Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borger-Odoorn

Toets volledigheid gemeente Borger-Odoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorger-Odoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingToets volledigheid gemeente Borger-Odoorn
CiteertitelToets volledigheid gemeente Borger-Odoorn
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 160 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-201821-01-2009Nieuwe regeling

10-03-2009

Gemeenteblad 9 januari 2018, nr. 5200

09.01973

Tekst van de regeling

Intitulé

Toets volledigheid Gemeente Borger-Odoorn

 

 

Toets volledigheid Gemeente Borger-Odoorn

d.d. 21 januari 2009

1. Inleiding

Naar aanleiding van het document ‘Toets volledigheid en Bouwbesluit’ opgesteld door TMOP BV heeft een gedeeltelijke herijking plaatsgevonden. Dit document betreft de herijking inzake de toets volledigheid.

2. Wijzigingen

In de herijking is gebruik gemaakt van de bestaande checklist volledigheid met de bijbehorende werkafspraken. De bestaande checklist is bij de herijking ingedeeld in de 5 categorieën. Dit is in afwijking van de bestaande werkafspraken waarbij uit is gegaan van 4 categorieën. De bestaande Categorie 2 - Kleine reguliere aanvragen (Verbouw van woningen (incl. grotere aan-/uit-/op-/bijgebouwen), nieuw- en verbouw van vrijstaande grotere bijgebouwen/schuren, (agrarische-)loodsen en (interne) constructieve wijzigingen) is opgesplitst in:

-Categorie 2 Kleine reguliere aanvragen

Nieuwbouw en verbouw van vrijstaande grotere bijgebouwen, (agrarische-)loodsen en (interne) constructieve wijzigingen.

-Categorie 3 Verbouw woningen

Verbouw van woningen zoals grotere aanbouwen, uitbouwen en/of opbouwen. Deze splitsing heeft plaatsgevonden omdat vanuit de cluster Bouwen en Milieu bestaat de behoefte dat er bij een aanvraag om bouwvergunning welke in de nieuwe categorie 3 valt wel getoetst dient te worden aan afdeling 3.10 (Luchtverversing van verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte enbadruimte), 3.20 (Daglicht) en afdeling 4.3 (Vrije doorgang) van het Bouwbesluit 2003. De gegevens die benodigd zijn voor deze toets worden niet gevraagd bij oude categorie 2. Dit is echter ook niet noodzakelijk voor de onder de nieuwe categorie 2 vallende bouwwerken. Door deze wijziging ziet de categorie indeling er als volgt uit:

 

Categorie 1:

Lichte aanvragen

Bouwwerken naar aard en omvang gelijk met vergunningsvrij, tuinhuisjes, carports, dakkapellen, wijzigingen gevelopeningen, erfafscheidingen, dakramen, antennes/ collectoren en bouwwerken geen gebouw zijnde.

Categorie 2:

Kleine reguliere aanvragen

Nieuwbouw en verbouw van vrijstaande grotere bijgebouwen, (agrarische-)loodsen en (interne) constructieve wijzigingen.

Categorie 3:

Verbouw woningen

Verbouw van woningen zoals grotere aanbouwen, uitbouwen en/of opbouwen.

Categorie 4:

Nieuwbouw woningen

Nieuwbouw van particuliere woningen, bedrijfswoningen, recreatiewoningen, etc.

Categorie 5:

Grote reguliere aanvragen

Nieuwbouw en verbouw van woongebouwen, publieksgebouwen, kantoorgebouwen, bedrijfsgebouwen, logiesgebouwen, agrarische bedrijven, etc.

De nieuwe checklisten zijn verdeeld over de reguliere bouwvergunning, bouwvergunning fase 1 en fase 2. Ook is de laatste wijziging d.d. 25 april 2008 (Stb. 159) van het Besluit Indieningsvereisten Aanvraag Bouwvergunning (BIAB: 13 juli 2002, Stb. 409) opgenomen.

3. Toepassing

De herijking heeft geresulteerd in 13 checklisten, die door een ieder gebruikt gaan worden bij het toetsen van een aanvraag om bouwvergunning op volledigheid.

