Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Korendijk

Privacy Reglement Cameratoezicht gemeentehuis Korendijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKorendijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacy Reglement Cameratoezicht gemeentehuis Korendijk
CiteertitelPrivacy Reglement Cameratoezicht gemeentehuis Korendijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201701-01-2021nieuwe regeling

19-12-2017

Gemeenteblad 2017, 233681

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacy Reglement Cameratoezicht gemeentehuis Korendijk

 

 

 

Privacy Reglement Cameratoezicht gemeentehuis Korendijk

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

 • b.

  camerasysteem: het geheel aan camera’s dat is geplaatst – of zijn gericht - op voor publiek toegankelijke ruimten;

 • c.

  derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;

 • d.

  gebouw en terrein:in en rond het gemeentehuis van de gemeente Korendijk;

 • e.

  persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 • f.

  verantwoordelijke: het bestuursorgaan dat het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

 • g.

  verwerking van persoonsgegevens: Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens;

 • h.

  wet: de Wet bescherming persoonsgegevens

Artikel 2 Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijke voor het cameratoezicht is het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk.

Artikel 3 Doel verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt alleen voor:

 • 1.

  Het beveiligen van het personeel, werkzaam voor de gemeentelijke organisatie, alsmede overige personen die zich in het betreffende gebouw of op het terrein bevinden;

 • 2.

  Het beveiligen van het gebouw en bezittingen;

 • 3.

  De opsporing van personen die zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan het plegen van enig strafbaar feit in het gebouw of op het terrein. Hierbij geeft de registratie tevens inzicht in de aard en de wijze van het plegen van het strafbare feit;

 • 4.

  De camerabeelden opgenomen gedurende en buiten werktijden zullen niet worden aangewend (bekeken en gebruikt) voor de registratie van andere bewegingen dan wel gedragingen van werknemers of bezoekers, dan de registratie van diefstal, vernieling en agressie.

Artikel 4 Kenbaarheid, soort gegevens

 • 1.

  Voor bezoekers en medewerkers van het gemeentehuis Korendijk, is het kenbaar dat er gebruik wordt gemaakt van zichtbare camera’s door middel van tekens (informatieborden en/of pictogrammen) die duidelijk zichtbaar zijn aangebracht op of bij de toegangsdeuren.

 • 2.

  Beeldopnamen en gegevens worden met behulp van het camerasysteem continue digitaal vastgelegd.

 • 3.

  Er worden geen geluidsopnamen gemaakt.

 • 4.

  De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn:

  • a.

   beeldopnamen van bezoekers aan het gemeentehuis en medewerkers van het gemeentehuis Korendijk;

  • b.

   gegevens met betrekking tot het tijdstip waarop, de datum waarop en de plaats waar de beeldopnamen zijn gemaakt.

Artikel 5 Taken en verantwoordelijkheden

 • 1.

  De veiligheidsfunctionaris die hiertoe is aangewezen, bedient de apparatuur en kan de camerabeelden bekijken.

 • 2.

  Indien zich een incident voordoet en onderzoek van de beeldopnamen noodzakelijk is, is de veiligheidsfunctionaris verantwoordelijk voor onder meer het volgende:

  • a.

   zo snel mogelijk analyseren en evalueren van de beeldopnamen, zodat deze niet langer dan noodzakelijk bewaard blijven;

  • b.

   indien de beeldopnamen moeten worden bewaard voor onderzoek, worden de betreffende beeldopnamen gekopieerd of overgeschreven naar een afzonderlijk opslagmedium. Hiervan wordt een registratie bijgehouden. Na afhandeling van het incident wordt opdracht gegeven tot het vernietigen van de beeldopnamen.

Artikel 6 Bewaartermijn en verwijdering van persoonsgegevens

 • 1.

  Persoonsgegevens die niet meer nodig zijn voor het doel van de registratie, worden automatisch van het camerasysteem verwijderd.

 • 2.

  De nieuw op te nemen beelden overschrijven het oudste beeldmateriaal. Hiermee wordt dit overschreven materiaal onherstelbaar vernietigd. De beelden worden maximaal vier weken bewaard.

 • 3.

  Slechts indien op de beeldopnamen een incident staat kunnen de beeldopnamen langer worden bewaard. De beeldopnamen worden niet langer bewaard dan nodig is voor verwerkelijking van de doelen waarvoor zij worden verzameld. Na afhandeling van het incident worden de opnamen vernietigd.

Artikel 7 Verstrekking persoonsgegevens

 • 1.

