Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vaals

Verordening tot de tweede wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 (Tweede wijziging Legesverordening 2018)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVaals
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot de tweede wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 (Tweede wijziging Legesverordening 2018)
Citeertitel2e wijziging legesverordening 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

De artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201801-02-2018Aanvulling op nieuwe regeling

16-01-2018

Vaalser Weekblad, 26-01-2018, Gemeenteblad 22-01-2018

18.0000035
01-01-201801-02-2018Aanvulling op nieuwe regeling

19-12-2017

Vaalser Weekblad, 29-12-2017, Gemeenteblad 22-01-2018

17.0008872
01-01-201801-01-2018Nieuwe regeling

11-12-2017

Vaalser Weekblad, 15-12-2017

17.0007640

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot de tweede wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 (Tweede wijziging Legesverordening 2018)

Kenmerk: FC

Agendapunt nr:

Onderwerp: Verordening

Afvalstoffenheffing 2018

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VAALS;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

7 november 2017;

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

B E S L U I T:

vast te stellen de 'Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing' (Verordening afvalstoffenheffing 2018).

Verordening op de heffing en invordering van leges 2018

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  ‘gebruik maken’: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer;

 • 2.

  G.F.T.-afval: groente-, fruit- en tuinafval;

 • 3.

  Restafval: huishoudelijk afval niet zijnde G.F.T.-afval;

 • 4.

  Mini-container: de vanwege de gemeente uitgezette ophaalbakken, onderverdeeld in de verschillende volumen;

 • 5.

  Verzamelcontainer: de door de gemeente geplaatste verzamelcontainers, die kunnen worden ontsloten door middel van chipkaarten.

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag of gedagtekende nota.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 van hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  De belastingen als bedoeld in de onderdelen 1.2 tot en met 2.1.3 van de hoofdstukken 1 en 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel zijn verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 van hoofdstuk van de bij deze verordening behorende tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 van hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 5.

  Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald:

  • a)

   Bij niet-automatische incasso:

   In twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede een maand later.

  • b)

   Bij automatische incasso:

In zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog niet geëindigde maanden in het kalenderjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen tenminste vier en maximaal tien bedraagt.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid onder b geldt dat de aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke betaaltermijnen, ingeval het totaalbedrag van de op het aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar een aanslag bevat, het bedrag van deze aanslag hoger is dan € 20.000, -. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn een maand later.

 • 3.

  De heffingen als bedoeld in hoofdstuk 1, onderdelen 1.4 en 1.5 en hoofdstuk 2 onderdelen 2.1.2 en 2.1.3 van de tarieventabel worden geheven per gedagtekende nota en moeten direct bij de dienstverlening worden betaald, dan wel binnen de termijn die in de nota staat vermeld.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de vorige leden gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

 • 1.

  Voor de heffingen als bedoeld in hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel kan kwijtschelding worden verleend tot een maximaal bedrag van:

  • a.

   voor een eenpersoonshuishouden € 253,10;

  • b.

   voor een meerpersoonshuishouden € 297,50.

 • 2.

  Voorde heffingen als bedoeld in hoofdstuk 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 11 Overgangsrecht

De 'Verordening afvalstoffenheffing 2017' van 12 december 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening afvalstoffenheffing 2018’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 december 2017

B.G.P. Hoevenagel drs. R.L.T. Van Loo

Griffier Voorzitter

__________________________________________________________________________________

Verordening met bijbehorende tarieventabel bekendgemaakt door: F.L.M.H. Coenen

* Ter inzage – legging bij de receptie van het gemeentehuis, jaargang 2017 * Publicatie in Vaalser Weekblad d.d. 15 december 2017

Tarieventabel behorende bij de “Verordening afvalstoffenheffing 2018”. Heffingsmaatstaven en tarieven

Hoofdstuk 1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing

 • 1.

  1 De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar

  a. in gebruik bij een eenpersoonshuishouden € 200,00

  b. in gebruik bij een meerpersoonshuishouden € 209,00

  • c.

   in gebruik voor kamerverhuur € 209,00

  • d.

   in gebruik als vakantie- of recreatiewoning € 209,00

 • 1.

  2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1. van dit hoofdstuk

  bedraagt de belasting per lediging van een:

1.2.1 mini-container bestemd voor restafval met een inhoud van 140 liter € 5,90

1.2.2 mini-container bestemd voor restafval met een inhoud van 240 liter € 8,00

1.2.3 mini-container bestemd voor GFT-afval met een inhoud van 140 liter € 0,00

1.2.4 mini-container bestemd voor GFT-afval met een inhoud van 240 liter € 0,00

 • 1.

  3 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1. van dit hoofdstuk

  bedraagt de belasting voor percelen die voor de afvalverwijdering

  zijn aangewezen op verzamelcontainers, per aanbieding van maximaal

  60 liter huishoudelijke afvalstoffen € 1,45

 • 1.

  4 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1 van dit hoofdstuk

  bedraagt de belasting voor percelen die voor de afvalverwijdering

  zijn aangewezen op een gekenmerkte afvalzak, per aangeboden

  grote afvalzak met huishoudelijk afval € 1,45

 • 1.