 

Categorie 1:

Lichte aanvragen

Bouwwerken naar aard en omvang gelijk met vergunningsvrij, tuinhuisjes, carports, dakkapellen, wijzigingen gevelopeningen, erfafscheidingen, dakramen, antennes/collectoren en bouwwerken geen gebouw zijnde.

Categorie 2:

Kleine reguliere aanvragen

Nieuwbouw en verbouw van vrijstaande grotere bijgebouwen, (agrarische-)loodsen en (interne) constructieve wijzigingen.

Categorie 3:

Verbouw woningen

Verbouw van woningen zoals grotere aanbouwen, uitbouwen en/of opbouwen.

Categorie 4:

Nieuwbouw woningen

Nieuwbouw van particuliere woningen, bedrijfswoningen, recreatiewoningen, etc.

Categorie 5:

Grote reguliere aanvragen

Nieuwbouw en verbouw van woongebouwen, publieksgebouwen, kantoorgebouwen, bedrijfsgebouwen, logiesgebouwen, agrarische bedrijven, etc.

Alle gegevens en bescheiden dienen in viervoud overgelegd te worden, mits anders aangegeven in onderstaande lijst

 

 

 

 

 

 

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Categorie 4

Categorie 5

 

Aanvraagformulier

Gegevens van de aanvrager, als bedoeld in punt 1 en 14 van het formulier Aanvraag bouwvergunning

Gegevens van de gemachtigde, als bedoeld in punt 2 en 14 van het formulier Aanvraag bouwvergunning

Lokale en kadastrale aanduiding van de plaats van het bouwwerk

Aard van de werkzaamheden

Een opgave van de aannemingssom van het uit te voeren werk dan wel, voorzover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten (exclusief BTW)

Het beoogde en, indien van toepassing, het huidige gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende terreinen waarop de aanvraag betrekking heeft

Aanduiding gebruiksfunctie, gebruiksoppervlak, verblijfsgebied, afmetingen en bezettingsgraad van alle ruimten inclusief totaal oppervlakten per gebruiksfunctie

Opgave bruto-inhoud in m³ en bruto-vloeroppervlakte in m² van het (deel van het) bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft

Opgave materiaal- en kleurgebruik van toe te passen bouwmaterialen (uitwendige scheidingsconstructie)

Kleur - en materiaalmonster van toe te passen bouwmaterialen (in enkelvoud)

Kleurenfoto’s van de bestaande situatie en omliggende bebouwing (in enkelvoud)

 

 

 

 

 

Situering

Een situatietekening van het bouwwerk voorzien van maatvoering ten opzichte van de perceelsgrenzen en/of omliggende bebouwing (schaal 1:500 of 1:1000)

Situatietekening met een opgave van alle bestaande bebouwing behorende bij de woning voorzien van maatvoering t.o.v. de perceelsgrens en/of omliggende bebouwing (inclusief oppervlaktes en hoogtes) (schaal 1:500 of 1:1000)

 

De inrichting van parkeervoorzieningen op het eigen terrein

Een tekening van de inrichting van het bij het bouwwerk behorende terrein met daarop aangegeven de voorzieningen voor de bereikbaarheid en de plaats van bluswatervoorzieningen en opstelplaatsen van brandweervoertuigen

Bouwveiligheidsplan en toegankelijkheid van de bouwplaats

 

 

 

 

 

Bouwkundige tekeningen

Tekeningen van alle gevels van het bouwwerk voor de nieuwe situatie en, indien van toepassing, de bestaande situatie (schaal 1:100)

Plattegronden van alle verdiepingen voor de nieuwe situatie en, indien van toepassing, de bestaande situatie (schaal 1:100)

Plattegronden van alle verdiepingen voor de nieuwe situatie en, indien van toepassing, de bestaande situatie waarop is aangegeven (schaal 1:100):

- uitwendige en inwendige scheidingsconstructies (inclusief materiaalaanduiding)

- trappen, hellingbanen

- trappen, hellingbanen en (brandweer)liften

- draairichting van beweegbare constructieonderdelen

- draairichting van beweegbare constructieonderdelen en afmetingen vrije doorgang

- kokers, schachten, kanalen en schoorstenen

- opstelplaats aanrecht, kooktoestel, stooktoestellen en warmwatertoestellen

- alle, bijvoorbeeld door middel van arcering aangegeven, oppervlakken die een directe relatie hebben met de berekening van en behoren tot:

- gebruiksoppervlakte, verblijfsgebied en –ruimte.

