Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio IJsselland

Besluit van het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter van Veiligheidsregio IJsselland houdende regels omtrent delegatie en mandaat Delegatie- en mandaatbesluit 2018 Veiligheidsregio IJsselland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio IJsselland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter van Veiligheidsregio IJsselland houdende regels omtrent delegatie en mandaat Delegatie- en mandaatbesluit 2018 Veiligheidsregio IJsselland
CiteertitelDelegatie- en mandaatbesluit 2018 Veiligheidsregio IJsselland
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van Veiligheidsregio IJsselland, elk voor­ zover het zijn bevoegdheden betreft.

Deze regeling vervangt het Delegatie- en mandaatbesluit 2016 Veiligheidsregio IJsselland.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 33 Wet gemeenschappelijke regelingen
 2. artikel 33a Wet gemeenschappelijke regelingen
 3. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuwe regeling

13-12-2017

Blad gemeenschappelijke regeling 2017, 781

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatie- en Mandaatbesluit voor Veiligheidsregio IJsselland

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van Veiligheidsregio IJsselland, elk voor­ zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

Overwegingen

 • -

  het geldende Delegatie- en Mandaatbesluit Veiligheidsregio IJsselland is vastgesteld op 15 december 2015 en werkt met ingang van 1 januari 2016.

 • -

  aanpassing is noodzakelijk in verband met wijzigingen in de organisatie zoals door het algemeen bestuur op 8 november 2017 vastgelegd in het Organisatieplan.

 • -

  de wettelijke grondslag ligt in de Wet gemeenschappelijke regelingen (artikelen 33 en 33a) en in de Algemene wet bestuursrecht

 

BESLUITEN

 

het Delegatie- en Mandaatbesluit voor Veiligheidsregio IJsselland aan te passen en als volgt opnieuw vast te stellen:

 

DELEGATIE- EN MANDAATBESLUIT

Delegatie

Artikel 1

Het algemeen bestuur delegeert aan het dagelijks bestuur de bevoegdheden, opgenomen in tabel 2, onder de hierna en/of in de tabel vermelde beleidsregels.

Artikel 2 Algemene beleidsregels

De uitoefening van de in artikel 1 bedoelde bevoegdheden

 • 1.

  is gericht op de realisering van wettelijk vastgestelde taken en regels en/of van beleidsdoelen, opgenomen in het vastgestelde beleidsplan, en geschiedt met inachtneming van het ter zake geldende recht;

 • 2.

  gebeurt binnen de financiële middelen, zoals beschikbaar gesteld in de vastgestelde programmabegroting en voor zover deze niet zijn uitgeput;

 • 3.

  vindt plaats overeenkomstig vastgesteld of bestaand beleid voor de taken van de Veiligheidsregio. Het algemeen bestuur beslist over nieuw beleid als gevolg van nieuwe taken/activiteiten, intensivering van bestaande taken dan wel afbouw en/of stopzetting van taken, dat leidt tot structurele wijzigingen in de regiobegroting (financieel) en/of in de inzet van medewerkers (personeel).

Artikel 3 Voorwaarde

Het dagelijks bestuur rapporteert in elk jaarverslag over de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheden.

Mandaat, volmacht en machtiging

Artikel 4 Verlening mandaat, volmacht en machtiging; ondertekening

 • 1.

  Het dagelijks bestuur verleent mandaat, machtiging respectievelijk volmacht aan de functionarissen, genoemd in tabel 3, om besluiten te nemen ter uitoefening van de daarbij genoemde bestuurs- en beheersbevoegdheden, het verrichten van daarmee verbonden rechtshandelingen en het verrichten van daarmee samenhangende feitelijke handelingen.

 • 2.

  De voorzitter verleent mandaat, machtiging respectievelijk volmacht aan de functionarissen, genoemd in tabel 4, om besluiten te nemen ter uitoefening van de daarbij genoemde bestuurs- en beheersbevoegdheden, het verrichten van daarmee verbonden rechtshandelingen en het verrichten van daarmee samenhangende feitelijke handelingen.

