Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Giessenlanden

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Giessenlanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGiessenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Giessenlanden
CiteertitelAlgemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Giessenlanden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Verordening betreffende werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in openbare gronden binnen het gemeentelijk gebied

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Belemmeringenwet Privaatrecht, art. 1
 2. Telecommunicatiewet, art. 5.2, lid 4
 3. Gemeentewet, art. 149
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-200613-06-2016Nieuwe regeling

30-03-2006

Het Kontakt, van 16 April 2006

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Giessenlanden

DE RAAD DER GEMEENTE GIESSENLANDEN ;

Gelet op artikel 1, van de Belemmeringenwet Privaatrecht, artikel 5.2, vierde lid, van de Telecommunicatiewet en artikel 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT :

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening betreffende werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen in openbare gronden binnen het gemeentelijk gebied;

 

Hoofdstuk I: Definities

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a college : college van burgemeester en wethouders;

b elektronisch

communicatienetwerk : elektronisch communicatienetwerk als genoemd in artikel 1.1,

onder d, van de Telecommunicatiewet;

c openbaar elektronisch

communicatienetwerk : elektronisch communicatienetwerk als genoemd in artikel 1.1,

onder g, van de Telecommunicatiewet;

d niet-openbaar elektronisch

communicatienetwerk : elektronisch communicatienetwerk dat in hoofdzaak wordt

gebruikt om elektronische communicatiediensten aan te bieden voorzover dit niet aan het publiek geschiedt;

e openbare elektronische

communicatiedienst : elektronische communicatiedienst als genoemd in artikel 1.1,

onder f, van de Telecommunicatiewet;

f kabels : kabels, genoemd in artikel 1.1, onder s, van de

Telecommunicatiewet ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk;

g niet-openbare kabels : kabels, zoals genoemd in artikel 1.1, onder s, van de

Telecommunicatiewet ten dienste van een niet-openbaar

elektronisch communicatienetwerk;

h openbare gronden : openbare gronden, als genoemd in artikel 1.1, onder t, van de

Telecommunicatiewet;

i netwerkaanbieder : aanbieder van een openbaar elektronisch

communicatienetwerk, een niet-openbaar elektronisch communicatienetwerk of een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen;

j aanvrager : netwerkaanbieder, als genoemd in artikel 1, onder i, van de

verordening;

k werkzaamheden : werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en

opruiming van kabels en leidingen in en op openbare gronden

en daarnaast alle werkzaamheden die de gemeente uit hoofde

van haar functie als beheerder van openbare grond dient uit te

voeren;

l gedoogplichtige : degene op wie een gedoogplicht rust als bedoeld in artikel

5.1, eerste lid, van de Telecommunicatiewet of als bedoeld in

artikel 1, van de Belemmeringenwet Privaatrecht;

m melding : melding van werkzaamheden, als bedoeld onder k van de

verordening;

n instemmingbesluit : besluit van het college op een melding;

o aansluiting : het gedeelte van de kabel of leiding door openbare grond dat

een openbaar elektronisch communicatienetwerk of een

netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen verbindt

met een netwerkaansluitpunt;

p netwerkaansluitpunt : het geheel van verbindingen, met hun technische

toegangsspecificaties, die deel uitmaken van een openbaar

elektronisch communicatienetwerk of een netwerk ten

behoeve van nutsvoorzieningen, en nodig zijn om toegang

te verkrijgen tot deze netwerken;

q werken : een constructie niet zijnde een gebouw, die op de plaats van

bestemming hetzij direct of indirect met de openbare grond

verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de

openbare grond. Hiertoe worden ook werkzaamheden gerekend

die plaatsvinden in, op of over openbare gronden;

r leidingen : ondergrondse kabels of buizen, die dienen of kunnen dienen

tot transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen dan wel van energie of informatie;

s nutsvoorzieningen : voorzieningen van openbaar nut ten behoeve van de levering

en afvoer van bijvoorbeeld energie, water en warmte;

t verordening : Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren.

u leidraad : Leidraad voor gemeenten en nutsbedrijven

inzake (her)straatwerkzaamheden.

Hoofdstuk 2: Melding werkzaamheden en beslistermijnen

Artikel 2
 • 1

  Een netwerkaanbieder die werkzaamheden wil verrichten, meldt in ieder geval acht weken voor de aanvang van de werkzaamheden het voornemen daartoe bij het college.

 • 2

  Als bij werkzaamheden meerdere gedoogplichtigen zijn betrokken, wordt de melding in ieder geval twaalf weken voor de aanvang van de werkzaamheden gemeld bij het college.

 • 3

  Bij werkzaamheden waarbij meerdere gedoogplichtigen betrokken zijn, dient de aanvrager een vooroverleg te organiseren waarvoor alle betrokkenen worden uitgenodigd.

 • 4

  Voor het realiseren van incidentele aansluitingen met een gezamenlijke lengte korter dan vijfentwintig meter in en op openbare grond en waarbij geen gesloten verhardingen of groenvoorzieningenworden gekruist, is geen instemming van het college noodzakelijk. Deze werkzaamheden dienen 5 werkdagen voor de uitvoering schriftelijk bij de gemeente te worden gemeld.