- alle, bijvoorbeeld door middel van arcering aangegeven, oppervlakken die een directe relatie hebben met de berekening van en behoren tot:

- gebruiksfunctie van het gebouw(deel), gebruiksoppervlakte, verblijfsgebied en -ruimte;

- verwarmde en onverwarmde zones volgens NEN 5128/2916;

- verkeersruimte, bad- en toiletruimte;

- meterruimte.

- alle, bijvoorbeeld door middel van arcering aangegeven, oppervlakken die een directe relatie hebben met de berekening van en behoren tot:

- gebruiksfunctie van het gebouw(deel), gebruiksoppervlakte, verblijfsgebied en -ruimte;

- verwarmde en onverwarmde zones volgens NEN 5128/2916;

- verkeersruimte, bad- en toiletruimte;

- meterruimte, liften, liftschachten, stallingsruimte en opslagruimte;

- (integrale) toegankelijkheidssector.

Doorsnede tekening(en) voor de nieuwe situatie en, indien van toepassing, de bestaande situatie waarop is aangegeven (schaal 1:100):

- de hoogte van het bouwwerk en vloerpeilen ten opzichte van het straatpeil

- de 1500 – 2400 – 2600 mm hoogtelijn en maatvoering ten behoeve van de beoordeling van de bruikbaarheid, de gebruiksoppervlakte (GO) en het verblijfsgebied

Detailtekeningen van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk (schaal 1:5, 1:10 of 1:20)

De detaillering van trappen, hellingbanen en vloerafscheidingen (schaal 1:5 of 1:10 of 1:20)

Het leidingplan en aansluitpunten van riolering en hemelwaterafvoeren (schaal 1:100)

De hoofdlijn van de constructie dan wel het constructieprincipe van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk, zoals fundering, vloeren, zolder- en kapplan (schaal 1:100)

De inbraakwerendheid, bedoeld in afdeling 2.25 van het Bouwbesluit 2003, van bereikbare gevelelementen

 

 

 

 

 

 

Berekeningen / rapportages

De berekening van de ventilatievoorziening volgens NEN 1087

De berekening van de equivalente daglichttoetreding volgens NEN 2057

 

 

 

 

De thermische eigenschappen van de toegepaste uitwendige scheidingsconstructie

De EPC, thermische eigenschappen van de toegepaste uitwendige scheidingsconstructie en de beperking van de luchtdoorlatendheid, bedoeld in hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit 2003

Kwaliteitsverklaringen en CE-markeringen als bedoeld in paragraaf 1.4 van het Bouwbesluit 2003 voor die onderdelen die betrekking hebben op de EPC

De karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie

 

 

 

 

 

 

Brandveiligheid

De brandveiligheidsvoorzieningen, zoals:

- de brandveiligheid en rookproductie van toegepaste materialen

- de brand- en rookcompartimentering

- de vluchtroutes alsmede de aard en plaats van brandveiligheidsvoorzieningen

- de noodstroomvoorziening en -verlichting

- gegevens betreffende de aard en plaats van brandveiligheidinstallaties alsmede vluchtrouteaanduiding

- gegevens betreffende de aard en plaats van de rookmelders

 

 

 

 

 

 

Bodemonderzoek

Een onderzoeksrapport betreffende de bodemgesteldheid (Woningwet artikel 8, lid 2, onderdeel c; artikel 44, lid 1, onderdeel b) conform de NEN 5740

 

 

 

 

 

 

Overige vergunningen (indien van toepassing)

