Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Extern mandaatbesluit Omgevingsdienst IJsselland gemeente Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingExtern mandaatbesluit Omgevingsdienst IJsselland gemeente Raalte
CiteertitelExtern mandaatbesluit Omgevingsdienst IJsselland gemeente Raalte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:3
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:4
  3. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:6
  4. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland, art. 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-09-2020wijziging mandaatregister

25-08-2020

gmb-2020-236078

39864-2020
01-01-201816-09-2020nieuwe regeling

03-10-2017

Gemeenteblad 2017, 228169

8275-2017

Tekst van de regeling

Intitulé

Extern mandaatbesluit Omgevingsdienst IJsselland gemeente Raalte

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte

Gelet op de artikelen 10:3, 10:4 en 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 9 lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland;

Gelezen het voorstel inzake mandatering aan de Omgevingsdienst met zaaknummer 8275-2017.

Besluiten:

Het volgende mandaat aan de Omgevingsdienst IJsselland te verlenen.

 

Artikel 1

Aan de directeur van de Omgevingsdienst IJsselland (mandataris) wordt mandaat verleend omnamens het college van burgemeester en wethouders te beslissen betreffende de bevoegdheden die zijn omschreven in het Mandaatregister IJsselland, mandaat pakket ”Regulier mandaat”.

Artikel 2

Het is mandataris toegestaan om, indien hij dit wenselijk acht voor de uitvoering van debevoegdheid, ondermandaat te verlenen aan de binnen de Omgevingsdienst IJsselland werkzamemedewerkers.

Artikel 3

Het college van burgemeester en wethouders kan aan de mandataris instructies geven omtrent de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 4

De mandataris oefent zijn bevoegdheid niet uit indien hij bij de te nemen beslissing een persoonlijkbelang heeft zoals bedoeld in artikel 2:4, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 5

De mandataris stelt het college van burgemeester en wethouders in kennis van krachtens mandaat te nemen of reeds genomen besluiten (in geval van een spoedbesluit) waarvan moet worden aangenomen dat kennisneming door het college van burgemeester en wethouders of het college van gedeputeerde staten gewenst is. Hier is in ieder geval sprake van als maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden of gegeven instructies daartoe aanleiding geven.

Artikel 6

De ondertekening van beslissingen in mandaat, bedoeld in dit mandaatbesluit luidt:

‘Het college van burgemeester en wethouders van Raalte

namens deze:

gevolgd door

<functienaam van de gemandateerde> Omgevingsdienst IJsselland

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018 en na bekendmaking overeenkomstig en op grond van artikel 3:42 Awb voorgeschreven wijze.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als Extern mandaatbesluit Omgevingsdienst IJsselland gemeente Raalte.

Artikel 9

De verleende mandaten zijn opgenomen in het bijgevoegde mandaatregister.

Het college van burgemeester en wethouders van Raalte

De secretaris

Karin Cornelissen

De burgemeester

Martijn Dadema

Bijlage

 

 

Algemene omschrijving

Nadere toelichting

Grondslag

V = Verplicht v.w.b. de voorbereiding

Toelichting

Algemeen

Wet openbaarheid van bestuur

Mandaat vervalt.

Wob

Bevoegdheden zijn wettelijk verankerd. Geen mandaat noodzakelijk

Besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht ten behoeve van de in deze mandaatlijst genoemde bevoegdheden:

besluiten tot vereenvoudigde wijze van afdoen en afdoen herhaalde aanvraag)

art. 4:5 en 4:6 Awb

Besluiten tot afwijzende beschikking (na zienswijze)

art. 4:7 en 4:8 Awb

besluiten tot opschorten beslistermijn

afdeling 4.1.3 Awb

Behandeling van correspondentie van uitsluitend uitvoerende en/of informatieve aard

Mandaten m.b.t. Vergunningen en meldingen

De processen, handelingen en bevoegdheden hebben betrekking op de advisering, voorbereiding en (indien van toepassing) besluitvorming van de hiernaast beschreven formele bevoegdheden

Beschikkingen tot het verlenen of weigeren van omgevingsvergunningen toestemming milieu en omgevingsvergunningen met beperkte milieutoets die zijn aangewezen in de categorieën 1 tot en met 4 van bijlage IV van het Besluit omgevingsrecht voor de projecten en activiteiten die zijn aangewezen in die categorieën.

Artikel 2.1, eerste lid, onder e en 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

V

Beschikkingen tot het ambtshalve wijzigen van omgevingsvergunningen toestemming milieu en omgevingsvergunningen met beperkte milieutoets die zijn aangewezen in de categorieën 1 tot en met 4 van bijlage IV van het Besluit omgevingsrecht voor de projecten en activiteiten die zijn aangewezen in die categorieën.

Artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

v

Beschikkingen tot het ambtshalve intrekken van omgevingsvergunningen toestemming milieu en omgevingsvergunningen met beperkte milieutoets die zijn aangewezen in de categorieën 1 tot en met 4 van bijlage IV van het Besluit omgevingsrecht voor de projecten en activiteiten die zijn aangewezen in die categorieën.