  5 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1 van dit hoofdstuk

  bedraagt de belasting voor percelen die voor de afvalverwijdering

  zijn aangewezen op een gekenmerkte afvalzak, per aangeboden

  kleine afvalzak met huishoudelijk afval € 0,75

Hoofdstuk 2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

2.1 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt het tarief:

2.1.1.1 voor het in gebruik hebben van een extra container voor restafval

per container per jaar € 10,00

2.1.1.2 het in gebruik hebben van maximaal 2 containers voor GFT € 0,00

2.1.1.3 voor het in gebruik hebben van meer dan 2 containers voor GFT

per extra container GFT € 10,00

2.1.2 voor het op aanvraag omwisselen van één of meer containers,

per keer € 25,00

2.1.3 voor het op aanvraag leveren of inleveren van één of meer extra

containers, per keer € 25,00

2.1.4 in afwijking van het bepaalde in artikel 2.1.2 en 2.1.3 van dit

hoofdstuk kan:

2.1.4.1 een nieuw-ingezetene van de gemeente, die als belastingplichtige

wordt aangemerkt, gedurende een periode van zes maanden nadat

de belastingplicht is ontstaan, kosteloos éénmaal van

containervolume wisselen;

2.1.4.2 de belastingplichtige, die binnen de gemeente verhuist

gedurende een periode van zes maanden nadat de verhuizing heeft

plaatsgevonden, kosteloos éénmaal van containervolume wisselen.

Behorende bij raadsbesluit van 11 december 2017

De griffier van de gemeente Vaals.

Tarieventabel leges 2018

Indeling tarieventabel

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuurs-stukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 14 Kansspelen

Hoofdstuk 15 Telecommunicatie

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

Hoofdstuk 18 Diversen

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Overschrijven vergunningen of ontheffingen

Hoofdstuk 9 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening (vervallen per 1-1-2018)

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

NummerOmschrijving Tarief

_____________________________________________________________________________________

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Huwelijksvoltrekking / partnerschapsregistratie / renewal of vows

1.1.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of renewal of vows voor de duur van 60 minuten op:

1.1.1.1 dinsdag van 09.00 uur – 10.00 kosteloos op grond van artikel 4 van de Wet van 23 april 1879, Stb. 72 (Wet rechten burgerlijke stand) waarbij in afwijking van 1.1.1 de duur 15 minuten bedraagt --,--

1.1.1.2 Trouwkamer dinsdag van 10.00 – 18.00 uur 250,00

1.1.1.3 Trouwkamer maandag en van woensdag t/m donderdag van 09.00 - 18.00 uur 250,00

1.1.1.4 Trouwkamer vrijdag van 09.00 - 18.00 uur 350,00

1.1.1.5 Trouwkamer zaterdag van 09.00 - 18.00 uur 450,00

1.1.1.6 Raadzaal maandag t/m donderdag 09.00 – 18.00 uur 350,00

1.1.1.7 Raadzaal vrijdag 09.00 – 18.00 uur 450,00

1.1.1.8 Raadzaal zaterdag 09.00 – 18.00 uur 500,00

1.1.2 Voor huwelijksvoltrekkingen of partnerschapsregistraties op de door de Gemeenteraad aangewezen externe locaties van maandag t/m zaterdag van 9.00 – 18.00 uur bedraagt het tarief 530,00

1.1.2.1 Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, boek 1, van het Burgerlijk Wetboek 275,00

1.1.2.2 Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op de volgende feestdagen: nieuwjaarsdag, Pasen, Koningsdag,

Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerstmis 1.000,00

1.1.2.3 Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een zondag 750,00

1.1.2.4 Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op carnavalsmaandag- en dinsdag, op Bevrijdingsdag en oudejaarsdag 600,00

1.1.2.5 Indien een gemeenteambtenaar als getuige optreedt bij de voltrekking van een

huwelijk of registratie van een partnerschap bedraagt het tarief per getuige 35,00

Trouwboekjes / partnerschapsboekjes

1.1.3 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verstrekken van:

een trouwboekje / partnerschapsboekje 35,00

Extra's bij huwelijksvoltrekking / partnerschapsregistratie / renewal of vows

1.1.4.1 Het tarief bedraagt voor verlenging van de ceremonie per 15 minuten, van

maandag t/m zaterdag, voor zowel het gemeentehuis als voor de externe locaties 55,00

1.1.4.2 Het tarief bedraagt, bij keuze van een "eigen persoon" die eenmalig benoemd en beëdigd

wordt als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand, 330,00

1.1.4.3 Het tarief bedraagt, bij keuze van een "eigen persoon" die reeds in een andere gemeente

benoemd en beëdigd is als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand en in onze

gemeente eenmalig benoemd wordt 150,00

1.1.4.4 Toeslag locatie éénmalig aanwijzen als trouwlocatie op verzoek van het bruidspaar 150,00

1.1.4.5 Toeslag trouwen buiten de reguliere tijdstippen (zie hiervoor genoemd in 1.1.1 en 1.1.2 250,00

1.1.4.6 Wanneer op verzoek van het bruidspaar de ceremonie door de Babs in een vreemde taal, die

de Babs niet machtig is, dient te gebeuren, worden de daadwerkelijke kosten van een tolk

in rekening gebracht. De te verwachten kosten van deze tolk zullen voorafgaand aan de ceremonie

aan het bruidspaar worden meegedeeld, blijkend uit een begroting die door het

college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Nasporing registers burgerlijke stand