 • 3.

  Het verleende mandaat omvat tevens de bevoegdheid tot ondertekening van de krachtens het mandaat genomen besluiten, tenzij daarvoor een andere functionaris is aangewezen.

 • 4.

  Documenten die krachtens mandaat worden afgehandeld worden ondertekend met ‘namens het dagelijks bestuur respectievelijk de voorzitter’, gevolgd door de naam en de functie van de gemandateerde.

Artikel 5 Algemene beleidsregels, beperkingen en voorwaarden

De uitoefening van het mandaat, de machtiging en de volmacht, bedoeld in artikel 4

 • 1.

  is gericht op de realisering van wettelijk vastgestelde taken en regels en/of van beleidsdoelen, opgenomen in het vastgestelde beleidsplan, en geschiedt met inachtneming van het ter zake geldende recht;

 • 2.

  gebeurt binnen de financiële middelen, zoals beschikbaar gesteld in de vastgestelde programmabegroting en voor zover deze niet zijn uitgeput;

 • 3.

  vindt plaats overeenkomstig vastgesteld of bestaand beleid voor de taken van de Veiligheidsregio. Het algemeen bestuur beslist over nieuw beleid als gevolg van nieuwe taken/activiteiten, intensivering van bestaande taken dan wel afbouw en/of stopzetting van taken, dat leidt tot structurele wijzigingen in de regiobegroting (financieel) en/of in de inzet van medewerkers (personeel).

Artikel 6 Vervanging

 • 1.

  Bij afwezigheid of verhindering van de gemandateerde gaat het mandaat, de machtiging of de volmacht over op zijn plaatsvervanger of, bij gebreke van een functionele plaatsvervanger, op de naast hogere functionaris.

 • 2.

  Indien de uitoefening van een gemandateerde bevoegdheid de persoon, functie of enig ander belang van de gemandateerde zelf betreft, gaat het mandaat over op de naast hogere functionaris.

Artikel 7 Informatieplicht

 • 1.

  De gemandateerde stelt het dagelijks bestuur respectievelijk de voorzitter in kennis van in mandaat genomen besluiten waarvan hij moet aannemen dat kennisneming van belang is.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur respectievelijk de voorzitter kunnen zich door de gemandateerde laten informeren over in mandaat genomen besluiten.

Artikel 8 Ondermandaat

 • 1.

  Verlening van ondermandaat is toegestaan in de gevallen, die in de tabellen 3 en 4 daarvoor zijn aangewezen. De secretaris van de Veiligheidsregio ontvangt een exemplaar van besluiten tot verlening van ondermandaat en meldt deze aan het dagelijks bestuur. De verleende (onder)mandaten worden periodiek getoetst, in elk geval bij de vaststelling van het beleidsplan veiligheidsregio.

 • 2.

  Documenten die krachtens ondermandaat worden afgehandeld worden ondertekend met ‘namens het dagelijks bestuur respectievelijk de voorzitter’, gevolgd door de functie van de gemandateerde, aangevuld met ‘voor deze’, gevolgd door de naam en de functie van de gemandateerde.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in de plaats van het Delegatie- en mandaatbesluit 2016 Veiligheidsregio IJsselland en treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Delegatie- en mandaatbesluit 2018 Veiligheidsregio IJsselland’.

Aldus besloten op 13 december 2017.

drs. H.J. Meijer, voorzitter

drs. A.H. Schreuders, secretaris

Bijlage 1: Tabel 1: Bevoegdheden, die het Algemeen Bestuur voor zichzelf houdt

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Wijzigingen

 

MULTIDISCIPLINAIR

 

 

1

Vaststelling risicoprofiel

Wet vr

 

2

Vaststelling beleidsplan veiligheidsregio

Wet vr

 

3

Vaststelling crisisplan

Wet vr

 

4

Vaststellen van rampbestrijdingsplannen

Wet vr

 

5

Instelling en instandhouding gemeenschappelijke meldkamer

Wet vr

 

