Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schiedam

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent winkeltijden (Winkeltijdenverordening gemeente Schiedam 2017)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchiedam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent winkeltijden (Winkeltijdenverordening gemeente Schiedam 2017)
CiteertitelWinkeltijdenverordening gemeente Schiedam 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3 Winkeltijdenwet
 2. artikel 149 Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-2020artikel 1, 2, 3, 6

15-12-2020

gmb-2020-338011

19vr
30-12-201719-12-2020nieuwe regeling

19-12-2017

Gemeenteblad 2017, 234206

17VR074

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent winkeltijden (Winkeltijdenverordening gemeente Schiedam 2017)

De raad van de gemeente Schiedam;

 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d.; 28 november 2017

 

Met overneming van het advies van de commissie d.d.: 13 december 2017

 

Gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de

 

Winkeltijdenverordening gemeente Schiedam 2017.

 

Artikel 1. Begripsbepalingen.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  avondwinkel: een winkel met een oppervlakte tot 500 m2, gericht op de dagelijkse artikelensector (levensmiddelen), niet zijnde kleinschalige speciaalzaken, waaraan ontheffing is verleend ingevolge artikel 3;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Schiedam;

 • c.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19:00 uur, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag en 4 mei na 19:00 uur;

 • d.

  levensmiddelenwinkel: winkel in de zin van artikel 1 van de Winkeltijdenwet, met een max. vloeroppervlakte van 499 m2, gericht op de dagelijkse artikelensector (levensmiddelen), niet zijnde kleinschalige speciaalzaken;

 • e.

  supermarkt: een winkel in de zin van artikel 1 van de Winkeltijdenwet met een minimale oppervlakte van 500 m2, gericht op de dagelijkse artikelensector (levensmiddelen), niet zijnde kleinschalige speciaalzaken;

 • f.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • g.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • h.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

Artikel 2. Algemene vrijstelling.

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en de onderdelen a en b, van de wet vervatte verboden geldt voor :

 • a.

  winkels een algemene vrijstelling op zondagen en feestdagen tussen 09:00 uur en 18:00 uur.

 • b.

  Voor supermarkten geldt algemene vrijstelling op zondagen en feestdagen tussen 08:00 uur en 22:00 uur.

Artikel 3. Openstelling van avondwinkels op werkdagen tussen 22:00 uur en 24:00 uur.

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van de Winkeltijdenwet.

 • 2.

  Het college verleent een ontheffing, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel aan maximaal 5 levensmiddelenwinkels of supermarkten;

 • 3.

  Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van de ontheffing verlening aan levensmiddelenwinkels of supermarkten;

 • 4.

  Een ontheffing, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, wordt niet verleend aan slijterijen in de zin van de Drank- en Horecawet;

 • 5.

  De ontheffing kan worden geweigerd, indien de woonsituatie of de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van het verkooppunt op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 4. Openstelling winkels met speciale verkoopacties op werkdagen tussen 22:00 uur en 06:00 uur.

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in artikel 2 van de wet ten behoeve van speciale verkoopacties;

 • 2.

  Artikel 3, vijfde lid, van deze verordening is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Openstelling winkels bij bijzondere gelegenheden op zon- en feestdagen na 18:00 uur.

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onderdelen a en b van de wet vervatte verboden voor zover deze betrekking hebben op zon- en feestdagen ten behoeve van winkels in het kader van bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen en evenementen in de zin van de Algemene Plaatselijke Verordening;

 • 3.

  Artikel 3, vijfde lid, van deze verordening is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6. Openstelling avondwinkels op zon- en feestdagen tussen 18:00 uur en 24:00 uur.

 • 1.

  Het college kan ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de in de Winkeltijden wet vervatte verboden;

 • 2.

  Het college verleent een ontheffing, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel aan maximaal 5 levensmiddelenwinkels en supermarkten;

 • 3.

  Een dergelijke ontheffing wordt alleen verleend aan die levensmiddelenwinkels en supermarkten die in het bezit zijn van een ontheffing in de zin van artikel 3 van deze verordening;

 • 4.

  Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van de ontheffing verlening aan levensmiddelenwinkels en supermarkten;

 • 5.

  Een ontheffing, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, wordt niet verleend aan slijterijen in de zin van de Drank- en Horecawet;

 • 6.

  Artikel 3, vijfde lid, van deze verordening is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om ontheffing binnen acht weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen;

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 8. Overdracht van de ontheffing.

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college;

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen, deelt de houder van de ontheffing dit onmiddellijk schriftelijk mede aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 9. Intrekken of wijzigen van de ontheffing.