  De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan derden indien dit verenigbaar is met het doel van de verwerking van de persoonsgegevens.

 • 2.

  De verantwoordelijke beoordeelt de geschiktheid van de beeldopnamen in het kader van het ter beschikking stellen aan derden. Dit wordt gedaan met inachtneming van het bepaalde in de wet.

 • 3.

  Beeldopnamen worden in geval van incidenten aan de politie verstrekt indien hierom uitdrukkelijk door de politie wordt verzocht onder verwijzing naar de wettelijke regeling die daaraan ten grondslag ligt dan wel indien dit noodzakelijk is voor hun publiekrechtelijke taakuitvoering.

 • 4.

  Indien de verantwoordelijke heeft beoordeeld dat de beeldopnamen geschikt zijn om ter beschikking te worden gesteld aan derden, maakt de veiligheidsfunctionaris een kopie van de betreffende beeldopnamen door deze naar een externe gegevensdrager te kopiëren.

 • 5.

  Voordat tot het verstrekken van een kopie van de beeldopnamen wordt overgegaan, dient de ontvanger van de beeldopnamen zich te legitimeren tegenover de veiligheidsfunctionaris. De ontvanger van de beeldopnamen tekent voor ontvangst alsmede voor het zorgvuldig en integer gebruik van de beeldopnamen, onder vermelding van datum en tijd.

Artikel 8 Geheimhoudingsplicht

Eén ieder die onder gezag van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt dan wel één ieder die de beelden bekijkt, is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem uit dien hoofde bekend wordt, tenzij een wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Artikel 9 Recht op inzage

 • 1.

  Eén ieder kan de verantwoordelijke verzoeken hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt en welke persoonsgegevens dat betreffen. In beginsel heeft betrokkene slechts recht op inzage in beeldopnamen waarop de betrokkene te zien is.

 • 2.

  Bij een verzoek om inzage dient de verzoeker het tijdstip en de tijdsduur van de beelden waarvan hij inzage verlangt, aan te geven.

 • 3.

  De verantwoordelijke beantwoordt het verzoek uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek. Dit antwoord is schriftelijk.

Het antwoord omvat in elk geval een volledig overzicht met informatie over:

 • a.

  het doel of de doeleinden van de verwerking;

 • b.

  de (categorieën van) gegevens waarop de verwerking betrekking heeft;

 • c.

  de ontvangers van de gegevens;

 • 4.

  De veiligheidsfunctionaris zorgt voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van verzoeker.

 • 5.

  Inzage zoals bedoeld in lid 1 kan alleen worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is in verband met het belang van:

 • a.

  de veiligheid van de staat;

 • b.

  de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;

 • c.

  gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;

 • d.

  het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen, bedoeld onder b en c; of

 • e.

  de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

Artikel 10 Verzet

Een ieder kan bij de verantwoordelijke verzet aantekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens in verband met zijn bijzondere persoonlijke belangen.

Artikel 11 Klachten

Een ieder heeft het recht een klacht in te dienen, indien hij van mening is dat zijn persoonsgegevens zijn verwerkt op een wijze die in strijd is met de wet of met dit reglement. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de verantwoordelijke.

Artikel 12 Beveiliging persoonsgegevens

Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens tegen verlies of diefstal of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking te beschermen.

Artikel 13 Verband en koppeling aan andere verzameling persoonsgegevens

De verzameling persoonsgegevens heeft geen verbanden met een andere verzameling van persoonsgegevens en is niet gekoppeld aan een andere verzameling van persoonsgegevens.

Artikel 14 Evaluatie cameratoezicht

De verantwoordelijke evalueert eens per jaar of de doelen welke met het cameratoezicht worden beoogd, gehaald worden. Indien geconstateerd wordt dat de doelen niet worden gehaald, gaat de verantwoordelijke over tot de noodzakelijke aanpassingen.

Artikel 15 Ondernemingsraden

Een camerasysteem dat meekijkt of opnames maakt, is te beschouwen als een personeelsvolgsysteem in de zin van artikel 27 Wet op de Ondernemingsraden. Voor de vaststelling van dit protocol is instemming vereist door de betreffende Ondernemingsraden.

Artikel 16 Onvoorzien

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke.

Artikel 17 slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als “Privacyreglement Cameratoezicht gemeentehuis Korendijk”

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op de dag volgend op die van bekendmaking.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Korendijk van 19 december 2017.

de waarnemend secretaris, de burgemeester,

C.Blaak drs. S. Stoop