Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borger-Odoorn

Beleidsregel 2015 ontheffingen in het kader van artikel 61b van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorger-Odoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel 2015 ontheffingen in het kader van artikel 61b van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
CiteertitelBeleidsregel 2015 ontheffingen in het kader van artikel 61b van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 61b van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2017Nieuwe regeling

20-01-2015

Gemeenteblad 21 december 2017, nr. 228560

15.00672

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel 2015 ontheffingen in het kader van artikel 61b van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

Besluit van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn van 18 januari 2015, kenmerk B.15.00022, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van de Beleidsregels 2015 ontheffingen in het kader van artikel 61b van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990 voor het vervoer van personen in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets en in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets, zoals eveneens wordt vastgesteld door de Drentse gemeenten en gedeputeerde staten van Drenthe;

Artikel 1.

Voor ontheffing van het verbod om personen te vervoeren in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets en in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets, komen bestuurders van de volgende voertuigen in aanmerking:

 • -

  landbouw- of bosbouwtrekkers*

 • -

  motorrijtuigen met beperkte snelheid*

 • -

  wegtreintjes, als bedoeld in artikel 61b, lid e, van het RVV 1990.

Behalve de inrichtingseisen van de Regeling Voertuigen, dient de voertuigcombinatie te voldoen aan de volgende aanvullende voorwaarden:

 • a.

  het te slepen voertuig dient uit minimaal twee assen te bestaan;

 • b.

  het voertuig moet zijn voorzien van daartoe vast geplaatste en als zodanig ingerichte zit plaatsen;

 • c.

  het voertuig dient zodanig te zijn ingericht dat er geen mogelijkheid bestaat dat personen van de wagen kunnen vallen;

 • d.

  indien de afstand van de onderzijde van het voertuig meer bedraagt dan 0,70 meter dient het voertuig aan de achterkant te zijn voorzien van een stootbalk en aan de zijkant te zijn voorzien van een zijdelingse afscherming;

 • e.

  de instapmogelijkheid dient zich bij voorkeur aan de (rechter)zijkant te bevinden;

 • f.

  in het te slepen voertuig dient een deugdelijke en eenvoudig te bedienen voorziening aanwezig te zijn om in geval van nood de bestuurder van het trekkende voertuig tijdig te kunnen waarschuwen.

Artikel 2.

De bestuurder van een voertuig als hiervoor bedoeld, dient zich aan de geldende (verkeers)regels te houden en aan de navolgende aanvullende eisen te voldoen:

 • a.

  de bestuurder dient minimaal 21 jaar te zijn en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs

 • b.

  de te rijden snelheid mag maximaal 25 km/uur bedragen;

 • c.

  er mogen niet meer personen worden vervoerd dan het aantal beschikbare vaste zitplaasen;

 • d.

  de exploitant moet op verzoek een brief van een verzekeringsmaatschappij kunnen overhandigen waarin duidelijk staat omschreven dat de desbetreffende verzekeringsmaatschappij het vervoer van personen in de laadbak toestaat en verzekert;

 • e.

  het vervoeren van personen mag alleen plaatsvinden tussen zonsopgang en zonsondergang en als de weersomstandigheden dit toelaten (hierbij valt te denken aan gladheid, mist en dergelijke);

 • f.

  activiteiten die zijn uitgesloten van het ontheffingvereiste:*

  • -

   het vervoeren van personen tijdens het inzamelen van goederen, zoals bijvoorbeeld oud papier;

  • -

   het vervoeren van personen tijdens evenementen/optochten;

  • -

   het verrichten van openbaar vervoer en/of besloten busvervoer als bedoeld in de Wet personenvervoer 2000.

Artikel 3.

De ontheffing dient te worden aangevraagd door middel van het hiervoor bestemde aanvraagformulier (bijlage 1). Aan een ontheffing (bijlage 2) zijn beperkingen en voorschriften verbonden (bijlage 3). De bijlagen maken deel uit van deze beleidsregel.

Artikel 4.

Het verzoek tot ontheffing moet uiterlijk zes weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend bij de gemeente waarin de aanvrager woonachtig is, of bij de provincie Drenthe indien het gaat om een aanvraag voor het gebruik van (een deel van) de provinciale weg. Als de aanvraag betrekking heeft op het gebruik van wegen van meerdere wegbeheerders, stuurt degene bij wie het verzoek is ingediend, het verzoek onverwijld ter behandeling door aan die wegbeheerders.