6

Instelling en instandhouding uniforme informatie- en communicatievoorziening

Wet vr

 

7

Afspraken met Ministerie van VenJ t.b.v. samenwerking bij branden, rampen en crises

Wet vr

 

8

Vaststelling samenwerkingsafspraken met overheidsinstanties, bedrijven en/of andere rechtspersonen

Wet vr

 

9

Samenstelling en taken veiligheidsdirectie

GR

 

10

Regeling tussen burgemeesters over coördinerend burgemeester

GR

 

 

 

 

 

 

BRANDWEER

 

 

11

Instelling en instandhouding brandweer

Wet vr

 

12

Instemming met benoeming/ontslag commandant brandweer

GR

 

 

 

 

 

 

GHOR

 

 

13

Instelling en instandhouding GHOR

Wet vr

 

14

Instemming met benoeming/ontslag directeur publieke gezondheid voor de GHOR

Wet pg

 

 

 

 

 

 

ALGEMEEN

 

 

15

Samenstelling Dagelijks Bestuur

GR

 

16

Instemming met benoeming/ontslag secretaris veiligheidsregio

GR

 

17

Instelling advies- en bestuurscommissies

GR

 

18

Vaststelling regels financieel beleid en beheer

GR

 

19

Vaststelling regels financiële controle

GR

 

20

Vaststelling financiële/beleidsmatige kaders en begroting

GR

 

21

Vaststelling jaarverslag en -rekening

GR

 

22

Verplichte wijziging taken en bevoegdheden

GR

 

23

Vaststelling instructies

GR

 

24

Deelname aan een gemeenschappelijke regeling

GR

 

25

Oprichting van/deelname aan een privaatrechtelijk rechtspersoon

GR

 

26

Vaststelling verordeningen

GR

 

27

Aanwijzing accountants

GR

 

28

Vaststelling regeling bewaring archiefbescheiden

GR

 

29

Regeling (gevolgen) toetreding en uittreding gemeenten

GR

 

30

Regeling (gevolgen) opheffing regio

GR

 

31

Instelling geschillencommissie

GR

 

 

 

 

 

Bijlage 2: Tabel 2: Bevoegdheden, die het Algemeen Bestuur overdraagt aan het Dagelijks Bestuur

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Specifieke beleidsregels

Wijzigingen

 

MULTIDISCIPLINAIR

 

 

 

1

Inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises

Wet vr

 

 

2

Jaarlijks overleggen met de bij mogelijke rampen en crises in de regio betrokken partijen over de risico’s in de regio

Wet vr

 

 

3

Adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises

Wet vr

 

 

4

Beheren gemeenschappelijke meldkamer

Wet vr

 

 

5

Beheren uniforme informatie- en communicatievoorziening

Wet vr

 

 

6

Hanteren van een kwaliteitszorgsysteem

Wet vr

 

 

7

Vaststellen criteria voor grootschalige alarmering

Wet vr

 

 

8

Zorgen voor voorziening om uitval meldkamer op te vangen

Wet vr

 

 

9

Jaarlijks oefenen hoofdstructuur rampen- en crisisbeheersing

Wet vr

 

 

10

Verstrekken van informatie over de rampen en de crises die de regio kunnen treffen, en over de maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming en bestrijding of beheersing hiervan

Wet vr

 

 

11

Openbaar maken gegevens rampbestrijdingsplannen

Wet vr

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANDWEER

 

 

 

12

Beheren brandweerorganisatie

Wet vr

 

 

13

Adviseren van het college van burgemeester en wethouders over brandweeraangelegenheden

Wet vr

 

 

14

Aanwijzen van inrichtingen als bedrijfsbrandweerplichtig

Wet vr

 

 

15

Waarschuwen van de bevolking

Wet vr

 

 

16

Verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting

Wet vr

 

 

17

Adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen

Wet vr

 

 

 

 

 

 

 

 

GHOR

 

 

 

