Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borger-Odoorn

Algemene Inkoopvoorwaarden Goederen, Leveringen en Diensten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorger-Odoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene Inkoopvoorwaarden Goederen, Leveringen en Diensten
CiteertitelAlgemene Inkoopvoorwaarden Goederen, Leveringen en Diensten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 160 van de Gemeentewet
 2. Burgerlijk Wetboek
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-2017Nieuwe regeling

10-10-2017

Gemeenteblad 12 december 2017, nr. 219257

17.01654

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene Inkoopvoorwaarden Goederen, Leveringen en Diensten

 

 

Algemene Inkoopvoorwaarden Goederen, Leveringen en Diensten

I Algemeen

Artikel 1. Definities

Tenzij uit de context anders blijkt, zijn de gebruikte begrippen en uitdrukkingen in deze Algemene Inkoopvoorwaarden met een hoofdletter geschreven, als volgt gedefinieerd:

Aflevering:  Het verschaffen van het bezit van de Goederen aan de Opdrachtgever.

Derde(n): Niet bij de Overeenkomst betrokken Partij, waaronder onderaannemers.

Dienst(en):  De door de Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden ten behoeve van een specifieke behoefte van de Opdrachtgever, niet zijnde werken of leveringen.

Goederen:  Alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek.

Levering(en):  De door de Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever te leveren Goederen.

Offerte:  Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

Offerteaanvraag:  Een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de Opdrachtgever voor te verrichten Prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de Aanbestedingswet en de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG. 

Opdrachtgever:  De gemeente Borger-Odoorn, gezeteld aan de Hoofdstraat 50 te Exloo.

Opdrachtnemer:  De in de Overeenkomst genoemde wederpartij van de Opdrachtgever.

Overeenkomst:  Al hetgeen tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer is overeengekomen, inclusief daarbij behorende bijlagen.

Partij(en):  De Opdrachtgever en/of de Opdrachtnemer;

Personeel: De door de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen personeelsleden of andere hulppersonen die krachtens de Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zullen zijn.

Prestatie:  De te verrichten Leveringen en/of Diensten.

Werkdag(en):  Kalenderdagen behoudens weekenden, algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3 lid 1 Algemene termijnenwet, plaatselijke feestdagen en de door de Opdrachtgever aangewezen brugdagen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offerteaanvragen en Overeenkomsten met betrekking tot Goederen, Leveringen en/of Diensten.

2.2 Van deze Algemene Inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

2.3 Indien een bepaling van deze Algemene Inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden Partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

2.4 In geval van strijdigheid tussen hetgeen schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen en deze Algemene Inkoopvoorwaarden prevaleert hetgeen in de Overeenkomst tussen Partijen is opgenomen.

2.5 Door het indienen van de Offerte wijst de Opdrachtnemer uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn Algemene Voorwaarden af. Aan dergelijke voorwaarden wordt ook geen aanvullende werking toegekend. Opdrachtnemer wordt geacht de toepasselijkheid van deze Algemene Inkoopvoorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot gelieerde Overeenkomst(en) met de Opdrachtgever.

Artikel 3. Offerte, opdracht en totstandkoming Overeenkomst

3.1 De Opdrachtgever kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen voor zover dit mogelijk is binnen de geldende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving en jurisprudentie. De Opdrachtgever zal geen kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 De Offerte van de Opdrachtnemer heeft een gestanddoeningstermijn van zestig dagen of zoveel langer of korter als in de Offerteaanvraag is vermeld. De gestanddoeningstermijn vangt aan op de dag waarop de inschrijvingstermijn sluit of op de dag die wordt vermeld in de Offerteaanvraag.

3.3 Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Opdrachtgever een expliciete schriftelijke aanvaarding van de Offerte van de Opdrachtnemer per e-mail of brief heeft verzonden aan de Opdrachtnemer. De schriftelijke aanvaarding geldt enkel als aanvaarding, indien daaraan een besluit ten grondslag ligt als bedoeld in artikel 160, eerste lid aanhef en onder e van de Gemeentewet dat is genomen door of namens het college van burgemeester en wethouders en de aanvaarding ondertekend is door de burgemeester of een ander waaraan op grond van het bepaalde in artikel 171, tweede lid van de Gemeentewet de vertegenwoordiging van de Opdrachtgever is opgedragen. Op eerste verzoek van de Opdrachtnemer legt de Opdrachtgever een kopie van dit besluit over.

3.4 Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in het voorgaande lid of in de zin van artikel 6:217 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

3.5 Alle handelingen die de Opdrachtnemer verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst zijn voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

II Uitvoering Overeenkomst

Artikel 4. Algemene verplichtingen Opdrachtnemer

4.1 De Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst in nauwe samenwerking met de Opdrachtgever nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer.