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing, gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen 26 weken na de verlening ervan;

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 10. Ramadan.

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondagen en feestdagen, gelden niet gedurende de Ramadan vanaf twee uur voor zonsondergang tot zonsondergang, ten aanzien van supermarkten voor hen die zich aan de Ramadan houden, mits ze ook een supermarkten zijn buiten de periode van de Ramadan.

Artikel 11. Toezicht & Handhaving

 • 1.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast:

  • a.

   de medewerkers publiekswerkzaamheden A, B en C en de vakspecialisten B werkzaam bij het team Toezicht & Handhaving;

  • b.

   de opsporingsambtenaren van de Nationale Politie, eenheid Rotterdam;

 • 2.

  Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening belast de bij besluit van het college dan wel de burgemeester aan te wijzen personen.

 • 3.

  De burgemeester kan, indien zulks naar zijn oordeel in het belang van de openbare orde en of ter voorkoming of beperking van overlast of nadelige beïnvloeding van het woon- of leefklimaat, de gehele of gedeeltelijke sluiting bevelen van een voor het publiek openstaand winkel of een bij die winkel behorend erf, een perceel of perceelsgedeelte of enige andere ruimte, niet zijnde een winkel die als zodanig in gebruik is.

Artikel 12. Overgangsrecht.

 • 1.

  Een krachtens de Verordening winkeltijden Gemeente Schiedam 2012 verleende ontheffing geldt als ontheffing, verleend krachtens deze verordening;

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid genoemde ontheffing ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening;

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden Schiedam 2012, maar waarop nog niet is beslist bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 13. Inwerkingtreding, intrekking oude verordening en citeertitel.

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van haar bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening winkeltijden Gemeente Schiedam 2012;

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Winkeltijdenverordening gemeente Schiedam 2017.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 19 december 2017.

De Griffier,

J.W. Scherpenzeel

De Voorzitter,

C.H.J. Lamers

TOELICHTING WINKELTIJDENVERORDENING Schiedam 2017 S-3.

Algemene toelichting.

 

Op 1 juli 2013 is de gewijzigde Winkeltijdenwet in werking getreden. Op grond van de Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon- en feestdagen en op werkdagen vóór 06:00 uur en na 22:00 uur open te stellen, op voorhand bestaan.

Een gemeente kan nu echter, op grond van de gewijzigde wet, zelf bepalen of- en in hoeverre- zij vrijstelling of ontheffing verleent van deze verboden.

Deze bevoegdheid van een gemeente is in de wet zo ruim gesteld dat zowel complete handhaving van de verboden als het volledig terzijde stellen daarvan tot de mogelijkheden behoort. Hetzelfde geldt voor alle opties die daartussen zitten.

De uitzonderingsbepalingen, zoals de toerismebepaling en de avondwinkelbepaling zijn komen te vervallen.

In deze geactualiseerde verordening is tegemoet gekomen aan de brede wens om een zo groot mogelijke vrijstelling van de wettelijke verboden vast te stellen. In de toelichting bij artikel 2 “Algemene Vrijstelling” wordt deze keuze nader toegelicht.

 

Artikelsgewijze toelichting.

 

Artikel 1. Begripsbepalingen.

Voor de omschrijving van het begrip “feestdagen” is aansluiting gezocht bij de tekst van de wet. De in de wet genoemde feestdagen zijn overgenomen in de verordening om een zo ruim mogelijk vrijstellingskader te verwezenlijken. De wet, en dus ook de verordening, noemt de feestdagen

“Eerste Paasdag” en “Eerste Pinksterdag” niet omdat deze dagen altijd zondagen zijn. De dagen

“Koningsdag” en “Bevrijdingsdag (5 mei)” zijn in de wet niet aangemerkt als feestdagen. Indien

“Koningsdag” op een zondag valt dan wordt deze dag op een zaterdag gevierd. Het is aan iedere winkelier dan zelf om te bepalen of men op deze dagen geopend wil zijn.

 

Artikel 2. Algemene vrijstelling.

Zoals in de algemene toelichting reeds werd gesteld, wordt de bevoegdheid van een gemeente zo ruim dat het volledig terzijde stellen van de verboden tot de mogelijkheden behoort.

Omdat het zeer aannemelijk is dat in algemene zin de zo ruim mogelijke openingstijden een positief effect heeft op het economisch functioneren van de stad, is gekozen voor een ruim openstellingsregime op grond van de aan dit uitgangspunt gerelateerde aspecten.

 • 1.