Een afschrift van de sloopvergunning dan wel een bewijs van aanvraag om sloopvergunning

Een afschrift dan wel bewijs van een melding Besluit landbouw milieubeheer (Hiervoor is een digitaal meldingsformulier beschikbaar, dat u kunt downloaden via www.diaf.nl. Hier staat een verwijzing naar het Besluit landbouw. Na invulling kunt u dit formulier afdrukken, ondertekenen en samen met de benodigde milieutekening indienen)

Een afschrift van de vergunning dan wel een bewijs van aanvraag van een vergunning krachtens artikel 8.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer

 

 

 

 

 

 

Constructieve veiligheid

Tekeningen waaruit het constructieprincipe blijkt voor de nieuwe situatie en, indien van toepassing, de bestaande situatie:

- tekeningen van de definitieve hoofdopzet van de constructie van alle verdiepingen inclusief globale maatvoering;

- schematisch funderingsoverzicht of palen plan met globale plaatsing, aantallen en paalpunten-niveaus;

- plattegronden van vloeren en daken, inclusief globale maatvoering;

- overzichtstekeningen van constructies in staal, hout en geprefabriceerd beton, inclusief stabiliteitsvoorzieningen en dilataties; principedetails van karakteristieke constructieonderdelen (1:5 of 1:10 of 1:20, inclusief maatvoering.

Schriftelijke toelichting op het Definitief Ontwerp van de constructies, waaruit met name blijkt:

- de aangehouden belastingen en belastingcombinaties (verwijzing naar de normen is voldoende);

- de constructieve samenhang;

- het stabiliteitsprincipe (overzichtstekening van de plaats en soort van de stabiliserende onderdelen);

- omschrijving van de hoofddraagconstructie en de brandwerendheid tegen bezwijken daarvan.

Een geotechnisch rapport met de volgende onderdelen:

- bodemonderzoek tenminste bestaande uit voldoende sonderingen(NEN6740);

- berekening van de draagkracht van de ondergrond.

Een gedetailleerd palenplan (schaal 1:100) voorzien van:

- de maatvoering en de noordpijl;

- de aanduiding van het paaltype;

- het inheiniveau en het bouwpeil in meters t.o.v. NAP;

- paalbelastingen (rekenwaarden);

- detail af te hakken paalkop (steklengten);

- de plaats van de sondeerpunten;

- de palenstaat (met vermelding van paallengte en afmetingen).

Tekeningen en berekeningen van de bouwconstructie waaruit blijkt dat het bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen in relatie tot belastingen en belastingcombinaties (sterkte, stijfheid en stabiliteit) van alle (te wijzigen) constructieve delen van het bouwwerk alsmede van het bouwwerk zelf en aan de uiterste grenstoestand van de bouwconstructie en onderdelen van de bouwconstructie. Het betreft o.a.:

- de wapening in de palen;

- het ankerplan;

- de wapening van de fundering;

- de wapening van de begane grondvloer;

- de detaillering van de bovenbouw, zoals:

 

- de staalconstructie;

- de betonconstructie;

- de houtconstructie;

- de wapening van de wanden;

- de wapening van de vloeren;

- de dak- en gevelbeplating en hun bevestiging;

- de trappen, bordessen, balkons, galerijen, vloerafscheidingen, e.d.;

- de liggers, balklagen, lateien, geveldragers, e.d.

Berekeningen waaruit blijkt dat constructieve delen van het bouwwerk alsmede het bouwwerk zelf voldoen aan de uiterste grenstoestand in relatie tot de belastingen en belastingcombinaties bij brand

Berekeningen waaruit blijkt dat constructieve delen van het bouwwerk alsmede het bouwwerk zelf voldoen aan de uiterste grenstoestand in relatie tot de belastingen en belastingcombinaties bij aanrijding

De metaangegeven gegevens mogen op uw verzoek (schriftelijk) na vergunningverlening ingediend worden. Hierbij geldt dat deze gegevens, tot uiterlijk 3 weken voor de aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden, ter goedkeuring bij de cluster Bouwen en Milieu worden ingediend.