1.1.5 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, eventueel gevolgd

door het geven van een inlichting daaruit, ongeacht het resultaat van die nasporingen:

1.1.5.1 voor ieder daaraan besteed kwartier 13,95

1.1.5.2 alsmede voor elke inlichting 5,90

1.1.6 Het doen van nasporingen in stukken die vallen onder de Archiefwet 1995 zonder

de hulp van gemeenteambtenaren --,--

1.1.7 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van het verstrekken van akten van de burgerlijke stand:

1.1.7.1 voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand 13,20

1.1.7.2 voor elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een 13,20 partnerschap of van overlijden

1.1.7.3 voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van 23,30

het Burgerlijk Wetboek

1.1.7.4 voor elke attestatie de vita bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 13,20

1.1.7.5 voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand 13,20

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1 van een nationaal paspoort:

1.2.1.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is 65,30

1.2.1.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft 52,00 bereikt

1.2.2 van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is 65,30

1.2.2.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft 52,00 bereikt

1.2.3 van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is 65,30

1.2.3.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft 52,00 bereikt

1.2.4 van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen 52,00

1.2.5 van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is 51,05

1.2.5.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft 29,05 bereikt

1.2.6 voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van 47,55

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

de afgifte, vernieuwing of omwisseling van een rijbewijs: 39,45

1.3.2 Het tarief bedoeld in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3

en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent

één persoon waarvoor de Basisregistratie Personen moet worden geraadpleegd.

1.4.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens:

per verstrekking 8,80

1.4.3 Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan

één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de

Basisregistratie Personen:

1.4.4 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verstrekken van gegevens:

per verstrekking 8,80

1.4.5 In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in

behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit Basisregistratie Personen 22,65

1.4.6 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de Basisregistratie

Personen, voor ieder daaraan besteed kwartier 13,95

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

1. verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer,

1. bedoeld in artikel D4 van de Kieswet (Stb.1989, 423 6,00

1. Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in de artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:

1.6.1.1 bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

1.6.1.1.1 ten hoogste 100 pagina’s, per pagina 0,25

met een maximum per bericht van 4,50

1.6.1.1.2 meer dan 100 pagina’s 22,50

1.6.1.2 bij verstrekking anders dan op papier 4,50

1.6.1.3 dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking 22,50

1.6.2 Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3

meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd.

1.6.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in

artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens 4,50

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verstrekken van een abonnement (per jaargang) op:

1.7.1.1 de notulen van de vergaderingen van de Gemeenteraad 48,00

1.7.1.2 de raadsagenda met de daarbij behorende raadsstukken 120,00

1.7.1.3 de notulen van de vergadering van een openbare commissie 48,00

1.7.1.4 het gemeenteblad 160,00

1.7.2 Incidentele exemplaren van de onder 1.7.1 genoemde stukken, per pagina op

papier van A4-formaat 0,50

Financiële stukken

1.7.3 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verstrekken van:

1.7.3.1 een exemplaar van de gemeentebegroting van de algemene dienst, bestaande

uit aanbiedingsnota/beleidsbeschouwingen en beheerstoelichtingen 120,00

1.7.3.2 een exemplaar van de beleidsbeschouwingen 68,50

1.7.3.3 een exemplaar van de meerjarige financiële prognose 68,50

1.7.3.4 een exemplaar van de gemeenterekening met jaarverslag en beheerstoelichting 95,00

1.7.3.5 een exemplaar van de toelichting en bijlagen op de gemeenterekening 48,00

1.7.4 Een uittreksel van de onder 1.7.3 genoemde stukken, per pagina op papier van A4-formaat 0,50

Verordeningen

1.7.5 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verkrijgen van een exemplaar van:

1.7.5.1 de Algemene Plaatselijke Verordening, de Subsidieverordening Welzijn Gemeente

Vaals en de Bouwverordening per verstrekte pagina 0,50

1.7.5.2 alle overige onder 1.7.5.1 niet genoemde verordeningen 8,00

1.7.5.3 Bij gebleken belang worden op verzoek aan non-profit instellingen verordeningen

kosteloos verstrekt --,--

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.8.1.1 tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan,

voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in

onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

1.8.1.1.1 in formaat A4 of kleiner, per bladzijde 0,50

1.8.1.1.2 in formaat A3 1,00

1.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken

van een afschrift van of uittreksel uit:

