Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GGD Brabant-Zuidoost

Verordening bestuurscommissie bestrijding schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten Z.O. Brabant

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGGD Brabant-Zuidoost
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening bestuurscommissie bestrijding schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten Z.O. Brabant
CiteertitelVerordening bestuurscommissie bestrijding schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten Z.O. Babant
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Leerplichtwet en RMC wet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-02-2018Onbekend

11-10-2017

Onbekend

Onbekend
11-10-201720-02-2018Onbekend

11-10-2017

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant Zuidoost,

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de GGD Brabant Zuidoostd.d.

Gelet op de artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 19 van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant Zuidoost;

BESLUIT

Vast te stellen de navolgende verordening op de Bestuurscommissie bestrijding schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  De Regeling: de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant Zuidoost.

 • b.

  Algemeen Bestuur: het algemeen bestuur van de GGD Brabant Zuidoost.

 • c.

  Dagelijks Bestuur: het dagelijks bestuur van de GGD Brabant Zuidoost.

 • d.

  Bestuurscommissie: de bij deze verordening ingestelde bestuurscommissie.

 • e.

  De gemeenten: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop - Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre

 • f.

  Colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten.

 • g.

  RMC-wet: de wettelijke regels aangaande de regionale meld- en coördinatiefunctie inzake voortijdig schoolverlaten (Staatsblad 2001, 636) zoals die zijn vastgelegd in de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra , respectievelijk de Wet Educatie en Beroepsonderwijs;

 • h.

  Leerplichtwet: Leerplichtwet 1969

Artikel 2 Bestuurscommissie

 • 1.

  Er wordt een bestuurscommissie ingesteld voor het behartigen van de belangen van de gemeenten bij de GGD Brabant Zuidoost op het gebied van het bestrijden van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.

 • 2.

  De bestuurscommissie is genaamd “Bestuurscommissie bestrijding schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten Zuidoost-Brabant.”

Artikel 3 Taak

De bestuurscommissie is belast met de uitvoering van de taken die horen bij de belangenbehartiging als bedoeld in artikel 2, lid 1, van deze verordening. In de kern betreft dit het houden van toezicht op en het registeren van:

 • a.

  leerplichtige leerlingen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar;

 • b.

  voortijdige schoolverlaters  in de leeftijd van 18 tot en met 22 jaar,

ter uitvoering van de Leerplichtwet en RMC-wet.

Artikel 4 Bevoegdheden

 • 1.

  De bestuurscommissie heeft de volgende bevoegdheden:

  • a.

   Het bespreken van aangelegenheden die de coördinatie, planning en uitvoering van de taken op het gebied van de leerplicht en voortijdig schoolverlaten betreffen.

  • b.

   De aan de colleges toekomende bevoegdheden op grond van de Leerplicht wet en RMC-wet, die zij hebben overgedragen aan het dagelijks bestuur;

  • c.

   Het adviseren van het dagelijks bestuur over het aanbesteden en het inkopen van een geautomatiseerd systeem waarin de gegevens worden geregistreerd en geraadpleegd, als bedoeld in de Leerplichtwet en RMC-wet.

 • 2.

  De bestuurscommissie oefent de in lid 1 vermelde bevoegdheden uit met inachtneming van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting van de GGD.

 • 3.

  De gemeenten kunnen beleidsregels vaststellen waaraan de bestuurscommissie zich bij uitoefening van zijn bevoegdheden dient te houden.

 • 4.

  Het is de bestuurscommissie toegestaan de aan hem overgedragen bevoegdheden te mandateren aan zowel interne als externe medewerkers met een ambtelijke aanstelling.

Artikel 5 Samenstelling / stemmental

 • 1.

  De bestuurscommissie bestaat uit 21 leden. De leden van de bestuurscommissie zijn de leden van de colleges tot wier portefeuille de belangen behoren waartoe de commissie is ingesteld. De leden kunnen zich laten vervangen door een ander lid van hun college.

 • 2.

  De bestuurscommissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 3.