Artikel 5.

De behandelende wegbeheerder draagt er zorg voor dat een afschrift van de verleende ontheffing naar de nationale politie van de regionale eenheid Noord-Nederland wordt gestuurd. De politie Drenthe ziet toe op het naleven van de gestelde voorwaarden.

Artikel 6.
 • a.

  Een verzoek tot ontheffing kan worden geweigerd in het belang van de bruikbaarheid of het veilig en doelmatig gebruik van de weg.

 • b.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als Beleidsregel ontheffingen in het kader van artikel 61b van het RVV.

 • c.

  Deze beleidsregel wordt bekendgemaakt in Week in week uit en op de website van de gemeente Borger-Odoorn, www.borger-odoorn.nl

 • d.

  De Beleidsregel ontheffingen in het kader van artikel 61b van het RVV d.d. 15 mei 2007

wordt ingetrokken per 2 februari 2015 en de nieuwe Beleidsregel 2015 ontheffingen in het kader van artikel 61b van het RVV treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 7. Overgangsregeling

Deze beleidsregel is niet van toepassing op de vóór de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregel verleende ontheffingen.

Exloo, 18 januari 2015.

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn,

de secretaris

Mr. P.Post

de burgemeester

P.Adema

Bijlagen bij Beleidsregels ontheffingen artikel 61b RVV1990

Begrippen en Bijlagen (modellen) behorende bij de Beleidsregel:

 • 1.

  Model-Aanvraagformulier

 • 2.

  Model-Beschikking

 • 3.

  Toe te passen Beperkingen en voorschriften

Begrippen:

 • -

  landbouw- of bosbouwtrekker: voertuig van de voertuigcategorie T of motorvoertuig op rupsbanden, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig of motorrijtuig met beperkte snelheid, met ten minste twee assen en een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet minder dan 6 km/h, dat voornamelijk voor tractiedoeleinden is bestemd en in het bijzonder is ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde verwisselbare uitrustingsstukken die voor gebruik in de land- of bosbouw zijn bestemd, of voor het trekken van aanhangwagens voor de land- of bosbouw; het voertuig kan zijn ingericht om een lading te vervoeren voor landbouw- of bosbouwdoeleinden of kan worden uitgerust met zitplaatsen voor meerijders;

 • -

  motorrijtuig met beperkte snelheid: motorvoertuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 25 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en ingericht voor het bij op korte afstand van elkaar gelegen plaatsen afleveren of ophalen van goederen; onder motorrijtuig met beperkte snelheid wordt mede verstaan:

  • a.

   motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en wel ingericht voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten wegen, aan wegen of aan werken op, in, langs en boven wegen;

  • b.

   motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, met niet meer dan acht zitplaatsen, de bestuurderszitplaats niet meegerekend, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, dat een combinatie vormt met één of meer aanhangwagens die zijn ingericht voor het vervoer van personen.

BIJLAGE 1 Model-Aanvraagformulier

Verzoek

Tot het verlenen van ontheffing van het bepaalde in artikel 61b van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990 voor het vervoer van personen in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets en in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets.

Bijlage 1 van de Beleidsregel ontheffingen in kader van artikel 61b van het RVV 1990 zoals vastgesteld door de Drentse gemeenten en de provincie Drenthe (inwerkingtreding 1 januari 2015.

Opmerkingen vooraf:

 • 1.

  Het verzoek tot ontheffing moet worden ingediend bij de gemeente, waarin de aanvrager woonachtig is. Als de aanvraag betrekking heeft op het gebruik van wegen van meerdere wegbeheerders, neemt de gemeente bij wie het verzoek is ingediend, daarover contact op met die wegbeheerders. Mede daarom is een correcte beschrijving van de route van belang.

 • 2.

  Lees voor de invulling eerst de Beperkingen en Voorschriften.

U wordt verzocht dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Het verzoek moet uiterlijk zes weken voor aanvang van de activiteit worden ingediend. Voor vragen kunt u contact opnemen met <<NAAM>>, bereikbaar via telefoonnummer <<NUMMER>>.