1.8.2.1 de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen,

bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen 8,50

1.8.2.2 de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet 8,50

1.8.2.3 de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 8,50

1.8.2.4 het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de

Monumentenwet 1988 8,50

1.8.2.5 het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie,

bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen,

dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld

in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 8,50

1.8.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken

van kopieën van:

1.8.3.1 het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres 8,50

1.8.3.2 het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie 8,50

1.8.3.3 het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat4 8,50

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Verklaringen omtrent personenen overzichten uit de BRP

1.9.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verstrekken van:

een verklaring omtrent het gedrag 41,35

Legalisatie

1.9.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

1.9.2.1 het legaliseren van één handtekening 8,80

1.9.2.2 het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland, in

het persoonlijk belang van de aanvrager 8,80

1.9.2.3 het verstrekken van een verklaring dat de foto op een stuk, de foto is van degene,

te wiens name het stuk is gesteld of van degene die in dat stuk wordt bedoeld 8,80

1.9.2.4 het legaliseren van een document 8,80

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

10.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

10.2 het door of vanwege de gemeente doen van naspeuringen, eventueel gevolgd door

het geven van één of meer inlichtingen uit het archief van de gemeente, ongeacht

het resultaat van die naspeuring, een en ander voor zover deze diensten niet met

name in deze verordening of in een andere belastingverordening van deze gemeente,

dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd,

voor ieder daaraan besteed kwartier 13,90

10.3 het verstrekken van afschriften, uittreksels en fotokopieën

10.3.1 per pagina van A4-formaat 0,50

10.3.2 per pagina van een ander formaat 1,00

10.4 het doen van naspeuringen in stukken vallende onder de Archiefwet 1995 zonder

hulp van een ambtenaar --,--

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

11.1 tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerst lid van de Huisvestingswet 2014 56,25

11.2 tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014 56,25

11.3 tot het verlenen van een vergunning tot onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014 56,25

11.4 tot het verlenen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014 56,25

11.5 tot het verlenen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014 56,25

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

12 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

12.1 tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande

woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste Lid, van de Leegstandwet 35,00

12.2 tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als

bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet 17,50

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet

13 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

13.1 tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet 28,00

13.2 tot het wijzigingen van een in onderdeel 1.13.1 bedoelde ontheffing 28,00

Hoofdstuk 14 Kansspelen

14.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b

van de Wet op de kansspelen:

14.1.1 voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat 56,50

14.1.2 voor iedere volgende kansspelautomaat, per kansspelautomaat per jaar 34,00

14.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de artikel 3 van de Wet op de kansspelen

(loterijvergunning) 28,00

Hoofdstuk 15 Telecommunicatie

15.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in

verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze

van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de

Telecommunicatiewet 56,00

15.1.1 indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede

gesloten verhardingen, voorzover de werkzaamheden plaatsvinden in of op

openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf vermeerderd met 1,08

15.1.2 indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke,

voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond,

per strekkende meter sleuf vermeerderd met 1,35

15.2 Het in 1.15.1 genoemde bedrag wordt:

15.2.1 indien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere

beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met 109,50

15.2.2 indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van

aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

15.2.3 indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel 109,50

plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling

nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting

die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

15.3 Indien een begroting als bedoeld in 1.15.2.3 is uitgebracht, wordt een melding in

behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de

melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk

is ingetrokken.

15.4 Het tarief bedoeld in onderdeel 1.15.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen

of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de

werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder

dan nihil kan bedragen.

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

16.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling

voertuigen (bijzondere transporten) 31,00

16.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement

verkeersregels en verkeerstekens 1990 met een geldigheidsduur van:

16.2.1 vier weken of minder 13,20

16.2.2 meer dan vier weken doch ten hoogste 26 weken 26,40

16.2.3 meer dan 26 weken doch ten hoogste 52 weken 39,60

16.3 Indien de gevraagde ontheffing als bedoeld onder 1.16.2 niet wordt verleend

bedraagt het tarief 13,20

16.4 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), indien:

16.4.1 een geneeskundig onderzoek is vereist 99,50

16.4.2 geen geneeskundig onderzoek is vereist 16,50

16.4.3 kosten leegloopvergoeding (betrokkene is tweemaal niet verschenen bij de GGD) 86,50

16.5 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet

personenvervoer 100,00

16.6 tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148 van de Wegen-

verkeerswet (wedstrijden op de openbare weg) 56,00

16.7 tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in hoofdstuk 5, afdeling 1, van de

Algemene Plaatselijke Verordening, met een geldigheidsduur van:

16.7.1 vier weken of minder 13,20

16.7.2 meer dan vier weken doch ten hoogste 26 weken 26,40

16.7.3 meer dan 26 weken doch ten hoogste 52 weken 39,60

16.8 Indien de gevraagde ontheffing als bedoeld onder 1.16.7 niet wordt verleend bedraagt het tarief 13,20

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

17 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verstrekken van:

17.1 een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang,

per uittreksel 2,50

17.2 inlichtingen over gegevens die zijn opgenomen in het register bedoeld in artikel

46 van de Wet kinderopvang, per verstrekking 2,50

Hoofdstuk 18 Diversen

Geschreven en gedrukte stukken, afschriften, uittreksels,minuten,fotokopieën e.d.