18

Beheren GHOR-organisatie

Wet vr

 

 

19

Maken van afspraken met de in de regio werkzame instellingen, zorgaanbieders, ambulancevervoerders en diensten

Wet vr

 

 

20

Zorgen voor de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Wet vr

 

 

21

Adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening

Wet vr

 

 

22

Adviseren van de minister over de vergunning ambulancezorg

Wet vr

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMEENTEN

 

 

 

23

Aanwijzen van een functionaris die is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis

Wet vr

 

 

24

Coördineren en ondersteunen van gezamenlijke afspraken van gemeenten als kolom

GR

 

 

25

Besluiten over activiteiten binnen de kolom van gemeenten om op te treden als één organisatie

GR

 

 

26

Uitvoering andere taken voor gemeenten

GR

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMEEN

 

 

 

27

Vaststellen van uitvoeringsprogramma’s en/of beheerplannen als uitwerking van het vastgestelde beleidsplan veiligheidsregio

GR

 

 

28

Vaststellen van deelprogramma’s en/of productramingen als uitwerking van de vastgestelde programmabegroting

GR

 

 

29

Toezending begroting aan gemeenten

GR

 

 

30

Vaststellen van projectplannen voor incidentele activiteiten en financiële verplichtingen met een looptijd van maximaal 3 jaren

GR

 

 

31

Inrichten van de organisatie en van het beheer van de vermogenswaarden

GR

Volgens de financiële verordening

 

32

Beheren van de financiën en de boekhouding

GR

Volgens financiële verordeningen

 

33

Uitvoering kostenevaluatie en visitatie

Wet vr

 

 

34

Vaststellen van tarieven, andere dan rechten, voor concrete dienstverlening

GR

Volgens financiële verordeningen

 

35

Vaststellen van bestuurlijke samenwerkingsafspraken voor het voeren van het dagelijks bestuur

GR

 

 

36

Aanwijzen van toezichthoudende ambtenaren

Wet vr en GR

 

 

37

Opleggen van een last onder bestuursdwang

Wet vr

 

 

38

Aanschaffen en beheren gemeenschappelijk materieel

Wet vr

Volgens Inkoop- en aanbestedingsbeleid

 

39

Aangaan van verplichtingen met personele en/of financiële consequenties

Wet vr en GR

Volgens vastgestelde programmabegroting en Inkoop- en aanbestedingsbeleid

 

40

Instelling publicatieblad voor elektronische bekendmaking van besluiten

WGR

 

 

Bijlage 3: Tabel 3: verlening mandaat, machtiging of volmacht door het Dagelijks Bestuur aan functionarissen

Betekenis van de gebruikte begrippen:

 • -

  mandaat = bevoegdheid besluiten te nemen en te ondertekenen;

 • -

  volmacht = bevoegdheid privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • -

  machtiging = bevoegdheid overige handelingen te verrichten.

   

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Mandaat, volmacht, machtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

Wijzigingen

 

MULTIDISCIPLINAIR

 

 

 

 

1

Adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises

Wet vr

Commandant Brandweer/directeur Veiligheidsregio

Ondermandaat is toegestaan aan:

-de teamleider

 

2

Handhavingsbesluiten op het gebied van risicobeheersing

Wet vr e.a.

Commandant Brandweer/directeur Veiligheidsregio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANDWEER

 

 

 

 

3

Adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweertaak

Wet vr

Commandant Brandweer/directeur Veiligheidsregio

Ondermandaat is toegestaan aan: - de teamleider

 

4

Adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen

Wet vr

Commandant Brandweer/directeur Veiligheidsregio

Ondermandaat is toegestaan:

-de teamleider

 

 

 

 

 

 

 

 

GHOR

 

 

 

 

5

Adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening

Wet vr

Directeur publieke gezondheid

Ondermandaat is toegestaan aan:

-de teamleider

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMEEN

 

 

 

 

6

Aangaan van verplichtingen met personele en/of financiële consequenties, met inachtneming van:

-autorisatie in de door het AB vastgestelde begroting

-gepland in Investeringsplan

-Inkoop- en aanbestedingsbeleid

-budgethoudersregeling

-treasurystatuut

GR

Commandant Brandweer/directeur Veiligheidsregio:

Verplichtingen tot € 1.000.000.