4.2 De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. De Opdrachtnemer is onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht om de Opdrachtgever direct schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming of waarmee in de Overeenkomst geen rekening is gehouden.

4.3 Slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever, kan de Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door Derden of uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan Derden en/of deze rechten bezwaren.

4.4 Aan de in lid 3 van dit artikel genoemde schriftelijke toestemming, kunnen door Opdrachtgever voorwaarden worden verbonden, waaronder garantstellingen.

4.5 Lid 3 van dit artikel ziet eveneens op overdracht van rechten en verplichtingen aan gelieerde ondernemingen dan wel moeder- of zustermaatschappijen.

4.6 In situaties van overname, fusie of anderszins duurzame wijziging van de zeggenschap(sverhoudingen) is overdracht aan deze derde, dan wel een nieuwe entiteit wel toegestaan. De Overeenkomst dient in een dergelijke situatie onverkort gestand gedaan te worden. Hierbij geldt wel dat de Opdrachtnemer de Opdrachtgever tijdig, onverwijld, na eventuele goedkeuring door de autoriteiten en vóór publicatie op de hoogte stelt. Hierbij dient de Opdrachtnemer de waarborgen te beschrijven welke bevestigen dat de (effectieve en kwalitatieve) uitvoering van de Overeenkomst niet in het gedrang komt.

4.7 De Opdrachtnemer garandeert ter zake van de Overeenkomst dat de Opdrachtnemer of Personeel van Opdrachtnemer of een met de Opdrachtnemer verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de Mededingingswet of artikelen 101 en 102 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder: (1) prijsvorming, (2) het afstemmen van Offerten, en/of (3) verdeling van werkzaamheden.

4.8 De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en die de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever krijgt opgelegd.

4.9 De Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle van toepassing zijn de voorschriften bij of krachtens de wet gesteld naleven en de Overeenkomsten die de Opdrachtgever met Derden heeft gesloten, voor zover deze Overeenkomsten bekend zijn bij de Opdrachtnemer, in acht nemen. Indien de Opdrachtnemer genoodzaakt is om contact op te nemen met Derden, zal de Opdrachtnemer dit eerst voorleggen aan de Opdrachtgever.

4.10 De Opdrachtnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde Derden te informeren over de afspraken die gelden tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst.

4.11 Slechts voor zover de Opdrachtnemer expliciet en schriftelijk is gemachtigd door de Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer optreden als gemachtigde van de Opdrachtgever. Eventuele gevolgen die door het in strijd handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn ontstaan, komen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

Artikel 5. Algemene verplichtingen Opdrachtgever

5.1 De Opdrachtgever zal op verzoek van de Opdrachtnemer alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover die nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.

5.2 De Opdrachtgever zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zal zich, indien nodig, inspannen om haar medewerking, waaronder publiekrechtelijke medewerking, te verlenen die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 6. Kwaliteit, keuring en garantie

6.1 De Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde Prestaties voldoen aan de Overeenkomst, aan de algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag gelden met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu.

6.2 De Opdrachtgever is gerechtigd om de Prestaties te keuren en de Opdrachtnemer verleent waar nodig zijn medewerking. Indien de Opdrachtgever bepaalde Prestaties schriftelijk heeft goedgekeurd, vervalt het recht, zoals genoemd in de voorgaande zin ten aanzien van die Prestaties.

6.3 Opdrachtnemer garandeert dat alle geleverde Goederen en/of Diensten alsmede de eventuele installatie en/of montage van Goederen beantwoorden aan de eigenschappen van de Overeenkomst, dan wel wat hier in het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs van had mogen worden verwacht. Voor Goederen houdt dit in dat deze ten minste die eigenschappen bezitten die de Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst mag verwachten. Voor Diensten houdt dit in dat deze ten minste voldoen aan de kwaliteit die van een deskundig, goed en zorgvuldig handelend vakgenoot, onder gelijksoortige omstandigheden, bij een normale wijze van taakuitoefening, mag worden verwacht.

6.4 Opdrachtnemer garandeert verder dat alle geleverde Goederen en/of Diensten voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften betreffende in ieder geval kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.

6.5 Opdrachtnemer garandeert dat alle geleverde Goederen en/of Diensten geen inbreuk maken op rechten van Derden, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten en vrijwaart Opdrachtgever volledig van aanspraken in dit verband.

6.6 Indien de Opdrachtgever constateert dat geleverde Goederen en/of Diensten niet of slechts gedeeltelijk voldoen aan wat Opdrachtnemer conform dit artikel heeft gegarandeerd, is Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, tenzij Opdrachtnemer kan aantonen dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.