18.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor

het verstrekken van:

 • a.

  geschreven, gedrukte, getypte of anderszins vermenigvuldigde stukken;

 • b.

  fotokopieën van stukken;

 • c.

  minuten, afschriften van of uittreksels uit stukken, gedrukt, getypt of anderszins

  vermenigvuldigd;

  voor zover daarvoor in deze verordening of in een andere belastingverordening van

  deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels geen bijzondere regels zijn opgenomen:

18.1.1 per pagina van A4-formaat op papier of digitaal 0,50

18.1.2 per pagina van een ander formaat op papier of digitaal 1,00

Kaarten, tekeningen e.d.

18.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verstrekken van een kaart of tekening, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel

of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart of tekening 14,00

Hondenpenning

18.3Het tarief voor de afgifte van een nieuwe hondenpenning - indien de kosteloos

uitgereikte penning in de loop van de termijn van geldigheid verloren is geraakt -

bedraagt 3,50

Gemeentewapen

18.4 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een afdruk van het gemeentewapen

van Vaals 5,50

Pachtwet

18.5 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een verklaring, als bedoeld in artikel 56f van de Pachtwet 14,00

Standplaatsvergunning en ventvergunning

18.6 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verstrekken van een vergunning als bedoeld in Hoofdstuk 5, afdeling 4,

van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Vaals, 120,00

Reclame

18.7 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een vergunning als bedoeld in Hoofdstuk 2, afdeling 5, artikel 2:10 van

de Algemene Plaatselijke Verordening:

18.7.1 voor tijdelijke reclames 28,00

Bruikbaarheid van de weg (plaatsen van steigers enz.)

18.8 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in Hoofdstuk 2, afdeling 5, artikel 2:10

van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het plaatsen van steigers e.d.:

18.8.1 op een en dezelfde plek binnen de gemeente voor:

18.8.1.1 een periode variërend van 1 dag tot 2 maanden 36,00

18.8.1.2 een periode variërend van 2 maanden tot 1 jaar 80,20

18.8.2 op wisselende plekken binnen de gemeente gedurende het jaar (jaarvergunning

bedrijven) 140,00

Vuurwerk

18.9 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in Hoofdstuk 2, afdeling 13,

artikel 2:72 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het ter beschikking

stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen 44,00

Collecteren

18.10.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van vergunning voor het houden van een openbare inzameling van geld

of goederen 14,00

18.10.2 Voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld onder 17.14.1 aan instellingen

e.d. voorkomend op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving

worden geen leges geheven.

Algemene Plaatselijke Verordening

18.11 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

verkrijgen van een vergunning, het verlenen van een ontheffing, het doen van

een kennisgeving e.d. als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening en niet

apart genoemd in deze tarieventabel 18,00

Beschikkingen e.d.

18.12 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verstrekken van een beschikking, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel

of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen 18,00

18.13 Overige diensten niet elders in deze tabel omschreven (administratief) voor ieder daaraan

besteed kwartier 14,00

18.14 Alle schriftelijke inlichtingen of verklaringen niet elders in deze tabel omschreven 14,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Nummer Omschrijving Tarief

_____________________________________________________________________________________

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1 aanlegkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van

de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische

installatiewerken 2012 (UAV2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt,

een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen.

Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid

geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een

derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of

werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

2.1.1.2 bouwkosten:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van

de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische

installatiewerken 2012 (UAV2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt

een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631,

uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in

deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch

verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk

waarop de aanvraag betrekking heeft.

2.1.1.3 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde

betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die

betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk

voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

2.1.4 Conceptaanvraag:(ook wel genoemd principeaanvraag / welstandsplan / informele aanvraag). Een conceptaanvraag is een schriftelijke aanvraag uitsluitend bedoeld om een indicatie te krijgen of een voorgenomen project/activiteit vergunbaar zou zijn. Aan een conceptaanvraag zijn geen wettelijke termijnen verbonden. Doordat een conceptaanvraag nagenoeg nooit alle gegevens omvat om de aanvraag volledig te kunnen toetsen, kan nooit worden uitgesloten dat een project/activiteit uiteindelijk in formele fase niet kan worden vergund. Een oordeel dat een voorgenomen project/activiteit vergunbaar is, houdt dus geen toezegging in voor het verkrijgen van een vergunning. Wanneer de gemeente een conceptaanvraag in behandeling neemt, toetst zij de aanvraag (indien relevant) in ieder geval aan het bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand. Op basis van de door de aanvrager overgelegde gegevens wordt daarnaast beoordeeld of mogelijk andere vergunningen of ontheffingen nodig zijn.