Het formulier dient u na invulling retour te sturen naar de gemeente <<NAAM>> t.a.v. de afdeling <<NAAM>>, <<ADRES>>

Algemene vragen

Gegevens aanvrager

Naam organisatie/bedrijf:

----------------------------------------

 

Contactpersoon:

dhr./mevr. (a.u.b. doorstrepen wat niet van toepassing is)

 

Achternaam:

----------------------------------------

Voorletters:

-----------------

Straat en huisnummer:

----------------------------------------

 

Postcode:

----------------------------------------

Woonplaats:

-----------------

Telefoonnummer contactpersoon:

----------------------------------------

 

Korte omschrijving van de activiteiten

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Het jaar, de periode of de dagen waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd

Het verzoek geldt voor: ------------------------------------------------- (invullen wat voor uw aanvraag van toepassing is)

activiteiten gedurende het hele jaar ----------------- (indien van toepassing: jaartal invullen)

activiteiten in de periode van ------------------------- t/m ----------------------------------

(indien van toepassing: data invullen)

Gegevens over de route

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Gegevens over de voertuigcombinaties

Het trekkend voertuig betreft een:

 • landbouw- of bosbouwtrekker: voertuig van de voertuigcategorie T of motorvoertuig op rupsbanden, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig of motorrijtuig met beperkte snelheid, met ten minste twee assen en een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet minder dan 6 km/h, dat voornamelijk voor tractiedoeleinden is bestemd en in het bijzonder is ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde verwisselbare uitrustingsstukken die voor gebruik in de land- of bosbouw zijn bestemd, of voor het trekken van aanhangwagens voor de land- of bosbouw; het voertuig kan zijn ingericht om een lading te vervoeren voor landbouw- of bosbouwdoeleinden of kan worden uitgerust met zitplaatsen voor meerijders;

 • motorrijtuig met beperkte snelheid: motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, met niet meer dan acht zitplaatsen, de bestuurderszitplaats niet meegerekend, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, dat een combinatie vormt met één of meer aanhangwagens die zijn ingericht voor het vervoer van personen;

 • trekker: bedrijfsauto met carrosserietype BC; in ieder geval wordt als trekker aangemerkt een voertuig dat blijkens het afgegeven kentekenbewijs een trekker is;

 • wegtreintje

 • een ander voertuig, namelijk een:

Met de ondertekening van dit formulier verklaart de aanvrager kennis te hebben genomen van de bijlage met beperkingen en voorschriften en daarmee akkoord te gaan.

Ondertekening aanvrager

----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

(datum) (handtekening)

BIJLAGE 2 Model-Beschikking

Beschikking

Verbonden aan de ontheffing van artikel 61b van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990 voor het vervoer van personen in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets en in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets.

Bijlage 2 van de Beleidsregel 2015 ontheffingen artikel 61b van het RVV 1990 zoals vastgesteld door de Drentse gemeenten en de provincie Drenthe

Gemeente << XXXX>> Datum <<DATUM>> Kenmerk/verg.nr.: <<XXX>>

Burgemeester en Wethouders van de gemeente <<XXX>>,

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe,

gelet op artikel 87 van het RVV 1990 en artikel 61b van het RVV 1990,

besluiten ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 61b van het RVV 1990 aan:

Naam: << XXXX>>

T.a.v.: << XXXX>>

Adres: << XXXX>>

Postcode en plaatsnaam: << XXXX>>

Voor het vervoeren van personen op of in een aanhangwagen/huifkar/laadbak met:

 • Landbouw- of bosbouwtrekker *

 • Motorvoertuig met beperkte snelheid*

 • Wegtreintje

Er zijn beperkingen en voorschriften opgelegd met betrekking tot de voertuigcombinatie en de bestuurder. Deze kunt u terugvinden in de bijlage die deel uitmaakt van deze beschikking.

Deze ontheffing is geldig gedurende twee jaar na dagtekening (tot <<XXX>>) van deze vergunning, op openbare wegen in de gemeente <<XXX>>/provinciale weg <<XXX>>.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van de gemeente <<XXX>>

Namens dezen,

<<XXX>>

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente <<XXX>>/Gedeputeerde Staten van Drenthe.