6.7 Ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen zal Opdrachtnemer geleverde Goederen en/of Diensten of gebrekkige onderdelen daarvan kosteloos herstellen of door nieuwe vervangen of aanvullen binnen de door Opdrachtgever bij aanzegging gestelde redelijke termijn. Indien dat spoedshalve geboden is heeft Opdrachtgever het recht herstel of vervanging door Derden te doen verrichten voor rekening van Opdrachtnemer.

6.8 Indien een keuring zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel door toedoen van de Opdrachtnemer niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden, dan wel indien een keuring moet worden herhaald, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtnemer.

6.9 Ingeval van afkeuring na Aflevering van de zaken, zal Opdrachtnemer binnen vijf Werkdagen zorgdragen voor kosteloos herstel of vervanging van de Goederen. Indien Opdrachtnemer niet aan deze verplichtingen voldoet binnen de in dit artikel gestelde termijn, is de Opdrachtgever gerechtigd de benodigde zaken van een Derde af te nemen, dan wel zelf andersoortige benodigde maatregelen te (laten) nemen voor rekening en risico van Opdrachtnemer.

6.10 Indien Opdrachtnemer niet binnen vijf Werkdagen de afgekeurde Goederen terughaalt, heeft de Opdrachtgever het recht de Goederen aan Opdrachtnemer voor diens rekening en risico te retourneren. De Opdrachtgever mag in dat geval kiezen voor vervanging van de Goederen of creditering van de koopprijs.

6.11 De keuring van de Goederen door de Opdrachtgever, zoals bedoeld in dit artikel, ontheft de Opdrachtnemer niet van enige aansprakelijkheid.

Artikel 7. Geheimhouding

7.1 Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media - of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt.

7.2 Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde Derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.

7.3 Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere Partij en/of de voor die Partij werkzame personen en/of door die Partij ingeschakelde Derden de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

7.4 De Opdrachtnemer is verplicht om op eerste verzoek van de Opdrachtgever Personeel van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde Derden een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

8.1 Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Opdrachtnemer draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig – om niet over aan de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht.

8.2 Onder resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van de Overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de Opdrachtnemer daarbij gebruik maakt van enige bijdrage van de Opdrachtgever en/of Derden.

8.3 Voor zover voor de overdracht van de rechten, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, een nadere akte zou zijn vereist, machtigt Opdrachtnemer de Opdrachtgever reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en namens de Opdrachtnemer te ondertekenen, onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om op eerste verzoek van de Opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. Opdrachtnemer machtigt voor zover nodig de Opdrachtgever hierdoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten in de desbetreffende registers te doen in- of overschrijven.

8.4 De Opdrachtnemer doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken.

8.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Opdrachtnemer geen gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst.

8.6 De Opdrachtgever behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer openbaar gemaakt werk. De Opdrachtnemer erkent dit voorbehoud.

8.7 De Opdrachtnemer garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren alsmede de geleverde Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door de Opdrachtgever in de weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart de Opdrachtgever tegen alle aanspraken van Derden dienaangaande.

8.8 In het geval van aanspraken van Derden, zal de Opdrachtnemer alles in het werk stellen om in overleg met de Opdrachtgever te bewerkstelligen dat de Opdrachtgever het ongestoorde gebruik van het geleverde zal kunnen voortzetten.

8.9 In het geval van aanspraken van Derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringsverplichting geldt, zal de Opdrachtnemer alle schade van de Opdrachtgever vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.

Artikel 9. Wijziging Overeenkomst

9.1 De Opdrachtgever is bevoegd om de Overeenkomst schriftelijk te wijzigen en/of aan te vullen, na overleg met en instemming van de Opdrachtnemer over de gevolgen van de wijziging of aanvulling. Deze wijzigingen mogen niet leiden tot een wezenlijke wijziging van de Overeenkomst.

9.2 In dit kader blijven Partijen binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid.

9.3 Indien een tussen Partijen beoogde wijziging naar het oordeel van Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs, tijdstip van Levering, kwaliteit, bruikbaarheid, vergunningen, heffingen, bijkomende kosten en/of garanties, is Opdrachtnemer verplicht om de Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf Werkdagen na kennisgeving van de beoogde, schriftelijk en gemotiveerd te informeren. Indien deze gevolgen naar het oordeel van de Opdrachtgever onredelijk zijn, zullen Partijen hierover in overleg treden.

9.4 Wijzigingen komen rechtsgeldig tot stand nadat deze schriftelijk zijn overeengekomen en als addendum bij de Overeenkomst is gevoegd.

