Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borger-Odoorn

Beleidsregels Leegstandswet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorger-Odoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Leegstandswet
CiteertitelBeleidsregels Leegstandswet
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Leegstandswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2018Nieuwe regeling

23-06-2009

Gemeenteblad 16 januari 2018, nr. 9764

09.05935

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Leegstandswet

 

 

Beleidsregels Leegstandswet

De wet:

Op basis van de Leegstandswet is het mogelijk om in bepaalde gevallen tijdelijke huurovereenkomsten af te sluiten. In het kader van deze notitie gaat het om de mogelijkheid een leegstaande woning met toestemming (vergunning) van Burgemeester en Wethouders tijdelijk te verhuren en daarvoor de kaders vast te leggen.

De argumenten die daaraan ten grondslag liggen, zijn als volgt te benoemen:

 • -

  beperken van leegstand en afweer gevaar van verpaupering;

 • -

  leefbaar houden van de buurt door het bewoond blijven van de woningen; - beperken huurderving.

Praktische toepassing:

Woningen bestemd voor afbraak of vernieuwbouw in gebieden of wijken waar op een schaal van enige omvang sprake is van herinrichting/stedelijke vernieuwing.

Vergunning:

Een vergunning tot tijdelijke verhuur kan worden verleend voor maximaal twee jaar. De vergunning kan worden verlengd maar mag in totaal niet langer zijn dan drie jaar.

Soorten Woonruimte

De vergunning kan slechts voor bepaalde soorten woonruimte worden verleend. Deze opsomming is limitatief, dat wil zeggen, kan niet worden verruimd: - woonruimte in een gebouw voor groepsgewijze huisvesting;

 • -

  een voor de verkoop bestemde woning die, als het een bestaande woning betreft vòòr de leegstand werd bewoond door de eigenaar-bewoner dan wel in de laatste 10 jaar vòòr de leegstand in totaal niet langer dan 3 jaar als woonruimte is verhuurd.

 • -

  Woonruimte die bestemd is voor sloop of renovatie.

Buiten toepassing blijven:

Op de overeenkomst van tijdelijke verhuur zijn de artikelen van het Burgerlijk Wetboek (boek 7A), waarin de huurbescherming van de huurder is geregeld, niet van toepassing. In plaats daarvan zijn de dwingende voorschriften op het gebied van huurbescherming van de Leegstandswet (art. 16 LW) van toepassing.

Huurprijs:

De verschuldigde huurprijs kan niet hoger zijn dan de door Burgemeester en Wethouders in de vergunning vermelde huurprijs. De vaststelling daarvan geschiedt aan de hand van het woningwaarderingsstelsel van het Besluit huurprijzen woonruimte (art. 16, lid 9 LW). De door Burgemeester en Wethouders vast te stellen huurprijs bedraagt ten hoogste 90 % van de voor het laatst in rekening gebrachte huur.

Relatie met de Huisvestingswet:

In de gemeente Borger-Odoorn wordt geen gebruik gemaakt van de Huisvestingswet. In die zin vormt deze wet geen belemmering voor het gebruik maken van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur.

Vergunning voor tijdelijke verhuur:

Een vergunning voor tijdelijke verhuur kan door de verhuurder worden aangevraagd voor huurwoningen, die op het moment van aanvraag van de vergunning, bestemd zijn voor afbraak of ingrijpende renovatie. In het geval van afbraak moet de verhuurder aantonen dat de sloop “binnen een redelijke termijn” zal plaatsvinden. De vergunning wordt alleen verleend als:

 • -

  de woonruimte, waarvoor de vergunning wordt gevraagd, leeg staat;

 • -

  van de eigenaar in redelijkheid niet kan worden gevergd, dat hij de woonruimte op een andere wijze laat bewonen;

 • -

  de eigenaar aantoont, dat de te verhuren woonruimte, gelet op de omstandigheden en mogelijkheden, in voldoende mate zal worden bewoond;

 • -

  de eigenaar aantoont dat de vernieuwbouw van ingrijpende aard zal zijn en voorts dat de afbraak of de vernieuwbouw binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden.

Tegen de beslissing van Burgemeester en Wethouders tot weigering van de vergunning of tot afwijzing van het verzoek tot verlenging alsmede tegen een beslissing betreffende de huurprijs (ex. Art. 16, lid 9 LW) staat geen beroep open.

Nadere kaderstelling:

 • -

  vergunningen worden aangevraagd met behulp van het model aanvraagformulier tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandswet;

 • -

  de vergunning wordt voor twee jaar afgegeven met de mogelijkheid van verlenging tot drie jaar; voorzover de wetswijziging doorgang vindt tot aanpassing van deze termijn wordt deze hier automatisch ingelast.

 • -

  Burgemeester en Wethouders stellen de huurprijs vast op basis van het puntenstesel van de Huurprijzenwet Woonruimte;

 • -

  Voor woningen die worden aangeboden op basis van de Leegstandswet, is een inschrijftijd of woonduur van twee jaar vereist. Dit is een vereiste omdat huurders die deze woningen accepteren geen aanspraak kunnen maken op vervangende woonruimte. Wel behouden deze klanten hun inschrijftijd en woonduur. De woonduur, die zij opbouwen tijdens de bewoning van de woning met dit specifieke contract, wordt bij de woonduur opgeteld.. Op deze manier behouden deze huurders de kans op een andere woning. Zij moeten hiervoor zelf op zoek gaan. Huurders, die een woning accepteren op basis van de Leegstandwet kunnen geen aanspraak meken op het sociaal plan.

 • -

  De tijdelijke huurovereenkomst wordt aangegaan voor minimaal zes maanden. De huurder heeft een opzegtermijn van maximaal een maand. De opzegtermijn voor de verhuurder is minimaal drie maanden. Van deze opzegregels kan in een tijdelijke huurovereenkomst niet worden afgeweken. De huurovereenkomst eindigt altijd als de vergunning afloopt.