-Leningen aan derden verstrekken

-Geldleningen derden garanderen

Ondermandaat toegestaan aan:

a.verantwoordelijk lid managementteam: verplichtingen tot € 500.000

b.teamleider: verplichtingen tot € 100.000.

c.Treasurymedewerker, met handtekening leidinggevende:

-Uitzetten/aantrekken geld

-Betalingsopdrachten geven

-Bankrekeningen openen

-Bankcondities afspreken

-Kredietfaciliteiten vaststellen

 

 

GR

Directeur publieke gezondheid binnen het Programma GHOR:

Verplichtingen tot € 1.000.000.

Ondermandaat toegestaan aan:

-de teamleider GHOR-bureau: verplichtingen tot € 100.000.

7

Voorbereiding/uitvoering beslissingen AB

GR

Nvt

 

 

8

Vaststelling regels ambtelijke organisatie

GR

Nvt

 

 

9

Besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen met inachtneming van:

-autorisatie in de door het AB vastgestelde begroting

-gepland in Investeringsplan

-Inkoop- en aanbestedingsbeleid

-budgethoudersregeling

-treasurystatuut

GR

Commandant Brandweer/directeur Veiligheidsregio:

Verplichtingen tot € 1.000.000

Ondermandaat toegestaan aan:

a.verantwoordelijk lid managementteam: verplichtingen tot € 500.000

b.teamleider: verplichtingen tot € 100.000.

c.programmamanagers: verplichtingen tot € 100.000.

d.adviseurs Beheer en Techniek en Vakbekwaamheid verplichtingen tot € 25.000

 

Directeur publieke gezondheid binnen het Programma GHOR:

Verplichtingen tot € 1.000.000.

Ondermandaat toegestaan aan:

-de teamleider GHOR-bureau: verplichtingen tot € 100.000.

10

Behartiging belangen veiligheidsregio

 

Nvt

 

 

11

Organisatie van de administratie en van het beheer van de vermogenswaarden

GR

Commandant Brandweer/directeur Veiligheidsregio

Volgens de verordening financieel beleid.

 

12

Beheer vermogenswaarden regio

GR

Commandant Brandweer/directeur Veiligheidsregio

Volgens de verordening financieel beleid.

Ondermandaat is toegestaan aan de treasury medewerker

 

13

Controle financieel beheer en boekhouding

GR

Nvt

Volgens de verordening financiële controle

 

14

Besluiten tot rechtsgedingen, bezwaar- en beroepsprocedures

GR

Commandant Brandweer/directeur Veiligheidsregio voor: bezwaar en beroep tegen belastende beschikkingen

Ondermandaat en machtiging toegestaan aan medewerkers en/of externe deskundigen

 

15

Besluiten tot conservatoire maatregelen

GR

Commandant Brandweer/directeur Veiligheidsregio

In spoedeisende gevallen

 

16

Toezicht bewaring archiefbescheiden

GR

 

 

 

17

Inrichting ambtelijke organisatie

GR

Nvt

 

 

18

Regeling en uitvoering rechtspositie, inclusief benoeming en ontslag van medewerkers en het treffen van disciplinaire maatregelen

GR

Commandant Brandweer/directeur Veiligheidsregio voor: het nemen van besluiten, anders dan bij punt 6, overeenkomstig de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten (CAR), alsmede de door het bestuur vastgestelde lokale arbeidsvoorwaardenregelingen.

Niet onder het mandaat vallen de functies van Commandant Brandweer/directeur Veiligheidsregio, Directeur publieke gezondheid en Secretaris.