Artikel 10. Uitrusting en materialen

10.1 De Opdrachtnemer zal voor eigen rekening en risico zorg dragen voor alle bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken - niet van de Opdrachtgever afkomstige - materialen en uitrusting (waaronder gereedschappen), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte Goederen, materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11. Tijdstip van nakoming

11.1 De Opdrachtnemer is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen voor de uitvoering van de desbetreffende Prestaties, zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn verstreken en de desbetreffende Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd.

11.2 De Opdrachtnemer stelt de Opdrachtgever schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in kennis van een eventuele vertraging en de maatregelen die de Opdrachtnemer zal treffen om de vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 12. Toerekenbare tekortkoming

12.1 Indien één van de Partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst en/of deze Algemene Inkoopvoorwaarden, zal de andere Partij een aangetekend schrijven verzenden aan de tekortkomende Partij, alvorens gebruik te maken van de Partij toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen de nalatige Partij direct in verzuim verkeert.

12.2 Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere Partij in verzuim is geraakt, behoudens voor zover ontbinding – gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van het verzuim – in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Elke ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

12.3 Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming zijdens de Opdrachtgever indien en voor zover de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van inlichtingen en gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke medewerking die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 13. Niet toerekenbare tekortkoming

13.1 De Opdrachtnemer kan zich jegens de Opdrachtgever enkel op overmacht als bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek beroepen, indien de Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op het moment dat hij had moeten presteren, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt.

13.2 In geval van overmacht als bedoeld in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek kan Opdrachtnemer de nakoming van de desbetreffende en de daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opschorten voor de duur van de overmacht, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn.

13.3 Indien Opdrachtnemer door overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert te presteren of indien de overmachtsperiode langer dan 30 dagen heeft geduurd dan wel de termijn zoals in de Overeenkomst bepaald, of naar redelijkerwijze te verwachten is dat deze ten minste 30 dagen zal duren, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder enige schadevergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd te zijn.

13.4 Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt in ieder geval niet verstaan: ziekte (behoudens bijvoorbeeld een pandemie), (voorspelde) stakingen, gebrek aan Personeel van de Opdrachtnemer, wanprestatie van de door Opdrachtnemer ingeschakelde Derden, uitval van hulpmaterialen, grondstoffentekort, transportproblemen, tekortkoming of niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie van Opdrachtnemer, liquiditeits- en/of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de Opdrachtnemer.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verzekering

14.1 De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van Derden terzake van schade door deze Derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de Opdrachtnemer van de Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde Goederen of Diensten van de Opdrachtnemer.

14.2 Indien Opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst is de Opdrachtnemer aansprakelijk voor de door de Opdrachtgever geleden dan wel te lijden schade.

14.3 De door Opdrachtnemer te vergoeden schade is in omvang beperkt tot:

 • a)

  voor opdrachten met een totale opdrachtwaarde kleiner dan of gelijk aan € 100.000,- tot driemaal de opdrachtwaarde; of

 • b)

  voor opdrachten met een totale opdrachtwaarde groter dan € 100.000,- en kleiner dan of gelijk aan € 400.000,- tot een bedrag van € 1.250.000,-; of

 • c)

  voor opdrachten met een totale opdrachtwaarde boven de € 400.000,- wordt aangesloten bij de verlangde verzekerde waarde in de Overeenkomst

 • d)

  een maximum van twee gebeurtenissen per jaar. Hierbij geldt dat samenhangende gebeurtenissen worden aangemerkt als één gebeurtenis.

14.4 De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:

 • a)

  ingeval van aanspraken van Derden op schadevergoeding;

 • b)

  indien sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde (van Personeel) van Opdrachtnemer dan wel (Personeel van) door haar ingezette Derden;

 • c)

  in geval van schending van de geheimhoudingsplicht als bedoeld in artikel 7 en/of schending van de intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 8 van deze Algemene Inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever.

In situaties als bedoeld in lid 4 onder a, b en c van dit artikel wordt de hoogte van de aansprakelijkheid bepaald in onderling overleg, op basis van hetgeen redelijk en billijk is. Indien hier in onderling overleg geen overeenstemming wordt bereikt stelt de rechtbank de hoogte van de schadevergoeding vast.

14.5 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van de Opdrachtgever als gevolg van niet-nakoming door de Opdrachtnemer komen ten laste van Opdrachtnemer.

14.6 Indien Opdrachtnemer voor het verrichten van de Diensten gebruik maakt van zaken die in eigendom zijn van de Opdrachtgever, is Opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade die aan deze zaken wordt toegebracht. Indien als gevolg van de aanwezigheid van zaken van de Opdrachtgever bij Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst schade aan Opdrachtnemer of aan Derden wordt toegebracht, op welke wijze dan ook is deze schade geheel voor rekening en risico van Opdrachtnemer.

