Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijkerk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk houdende regels omtrent persoongebonden budget beschermd wonen Regeling pgb beschermd wonen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk houdende regels omtrent persoongebonden budget beschermd wonen Regeling pgb beschermd wonen 2016
CiteertitelRegeling pgb beschermd wonen 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door deRegeling pgb beschermd wonen 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1a Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. artikel 10 lid 6 Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-201601-02-201601-01-2017nieuwe regeling

02-02-2016

Gemeenteblad 2016, 13707

554939 / 557195

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling pgb beschermd wonen 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk;

 

gelet op de artikelen 1a en 10, zesde lid, van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015;

 

 

b e s l u i t e n : vast te stellen de Regeling pgb beschermd wonen 2016.

Artikel 1. Pgb beschermd wonen, algemeen

 • 1.

  Voor beschermd wonen is een pgb in beginsel alleen mogelijk indien bij een kleinschalige woonvorm bestaande uit minimaal 3 en maximaal 26 bewoners waarbij aan de volgende cumulatieve eisen wordt voldaan:

  • a.

   de bewoners staan in de basisregistratie personen ingeschreven op één adres, op aaneengesloten adressen of adressen die dichtbij elkaar liggen (binnen een straal van 100 meter);

  • b.

   de bewoners hebben een gemeenschappelijke ruimte voor gezamenlijke activiteiten;

  • c.

   de kleinschalige woonvorm voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen als de gecontracteerde instellingen voor beschermd wonen.

 • 2.

  Verblijf bij ouders of wettelijke vertegenwoordigers valt niet onder een kleinschalige woonvorm.

 • 3.

  Bij toekenning van PGB beschermd wonen wordt getoetst of budgethouder in aanmerking komt voor wooninitiatieventoeslag.

  • a.

   De wooninitiatieventoeslag is bestemd voor kosten gemaakt voor het organiseren van de zorg van pgb-houders en infrastructuur in het kader van doelmatige zorgverlening en voor zover het niet mogelijk is deze te financieren uit voorliggende voorzieningen, waaronder het PGB beschermd wonen.

  • b.

   Beschikkingen voor de wooninitiatieventoeslag die voor 2016 zijn afgegeven worden in geval van herindicatie verlengd tot 31 december 2016 en bij doorlopende PGB’s tot afloop van de PGB.

Artikel 2. Keuze voor een pgb beschermd wonen

 • 1.

  De cliënt die in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening beschermd wonen, maar die de ondersteuning zelf wenst in te kopen door middel van een door het college te verstrekken pgb, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag en zorg- en budgetplan in, waarbij de cliënt aangeeft:

  • a.

   wat hij met het pgb wenst in te kopen;

  • b.

   waarom hij de ondersteuning in de vorm van een pgb wenst te ontvangen;

  • c.

   indien van toepassing: wie hij heeft gemachtigd om zijn belangen ten aanzien van het pgb te behartigen en de aan het pgb verbonden taken uit te voeren;

  • d.

   hoe hij de ondersteuning wenst te organiseren;

  • e.

   op welke wijze de kwaliteit van de ondersteuning is gewaarborgd;

  • f.

   indien meerdere personen uit een huishouden ondersteuning nodig hebben, dan wordt er één ondersteuningsplan voor het gehele huishouden gemaakt (een familiegroepsplan) en bekeken hoe bepaalde ondersteuningsvormen gecombineerd en toegedeeld kunnen worden;

  • g.

   een onderbouwde begroting.

 • 2.

  Een pgb is alleen mogelijk als:

  • a.

   de ondersteuning die de cliënt met het pgb wenst in te kopen naar het oordeel van het college van voldoende kwaliteit is en in voldoende mate zal bijdragen aan het bereiken van het in het ondersteuningsplan opgenomen beoogde resultaat;

  • b.

   de cliënt naar het oordeel van het college in staat is de aan het pgb verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren of hij daarvoor iemand heeft gemachtigd die:

  Een persoon is die niet tevens uitvoerder is van de ondersteuning die met het pgb wordt ingekocht, tenzij dit, gezien de situatie van de cliënt, de aard van de ingekochte ondersteuning en de waarborgen waarmee een verantwoorde besteding van het pgb is omgeven, naar het oordeel van het college passend wordt bevonden.

 • 3.

  Het college toetst de geschiktheid van cliënt of zijn sociale netwerk om de taken die aan een pgb zijn verbonden op verantwoorde wijze uit te voeren.

 • 4.

  Een pgb is niet mogelijk:

  • a.

   als er sprake is van ondersteuning in een spoedeisende situatie, als bedoeld in artikel 2.3.3 van de wet;

  • b.

   voor zover dat is bedoeld voor begeleidings- of administratiekosten in verband met het pgb.

