Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Raalte

Extern mandaatbesluit Omgevingsdienst IJsselland gemeente Raalte

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRaalte
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingExtern mandaatbesluit Omgevingsdienst IJsselland gemeente Raalte
CiteertitelExtern mandaatbesluit Omgevingsdienst IJsselland gemeente Raalte
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagebijlage extern mandaat OD

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:3
  2. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:4
  3. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:6
  4. Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland, art. 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201816-09-2020nieuwe regeling

03-10-2017

Gemeenteblad 2017, 228169

8275-2017

Tekst van de regeling

Intitulé

Extern mandaatbesluit Omgevingsdienst IJsselland gemeente Raalte

Burgemeester en wethouders van de gemeente Raalte

Gelet op de artikelen 10:3, 10:4 en 10:6 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 9 lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland;

Gelezen het voorstel inzake mandatering aan de Omgevingsdienst met zaaknummer 8275-2017.

Besluiten:

Het volgende mandaat aan de Omgevingsdienst IJsselland te verlenen.

 

Artikel 1

Aan de directeur van de Omgevingsdienst IJsselland (mandataris) wordt mandaat verleend omnamens het college van burgemeester en wethouders te beslissen betreffende de bevoegdheden die zijn omschreven in het Mandaatregister IJsselland, mandaat pakket ”Regulier mandaat”.

Artikel 2

Het is mandataris toegestaan om, indien hij dit wenselijk acht voor de uitvoering van debevoegdheid, ondermandaat te verlenen aan de binnen de Omgevingsdienst IJsselland werkzamemedewerkers.

Artikel 3

Het college van burgemeester en wethouders kan aan de mandataris instructies geven omtrent de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 4

De mandataris oefent zijn bevoegdheid niet uit indien hij bij de te nemen beslissing een persoonlijkbelang heeft zoals bedoeld in artikel 2:4, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 5

De mandataris stelt het college van burgemeester en wethouders in kennis van krachtens mandaat te nemen of reeds genomen besluiten (in geval van een spoedbesluit) waarvan moet worden aangenomen dat kennisneming door het college van burgemeester en wethouders of het college van gedeputeerde staten gewenst is. Hier is in ieder geval sprake van als maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden of gegeven instructies daartoe aanleiding geven.

Artikel 6

De ondertekening van beslissingen in mandaat, bedoeld in dit mandaatbesluit luidt:

‘Het college van burgemeester en wethouders van Raalte

namens deze:

gevolgd door

<functienaam van de gemandateerde> Omgevingsdienst IJsselland

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018 en na bekendmaking overeenkomstig en op grond van artikel 3:42 Awb voorgeschreven wijze.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als Extern mandaatbesluit Omgevingsdienst IJsselland gemeente Raalte.

Artikel 9

De verleende mandaten zijn opgenomen in het bijgevoegde mandaatregister.

Het college van burgemeester en wethouders van Raalte

De secretaris

Karin Cornelissen

De burgemeester

Martijn Dadema