Een kopie van deze beschikking is verstuurd naar de nationale politie van de regionale eenheid Noord-Nederland.

Het legesbedrag wordt separaat gefactureerd.

BIJLAGE 3 Model-Beperkingen en voorschriften

Beperkingen en voorschriften

Verbonden aan de ontheffing van artikel 61b van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990 voor het vervoer van personen in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets en in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets.

Bijlage 3 van de Beleidsregel ontheffingen in kader van artikel 61b van het RVV 1990 zoals vastgesteld door de Drentse gemeenten en de provincie Drenthe (inwerkingtreding<<DATUM>>)

Beperkingen

 • 1.

  Van de ontheffing mag alleen gebruik worden gemaakt tussen zonsopgang en zonsondergang, als de weersomstandigheden dit toelaten (hierbij valt te denken aan gladheid, mist, en dergelijke).

 • 2.

  De ontheffing is slechts geldig in het in de aanvraag aangegeven jaar dan wel de aangegeven periode of op de aangegeven datum en aangegeven weg.

 • 3.

  De ontheffing is niet geldig voor:

  • -

   het vervoer van personen tijdens het inzamelen van goederen, zoals bijvoorbeeld oud papier

  • -

   het vervoeren van personen tijdens evenementen/optochten

  • -

   het verrichten van openbaar vervoer en/of besloten busvervoer als bedoeld in artikel 7 van de Wet personenvervoer 2000.

Voorschriften ten aanzien van de voertuigcombinatie

Voor ontheffing komen uitsluitend in aanmerking:

 • o

  landbouw- of bosbouwtrekkers

 • o

  motorrijtuigen met beperkte snelheid

 • o

  wegtreintjes

 • -

  De voertuigcombinatie dient te voldoen aan de ter zake geldende regelgeving.

 • -

  Het te slepen voertuig dient uit minimaal twee assen te bestaan.

 • -

  Het voertuig moet zijn voorzien van daartoe vast geplaatste en als zodanig ingerichte zitplaatsen.

 • -

  Het voertuig dient zodanig te zijn ingericht dat er geen mogelijkheid bestaat dat personen van de wagen af kunnen vallen.

 • -

  Indien de afstand van de onderzijde van het voertuig meer bedraagt dan 0,70 meter dient het voertuig:

  • aan de achterkant te zijn voorzien van een stootbalk;

  • aan de zijkant te zijn voorzien van een zijdelingse afscherming.

 • -

  De instapmogelijkheid dient zich bij voorkeur aan de (rechter)zijkant te bevinden.

 • -

  In het te slepen voertuig dient een deugdelijke en eenvoudig te bedienen voorziening aanwezig te zijn om in geval van nood de bestuurder van het trekkende voertuig tijdig te kunnen waarschuwen.

Voorschriften ten aanzien van de gebruiker:

 • 1.

  De bestuurder dient minimaal 21 jaar te zijn en in het bezit van een geldig rijbewijs B.

 • 2.

  De maximaal te rijden snelheid bedraagt 25 km/uur.

 • 3.

  Er mogen niet meer personen worden vervoerd dan het aantal beschikbare vaste zitplaatsen.

 • 4.

  De bestuurder dient zich te houden aan de verkeersregels.

 • 5.

  De exploitant moet op verzoek een brief van een verzekeringsmaatschappij kunnen overhandigen waarin duidelijk staat omschreven dat de desbetreffende verzekeringsmaatschappij het vervoer van personen in de laadbak toestaat en verzekert.

Let op:

De wegbeheerders aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële dan wel immateriële schade ten gevolge van bovenbedoeld vervoer.

Het niet nakomen van één of meerdere beperkingen en/of voorschriften verbonden aan deze ontheffing kan leiden tot:

 • -

  het intrekken van de ontheffing voor de rest van de geldigheidsduur;

 • -

  het weigeren van een ontheffing in het geval van een hernieuwde aanvraag van de overtredende organisatie of persoon binnen twee jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur van de ontheffing.


*

Als bedoeld in de Regeling Voertuigen.

*

Als bedoeld in de Regeling Voertuigen.

*

deze activiteiten zijn mogelijk op basis van andere regelgeving

*

als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling Voertuigen