Hoofdstuk 2 Conceptaanvraag: informele aanvraag/principeaanvraag/welstandsplan

2.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag als bedoeld

onder 2.1.4, waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit: € 135,--

2.2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag als bedoeld

onder 2.1.4, waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit 50%

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor

hetzelfde project op basis van 2.3.1 zouden worden vastgesteld met een minimum van € 135,--

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een

2. omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de

2. verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk

2. bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de

2. extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend

2. naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van

2. deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere

2. grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1Bouwactiviteiten

2.3.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het

bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die

onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.1.1.1 indien de bouwkosten niet meer dan € 100.000 bedragen 2,4%

van de bouwkosten, met een minimumtarief van € 135--;

2.3.1.1.2 indien de bouwkosten meer dan € 100.000 doch maximaal € 250.000 bedragen

€ 2400,-- vermeerderd met 2,3% van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 100.000 te boven gaan

2.3.1.1.3 indien de bouwkosten meer dan € 250.000 doch maximaal € 500.000 bedragen

€ 5850,-- vermeerderd met 2,2%

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 250.000 te boven gaan

2.3.1.1.4 indien de bouwkosten meer dan 500.000 doch maximaal 750.000 bedragen € 11.350,-- vermeerderd met 2,1%

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 500.000 te boven gaan

2.3.1.1.5 indien de bouwkosten meer dan 750.000 doch maximaal 1.000.000 bedragen € 16.600,-- vermeerderd met 2%

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 750.000 te boven gaan

2.3.1.1.6 indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000 bedragen, € 21.600,-- vermeerderd met 1,9%

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 1.000.000 te boven gaan, met een

maximum van € 50.000,--.

Extra welstandstoets

2.3.1.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens

de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het

bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is: 120,00

Verplicht advies agrarische commissie

2.3.1.3 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens

wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de

agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld: 60,00

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.4Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat

onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: 10%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

Beoordeling aanvullende gegevens

2.3.1.5 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in

behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat

onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen: 50,00

2.3.2 Aanlegactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo,bedraagt het tarief, onverminderd

het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is

van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 100,00

2.3.3.Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

2.3.3. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als

2.3.3. bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een

2.3.3. bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het

2.3.3. tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van

2.3.3. dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast

(binnenplanse afwijking): 155,00

2.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast

(buitenplanse kleine afwijking): 280,00

2.3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast

(buitenplanse afwijking): 1800,00

2.3.3.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking): 280,00

2.3.3.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van exploitatieplan): 1280,00

2.3.3.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is

met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke

ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van provinciale regelgeving): 300,00

2.3.3.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is

met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke

ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van nationale regelgeving): 300,00

2.3.3.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van voorbereidingsbesluit): 300,00

2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een

bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het

tarief:

2.3.4.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast

(binnenplanse afwijking): 155,00

2.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast

(buitenplanse kleine afwijking): 280,00

2.3.4.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast

(buitenplanse afwijking): 1800,00

2.3.4.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking): 280,00

2.3.4.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van exploitatieplan): 1280,00

2.3.4.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is

met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke

ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van provinciale regelgeving): 300,00

2.3.4.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is

met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke

ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van nationale regelgeving): 300,00

2.3.4.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van voorbereidingsbesluit): 300,00

2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit

als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd

het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is

van de in die onderdelen bedoelde activiteiten::

2.3.5.1 voor gebouwen/bouwwerken met een vloeroppervlak tot en met 100 vierkante meters 265,00

2.3.5.2.voor gebouwen/bouwwerken met een vloeroppervlak van

2.3.5.2. 101 tot en met 500 vierkante meters 265,00

2.3.5.2. vermeerderd met een bedrag ad. € 1,00 per vierkante meter

2.3.5.2. voor het aantal vierkante meters waarmee 100 vierkante meters

2.3.5.2. worden overschreden

2.3.5.3 voor gebouwen/bouwwerken met een vloeroppervlak van

501 tot en met 2000 vierkante meters 670,00

vermeerderd met een bedrag ad. € 0,35 per vierkante meter

voor het aantal vierkante meters waarmee 500 vierkante meter

worden overschreden

2.3.5.4 voor gebouwen/bouwwerken met een vloeroppervlak van

2001 tot en met 5000 vierkante meters 1200,00

vermeerderd met een bedrag ad. € 0,10 per vierkante meter

voor het aantal vierkante meters waarmee 2000 vierkante meters

worden overschreden

2.3.5.5 voor gebouwen/bouwwerken met een vloeroppervlak van

5001 tot en met 50.000 vierkante meters 1485,00

vermeerderd met een bedrag ad. € 0,02 per vierkante meter

voor het aantal vierkante meters waarmee 5000 vierkante meters

worden overschreden

2.3.5.6 voor gebouwen/bouwwerken met een vloeroppervlak van

50.001 of meer vierkante meters 2505,00 vermeerderd met een bedrag ad. € 0,01 per vierkante meter voor het aantal vierkante meters waarmee 50.000 vierkante meters worden overschreden

2.3.5.7 de bedragen als bedoeld in de onderdelen 2.3.5.1 tot en met 2.3.5.6

worden per publicatie verhoogd met een bedrag aan publicatiekosten van 45,00

2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads-

of dorpsgezichten

2.3.6.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit

met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,

onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b,

van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de

Monumentenverordening Gemeente Vaals aangewezen monument, waarvoor op grond

van die provinciale verordening of artikel 10 van die gemeentelijke verordening een

vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd

het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is

van de in die onderdelen bedoelde activiteiten::

