Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio IJsselland

Verordening van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland houdende regels omtrent financiën Financiële verordening Veiligheidsregio IJsselland 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio IJsselland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland houdende regels omtrent financiën Financiële verordening Veiligheidsregio IJsselland 2018
CiteertitelFinanciële verordening Veiligheidsregio IJsselland 2018
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Financiële verordening Veiligheidsregio IJsselland.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 212 Gemeentewet
 2. artikel 32 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuwe regeling

13-12-2017

Gemeenteblad 2017, 782

.

Tekst van de regeling

Intitulé

financiële verordening Veiligheidsregio IJsselland 2018

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland,

 

Gelet op:

 

Artikel 212 van de Gemeentewet en artikel 32 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland

 

Besluit:

 

Vast te stellen de financiële verordening Veiligheidsregio IJsselland 2018.

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

1.1 Begripsbepaling

In de verordening wordt verstaan onder:

 • -

  Administratie:

  Het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie voor het besturen, functioneren en beheersen van de organisatie van Veiligheidsregio IJsselland en voor de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

 • -

  Doelmatigheid:

  Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • -

  Doeltreffendheid:

  De mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

 • -

  Rechtmatigheid:

  Het voldoen van handelingen van Veiligheidsregio IJsselland en de vastlegging daarvan aan geldende wet- en regelgeving.

Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording

2.1 Inrichting begroting en jaarstukken

De begroting en jaarstukken worden ingericht conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

2.2 Proces begroting en jaarstukken

In het proces van het opstellen van begroting en jaarstukken wordt aangesloten bij de bepalingen in de Wet Gemeenschappelijke regeling (Wgr) en de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland. Hierin zijn onder meer bepalingen opgenomen ten aanzien van inspraak gemeenten, verzending naar de provincie, verzendtermijnen en gemeentelijke bijdragen. Aanvullingen hierop zijn opgenomen in de onderstaande artikelen.

2.3 Begroting
 • a)

  Het algemeen bestuur stelt voor 1 maart van het begrotingsjaar (T) de uitgangspunten vast, waarin de kaders voor het begrotingsjaar erop (T+1) zijn opgenomen.

 • b)

  Het dagelijks bestuur stuurt de vastgestelde kaders naar de gemeenteraden voor de datum die de Wet gemeenschappelijke regelingen aangeeft. Het algemeen bestuur autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten en lasten per programma.

 • c)

  In de begroting zijn mede de lasten van de (vervangings-)investeringen opgenomen.

2.4 Tussentijdse rapportage
 • a)

  Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur twee keer per jaar via een tussentijdse rapportage over de voortgang van de uitvoering van de begroting en de financiële positie in het lopende jaar.

 • b)

  De tussentijdse rapportages gaan in op de afwijkingen in de lasten en baten (begrotingswijziging) en de geleverde prestaties.

 • c)

  Voor de opleverdata van de tussentijdse rapportages aan het algemeen bestuur geldt het volgende:

  • l.

   De eerste bestuursrapportage (over de eerste 4 maanden) wordt voor 15 juni van het lopende begrotingsjaar aangeboden;

  • ll.

   De tweede bestuursrapportage (over de eerste 8 maanden) wordt voor 1 november van het lopende begrotingsjaar aangeboden.

 • d)

  Het dagelijks bestuur informeert in ieder geval vooraf het algemeen bestuur en neemt pas een besluit, nadat het algemeen bestuur toestemming heeft gegeven bij niet in de programmabegroting vastgestelde:

  • a.

   Investeringen groter dan € 100.000;

  • b.

   Aankoop en verkoop van goederen en diensten groter dan € 100.000;

  • c.

   Nieuwe meerjarige verplichtingen, waarvan de jaarlijkse exploitatielasten groter zijn dan € 25.000.

2.5 Jaarstukken

Het dagelijks bestuur legt de jaarstukken en het bestemmingsvoorstel van het rekeningresultaat ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur.

Hoofdstuk 3 Financieel beleid

3.1 Waardering en afschrijving vaste activa
 • a)

  Het dagelijks bestuur biedt het algemeen bestuur een nota activa en afschrijvingen aan. Deze nota wordt door het algemeen bestuur vastgesteld en bevat:

  • l.

   de methodiek van het afschrijven;

  • ll.

   de daarbij te hanteren afschrijvingstermijn.

 • b)

  Het dagelijks bestuur biedt wanneer daartoe aanleiding bestaat aan het algemeen bestuur een bijgestelde nota ter vaststelling aan.

3.2 Reserves en voorzieningen
 • a)

  Het dagelijks bestuur biedt het algemeen bestuur een nota reserves en voorzieningen aan. Deze nota wordt door het algemeen bestuur vastgesteld en bevat:

  • l.

   de vorming en besteding van reserves;

  • ll.

   de vorming en besteding van voorzieningen.