14.7 De Opdrachtnemer zal vanaf het moment dat de Overeenkomst geldend is adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.

14.8 De Opdrachtnemer zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst niet ten nadele van de Opdrachtgever wijzigen, tenzij de Opdrachtgever hiervoor haar expliciete en schriftelijke toestemming heeft gegeven.

14.9 Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en waarover de Opdrachtnemer nog niet beschikt, zal de Opdrachtnemer afsluiten tenminste voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 15. Boete

15.1 Indien een boetebepaling is overeengekomen in de Overeenkomst, is deze boete zonder ingebrekestelling, aanmaning of rechterlijke tussenkomst direct opeisbaar.

15.2 Indien geen boetebepaling is overeengekomen en Opdrachtnemer niet conform de essentialia van de Overeenkomst presteert, is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 1% van de overeengekomen prijs van de desbetreffende Goederen en/of Diensten voor elke dag of gedeelte van de dag gedurende welke de tekortkoming voortduurt, met een maximum van 10% van de overeengekomen prijs van de betreffende Goederen en/of Diensten. Indien Levering blijvend onmogelijk is geworden, is de maximale boete onmiddellijk verschuldigd en per direct opeisbaar.

15.3 De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch niet uitsluitend, de vordering van de Opdrachtgever tot nakoming en het recht op schadevergoeding.

15.4 Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen als bedoeld in de artikelen 7 (Geheimhouding) en 8 (Intellectueel eigendom) jegens de Opdrachtgever niet nakomt, is Opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van 10% van de overeengekomen totaalprijs, per gebeurtenis.

15.5 Een boete komt Opdrachtgever toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, waaronder begrepen:

 • a.

  haar vorderingen tot nakoming van de verplichting tot Aflevering van zaken die aan Overeenkomst beantwoorden;

 • b.

  haar recht op schadevergoeding.

15.6 De in het tweede lid van dit artikel bedoelde boete kan worden verrekend met door Opdrachtgever verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op Derden is overgegaan.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op deze Algemene Inkoopvoorwaarden en de Overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming en de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

16.3 Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Offerteaanvraag, de procedure zoals beschreven in de Offerteaanvraag, de totstandkoming van de Overeenkomst of de uitvoering van de Overeenkomst, dan is elk der Partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Opdrachtgever gevestigd is.

III Financiële bepalingen

Artikel 17. Prijzen, meerwerk en minder werk

17.1 De Opdrachtnemer zal de Overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn Offerte genoemde prijzen in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting.

17.2 Vooruitbetaling of bevoorschotting is niet van toepassing, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen

17.3 Opdrachtnemer verstrekt aan de Opdrachtgever op eerste verzoek een gespecificeerde begroting van de totaalsom van de voor rekening van de Opdrachtgever komende bedragen.

17.4 Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties, zijn slechts meerwerk voor zover dit uitsluitend aan de Opdrachtgever is toe te rekenen.

17.5 Meerwerk zal door de Opdrachtnemer slechts in behandeling worden genomen nadat de inhoud en het budget schriftelijk zijn overeengekomen met de Opdrachtgever.

17.6 Verrekening van meer- of minder werk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals opgenomen in de Offerte, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

17.7 Voor zover prijzen en tarieven van meer- of minderwerk niet in de Offerte zijn opgenomen, verplicht de Opdrachtnemer zich ertoe voor meerwerk en minder werk uitsluitend marktconforme tarieven aan te bieden.

Artikel 18. Facturering en betaling

18.1 De Opdrachtnemer stuurt bij voorkeur een e-factuur aan de Opdrachtgever.

18.2 Deze e-factuur moet voldoen aan de Simplerinvoicing (UBL-) standaard zoals binnen de Europese Unie vastgelegd.

18.3 De factuur dient aangeboden te moeten worden via het netwerk van Simpler Invoicing.

18.4 De Opdrachtgever hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na de ontvangst van de factuur of zoveel langer of korter als overeengekomen tussen Partijen in de Overeenkomst. De Opdrachtgever zal binnen de gehanteerde betalingstermijn de factuur van de Opdrachtnemer betalen.

18.5 Indien de Goederen of Diensten niet beantwoorden aan de Overeenkomst is de Opdrachtgever bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te schorten.

18.6 Met betaling van een factuur wordt geen afstand gedaan van rechten en vorderingen die Opdrachtgever heeft ten opzichte van Opdrachtnemer.

18.7 Opdrachtgever heeft het recht het bedrag van een factuur te verrekenen met bedragen, die Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is aan Opdrachtgever.