Artikel 2.33 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

v

Beoordelen van meldingen oprichten of veranderen inrichting ten aanzien van activiteiten die vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer (tekst aangepast)

Artikel 8.41, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

v

Beschikkingen m.b.t. aanvragen om maatregelen van gelijkwaardig niveau te mogen treffen ten aanzien van activiteiten die vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer (tekst aangepast)

Artikel 8.40a, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

v

Stellen van (maatwerk)voorschriften als bedoeld ten aanzien van activiteiten die vallen onder het Activiteitenbesluit milieubeheer (tekst aangepast)

Artikel 8.42, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

v

Beoordelen van meldingen ten aanzien van activiteiten die zijn aangewezen in categorie 9 van bijlage IV van het Besluit omgevingsrecht.

Besluit bodem-kwaliteit

v

Beschikkingen m.b.t. aanvragen om een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM

Art. 2 lid 1 onder 1 Wabo jo art. 2.2a Bor

v

Beoordelen van meldingen ten aanzien van activiteiten die zijn aangewezen in categorie 11 van bijlage IV van het Besluit omgevingsrecht.

Paragraaf 1.7 bouwbesluit 2012 m.b.t. tot asbest-verwijdering

Afhandelen meldingen Vuurwerkbesluit inclusief het waar nodig stellen van maatwerkvoorschriften.

Hoofdstuk 2, paragraaf 2 Vuurwerkbesluit

Dit besluit heeft betrekking op de inrichting van vuurwerkopslag en -verkoopplaatsen.

Intake

Intake enkelvoudige omgevingsvergunning voor wat betreft de activiteit milieu

Ontvangen digitale aanvraag omgevingsvergunning meervoudig via OLO loket

art. 4.3 lid 1 Bor

Publiceren van de aanvraag

3.8. Wabo

Opstellen intrekkingsbrief

Versturen intrekkingsbrief

Afgifte bewijs van ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Art. 3.1 lid 3 Wabo

Toets Indieningsvereiste

Toets indienings-vereisten enkelvoudige omgevings-vergunning voor wat betreft de activiteit milieu

verlengen van de termijn voor het beslissen op een aanvraag met maximaal 6 weken

art. 3.9 lid 2 van de WABO

v

Schriftelijk verzoek om informatie aan waterschap of sprake is van verplichte coördinatie

art. 3.16 WABO van aanvragen om vergunning o.g.v. deze wet en o.g.v. art 6.2 Waterwet

v

Inhoudelijke behandeling

Inhoudelijke behandeling van de enkelvoudige aanvraag omgevingsvergunning activiteit milieu

Uitzetten behandeling advisering VVGB

3.11 lid 1 Wabo

v

Procedure / opmaken beschikking en besluiten

Opstellen (ontwerp) besluit en doorlopen formele procedure voor een aanvraag enkelvoudige aanvraag omgevingsvergunning activiteit milieu

Verzenden ontwerpbesluit met alle bijlagen naar alle betrokken partijen

v

Publiceren van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit.

v

Ondertekenen en verzenden eind-besluit

v

Ondertekenen en verzenden reactie op de zienswijzen

v

Publiceren van de terinzagelegging van het eindbesluit

v

Besluit tot het verlengen van de beslistermijn

Artikel 3:18 Awb

v

Publiceren besluit verlengen beslistermijn

v

Beslissen op een aanvraag om vergunning

v

Behandeling van onderzoeksrapporten en besluiten op instemmingsverzoeken op basis van voorschriften voor het onderdeel milieu van een omgevingsvergunning

v

Inhoudelijk behandelen meldingen Activiteitenbesluit oprichten of veranderen inrichting

Besluiten tot het opleggen van (maatwerk)voorschriften

Artikel 8.42, eerste lid, van de Wet milieubeheer

v

Besluit om naar aanleiding van een melding ingevolge het Activiteitenbesluit te vragen om een onderzoeksrapport

v

Bouwbesluit

Besluiten met betrekking tot sloopmeldingen indien daarbij asbest wordt verwijderd

Artikel 1.26 (sloopmelding) 1.29 (nadere voorwaarden) en 1.30 wijziging nadere voorwaarden) bouwbesluit 2012

v

MER

Milieueffect rapportage

Besluiten als bedoeld in artikel 7.17 lid 1 Wm inhoudende het bepalen of, voor een activiteit of besluit als aangegeven in het Besluit milieueffectrapportage, op grond van bijzondere omstandigheden waaronder deze worden ondernomen, een milieueffectrapport moet worden gemaakt

artikel 7.17 lid 1 Wm

Mandaten m.b.t. toezicht en handhaving

De processen, handelingen en bevoegdheden hebben betrekking op de advisering, voorbereiding en (indien van toepassing) besluitvorming van de hiernaast beschreven taken en bevoegdheden

Toezicht op de naleving van omgevingsvergunningen en de daaraan verbonden voorschriften die zijn aangewezen in de categorieën 1 tot en met 4 van bijlage IV van het Besluit omgevingsrecht voor de projecten en activiteiten die zijn aangewezen in die categorieën alsmede de verboden, bedoeld in de artikelen 2.1, 2.2, 2.3 en 2.3a van de wet voor die projecten en activiteiten.

