Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Ferwerderadiel

Archiefverordening Ferwerderadiel 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Ferwerderadiel
Officiële naam regelingArchiefverordening Ferwerderadiel 2006
CiteertitelArchiefverordening Ferwerderadiel 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpautomatisering en informatisering
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Archiefverordening Ferwerderadiel, vastgesteld bij besluit van 18 oktober 2001, is ingetrokken.

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 20-04-2006

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Archiefwet 1995, artikelen 30, eerste lid en 32, tweede lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-200601-05-2019nieuwe regeling

20-04-2006

Geen.

18/24.06

Tekst van de regeling

Sector : II

Nr. : 24

De raad van de gemeente Ferwerderadiel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 april 2006, nr. 18/24.06;

gelet op de artikelen 30, eerste lid en 32, tweede lid van de Archiefwet 1995;

besluit:

vast te stellen de navolgende:

VERORDENING BETREFFENDE DE BEVOEGDHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD INZAKE DE ZORG VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOOR DE ARCHIEFBESCHEIDEN VAN DE GEMEENTELIJKE ORGANEN EN HET TOEZICHT OP HET BEHEER VAN DE ARCHIEFBESCHEIDEN, VOOR ZOVER DEZE NIET ZIJN OVERGEBRACHT NAAR DE ARCHIEFBEWAAR-PLAATS (Archief-verordening)

Hoofdstuk I

Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

a. de wet : de Archiefwet 1995;

b. gemeentelijke organen : de overheidsorganen bedoeld in artikel 1, sub b, van de wet, voor zover behorende tot de ge­meen­te;

c. de archiefbewaar- : de door de gemeenteraad overeenkomstig arti­kel

plaats 31 van de wet aangewe­zen archiefbe­waar­plaats;

d. beheerder : degene die ingevolge artikel 3 is belast met het be­heer van de archiefbe­schei­den van de ge­meen­telij­ke orga­nen, die nog niet naar de ar­chiefbe­waar­plaats zijn over­gebracht;

e. beheerseenheid : een door burgemeester en wethouders als zoda­nig aan te wijzen organisa­tieonderdeel;

f. informatiesysteem : systeem­ van documenta­­tie, procedures, appara­tuur en program­ma­tuur, met behulp waarvan archiefbe­scheiden kunnen worden vervaar­digd, bewerkt, verzonden, ontvang­en en geraad­pleegd.

Hoofdstuk II

De zorg van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden

Artikel 2

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het inrichten en instandhouding van een archiefbe­waarplaats als bedoeld in artikel 31 van de Wet, alsmede van voldoende en doelmatige archief­ruimten.

Artikel 3

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het aanwijzen van de beheer­der / beheerders.

Artikel 4

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de aanstelling van voldoende deskundig personeel voor de werkzaamheden verbonden aan het beheer van alle gemeentelijkearchiefbe­scheiden en documentaire verzame­lingen, ongeacht hun vorm.

Artikel 5

 • 1.

  Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat de vervaar­di­ging en de bewaring van de archiefbe­scheiden geschieden op zodanige wijze, dat het behoud van deze bescheiden voldoen­de is gewaarborgd.

 • 2.

  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vervaardi­ging van bescheiden bestemd voor een overheidsorgaan of andere belanghebben­de, van welke bescheiden redelijker­wijze kan worden aange-nomen dat zij voor dezen als archiefbe­schei­den voor blijvende bewaring in aanmerking komen.

  Artikel 6

  Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor, dat jaarlijks op de gemeente-begroting voldoende middelen worden geraamd ter bestrij­ding van de kosten die aan de zorg voor de archiefbe­scheiden zijn verbonden.

  Artikel 7

  Burgemeester en wethouders stellen voor het beheer van de archief­bescheiden van de gemeente­lij­ke organen die nog niet naar de ar­chiefbewaarplaats zijn overgebracht voor­schriften vast.

  Artikel 8

  Burgemeester en wethouders doen tenminste eenmaal per twee jaar aan de raad verslag omtrent hetgeen zij hebben verricht ter uitvoe­ring van artikel 30 van de wet.

  Hoofdstuk III

  Slotbepalingen

  Artikel 9

  De Archief­verordening Ferwerderadiel, vastgesteld bij besluit van 18 oktober 2001, wordt ingetrokken.

  Artikel 10

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 mei 2006.

  Artikel 11

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Archiefverordening Ferwerdera­diel 2006”.

  ALDUS besloten in de openbare vergadering van de raad

  van de gemeente Ferwerderadiel van 20 april 2006.

  ,voorzitter.

  ,griffier.