Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalsmeer

Aanwijzingsbesluiten burgemeester behorend bij de Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalsmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluiten burgemeester behorend bij de Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017
CiteertitelAanwijzingsbesluiten burgemeester behorend bij de Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-08-2017Nieuwe regeling

25-07-2017

Gemeenteblad 2017, 139995

Z-2017/025481

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluiten burgemeester behorend bij de Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017

Z-2017/025481

 

De burgemeester van de gemeente Aalsmeer,

 

overwegende dat:

de APV in een aantal artikelen de mogelijkheid biedt om de uitvoering nader te regelen door middel van een aanwijzingsbesluit. Door, waar mogelijk en gewenst, bij aanwijzingsbesluit nadere invulling te geven aan de regelgeving zoals opgenomen in de APV, worden de tools gecreëerd om daadwerkelijk te kunnen handhaven op overtreding van de regelgeving.

Voor een aantal artikelen waren al aanwijzingsbesluiten opgesteld naar aanleiding van de voorgaande APV (artikel 2:28, 2:29). Deze aanwijzingsbesluiten worden thans geactualiseerd. Het aanwijzingsbesluit behorend bij artikel 2:67 (digitaal opkopersregister) is nieuw.

 

gelet op artikel 2:28 lid 5, 2:29 lid 7 en 2:67 lid 2 APV Aalsmeer 2017.

 

besluit:

 

De aanwijzingsbesluiten behorend bij de APV, die de bevoegdheid van de burgemeester betreffen, benoemd in:

 • -

  Artikel 2:28 lid 5

 • -

  Artikel 2:29 lid 7

 • -

  Artikel 2:67 lid 2

 • -

  Artikel 2:77 lid 2

 • -

  Artikel 6:2 lid 1

zoals opgenomen in de bijlage "Aanwijzingsbesluiten APV Aalsmeer 2017 (burgemeester)" vast te stellen.

Aalsmeer, 25 juli 2017

De burgemeester van Aalsmeer,

J.J. Nobel

Bijlage Aanwijzingsbesluiten APV Aalsmeer 2017 (burgemeester)

Artikel 2:28 lid 5 Exploitatie openbare inrichting

De burgemeester van de gemeente Aalsmeer wijst de volgende categorieën openbare inrichtingen aan waarvoor geen exploitatievergunningplicht als bedoeld in artikel 2:28 van de APV Aalsmeer is vereist:

 

 • afhaalrestaurants waar geen gelegenheid wordt geboden om de etens- en drinkwaren te nuttigen;

 • bedrijfskantines en -restaurants;

 • gemeenschappelijke ruimten op volkstuinencomplexen aangesloten bij de Bond van Volkstuinders;

 • hotels;

 • paracommerciële horeca in eigen beheer;

 • ondergeschikte horeca bij ziekenhuizen, verzorgingshuizen, bejaardentehuizen en uitvaartcentra;

 • ondergeschikte horeca bij detailhandel;

 • sport- en dansscholen;

 • sauna's en zonnecentra;

 • voor publiek toegankelijke inrichtingen waar bedrijfsmatig, of in een omvang alsof bedrijfsmatig:

  • -

   kookcursussen worden gegeven, waarbij de eindproducten ter plaatse worden geconsumeerd door de deelnemers aan de cursus;

  • -

   wijncursussen worden gegeven waarbij ter plaatse wijnen geproefd worden met het oog op educatie.

 

Voor bovenstaande categorieën openbare inrichtingen is wel een exploitatievergunning vereist als:

 • er incidenten plaatsvinden bij de openbare inrichting gepaard gaande met geweld, overlast op straat of drugsgebruik en -handel;

 • er een terras wordt geëxploiteerd aan de openbare weg;

 • er een weigeringsgrond aanwezig is als bedoeld in artikel 1:8 en 2:28.

 

Toelichting: Het gebruik van deze bevoegdheid is niet gewijzigd.

