeverschap. De verantwoording door de werkgeverscommissie van haar werkzaamheden en

bevindingen kan hieraan bijdragen.

Artikelen 11, 12 en 13

De inhoud van deze artikelen spreken voor zich.