 • b)

  Het dagelijks bestuur biedt wanneer daartoe aanleiding bestaat aan het algemeen bestuur een bijgestelde nota ter vaststelling aan.

3.3 Kostprijsberekening
 • a)

  Voor het bepalen van de gemeentelijke bijdrage wordt een kostenverdeelmodel gehanteerd welke door het algemeen bestuur wordt vastgesteld.

 • b)

  Voor de kostentoerekening aan producten die worden gedekt door middel van een tarief aan derden wordt gebruik gemaakt van het systeem van kostentoerekening met als uitgangspunt integrale toerekening van de kosten.

3.4 Financieringsfunctie
 • a)

  Het dagelijks bestuur biedt het algemeen bestuur een treasurystatuut aan. Dit statuut wordt door het algemeen bestuur vastgesteld en bevat de sturing en beheersing van, de verantwoording over het toezicht op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s

 • b)

  Het dagelijks bestuur biedt wanneer daartoe aanleiding bestaat aan het algemeen bestuur een bijgesteld statuut ter vaststelling aan.

3.5 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 • a)

  Het dagelijks bestuur biedt het algemeen bestuur een nota risicomanagement en weerstandsvermogen aan. Deze nota wordt door het algemeen bestuur vastgesteld en bevat:

  • l.

   Het managen van risico’s met financiële gevolgen;

  • ll.

   Het beleid van het weerstandsvermogen.

 • b)

  Het dagelijks bestuur biedt wanneer daartoe aanleiding bestaat aan het algemeen bestuur een bijgestelde nota ter vaststelling aan.

3.6 Inkoop en aanbestedingsbeleid
 • a)

  Het dagelijks bestuur biedt het algemeen bestuur een nota inkoop en aanbestedingsbeleid aan. Deze nota wordt door het algemeen bestuur vastgesteld en bevat de kaders en spelregels voor de inkoop van leveringen, diensten en werken.

 • b)

  Het dagelijks bestuur biedt wanneer daartoe aanleiding bestaat aan het algemeen bestuur een bijgestelde nota ter vaststelling aan.

Hoofdstuk 4 Financiële organisatie en financieel beheer

4.1 Administratie

De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:

 • l.

  het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de organisatie als geheel en in afzonderlijke organisatieonderdelen;

 • ll.

  het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa, voorraden, vorderingen, schulden, contracten;

 • lll.

  het verschaffen van informatie over uitputting toegekende budgetten en investeringsruimte en voor het maken van kostencalculaties;

 • lV.

  het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevantie wet- en regelgeving;

 • V.

  de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie, evenals voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving.

4.2 Financiële organisatie

Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor en legt (in een besluit) vast:

 • l.

  een eenduidige indeling van de organisatie en eenduidige toewijzing van de taken aan de bedrijfsonderdelen;

 • ll.

  een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden;

 • lll.

  een regeling budgetbeheer met daarin de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten;

 • lV.

  de interne regels voor de taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie;

 • V.

  de te maken afspraken met de bedrijfsonderdelen over de te leveren prestaties, de daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen;

 • Vl.

  de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van baten en lasten aan de taakvelden;

 • Vll.

  het beleid en de interne regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen en eigendommen, opdat aan de eisen van rechtmatigheid, controle en verantwoording wordt voldaan.

4.3 Interne controle
 • a)

  Het dagelijks bestuur zorgt voor het getrouwe beeld van de jaarrekening, bedoeld in artikel 213, derde lid, onder a, van de gemeentewet en de rechtmatigheid van de baten en lasten en de balansmutaties, bedoeld in artikel 213, derde lid, onder b, van de Gemeentewet, voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het dagelijks bestuur maatregelen tot herstel.

 • b)

  Het dagelijks bestuur zorgt voor de systematische controle van de registratie en de ontwikkeling van de bezittingen en het financieel vermogen van Veiligheidsregio IJsselland, inclusief de waardepapieren, de voorraden, de uitstaande leningen, de debiteurenvorderingen, de liquiditeiten, de opgenomen leningen, de kortlopende schulden en de vorderingen van crediteuren. Bij afwijkingen in de registratie neemt het dagelijks bestuur maatregelen voor herstel van de tekortkomingen.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

5.1 Intrekken oude verordening en overgangsrecht

De financiële verordening Veiligheidsregio IJsselland vastgesteld d.d. 18 december 2013 wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de jaarrekening en het jaarverslag en bijbehorende stukken van het begrotingsjaar voorafgaand aan het jaar waarin deze verordening in werking treedt.

5.2 Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kan afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing daarvan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

5.3 Inwerkingtreding en citeertitel
 • a)

  Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2018.

 • b)

  Deze verordening wordt aangehaald als: Financiële verordening Veiligheidsregio IJsselland 2018.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 13 december 2017.

Voorzitter, Secretaris,

H.J. Meijer A.H. Schreuders