  De gemeente Schiedam dient een gunstig vestigingsklimaat te bieden aan haar (creatieve) ondernemers;

 • 2.

  De Schiedamse ondernemers moeten de mogelijkheid hebben om hun winkel te openen op tijden waarop zij dit wenselijk achten;

 • 3.

  Consumenten moeten ook op zondagochtend kunnen winkelen.

Op grond van deze motieven is in de Winkeltijdenverordening een vrijstelling opgenomen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b, opgenomen verboden om tussen 09:00 en 18:00 uur op zon- en feestdagen een winkel voor het publiek geopend te kunnen hebben. Een dergelijke tijdspanne van openstelling van winkels voorziet in een ruime behoefte om structurele openstelling mogelijk te maken.

De algemene vrijstelling van de van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b, opgenomen verboden om tussen 09:00 en 18:00 uur op zon- en feestdagen een winkel voor het publiek geopend te kunnen hebben geldt voor supermarkten (een winkel met een minimale oppervlakte van 500 m2, gericht op de dagelijkse artikelensector (levensmiddelen), niet zijnde kleinschalige speciaalzaken) ruimer dan voor andere winkels. Op deze manier zal het voorzieningenniveau van de stad op zon- en feestdagen op peil zijn, maar zal de kans op overlast en/of misstanden niet sterk worden vergroot. Deze supermarkten bevinden zich namelijk op voldoende afstand van woonhuizen en bieden voldoende parkeergelegenheid om de woon- en leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de wijken niet te verstoren.

 

Artikelen 3 en 6. Openstelling avondwinkels op werkdagen en op zon- en feestdagen.

Deze artikelen sluiten in combinatie aan op de huidige situatie. Door middel van de vaststelling door het college van Nadere Regels wordt de verlening van de ontheffing aan supermarkten en levensmiddelenwinkels verder ingevuld.

Bij de afweging om een dergelijke ontheffing te verlenen, vindt een beoordeling plaats of de woon- of leefsituatie, de veiligheid of de openbare orden in de omgeving van de winkel niet op ontoelaatbare wijze wordt beïnvloed door de openstelling van de specifieke winkel.

Slijterijen (vaak gelieerd aan een levensmiddelenwinkel of supermarkt) kunnen geen gebruik maken van de ontheffingsmogelijkheid om te voorkomen dat er zwaar alcoholische drank wordt verkocht en het gebruik ervan in een openbaar gebied plaatsvindt.

 

Artikel 4. Speciale verkoopacties op werkdagen.

Een dergelijke ontheffing kan worden verleend in het kader van speciale verkoopacties. Speciale verkoopacties zijn bijvoorbeeld de openstelling van winkels ten behoeve van de wereldwijde uitgave van een boek, mobiele telefoon of game of daarmee vergelijkbare acties.

Artikel 5. Bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard op zon- en feestdagen.

Van dit artikel kan in bijzondere situaties gebruik worden gemaakt indien er reden is om af te wijken van de vastgestelde openingstijden op zon- en feestdagen. Bij het verkrijgen van een ontheffing zal moeten worden aangetoond dat de gelegenheid die als reden voor de aanvraag dient, bijzonder is.

Hierbij kan worden gedacht aan activiteiten die, onafhankelijk van de openstelling van een winkel, zelfstandig publiek trekken (groot publiekaantrekkend evenement) . De hierdoor gegenereerde publiekstroom kan voor ondernemers aanleiding zijn om een aanvraag voor openstelling in te dienen.

Ook bestaat er de mogelijkheid om ontheffing te verlenen voor specifieke winkels of winkelcentra in het geval het een bestaansjubileum of een opening betreft.

 

Artikelen 7 tot en met 9.

Deze artikelen spreken voor zich.

 

Artikel 10. Ramadan.

Dit vervallen artikel uit het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet is opgenomen in de Winkeltijdenverordening vanwege de relevantie voor de Schiedamse situatie om aldus tegemoet te komen aan openstelling van winkels op in het artikel genoemd tijdstip.

Vanwege de ruime algehele vrijstelling in artikel 2 van de verordening is overname van meerdere artikelen uit het Vrijstellingenbesluit overbodig.

 

Artikel 11. Toezicht & Handhaving

Indien lid 1 en 2 van dit artikel worden toegepast is artikel 6:2 uit de Algemene Plaatselijke Verordening van toepassing.

Indien lid 3 van dit artikel wordt toegepast zijn de leden 2 t/m 7 van artikel 2:41A uit de Algemene Plaatselijke Verordening van toepassing.