Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk houdende regels omtrent persoonsgebonden budget beschermd wonen Regeling pgb beschermd wonen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk houdende regels omtrent persoonsgebonden budget beschermd wonen Regeling pgb beschermd wonen 2017
CiteertitelRegeling pgb beschermd wonen 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Regeling pgb beschermd wonen 2018.

Deze regeling vervangt de Regeling pgb beschermd wonen 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018nieuwe regeling

20-12-2016

Gemeenteblad 2016, 18257

796733 / 799074

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling pgb beschermd wonen 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk;

 

gelet op artikel 10 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015;

 

 

b e s l u i t e n : vast te stellen de Regeling pgb beschermd wonen 2017

Artikel 1. Pgb beschermd wonen, algemeen

 • 1.

  Voor beschermd wonen is een pgb in beginsel alleen mogelijk indien bij een kleinschalige woonvorm bestaande uit minimaal 3 en maximaal 26 bewoners waarbij aan de volgende cumulatieve eisen wordt voldaan:

  • a.

   de bewoners staan in de basisregistratie personen ingeschreven op één adres, op aaneengesloten adressen of adressen die dichtbij elkaar liggen (binnen een straal van 100 meter);

  • b.

   de bewoners hebben een gemeenschappelijke ruimte voor gezamenlijke activiteiten;

  • c.

   de kleinschalige woonvorm voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen als de gecontracteerde instellingen voor beschermd wonen.

 • 2.

  Verblijf bij ouders of wettelijke vertegenwoordigers valt niet onder een kleinschalige woonvorm.

 • 3.

  Bij toekenning van PGB beschermd wonen wordt getoetst of budgethouder in aanmerking komt voor wooninitiatieventoeslag. Deze toeslag is bestemd voor kosten gemaakt voor het organiseren van de zorg van pgb-houders en infrastructuur in het kader van doelmatige zorgverlening en voor zover het niet mogelijk is deze te financieren uit voorliggende voorzieningen, waaronder het PGB beschermd wonen.

Artikel 2. Keuze voor een pgb beschermd wonen

 • 1.

  De cliënt die in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening beschermd wonen, maar die de ondersteuning zelf wenst in te kopen door middel van een door het college te verstrekken pgb, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag en zorg- en budgetplan in, waarbij de cliënt aangeeft:

  • a.

   wat hij met het pgb wenst in te kopen;

  • b.

   waarom hij de ondersteuning in de vorm van een pgb wenst te ontvangen;

  • c.

   indien van toepassing: wie hij heeft gemachtigd om zijn belangen ten aanzien van het pgb te behartigen en de aan het pgb verbonden taken uit te voeren;

  • d.

   hoe hij de ondersteuning wenst te organiseren;

  • e.

   op welke wijze de kwaliteit van de ondersteuning is gewaarborgd;

  • f.

   indien meerdere personen uit een huishouden ondersteuning nodig hebben, dan wordt er één ondersteuningsplan voor het gehele huishouden gemaakt (een familiegroepsplan) en bekeken hoe bepaalde ondersteuningsvormen gecombineerd en toegedeeld kunnen worden;

  • g.

   een onderbouwde begroting.

 • 2.

  Een pgb is alleen mogelijk als:

  • a.

   de ondersteuning die de cliënt met het pgb wenst in te kopen naar het oordeel van het college van voldoende kwaliteit is en in voldoende mate zal bijdragen aan het bereiken van het in het ondersteuningsplan opgenomen beoogde resultaat;

  • b.

   de cliënt naar het oordeel van het college in staat is de aan het pgb verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren of hij daarvoor iemand heeft gemachtigd die: Een persoon is die niet tevens uitvoerder is van de ondersteuning die met het pgb wordt ingekocht, tenzij dit, gezien de situatie van de cliënt, de aard van de ingekochte ondersteuning en de waarborgen waarmee een verantwoorde besteding van het pgb is omgeven, naar het oordeel van het college passend wordt bevonden.

 • 3.

  Het college toetst de geschiktheid van cliënt of zijn sociale netwerk om de taken die aan een pgb zijn verbonden op verantwoorde wijze uit te voeren.

 • 4.

  Een pgb is niet mogelijk:

  • a.

   als er sprake is van ondersteuning in een spoedeisende situatie, als bedoeld in artikel 2.3.3 van de wet;

  • b.

   voor zover dat is bedoeld voor begeleidings- of administratiekosten in verband met het pgb.

Artikel 3. Berekening van het pgb beschermd wonen

 • 1.

  De hoogte van een pgb:

  • a.

   wordt bepaald aan de hand van een door de cliënt opgesteld plan over hoe hij het pgb gaat besteden;

  • b.

   is toereikend om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, van derden te betrekken, en wordt indien nodig aangevuld met een vergoeding voor onderhoud en verzekering.

