Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meppel

Beleidsregels afstandsbeoordelingsmethodiek geluidhandhaving horeca inrichtingen Meppel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeppel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels afstandsbeoordelingsmethodiek geluidhandhaving horeca inrichtingen Meppel
CiteertitelBeleidsregels afstandsbeoordelingsmethodiek geluidhandhaving horeca inrichtingen Meppel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 18.2 Wet milieubeheer
 2. Artikel 1.11 Aktiviteitenbesluit
 3. Artikel 2.18 Aktiviteitenbesluit
 4. Artikel 125 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-10-201728-12-2018nieuwe regeling

03-10-2017

Gemeenteblad

1241503

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels afstandsbeoordelingsmethodiek geluidhandhaving horeca inrichtingen Meppel

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Meppel;

Gelet op artikel 18.2 van de Wet Milieubeheer, artikelen 1.11 en 2.18 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en artikel 125 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat het noodzakelijk is aanvullende beleidsregels vast te stellen op het gebied van het beoordelen van geluid afkomstig uit horeca inrichtingen,

besluit vast te stellen de volgende beleidsregels;

 “Beleidsregels afstandsbeoordelingsmethodiek geluidhandhaving horeca inrichtingen Meppel”.

 

Artikel 1. Begripsbepaling

a.horecagebied:

Buitengrens: Vledderstraat, Noteboomstraat, Kifhoek, Kleine Oever, Woldstraat, Zuideindigerpad, Keizersgracht, Soembastraat, Javastraat, Grote Oever;

Straten binnen het gebied: Prinsengracht, Prinsenplein, Brouwerstraat, Kromme Elleboog, Hoogetin, Kleine Akkerstraat, Grote Akkerstraat, Hoofdstraat, De Wheem, Kerkplein, Hagenstraat, Nieuwe Kerkstraat, Brouwersdwarsstraat, Marktstraat, Kruisstraat, Eendrachtstraat, Touwstraat, Slotplantsoen, Kleine Kerkstraat, Grote Kerkstraat, Groenmarkt, Groenmarktstraat, Weteringdwarsstraat, Weteringstraat, De Putstoel, Stoombootkade, Looierij, Voorstraat, Zuideinde, Molenstraat,

De Swaenenborgh.

 • b.

  waarneempunt: plaats van waarneming bij de gevel van de dichtstbijzijnde woning van derden;

 • c.

  beoordelingsformulier: het formulier dat door het college van de Gemeente Meppel is vastgesteld om te kunnen beoordelen of er sprake is van een overschrijding van de wettelijke geluidnormen door een horeca inrichting.

Artikel 2. Handhaving geluidsniveaus

Het college gebruikt bij de beoordeling en handhaving van de geluidsniveaus van horeca inrichtingen als bedoeld in artikel 2.18 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer in het gebied, de in artikel 3 opgenomen beoordelingsmethodiek.

Artikel 3. Beoordelingsmethodiek

 • 1.

  Het college merkt het muziekgeluid van een horecabedrijf aan als overschrijding van de geluidsniveaus zoals bedoeld in artikel 2 van deze regels als dit muziekgeluid op het waarneempunt waarneembaar is.

 • 2.

  Het college neemt de volgende criteria in acht bij het vaststellen van een overschrijding van de geluidsniveaus zoals in het eerste lid bedoeld:

  • a.

   De beoordeling vindt plaats tussen 23.00 uur en 7.00 uur (nachtperiode);

  • b.

   De constatering moet plaatsvinden over een beoordelingstijd van tenminste 10 aaneengesloten seconden. Een constatering moet plaatsvinden door twee daarvoor bevoegde personen van of namens het bevoegd gezag;

  • c.

   Op het waarneempunt moet het muziekgeluid herkenbaar zijn en toe te wijzen aan een specifieke horeca inrichting;

  • d.

   Wanneer muziekgeluid waarneembaar is moet het volgende aangegeven worden:

 • 1.

  Algemeen geluidbeleving op straat

 • 2.

  Herkenning van het muziekgeluid (bastonen, muziekgeluid hoge en lage tonen, muziekgeluid inclusief zang)

Doordat bastonen binnen in een woning als zeer hinderlijk worden ervaren dient in geval van duidelijke herkenbaarheid hiertegen direct te worden opgetreden.

Artikel 4. Beoordelingsformulier

De beoordeling van de overschrijding van de geluidsniveaus zoals bedoeld in artikel 3 van deze regels wordt door de hiertoe bevoegde ambtenaar, die de beoordeling uitvoert, vastgelegd in een volledig ingevuld en ondertekend beoordelingsformulier dat als bijlage bij deze regels is opgenomen.

Artikel 5. Evenementen in inrichtingen

De in deze regels opgenomen beoordelingsmethodiek is niet van toepassing op een horecabedrijf waarvoor een kennisgeving als bedoeld in artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening is ingediend (zgn. 12 dagen regeling).

Artikel 6. Slotbepalingen

Deze beleidsregels treden in werking daags na publicatie.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders

van de Gemeente Meppel op 3 oktober 2017.

de secretaris, de burgemeester,