  De bestuurscommissie is bevoegd zich in zijn taakuitoefening te laten bijstaan door externe deskundigen op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Deze deskundigen hebben in een vergadering van de bestuurscommissie een adviserende stem. De bestuurscommissie besluit aan het begin van haar vergadering over toelating van de deskundige(n).

 • 4.

  Ieder lid heeft in de bestuurscommissie één stem.

Artikel 6 Beëindiging lidmaatschap.

 • 1.

  Het lidmaatschap van de bestuurscommissie eindigt voor alle leden bij:

  • a.

   het verlies van de hoedanigheid waarin men is benoemd;

  • b.

   vrijwillig of onvrijwillig ontslag.

 • 2.

  Die leden, wier lidmaatschap anders dan door ontslag is geëindigd, blijven als zodanig fungeren, totdat hun opvolgers zijn benoemd.

 • 3.

  Onvrijwillig ontslag kan worden gegeven door het Algemeen Bestuur, op voorstel van het Dagelijks Bestuur, gehoord de bestuurscommissie. Artikel 49 en 50 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Voorzitter

 • 1.

  De voorzitter heeft in de bestuurscommissie één stem.

 • 2.

  De voorzitter vertegenwoordigt de bestuurscommissie in en buiten rechte.

Artikel 8 Secretaris

 • 1.

  De secretaris van de bestuurscommissie is de directeur publieke gezondheid van de GGD Brabant Zuidoost of een door hem aangewezen medewerker van de GGD Brabant Zuidoost of van één van de gemeenten.

 • 2.

  De secretaris staat de bestuurscommissie bij in haar werkzaamheden.

Artikel 9 Bijstand

De bestuurscommissie kan zich bij de uitoefening van haar taak doen bijstaan door ambtenaren van de gemeenten of GGD Brabant Zuidoost of andere adviseurs.

Artikel 10 Vergaderingen

 • 1.

  De bestuurscommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter van de commissie dan wel ten minste 11 commissieleden dit noodzakelijk acht(en).

 • 2.

  De voorzitter bepaalt in overleg met de leden van de commissie de vergaderlocaties.

 • 3.

  De vergaderingen van de bestuurscommissie worden in het openbaar gehouden.

 • 4.

  De artikelen 19, lid 2 (openbare kennisgeving), 22 (onschendbaarheid), 23 (vergaderen met gesloten deuren) en 25 (geheimhouding) van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 5.

  De agenda en de bijbehorende voorstellen worden ter kennisneming toegezonden aan het Dagelijks Bestuur.

 • 6.

  Van de vergaderingen wordt door de secretaris een verslag opgemaakt dat de namen van de aanwezigen vermeldt en een beknopte weergave bevat van hetgeen is besproken met een opgave van eventueel gehouden stemmingen.

Artikel 11 Besluiten

 • 1.

  Besluiten worden genomen op basis van unanimiteit.

 • 2.

  Een vergadering wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst ten minste de helft van het totaal aantal van 21 uit te brengen stemmen tegenwoordig is, behoudens de situatie waarin de voorzitter besluit toepassing te geven aan het bepaalde in lid 3, aanhef en onder a . De voorzitter wordt bij het vaststellen van het quorum als lid van de bestuurscommissie beschouwd.

 • 3.

  a. de voorzitter opent de vergadering, waarbij de afwezigen hun standpunten voorafgaand aan de vergadering hebben doorgegeven. De voorzitter beslist mede aan de hand van die inbreng of besluitvorming plaatsvindt , ondanks het ontbreken van een quorum.

  • b.

   er vindt besluitvorming buiten vergadering om plaats.

 • 4.

  Leden die zijn verhinderd en die ook geen plaatsvervanger afvaardigen naar een vergadering, dragen er zorg voor dat zij hun standpunt als bedoeld in het vorige lid, onder a, ten minste twee dagen voor de datum van de vergadering van de bestuurscommissie doorgeven aan de secretaris.

 • 3.

  Indien voorafgaand aan de vergadering is komen vast te staan dat het vereiste aantal leden / stemmen niet aanwezig zal zijn, heeft de voorzitter de keuze uit de volgende twee mogelijkheden:

  • a.

   de voorzitter opent de vergadering, waarbij de afwezigen hun standpunten voorafgaand aan de vergadering hebben doorgegeven. De voorzitter beslist mede aan de hand van die inbreng of besluitvorming plaatsvindt, ondanks het ontbreken van een quorum.