 • 2.

  De hoogte van een pgb voor beschermd wonen wordt bepaald op basis de tarieven per onderdeel in de volgende tabel:

   

  Beschermd wonen (maximale pgb-tarieven 2017

  eenheid

  standaard tarief

  verlaagd tarief

  15A25 – ZZP 1GGZ-C zonder dagactiviteiten

  etmaal

  € 38,00

  € 29,00

  15A26 – ZZP 1GGZ-C met dagactiviteiten

  etmaal

  € 62,00

  € 47,00

  15A29 – ZZP 2GGZ-C zonder dagactiviteiten

  etmaal

  € 67,00

  € 50,00

  15A30 – ZZP 2GGZ-C met dagactiviteiten

  etmaal

  € 91,00

  € 68,00

  15A33 – ZZP 3GGZ-C zonder dagactiviteiten

  etmaal

  € 75,00

  € 56,00

  15A34 – ZZP 3GGZ-C met dagactiviteiten

  etmaal

  € 98,00

  € 74,00

  15A37 – ZZP 4GGZ-C zonder dagactiviteiten

  etmaal

  € 94,00

  € 71,00

  15A38 – ZZP 4GGZ-C met dagactiviteiten

  etmaal

  € 118,00

  € 89,00

  15A41 – ZZP 5GGZ-C zonder dagactiviteiten

  etmaal

  € 102,00

  € 77,00

  15A42 – ZZP 5GGZ-C met dagactiviteiten

  etmaal

  € 126,00

  € 95,00

  15A45 – ZZP 6GGZ-C zonder dagactiviteiten

  etmaal

  € 140,00

  € 87,26

  15A46 – ZZP 6GGZ-C met dagactiviteiten

  etmaal

  € 164,00

  € 89,36

  15TOE – wooninitiatieventoeslag BW

  etmaal

  € 11,00

  € 11,00

   

   

   

   

  Beschermd wonen (maximale pgb-tarieven 2017

  eenheid

  pgb 90%

  pgb 75%

  15TOE - wooninitiatieventoeslag BW

  etmaal

  € 10,00

  € 8,40

  15X03 – Begeleiding, praktische ondersteuning BW

  uur

  € 38,00

  € 32,00

  15X05 – Begeleiding, specialistisch BW

  uur

  € 67,00

  € 56,00

  15X51 – Begeleiding werkvloer, volwassene BW

  uur

  € 46,00

  € 38,00

  15X52 – Dagactiviteit basis volwassene BW

  dagdeel

  € 37,00

  € 31,00

  15X61 – Vervoer dagbesteding BW

  etmaal

  € 4,50

  € 4,50

  Wooninitiatieventoeslag max € 4.000 per jaar per cliënt.

 • 3.

  Bij een pgb voor beschermd wonen wordt onderscheid gemaakt naar het standaard tarief en het verlaagd tarief. Het standaard tarief is bedoeld voor toepassing conform de voorgaande artikelen. Het verlaagde tarief kan nog worden gebruikt voor cliënten met een overgangsrechtsituatie of in geval van het toepassen van de hardheidsclausule. Het verlaagde tarief kan in dat geval ook ingezet worden voor de inzet door ondersteuners die bij een professionele instelling werken en ondersteuners die werkzaam zijn als zelfstandig werkend ondernemer en ambulante begeleiding bieden. Informele zorg, zoals wonen bij ouders of wettelijke vertegenwoordigers, komt niet in aanmerking voor een pgb beschermd wonen.

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Regeling pgb beschermd wonen 2016 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit wordt bekendgemaakt in het gemeenteblad en treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling pgb beschermd wonen 2017.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 20 december 2016,

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

de secretaris, de heer G. van Beek

de burgemeester, de heer mr. drs. G.D. Renkema

TOELICHTING

 

De Regeling pgb beschermd wonen 2017

 

Beschermd wonen is bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenleving en waarvoor het noodzakelijk is dat ze wonen in een rustige woonvorm met het daarbij behorende toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen.

 

De persoon die het betreft kan er binnen bepaalde voorwaarden voor kiezen om zorg in natura te ontvangen bij één van de zorgaanbieders die gecontracteerd is voor beschermd wonen in de regio Amersfoort.

 

In plaats van zorg in natura kan ook gekozen worden voor een Persoonsgebonden Budget, waarbij zelf zorg en ondersteuning kan worden ingekocht. De gemeente Nijkerk stelt aanvullende regels ten opzichte van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. De regels zijn vastgesteld in de Regeling pgb beschermd wonen 2016.