Met uitzondering van de benoemingen in de functies van lid managementteam: verplichtingen tot en teamleiders, en schorsing en ontslag van medewerkers niet op eigen verzoek, is ondermandaat toegestaan aan :

a.verantwoordelijk lid managementteam voor: - aanstelling tot en met ploegleider - ontslag op eigen verzoek

b.teamleider: - vergoedingsregelingen - alle vormen van verlof - werktijden - ziekte - studiefaciliteiten - verplaatsingskosten - bijzondere beloningen volgens CAR-UWO

 

Directeur publieke gezondheid binnen het Programma GHOR:

Benoeming en ontslag medewerkers, het treffen van disciplinaire maatregelen.

De directeur publieke gezondheid stemt tevoren af met de commandant brandweer/directeur veiligheidsregio/budgethouder

 

19

Veiligheidspaspoort

Besluit DB

Commandant Brandweer/directeur Veiligheidsregio

Ondermandaat is toegestaan aan:

a.teamleider: beheer vakbekwaamheid

b.Teamleider: - beheer personeel - uitrukken

c.Ploegleider: beheer personeel

d.Bevelvoerders/ OvD: uitrukken

e.Oefenleiders: beheer vakbekwaamheid

f.Secretariaten: beheer personeel

 

20

Vaststelling instructie voor commandant brandweer, directeur publieke gezondheid, coördinerend functionaris gemeenten, secretaris

GR

Nvt

 

 

21

Uitvoering Wet Openbaarheid van bestuur

GR

Commandant Brandweer/directeur Veiligheidsregio

Ondermandaat is toegestaan aan:

-verantwoordelijk lid managementteam/fungerend secretaris.

 

22

Bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften en andere besluiten

WGR

Commandant Brandweer/directeur Veiligheidsregio

Ondermandaat is toegestaan aan:

-verantwoordelijk lid managementteam/fungerend secretaris.

 

Bijlage 4: Tabel 4: verlening mandaat, machtiging of volmacht door de voorzitter aan functionarissen

Nr

Bevoegdheid

Grondslag

Mandaat, volmacht, machtiging aan

Specifieke beleidsregels/beperkingen/voorwaarden

Wijzigingen

1

Toezicht uitvoering besluiten AB en DB

GR

Secretaris

Het mandaat betreft:

-onderzoek naar de wijze van uitvoering van besluiten

-rapportage aan de voorzitter

Ondermandaat is toegestaan aan fungerend secretaris

 

2

Coördinatie bestuursprocessen

GR

Secretaris

Het mandaat betreft:

-planning van bestuursprocessen

-bewaking dat onderwerpen de juiste bestuursprocessen doorlopen

Ondermandaat is toegestaan aan fungerend secretaris

 

3

Ondertekening AB- en DB-stukken

GR

Secretaris

Ondermandaat is toegestaan aan fungerend secretaris

 

4

Ondertekening andere dan AB en DB-stukken

GR

Secretaris

Het mandaat betreft

-uitnodigingen voor bestuurlijke vergaderingen

-documenten ter uitvoering van besluiten van het AB en DB

Niet onder het mandaat vallen documenten, die ondertekend worden in het kader van de mandaten, verleend volgens tabel 3. Ondermandaat is toegestaan aan fungerend secretaris

 

5

Vertegenwoordiging in en buiten rechte

GR

Commandant Brandweer/directeur Veiligheidsregio, Secretaris en Functionarissen, gemandateerd in tabel 3

Het mandaat betreft

-de uitoefening van de mandaten, verleend volgens tabel 3

-ondermandaat en machtiging toegestaan aan medewerkers en/of externe deskundigen

 

 

 

 

 

 

 

6

Toepassing (gemeentelijke) noodbevoegdheden

Wet vr

nvt

 

 

7

Bijeenroeping regionaal beleidsteam

Wet vr

nvt

 

 

8

Aanwijzing regionaal operationeel leider

Wet vr

nvt

 

 

9

Rapportage aan raden getroffen gemeenten

Wet vr

nvt

 

 

10

Indiening verzoeken om bijstand

Wet vr

nvt