Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Borger-Odoorn

Aanwijzingsbesluit toezichthouders afdeling Klantcontactcentrum (KCC), cluster Omgeving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBorger-Odoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders afdeling Klantcontactcentrum (KCC), cluster Omgeving
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders afdeling Klantcontactcentrum (KCC), cluster Omgeving
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2017Nieuwe regeling

31-07-2012

Gemeenteblad 21 december 2017, nr. 228566

12.13837

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDERS

AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDERS

Het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheden als bestuursorgaan betreft,

Gelet op,

 • titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht

 • de Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb

Overwegende

 • dat ten gevolge van een organisatieverandering bij de gemeente Borger-Odoorn de aanwijzing van toezichthouders in het domein van de afdeling KlantContactCentrum, cluster Omgeving een actualisatie behoeft;

 • dat de huidige formatie aan toezichthouders in dit domein een kwetsbare omvang heeft en het wenselijk is te voorzien in een reserveformatie van toezichthouders in dit domein

BESLUIT

 • 1.

  De aanwijzing van alle huidige en toekomstige personen met de functienaam ‘medewerkermilieu’ en ‘toezichthouder bouwen’ van de afdeling Klantcontactcentrum (KCC), cluster Omgeving als toezichthouder in de zin van de Algemene wet bestuursrecht in tetrekken nu deze functienaam in de huidige organisatie-inrichting van de gemeente Borger-Odoorn niet meer voorkomt en er als zodanig geen medewerkers meer onder die functienaam werkzaam zijn;

 • 2.

  Alle huidige en toekomstige personen met de functienaam ‘toezichthouder Wabo’ van de afdeling Klantcontactcentrum (KCC), cluster Omgeving aan te wijzen als toezichthouder in de zin van de Algemene wet bestuursrecht voor onbepaalde tijd voor het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift met betrekking tot de navolgende wet- en regelgeving en alle op de navolgende wet- en regelgeving gebaseerde wet- en regelgeving:

  • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • de Woningwet;

  • de Wet ruimtelijke ordening;

  • de Monumentenwet;

  • de Wet milieubeheer;

  • de Wet geluidhinder;

  • de Wet bodembescherming;

  • de Waterwet;

  • de Drank- en Horecawet;

  • de Wet op de Kansspelen;

  • de Leegstandswet;

  • de Huisvestingswet;

  • de Algemene plaatselijke verordening.

 • 3.

  Alle huidige en toekomstige personen met de functienaam ‘Wabo-consulent’ van de afdeling Klantcontactcentrum (KCC), cluster Omgeving aan te wijzen als toezichthouder in de zin van de Algemene wet bestuursrecht voor onbepaalde tijd voor het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift met betrekking tot de navolgende wet- en regelgeving en alle op de navolgende wet- en regelgeving gebaseerde wet- en regelgeving:

  • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • de Woningwet;

  • de Wet ruimtelijke ordening;

  • de Monumentenwet;

  • de Wet milieubeheer;

  • de Wet geluidhinder;

  • de Wet bodembescherming;

  • de Waterwet;

  • de Drank- en Horecawet;

  • de Wet op de Kansspelen;

  • de Leegstandswet;

  • de Huisvestingswet;

  • de Algemene plaatselijke verordening,

  met dien verstande dat daadwerkelijke inzet als toezichthouder eerst zal plaatshebben gedurende de periode dat ten gevolge van verlof, ziekte of anderszins buiten staat zijn van de medewerkers met de functienaam ‘toezichthouder Wabo’ feitelijk geen enkele formatie aan regulier toezichthouders meer aanwezig is;

 • 4.

  De aangewezen personen een legitimatiebewijs toezichthouders conform regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Awb te verstrekken;

 • 5.

  Het aanwijzingsbesluit toezichthouders afdeling Klantcontactcentrum (KCC), cluster Omgeving bekend te maken in de ‘Week in Week uit’ en op de gemeentelijke website.

Dit besluit treedt in werking op de dag nadat deze bekend is gemaakt.

Exloo, 31 juli 2012

burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn,

de secretaris

W.P.van Boggelen

de burgemeester

M.L.J.Out