2.3.6.1.1 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument: 200,00

2.3.6.1.2 voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze

waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht: 200,00

2.3.6.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen

van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1,

eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een

krachtens provinciale verordening, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van

de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of

ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 125,00

2.3.7.1 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads-

of dorpsgezicht

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het

slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening

of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo,

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien

tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:: 80,00

2.3.7.2 Asbesthoudende materialen

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.7.1.bedraagt het tarief, indien de in die

onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of

een asbesthoudend product aanwezig is: 25,00

2.3.8 Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen

van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op

grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is

vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo,

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk

indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:: 30,00

2.3.9Uitweg/Inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken,

hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond

van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist,

als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief,

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is

van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:: 30,00

De voor de uitvoering met de omgevingsvergunning verschuldigde kosten worden

gebaseerd op basis van de vastgestelde tarieven (collegebesluit d.d.11-12-2015).

Voor een  standaard inrit/uitweg bedragen deze € 183,04 exl BTW/meter en voor een

niet-standaard inrit/uitweg worden deze op basis van de werkelijke kosten/ offerte gebaseerd.

De kosten worden gelijktijdig met de leges in rekening gebracht

2.3.10 Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of

doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale

verordening of de Bomenverordening gemeente Vaals 2014, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd

het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is

van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:: 50,00

2.3.11 Opslag van roerende zaken

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van

roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie, waarvoor op grond van een

bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist,

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien

tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:: 30,00

2.3.11.1 indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel

2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2. op een en dezelfde plek binnen de gemeente:

2.3.11.2 voor een periode variërend van 1 dag tot 2 maanden 30,00

2.3.11.3 voor een periode variërend van 2 maanden tot 1 jaar 80,00

2.3.11.4 op wisselende plekken binnen de gemeente gedurende het jaar 140,00

2.3.11.5 indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van

een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen,

bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo, bedraagt het tarief:

op een en dezelfde plek binnen de gemeente:

2.3.11.6 voor een periode variërend van 1 dag tot 2 maanden 30,00

2.3.11.7 voor een periode variërend van 2 maanden tot 1 jaar 80,00

2.3.11.8 op wisselende plekken binnen de gemeente gedurende het jaar 140,00

2.3.12 Projecten of handelingen in het kader van deNatura 2000 gebied

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 19d, lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998 dan wel artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming, waarvoor Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg een verklaring van geen bedenkingen dient te geven of te weigeren ingevolge artikel 2.27, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: het van toepassing zijnde tarief zoals opgenomen in paragraaf 2.6 van de vigerende Tarieventabel behorende bij de vigerende Legesverordening van de Provincie Limburg inzake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 dan wel artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming. Dit tarief bedraagt:

 • a.

  Landbouw en overige € 2.491,80

 • b.

  Industrie € 12.377,90

 • c.

  Infrastructuur € 18.559,25 Voor zover deze tarieven door Provinciale Staten van de Provincie Limburg zijn gewijzigd zijn de vigerende tarieven van kracht.

2.3.13 Restitutiebepaling behorende bij Projecten of handelingen in het kader van de Natura 2000 gebied

Restitutie bij weigeren omgevingsvergunning

Indien een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de Gemeente wordt geweigerd, als gevolg van het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot dit onderdeel door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 75% van de geheven leges van de aanvrager.

Restitutie bij intrekking aanvraag

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de aanvrager wordt ingetrokken alvorens daarop door de Gemeente is beschikt, vindt restitutie door de

Gemeente aan de aanvrager als volgt plaats:

 • a.

  indien het verzoek tot intrekking is gedaan binnen zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 50% van de geheven leges van de aanvrager.

 • b.

  indien het verzoek tot intrekking is gedaan zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie plaats door de Gemeente aan de aanvrager van 25% van de geheven leges van de aanvrager.

Leges worden niet geheven voor:

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning in het kader van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats of soorten in of nabij een Natura 2000-gebied betrekking hebbende op evenementen en het beheer van een Natura-gebied.

2.3.14 Andere Activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van

een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk

bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.14.1 behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten

die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste

lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere

onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen

bedoelde activiteiten: 100,00

2.3.14.2 behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschaps-

verordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke

leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd

het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is

van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

2.3.14.2.1 als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze

tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de

activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen

enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief, onverminderd

het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is

van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 100,00

2.3.14.2.2 als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de

voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevings- vergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door

het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als

bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen

op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht,

tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.15 Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen

plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking

tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit

hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking

tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit

hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

2.3.16 Beoordeling bodemrapport

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt

het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde

aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.16.1 voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport 60,00

2.3.16.2 voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport 60,00

2.3.17 Advies

2.3.17.1 Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt

het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of

gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies

moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag

om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het

bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een

omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting

die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.17.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in

behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de

aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk

is ingetrokken.