Artikel 3. Berekening van het pgb beschermd wonen

 • 1.

  De hoogte van een pgb:

  • a.

   wordt bepaald aan de hand van een door de cliënt opgesteld plan over hoe hij het pgb gaat besteden;

  • b.

   is toereikend om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, van derden te betrekken, en wordt indien nodig aangevuld met een vergoeding voor onderhoud en verzekering.

 • 2.

  De hoogte van een pgb voor beschermd wonen wordt bepaald op basis de tarieven per onderdeel in de volgende tabel:

   

  product

  eenheid

  standaard tarief

  verlaagd tarief

  1 GGZ C zonder BG-groep

  dag

  € 37,72

  € 28,29

  1 GGZ C met BG-groep

  dag

  € 61,18

  € 45,89

  1 GGZ C met BG-groep en vervoer

  dag

  € 63,98

  € 47,99

  2 GGZ C zonder BG-groep

  dag

  € 66,16

  € 49,62

  2 GGZ C met BG-groep

  dag

  € 89,62

  € 67,22

  2 GGZ C met BG-groep en vervoer

  dag

  € 92,42

  € 69,32

  3 GGZ C zonder BG-groep

  dag

  € 73,32

  € 54,99

  3 GGZ C met BG-groep

  dag

  € 96,78

  € 72,59

  3 GGZ C met BG-groep en vervoer

  dag

  € 99,58

  € 74,69

  4 GGZ C zonder BG-groep

  dag

  € 92,88

  € 69,66

  4 GGZ C met BG-groep

  dag

  € 116,34

  € 87,26

  4 GGZ C met BG-groep en vervoer

  dag

  € 119,15

  € 89,36

  5 GGZ C zonder BG-groep

  dag

  € 100,65

  € 75,49

  5 GGZ C met BG-groep

  dag

  € 124,12

  € 93,09

  5 GGZ C met BG-groep en vervoer

  dag

  € 126,91

  € 95,18

  6 GGZ C zonder BG-groep

  dag

  € 137,42

  € 103,07

  6 GGZ C met BG-groep

  dag

  € 160,88

  € 120,66

  6 GGZ C met BG-groep en vervoer

  dag

  € 163,68

  € 122,76

   

   

   

   

  Begeleiding, praktische ondersteuning BW

  uur

  € 37,80

  € 31,50

  Begeleiding, specialistisch BW

  uur

  € 65,48

  € 54,56

  Begeleiding, werkvloer volwassene BW

  uur

  € 45,00

  € 37,50

  Dagactiviteit basis volwassene BW

  dagdeel

  € 36,00

  € 30,00

  Vervoer dagbesteding BW

  dag

  € 4,43

  € 3,69

  Wooninitiatieventoeslag max € 4.000, per cliënt

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit wordt bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad en treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 februari 2016.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling pgb beschermd wonen 2016.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 2 februari 2016,

Burgemeester en wethouders van Nijkerk,

de secretaris, mevrouw mr. M.D. Haalstra

de burgemeester, de heer mr. drs. G.D. Renkema

TOELICHTING

 

De Regeling pgb beschermd wonen 2016

 

Beschermd wonen is bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk te handhaven in de samenleving en waarvoor het noodzakelijk is dat ze wonen in een rustige woonvorm met het daarbij behorende toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen.

 

De persoon die het betreft kan er binnen bepaalde voorwaarden voor kiezen om zorg in natura te ontvangen bij één van de zorgaanbieders die gecontracteerd is voor beschermd wonen in de regio Amersfoort. Voor 2016 zijn de volgende aanbieders geselecteerd: AB Het Spectrum, Abrona, Amaris Zorggroep, Beweging 3.0, Centraalzorg, GGZ Centraal, Leger des Heils, Reinaerde, ’s Heeren Loo Zorggroep, Humanitas, Philadelphia Zorg, QuaRijn, Sprank, Victas Verslavingszorg, Zorgpalet Baarn Soest, en stichting Timon.

 

In plaats van zorg in natura kan ook gekozen worden voor een Persoonsgebonden Budget, waarbij zelf zorg en ondersteuning kan worden ingekocht. De gemeente Nijkerk stelt aanvullende regels ten opzichte van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. De regels zijn vastgesteld in de Regeling pgb beschermd wonen 2016.

 

Toelichting op de tabel

Binnen beschermd wonen wordt onderscheid gemaakt tussen de zorgverlening door professionals in dienst van een instelling en overige professionals. Voor de eerste groep geldt het standaard tarief, voor de tweede groep het verlaagde tarief omdat deze professionals lagere overheadkosten hebben.