  • b.

   er vindt besluitvorming buiten vergadering om plaats.

 • 4.

  Leden die zijn verhinderd en die ook geen plaatsvervanger afvaardigen naar een vergadering, dragen er zorg voor dat zij hun standpunt als bedoeld in het vorige lid, onder a, ten minste twee dagen voor de datum van de vergadering van de bestuurscommissie door de secretaris.

 • 5.

  Op het houden van stemmingen zijn de artikelen 31 en 32 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12 Besluitenlijst

 • 1.

  De secretaris van de bestuurscommissie maakt een besluitenlijst op van hetgeen in de vergadering aan de orde is geweest.

 • 2.

  De besluitenlijst wordt ter kennisneming toegezonden aan het Dagelijks Bestuur en de colleges en ligt ter inzage voor de leden van het Algemeen Bestuur.

Artikel 13 Ondertekening

Stukken die van de bestuurscommissie uitgaan, worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 14 Toezicht

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur houdt toezicht op de uitoefening van de taken en bevoegdheden door de bestuurscommissie.

 • 2.

  De bestuurscommissie brengt jaarlijks, gekoppeld aan de jaarrekening, verslag uit van haar werkzaamheden aan het Dagelijks Bestuur, het Algemeen Bestuur en de colleges. Het verslag geeft ook inzicht in de kosten die direct of indirect door de bestuurscommissie zijn gemaakt.

Artikel 15 Informatie- en verantwoordingsplicht

Op de bestuurscommissie respectievelijk de commissieleden is van overeenkomstige toepassing het bepaalde in Hoofdstuk 10 (Inlichtingen, verantwoording en terugroeping) van de Regeling, voor zover daarin verplichtingen aan het Dagelijks Bestuur respectievelijk zijn leden zijn toegekend.

Artikel 16 Begroting en jaarrekening.

 • 1.

  De bestuurscommissie stelt een ontwerpbegroting op voor haar eigen onderdeel en draagt er zorg voor dat deze ontwerpbegroting uiterlijk 1 april ter beschikking is van het Dagelijks Bestuur. Dit om het Dagelijks Bestuur in staat te stellen een ontwerpbegroting voor de GGD op te stellen op uiterlijk 1 mei van het jaar voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar.

 • 2.

  De bestuurscommissie stelt de ontwerp-jaarrekening op uiterlijk 1 mei na afloop van het betreffende jaar en doet deze aan het Dagelijks Bestuur toekomen

 • 3.

  De financiële resultaten van de bestuurscommissie blijven ter beschikking van de bestuurscommissie.

 • 4.

  De bestuurscommissie houdt zich aan de voorschriften van de financiële verordening zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

 • 5.

  De ontwerpbegroting van de bestuurscommissie heeft als uitgangspunt dat alle kosten die direct of indirect te maken hebben met de bestuurscommissie gedragen worden door de gemeenten naar rato van het aantal inwoners tussen 5 en 23 jaar. Voor het bepalen van het aantal inwoners tussen 5 en 23 jaar wordt uitgegaan van het aantal op 1 januari van het jaar, voorafgaand aan dat, waarvoor de bijdrage verschuldigd is. Voor de vaststelling van het aantal jongeren wordt vastgehouden aan de door het centraal bureau voor de statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers.

 • 6.

  Onder de kosten als bedoeld in lid 5 worden mede verstaan de kosten die direct of indirect te maken hebben met de uitoefening van de bevoegdheden door de bestuurscommissie.

Artikel 17 Onvoorzienbaarheid

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het Dagelijks Bestuur, gehoord de bestuurscommissie.

Artikel 18 Wijziging / Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening zal niet worden gewijzigd of ingetrokken dan met instemming van de bestuurscommissie.

 • 2.

  De verordening treedt in werking op achtste dag na bekendmaking.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de Bestuurscommissie bestrijding schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten”

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van

de voorzitter, de secretaris,