18.8 Opdrachtnemer is verplicht op elke factuur het kenmerk van de Opdrachtgever en andere relevante gegevens te vermelden. Bij niet vermelding daarvan wordt de betalingsverplichting opgeschort, totdat de bedoelde gegevens zijn vermeld, tenzij Opdrachtgever oordeelt dat het ontbreken daarvan redelijkerwijs niet tot opschorting van betaling zal leiden.

18.9 Opdrachtgever kan, wanneer er gerede twijfel is bij de juistheid van de aan Opdrachtgever gefactureerde kosten dit laten onderzoeken door een door Opdrachtgever aan te wijzen registeraccountant, aan welk onderzoek Opdrachtnemer alle medewerking dient te verlenen. Wanneer blijkt dat de gefactureerde kosten onjuist zijn, komen de kosten van dit onderzoek volledig voor rekening van Opdrachtnemer.

IV Bepalingen betreffende de Levering(en)

Artikel 19. Leveringen

19.1 De Opdrachtnemer levert Goederen conform Delivered Duty Paid (DDP), volgens Incoterms 2010, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

19.2 Opdrachtnemer is verplicht de bij de Overeenkomst gestelde termijnen na te komen en tijdig te leveren zonder extra kosten op de overeengekomen plaats te leveren c.q. uit te voeren.

19.3 Indien Opdrachtgever voordat Levering heeft plaatsgevonden, verlangt dat de Goederen en/of Prestatie(s) op een andere dan de door Opdrachtgever aangewezen plaats en/of tijdstip worden geleverd, is Opdrachtnemer verplicht hieraan te voldoen, tenzij deze wijziging redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd. Het is aan Opdrachtnemer om dit laatste gemotiveerd aantoonbaar te maken.

19.4 Tenzij schriftelijk een andere tijd of plaats is overeengekomen, geschiedt de Aflevering uitsluitend op Werkdagen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. De Opdrachtnemer dient zijn vervoerder hiervan op de hoogte te stellen.

19.5 Opdrachtnemer dient dreigende overschrijding van de (fatale en niet-fatale) levertijd onverwijld schriftelijk te melden aan de Opdrachtgever onder vermelding van de omstandigheden die hiertoe bijdragen en doet gelijktijdig een voorstel tot het nemen van overbruggingsmaatregelen. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding van de levertijd op grond van deze Algemene Inkoopvoorwaarden, van de Overeenkomst of van enig andere wettelijke bepaling(en).

19.6 Bij niet-tijdige Levering welke niet conform lid 5 in dit artikel is gemeld dan wel overschrijding van fatale data is Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is dan gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd haar verdere rechten (zoals vorderingen tot schadevergoeding) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen respectievelijk te ontbinden, zonder dat Opdrachtgever tot enige schadevergoeding is gehouden.

19.7 Lid 5 en 6 van dit artikel zijn niet van toepassing indien Opdrachtnemer tijdig een beroep heeft gedaan op overmacht als bedoeld in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek.

19.8 Indien de Opdrachtgever Goederen gemotiveerd afkeurt, zal de Opdrachtnemer op zijn eigen kosten de Goederen ophalen.

19.9 Goederen worden geacht te zijn goedgekeurd vanaf het moment van volledige operationele ingebruikname door de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of bepaalde omstandigheden nopen tot schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever.

19.10 De Opdrachtnemer verleent tenminste een garantie voor de Goederen van twaalf maanden vanaf het moment dat de Opdrachtgever de Goederen heeft goedgekeurd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer.

19.11 De Opdrachtnemer garandeert dat voor een periode van tenminste vijf jaar of een termijn die schriftelijk is overeengekomen na Aflevering van Goederen, onderdelen van de Goederen kunnen worden geleverd.

19.12 De Opdrachtnemer is gehouden om alle bij de Goederen behorende gebruiksaanwijzingen en productinformatie, alsmede eventuele kwaliteitskeurmerken of –certificaten, opgesteld zoveel mogelijk in de Nederlandse taal, zonder additionele kosten, aan de Opdrachtgever (digitaal) ter beschikking te stellen. Ingeval Opdrachtnemer verzuimt toebehoren mee te leveren, heeft Opdrachtgever het recht de betaling gedeeltelijk op te schorten.

19.13 De Opdrachtnemer zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken aan de geleverde Goederen na Aflevering of voltooiing binnen de door de Opdrachtgever bij eerste aanzegging gestelde redelijke termijn wegnemen door herstel of vervanging.

Artikel 20. Verpakking en transport

20.1 De Opdrachtnemer draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige beveiliging en vervoer van de Goederen, dat deze in een goede staat de plaats van Aflevering bereiken en het lossen daar veilig kan plaatsvinden. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het naleven van de Nederlandse, Europese en internationale voorschriften met betrekking tot verpakkingen.