 

Artikel 2:29 lid 7 Openingstijd

De burgemeester van de gemeente Aalsmeer wijst de volgende categorieën openbare inrichtingen aan waarvoor in weekenden en de nacht voorafgaand aan een reguliere feestdag geen beperkende openingstijden gelden:

 • Horeca III. Voorbeelden: (eet)cafés, bars. Deze horeca voorziet vooral in het schenken van alcoholhoudende dranken, waarbij het verstrekken van etenswaren en het bieden van entertainment, zoals het spelen van muziek en het gelegenheid geven tot dansen, ondergeschikt is;

 • Horeca IV. Voorbeelden: dancings/discotheken, nachtclubs. Deze horeca voorziet vooral in het schenken van alcoholhoudende dranken en het bieden van entertainment, zoals het spelen van muziek en het gelegenheid geven tot dansen, waarbij het verstrekken van etenswaren ondergeschikt is.

 

De burgemeester besluit dat in de bovenstaande categorieën openbare inrichtingen in weekenden en de nacht voorafgaand aan een reguliere feestdag na 02.00 uur geen bezoekers meer mogen worden toegelaten.

 

De burgemeester wijst de volgende categorieën openbare inrichtingen aan die in het weekend geopend mogen zijn van 07.00 tot 02.00 uur:

 • Horeca II. Voorbeelden: restaurants, fastfoodrestaurants, cafetaria's, snackbars, shoarmazaken. Deze horeca voorziet vooral in het verstrekken van etenswaren, waarbij het schenken van alcoholhoudende dranken en het bieden van entertainment, zoals het spelen van muziek en het gelegenheid geven tot dansen, ondergeschikt is;

 • Bioscopen, theaters, musea, schouwburgen en poppodia.

 

Toelichting: Het gebruik van deze bevoegdheid is ongewijzigd. De aanwijzingsbevoegdheid is thans gebaseerd op artikel 2:29 lid 7, waar deze in het verleden gebaseerd was op artikel 2:29 lid 6.

 

Artikel 2:67 lid 2 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister

De burgemeester wijst op grond van artikel 2:67 lid 2 het Digitaal Opkopersregister (DOR) aan als een doorlopend en gewaarmerkt register voor de registratie van de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen zoals bedoeld in de artikelen 437 eerste lid van het Wetboek van Strafrecht, artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437 eerste lid van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2:67 van de APV gemeente Aalsmeer.

 

Toelichting: de artikelen 437 eerste lid van het Wetboek van Strafrecht en artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437 eerste lid van het Wetboek van Strafrecht bepalen dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen, die hij heeft verworven dan wel voorhanden heeft en dat deze aantekening in een doorlopend en door of namens de burgemeester gewaarmerkt register moet plaatsvinden (inkoopregister).

 

Artikel 2:67 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Aalsmeer 2017 (APV) bepaalt, dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte en ongeregelde goederen, die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (verkoopregister).

 

Hiervoor is, in het kader van efficiency en effectiviteit, een landelijk werkend digitaal ver-koopregister ontwikkeld (het Digitale Opkopers Register, DOR), dat enerzijds gebruiksvriendelijk is voor de handelaar en anderzijds veel effectiever is bij de aanpak van heling dan de papieren registers.

 

Dit digitale helingregister kan worden gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd. Indien een handelaar een gestolen goed registreert, maakt het systeem hiervan een melding waardoor gestolen goederen snel worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan.

 

Artikel 2:67 lid 2 van de APV bepaalt dat de burgemeester kan bepalen dat de verplichting als bedoeld in lid 1 van artikel 2:67 van de APV tevens via het Digitaal Opkopers Register kan geschieden.

 

Artikel 2:77 lid 2 Cameratoezicht op openbare plaatsen

De burgemeester kan, op grond van artikel 151 c van de Gemeentewet en artikel 2:77 lid 2 APV voor een ieder toegankelijke plaatsen aanwijzen waar, voor een bepaalde duur, camera’s worden geplaatst.

 

Van deze bevoegdheid wordt geen gebruik gemaakt.

 

Artikel 6:2 lid 1 Toezichthouders

Het bevoegd bestuursorgaan kan op grond van artikel 6:2 lid 1 gemeenteambtenaren en buitengewone opsporingsambtenaren aanwijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.

 

Omdat er regelmatig mutaties in personele sfeer plaatsvinden, wordt de aanwijzing van toezichthouders op grond van dit artikel geregeld in op zichzelf staande aanwijzingsbesluiten.

Bijlage Overzicht aanwijzingsbesluiten Burgemeester behorende bij de APV Aalsmeer