Titel 5.2 Awb Toezicht

v

Handhaving van de naleving van omgevingsvergunningen en de daaraan verbonden voorschriften die zijn aangewezen in de categorieën 1 tot en met 4 van bijlage IV van het Besluit omgevingsrecht voor de projecten en activiteiten die zijn aangewezen in die categorieën alsmede de verboden, bedoeld in de artikelen 2.1, 2.2, 2.3 en 2.3a van de wet voor die projecten en activiteiten

Toezicht op de naleving van voorschriften gesteld bij of krachtens het Activiteitenbesluit Milieubeheer

v

Handhaving van de naleving van voorschriften gesteld bij of krachtens het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Toezicht op de naleving van voorschriften gesteld bij of krachtens de wet, de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming, die van toepassing zijn op de projecten en activiteiten die zijn aangewezen in de categorieën 1 tot en met 10 van bijlage IV van het Besluit omgevingsrecht en op het ketentoezicht op de activiteiten die zijn aangewezen in categorie 11 van bijlage IV van het Besluit omgevingsrecht.

Titel 5.2 Awb. Toezicht

v

Handhaving van de naleving van voorschriften gesteld bij of krachtens de wet, de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming, die van toepassing zijn op de projecten en activiteiten die zijn aangewezen in de categorieën 1 tot en met 10 van bijlage IV van het Besluit omgevingsrecht en op het ketentoezicht op de activiteiten die zijn aangewezen in categorie 11 van bijlage IV van het Besluit omgevingsrecht.

Artikel 5.2 Awb jo Artikel 5.32 Awb.

Toezicht

Opstellen en ondertekenen controle brief n.a.v. bevindingen:

alles akkoord

ambtelijke waarschuwing en hersteltermijn

v

Indien bij hercontrole gebleken: niet akkoord: overgaan tot handhavingsactie

v

Handhaving

Besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht ten behoeve van de in deze mandaatlijst genoemde bevoegdheden:

Opleggen van herstelsancties in de vorm van een last onder dwangsom (met uitzondering van het invorderen van dwangsommen)

Afdeling 5.3.2. Awb jo paragraaf 5.4 Wabo

v

De bandbreedte van de bevoegdheid wordt per partner nader vastgelegd d.m.v. nadere instructie

Opleggen van herstelsancties in de vorm van (een last onder) bestuursdwang

Afdeling 5.3.1 Awb jo 125 Gem. wet en paragraaf 5.4 Wabo

v

De bandbreedte van de bevoegdheid wordt per partner nader vastgelegd d.m.v. nadere instructie

Besluit tot het afwijzen van een verzoek om handhaving

v

De bandbreedte van de bevoegdheid wordt per partner nader vastgelegd d.m.v. nadere instructie

Mandaten m.b.t. speciale milieutaken

Bodem

Schriftelijk verzoek uitbrengen offerte bodemonderzoek

v

Goedkeuren plan van aanpak i.v.m. bodemsanering WBB

v

Vaststellen dat melding o.g.v. Besluit bodemkwaliteit voldoet aan de eisen uit dit besluit

v

Beoordelen (goedkeuren) bodemonderzoeken en evaluatierapporten van saneringen die zijn uitgevoerd onder gemeentelijk bevoegd gezag

v

Besluiten inzake saneringsverslag/nazorgplan

v

Het afhandelen van meldingen voor gesloten bodemenergiesystemen buiten inrichtingen

Geluid

v

Geen mandaten

Luchtkwaliteit (lucht en geur)

v

Geen mandaten

Externe veiligheid

Het aanleveren van gegevens over inrichtingen ten behoeve van het actueel houden van de risicokaart en het bijhouden van deze risicokaart

v

Asbest

v

Geen mandaten (zie vergunningen)

Afval

provinciale bevoegdheid

nader overleg volgt

Afvalwater specifiek

Geen mandaten

Energie en duurzaamheid

Het inzien, verkrijgen en gebruiken van informatie, welke door inrichtingen is verstrekt aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in het kader van artikel 2.15, tweede lid Activiteitenbesluit milieubeheer

v

De beoordeling en afhandeling van onderzoeksrapporten en instemmingsverzoeken op basis van voorschriften voor het onderdeel milieu van een omgevingsvergunning (bijvoorbeeld het beoordelen van EEP’s i.h.k.v. energie en duurzaamheid)

Milieuzonering

Geen mandaten

Juridisch vergunningverlening

v

geen mandaten