20.2 De Opdrachtnemer neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 21. Overdracht van eigendom en risico

21.1 De eigendom van de geleverde Goederen gaat over op het moment van Aflevering, waar nodig na eventuele installatiewerkzaamheden die daarmee gepaard gaan. Het risico gaat over op de Opdrachtgever na acceptatie van de Goederen door de Opdrachtgever.

21.2 De acceptatie van de Goederen zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van de Opdrachtgever, na Aflevering en eventuele installatie van de Goederen. Indien de Opdrachtgever de Goederen niet accepteert, geeft zij gemotiveerd aan waarom de acceptatie onthouden wordt.

21.3 In geval Opdrachtgever aan Opdrachtnemer materialen, zoals bijvoorbeeld gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt, blijven deze eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal deze materialen bewaren, afgescheiden van voorwerpen welke toebehoren aan zichzelf of aan Derden. Opdrachtnemer zal deze materialen merken en behandelen als eigendom van Opdrachtgever.

21.4 Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen en software van Opdrachtgever zijn verwerkt in Goederen van Opdrachtnemer, is sprake van een nieuwe zaak, waarvan de eigendom aan Opdrachtgever toebehoort.

V Bepalingen betreffende het verrichten van diensten

Artikel 22. Diensten

22.1 De Opdrachtnemer zal de Diensten uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen in de Overeenkomst.

22.2 De Opdrachtnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen Prestaties, Prestaties van Personeel van Opdrachtnemer alsmede Prestaties van de door de Opdrachtnemer ingeschakelde Derden.

22.3 Feitelijke uitvoering van de Diensten door de Opdrachtnemer of daarmee gepaard gaande handelingen houdt niet in dat de Opdrachtgever de Diensten zonder meer goedkeurt. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om eventuele verrichtte Diensten te keuren, controleren of niet goed te keuren.

22.4 De goedkeuring van de Diensten zal geschieden door middel van een schriftelijke verklaring van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever de Diensten niet goedkeurt, geeft zij gemotiveerd aan waarom de goedkeuring onthouden wordt.

Artikel 23. Personeel van Opdrachtnemer

23.1 Voor zover Diensten worden verricht ten kantore en/of in de openbare ruimte van de Opdrachtgever, zijn de Opdrachtnemer, Personeel van Opdrachtnemer en de door de Opdrachtnemer ingeschakelde Derden gehouden de vastgestelde huisregels voor dat kantoor/gebouw en/of die openbare ruimte na te leven.

23.2 Personeel welke worden ingezet ter uitvoering van de Overeenkomst voldoet aan de in de Overeenkomst gestelde kwaliteitseisen, aan de eisen zoals bij wet- en regelgeving geformuleerd, door de beroeps-/branchevereniging opgesteld dan wel in het maatschappelijk verkeer betamelijk wordt geacht.

23.3 Indien gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Personeel van Opdrachtnemer niet functioneert in het belang van de goede uitvoering van de Overeenkomst en/of wegens omstandigheden zijn werkzaamheden niet kan voortzetten, dan heeft de Opdrachtgever het recht de desbetreffende persoon door de Opdrachtnemer te laten vervangen.

23.4 Voor de vervanging van Personeel van Opdrachtnemer is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van de Opdrachtgever, tenzij directe vervanging van Personeel van Opdrachtnemer noodzakelijk is. In dat laatste geval kan worden volstaan met mondelinge toestemming van de Opdrachtgever. Uitgangspunt daarbij is dat personen beschikbaar worden gesteld die een vergelijkbare deskundigheid, opleiding en ervaring hebben (conform het vereiste in de Offerteaanvraag).

23.5 Vervanging van Personeel van Opdrachtnemer wordt op een korte termijn – doch uiterlijk binnen twee weken of zoveel korter als noodzakelijk – door de Opdrachtnemer voorzien. Eventuele kosten die gepaard gaan met vervanging komen voor rekening van de Opdrachtnemer.

23.6 De Opdrachtnemer staat ervoor in dat het Personeel van Opdrachtnemer gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten.

23.7 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De Opdrachtnemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen alle aanspraken terzake. Indien de Opdrachtgever geconfronteerd wordt met een naheffing, worden deze kosten één–op-één verhaald op de Opdrachtnemer.

Artikel 24. Uitbesteding aan Derden

24.1 Het is Opdrachtnemer verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door te laten voeren dan wel gebruik te maken van ter beschikking gestelde of ingeleende arbeidskrachten.

24.2 Voorgaande geldt niet voor Overeenkomsten welke tot stand zijn gekomen door middel van een aanbesteding waarbij Opdrachtnemer heeft ingeschreven onder benoeming van de Derden. Voor vervanging van deze Derden is lid 1 van dit artikel Overeenkomstig wel van toepassing.