2.3.18 Verklaring van geen bedenkingen

2.3.18.1 Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk

bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur

aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27,

eerste lid, van de Wabo:

2.3.18.1.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: 125,00 2.3.18.1.2 indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet

afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de

aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten,

blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is

opgesteld.

2.3.18.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag

in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan

de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag

schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag

om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2,

waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het

vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering

gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de

omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

2.4.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf

activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld

in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

2.4.2.1 bij 5 tot 10 activiteiten: 10 %

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.2 bij 10 tot 15 activiteiten: 15 %

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.3 bij 15 of meer activiteiten: 20 %

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor

bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat

geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de

onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is

genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in

behandeling nemen ervan 60%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde

leges;

2.5.1.2 indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 13 weken na het in

behandeling nemen ervan 50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde

leges;

2.5.1.3 indien de aanvraag wordt ingetrokken na 13 weken en binnen 52 weken na het in

behandeling nemen ervan 40%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde

leges.

2.5.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor

bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of

gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen

2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat

aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend

binnen 1 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is

gemaakt. De teruggaaf bedraagt: 40%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde

leges.

2.5.3 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor

bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk

bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2,

2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt: 50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde

leges.

2.5.3.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging

van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.5.3.3 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk

bestaat uit bouw-, aanleg- of  sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2,2.3.6

of 2.3.7 buiten behandeling stelt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt: 50%  

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

2.5.4 Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 25,00 wordt niet teruggeven.

2.5.5.Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

2.5.5.Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen

2.5.5. teruggaaf verleend.

2.5.5. Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning en intrekken of weigeren omgevings-

2.5.5. Vergunning m.b.t. planologisch strijdig gebruik

2.6.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of

gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33,

tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is: 135,00

2.6.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of

gedeeltelijke intrekking van een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking

tot planologisch strijdig gebruik, voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste

lid, onder c van de Wabo, 135,00

2.6.3 Het tarief bedraagt voor het weigeren van een aanvraag om een omgevingsvergunning

met betrekking tot planologisch strijdig gebruik, voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1

eerste lid, onder c van de Wabo, 135,00

2.6.4 Indien in het kader van een bezwaar- of beroepsschrift een aanvraag alsnog wordt geweigerd,

is niet 2.6.3 van toepassing maar de artikelen 2.3.3 en 2.3.4 van deze tarieventabel.

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van

een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld,

geringe wijziging in het project: 135,00

Hoofdstuk 8Overschrijven vergunningen of ontheffingen

2.8 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van

de tenaamstelling van een verleende bouw-, sloop- of aanlegvergunning 135,00

Hoofdstuk 9 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.9.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen

van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke

ordening 2.000,00

2.9.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een een aanvraag tot het wijzigen

van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet

ruimtelijke ordening 850,00

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

10.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere,

in deze titel niet benoemde beschikking: 45,00

10.2 Het tarief bedraagt voor een aanvraag, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 en 3 van titel 2 van deze

tarieventabel, die op basis van het gemeentelijk kwaliteitsmenu

zoals bedoeld in de intergemeentelijke structuurvisie Gulpen-Wittem, Vaals en

Valkenburg aan de Geul voor advies aan de Stichting Kwaliteitscommissie Limburg,

dan wel een andere (daarvoor in de plaats tredende) kwaliteitscommissie,

moet worden voorgelegd 750,00

10.3 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.10.2 bedraagt het tarief, indien een aanvraag

meer dan twee keer moet worden voorgelegd aan de kwaliteitscommissie ten behoeve

van een advies, per extra behandeling 375,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

NummerOmschrijving Tarief

_____________________________________________________________________________________

Hoofdstuk 1 Horeca

Drank- en Horecawet

3.1.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag: 160,00

tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid,

van de Drank- en Horecawet

3.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in 20.00

artikel 30 van de Drank- en Horecawet (inrichting)

3.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van 27.50 het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a van de Drank- en Horecawet

3.1.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 13,20

van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

Exploitatievergunning horecabedrijf

3.1.5 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 30,00

verkrijgen van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf als bedoeld in

Hoofdstuk 2, afdeling 8, artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

3.1.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van de 27,50 vergunning/aanhangsel als bedoeld in artikel 2:28i van de Algemene Plaatselijke verordening

3.1.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van 20,00 een inrichting als bedoeld in Hoofdstuk 2, afdeling 8, artikel 2:28h van de

Algemene Plaatselijke Verordening

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

3.2 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot 27,50

het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in Hoofdstuk 2, afdeling 7, artikel 2:25

van de Algemene Plaatselijke Verordening

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

3.3 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 146,00

verkrijgen van een exploitatievergunning voor een inrichting als bedoeld in Hoofdstuk 3,

afdeling 2, artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

3.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen 56,00

van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening

3.5 Vervallen per 1-1-2018

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere

beschikking

3.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, 18,00

in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Behorende bij raadsbesluit van 11 december 2017

De griffier van de gemeente Vaals,