 • 5

  In geval van reparaties of onderhoud moet voorafgaande aan de werkzaamheden een melding aan het college worden gedaan. Bij storingen die buiten de normale werktijden plaatsvinden en waarvoor uitstel van het verhelpen van de storing niet mogelijk is, dient de melding bij het college achteraf, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen te worden gedaan.

 • 6

  De aanvrager dient omwonenden ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden minimaal 5 werkdagen voor de start van de werkzaamheden schriftelijk te informeren over aanvang, duur, aard en plaats van de werkzaamheden. Deze termijn geldt niet voor storingen.

Artikel 3
 • 1

  Daar waar het gaat om meldingen zoals genoemd in artikel 2, eerste lid, van deze verordening neemt het college het instemmingbesluit uiterlijk acht weken na ontvangst van de melding. Het college heeft de bevoegdheid deze termijn éénmaal met acht weken te verlengen.

 • 2

  Daar waar het gaat om meldingen zoals genoemd in artikel 2, tweede lid van deze verordening neemt het college het instemmingbesluit uiterlijk twaalf weken na ontvangst van de melding. Het college heeft de bevoegdheid deze termijn éénmaal met twaalf weken te verlengen.

 • 3

  Indien van de bevoegdheid tot verlenging gebruik wordt gemaakt, doet het college daarvan voor afloop van de termijnen zoals genoemd in lid 1 en 2, een schriftelijke bevestiging met motivatie toekomen aan de aanvrager.

Hoofdstuk 3: Aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen

3.1 Algemene bepalingen

Artikel 4
 • 1

  Voor de melding dient gebruik te worden gemaakt van een daartoe door het college vastgesteld formulier.

 • 2

  Bij de melding worden in ieder geval de volgende gegevens verstrekt:

a een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel indien de aanvrager daar ingeschreven is;

b een machtiging indien het een aanvraag betreft voor de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels of leidingen in opdracht van een netwerkaanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk;

c naam, adres en telefoonnummer van degene die de kabel of leiding in eigendom heeft, degene die de kabel of leiding beheert en degene die de kabel of leiding exploiteert, alsmede de naam en telefoonnummer van de contactpersoon die betrokken is bij het voorbereidingstraject;

d een opgave van het aantal, de soort en het beoogde gebruik van de kabel of leiding;

e welke belanghebbenden en instanties vooraf in kennis worden gesteld van de voorgenomen datum van aanvang en beëindiging en de aard van de werkzaamheden;

f een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:

  • -

   een opgave van het gewenste tracé;

  • -

   een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst, alsmede van de situering daarvan;

  • -

   een omschrijving van eventuele opbrekingen;

  • -

   de maatregelen voor de bereikbaarheid van in de openbare gronden aanwezige kabels en leidingen;

  • -

   het voorgenomen tijdstip van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden;

  • -

   naam, adres en telefoonnummer van de aannemer(s) of onderaannemer(s) die belast is (zijn) met de werkzaamheden en van een Nederlands sprekend contactpersoon ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden.

  • 3

   Bij de melding zoals genoemd in artikel 2, vierde lid dienen de volgende gegevens te worden verstrekt:

   • -

    naam, adres en ondertekening;

   • -

    een machtiging indien de werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van een netwerkaanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk;

   • -

    naam en adres van de aannemer(s) en onderaannemer(s) die belast zijn met de werkzaamheden;

   • -

    de dagtekening van de melding;

   • -

    de lengte van de sleuf die wordt opengebroken;

   • -

    het oppervlak van het lasgat dat wordt opengebroken.

  • 4

   Het college kan van de aanvrager verlangen dat deze de in de vorige leden genoemde gegevens in nader te bepalen digitale vorm verstrekt.

  • 5

   Het college kan nadere regels stellen inzake de gegevens die bij de melding worden verstrekt.

Artikel 5

1Het college kan aan het instemmingbesluit voorschriften en beperkingen verbinden onder andere in het belang van:

a de openbare orde;

b het waarborgen van de veiligheid van burgers;

c het voorkomen of beperken van schade of overlast;

d het veilig en doelmatig gebruik van de openbare gronden;

e het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare gronden;

f de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;

g archeologische bevindingen;

h de bescherming van groenvoorzieningen;

i de verkeersveiligheid en/of een goede doorstroming van het verkeer;

j evenementen.

 • 2

  Ter bescherming van de belangen als genoemd in het eerste lid kan het college in ieder geval aan het instemmingbesluit voorschriften of beperkingen verbinden over het medegebruik van voorzieningen.

 • 3

  De wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en leidingen en medegebruik van voorzieningen dient te geschieden conform de leidraad

 • 4

  De aanvrager is leges verschuldigd conform de legesverordening van de gemeente Giessenlanden.

 • 5

  Op grond van de belangen zoals genoemd in lid 1 kan het college bepalen dat de realisatie van bovengenoemde werkzaamheden op een later tijdstip dient plaats te vinden.

