Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking West-Brabant

Besluit Archiefverordening BWB 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit Archiefverordening BWB 2017
CiteertitelArchiefverordening BWB 2017
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpArchiefverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke Regeling BWB

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-07-2017n.v.t.

14-07-2017

Blad gemeenschappelijke regeling, 2017, 477.

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit Archiefverordening BWB 2017

Archiefverordening Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant 2017

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Gelezen:

Het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant d.d. 30 juni 2017;

gezien:

de beraadslagingen op voornoemde datum;

gelet op:

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 40 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Besluit:

Vast te stellen de navolgende “Archiefverordening BWB 2017” .

Artikel 1. Zorgplicht Dagelijks Bestuur

 • 1.

  Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid ter zake van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de Archiefwet 1995 en de interne regels ten behoeve van het beheer van archiefbescheiden van de gemeentelijke organen.

 • 2.

  Dagelijks Bestuur draagt hierbij zorg voor de onderlinge samenhang met andere onderdelen van het informatiebeleid en treffen daartoe de nodige maatregelen.

Artikel 2. Taken gemeentearchivaris

 • 1.

  De gemeentearchivaris brengt twee jaarlijks aan Dagelijks Bestuur verslag uit over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden die hiernaartoe zijn overgebracht en over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De gemeentearchivaris kan daarnaast op verzoek of op eigen initiatief advies uitbrengen aan het Dagelijks Bestuur over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Artikel 3. Verantwoording door Dagelijks Bestuur

Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur twee jaarlijks over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen. Zij voegen daarbij in ieder geval:

 • a.

  het verslag van de gemeentearchivaris, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • b.

  voor zover van toepassing, de gedurende de betreffende periode door de gemeentearchivaris aan hen uitgebrachte adviezen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, en;

 • c.

  een voorstel voor de in het kader van de zorgplicht voor de archiefbescheiden te treffen maatregelen, zo nodig voorzien van een kostenraming.

Artikel 4. Intrekking oude verordening

De Archiefregeling BWB 2014, vastgesteld bij besluit d.d. 31 oktober 2014 wordt ingetrokken.

Artikel 5. Inwerkingtreding Archiefverordening Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant 2017

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en vindt toepassing met ingang van 14 juli 2017.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Archiefverordening BWB 2017.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 juli 2017.

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling

Belastingsamenwerking West-Brabant;

de secretaris, de voorzitter,

drs. P.C.A.M. Stoffelen drs. Th.J.J.M. Schots