24.3 Opdrachtgever heeft het recht aan de in het eerste lid van dit artikel genoemde toestemming voorwaarden te verbinden.

24.4 Inschakeling van Derden geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtnemer. Tussen de Derde en de Opdrachtgever bestaat geen contractuele verbintenis. Opdrachtnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de correcte en tijdige uitvoering van de Overeenkomst.

VI Einde Overeenkomst

Artikel 25. Opzegging

25.1 De Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de Overeenkomst is opgenomen, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede gelet op de duur van de Overeenkomst.

Artikel 26. Ontbinding

26.1 De Partij heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • -

  artikel 4.7 Algemene Inkoopvoorwaarden wordt geschonden;

 • -

  de wederpartij een besluit tot liquidatie en/of ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen;

 • -

  de zeggenschap van de Opdrachtnemer bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst;

 • -

  ten aanzien van de wederpartij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surséance van betaling is aangevraagd of verleend;

 • -

  de wederpartij, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt;

 • -

  de wederpartij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan 30 dagen;

 • -

  de wederpartij de bedrijfsvoering heeft stilgelegd;

 • -

  eventuele benodigde vergunningen zijn ingetrokken;

 • -

  indien door Opdrachtnemer of een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van de Opdrachtgever als organisatie of aan een van haar organen, ondergeschikten of vertegenwoordigers;

 • -

  ingeval de Overeenkomst in het kader van een aanbestedingsprocedure tot stand is gekomen, indien één van de toegepaste uitsluitingsgronden op de situatie van de Opdrachtnemer van toepassing is geworden.

26.2 Elke ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel dient terstond door middel van een aangetekend schrijven te geschieden.

26.3 Ingeval van ontbinding door de Opdrachtgever als bedoeld in lid 1 van dit artikel is de Opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd aan de Opdrachtnemer voor de Prestaties die niet door Opdrachtnemer zijn verricht. Eventuele aan de Opdrachtnemer verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt de Opdrachtnemer terug aan de Opdrachtgever, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop dit is betaald.

26.4 Ingeval Opdrachtnemer de Overeenkomst dan wel de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst over te dragen aan een Derde dan wel een gelieerde onderneming heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden dan wel voorwaarden te verbinden aan deze overdracht.

26.5 Alle vorderingen, die de Opdrachtgever in de in dit artikel bedoelde gevallen op Opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, zijn terstond en ten volle opeisbaar en verrekenbaar.

Artikel 27. Vernietiging

27.1 Indien één van de Partijen zich beroept op vernietiging door middel van een buitengerechtelijke verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven.

Artikel 28. Verplichtingen beëindiging van de Overeenkomst

28.1 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking ongeacht de reden van beëindiging.

28.2 Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval de verplichtingen in verband met: garantie, aansprakelijkheid, geheimhouding, intellectuele eigendom en toepasselijk recht.

VI Overige bepalingen

Artikel 29. Publiekrechtelijke verplichtingen

29.1 Het bepaalde in de Overeenkomst laat onverlet de uitvoering of uitoefening door de Opdrachtgever van de krachtens publiekrechtelijke voorschriften of regelingen op Opdrachtgever rustende verplichtingen.

Artikel 30. Wijziging van de Algemene Inkoopvoorwaarden

30.1 De Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze Algemene Inkoopvoorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden op het door de Opdrachtgever aangekondigde tijdstip in werking.

30.2 De Opdrachtgever zal de gewijzigde Algemene Inkoopvoorwaarden onverwijld aan Opdrachtnemer toezenden.

30.3 Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld door de Opdrachtgever treedt een wijziging jegens Opdrachtnemer in werking de dag nadat de wijziging aan Opdrachtnemer is medegedeeld, tenzij de Algemene Inkoopvoorwaarden ten nadele van Opdrachtnemer zijn gewijzigd en deze binnen 14 kalenderdagen na voornoemde mededeling Schriftelijk en beargumenteerd aan de Opdrachtgever meedeelt de wijziging niet te aanvaarden.

30.4 Indien zulk een mededeling door Opdrachtnemer is gedaan, blijven de onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden ongewijzigd op alle tussen Partijen gesloten Overeenkomsten van toepassing. Op Overeenkomsten die worden aangegaan na het tijdstip van mededeling van de wijziging door de Opdrachtgever zijn de gewijzigde Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing, ongeacht enige mededeling van Opdrachtnemer.

Artikel 31. Vaststelling

31.1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de Opdrachtgever Borger-Odoorn en kunnen worden aangehaald als “Algemene Inkoopvoorwaarden voor Goederen, Leveringen en Diensten 2017".