Artikel 6
 • 1

  De aanleg van kabels, leidingen en netwerkaansluitpunten door een netwerkaanbieder in en op gronden, alsmede in en aan gebouwen van anderen brengt geen wijziging in de eigendom van hetgeen is aangelegd.

 • 2

  Het eerste lid is mede van toepassing op kabels, leidingen en netwerkaansluitpunten aangelegd voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel.

 • 3

  Indien de kabel of leiding wordt overgedragen aan een nieuwe netwerkaanbieder, gaan de rechten en plichten die betrekking hebben op de kabel of leiding van de oude netwerkaanbieder over op de nieuwe netwerkaanbieder.

 • 4

  De netwerkaanbieder stelt het college onverwijld in kennis van het feit dat het eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel of leiding verandert en het feit dat de kabel of leiding niet langer ten dienste staat van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, van een niet-openbaar elektronisch communicatienetwerk of van een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen in of op openbare gronden. In dit kader wordt van de netwerkaanbieder jaarlijks een overzicht van alle (niet) in gebruik zijnde kabels en leidingen verlangd.

 • 5

  Het college kan van de netwerkaanbieder verlangen dat deze de in het vorige lid genoemde gegevens in nader te bepalen digitale vorm verstrekt.

3.2 Elektronische communicatienetwerken

Artikel 7

1Indien de werkzaamheden betrekking hebben op kabels van elektronische communicatienetwerken, dienen bij de melding tevens de volgende gegevens te worden verstrekt:

a een kopie van de door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) afgegeven registratie;

b aanvullend op het uitvoeringsplan wordt daarin ook opgenomen:

 • -

  een opgave van het aantal kabels dat direct in gebruik wordt genomen en een opgave van het aantal kabels dat niet direct in gebruik wordt genomen;

 • -

  de doorsnede van de kabel of kabelgoot;

 • -

  de lengte en breedte van de kabelsleuf.

Artikel 8
 • 1

  Bij werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels in openbare wegen en wateren als genoemd in artikel 1, onder g van deze verordening is het bepaalde in de artikelen 1 t/m 7 van overeenkomstige toepassing;

 • 2

  Het opnemen van lid 1 in deze verordening houdt geen gedoogplicht in voor de gemeente Giessenlanden met betrekking tot niet-openbare kabels.

 • 3

  Met betrekking tot verzoeken voor het verleggen van niet-openbare kabels geldt dat deze op verzoek van de gemeente, op kosten van de eigenaar van de kabels, uitgevoerd dienen te worden.

3.3 Netwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen

Artikel 10
 • 1

  De aanbieder van een netwerk ten behoeve van nutsvoorzieningen is verplicht op eigen kosten tot verplaatsing van kabels en leidingen ten dienste van het netwerk over te gaan, indien de verplaatsing nodig is voor de oprichting van gebouwen of de uitvoering van werken.

 • 2

  In andere gevallen dan bedoeld in het eerste lid, gaat de aanvrager slechts over tot verplaatsing van de kabels en leidingen indien de verzoeker hem de kosten daarvan vergoedt.

 • 3

  Indien een aanbieder zich beroept op lid 2, dient hij de volledige specificatie van de kosten aan de verzoeker aan te leveren.

 • 4

  Ook voordat omtrent de schadevergoeding overeenstemming verkregen of uitspraak gedaan is, dient tot de uitvoering van de werkzaamheden te worden overgegaan.

Artikel 11

Met ingang van inwerkingtreding van deze verordening vervallen alle privaatrechtelijke overeenkomsten die opgezet zijn met betrekking tot de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en leidingen ten behoeve van nutsvoorzieningen. De gemeente zal met belanghebbenden nadere afspraken maken omtrent ontbinding van de overeenkomsten.

Hoofdstuk 4: Straf- en sanctiebepalingen

Artikel 12

Overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 13
 • 1.

  Indien de vergunninghouder zich niet houdt aan de voorschriften uit het instemmingbesluit, dan kunnen burgemeester en wethouders het instemmingbesluit intrekken en de oorspronkelijke situatie herstellen voor rekening van vergunninghouder.

 • 2.

  Indien de werkzaamheden niet op de overeengekomen data worden gestart respectievelijk uitgevoerd vervalt de vergunning, tenzij aantoonbaar sprake is van overmacht, zulks ter beoordeling van de gemeente.

Artikel 14

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de werkzaamheden stil te leggen, indien er wordt gewerkt:

 • a.

  zonder voorafgaande melding, als bedoeld in artikel 2, 1e en 2e lid van deze verordening;

 • b.

  in afwijking van het instemmingbesluit;;

 • c.

  in strijd met de in het instemmingbesluit opgenomen tijdstip van aanvang of voltooiing en de wijze van uitvoering.

Artikel 15

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van burgemeester en wethouders aangewezen personen.

Hoofdstuk 5: Inwerkingtreding en Citeertitel

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren gemeente Giessenlanden.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 maart 2006,

De Raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,