Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Verordening Winkeltijden Ameland 1997

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Winkeltijden Ameland 1997
CiteertitelVerordening Winkeltijden Ameland 1997
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. Gemeentewet, artikel 149
 3. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-03-199715-12-2016Nieuwe regeling

10-02-1997

Gemeenteinfo, 05-03-1997

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Winkeltijden Ameland 1997

De Raad van de gemeente Ameland;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 januari 1997;

gelet op het advies van de Commissie Bestuurszaken en Financiën van 2 december 1996;

overwegende dat het wenselijk wordt geacht de uren tijdens welke winkels geopenend mogen zijn op zondagen en feestdagen, neergelegd in de zogenaamde 12-dagenregeling van artikel 2 van de Verordening Winkeltijden uit te breiden naar de ochtend vanaf 10.00 uur;

gelet op het dienaangaande bepaalde in de Winkeltijdenwet, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

besluit te wijzigen de Verordening winkeltijden en vast te stellen de:

Verordening winkeltijden Ameland 1997

artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:a. de wet: de Winkeltijdenwet;b. feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag;c. bestaande recreatieterreinen: de terreinen behorende bij recreatiepark Roosdu¬nen te Ballum, recreatiepark De Kiekduun te Buren, recreatiepark Klein Vaarwater te Buren, recreatiepark Boom¬hiemke te Hollum, recreatiepark Koudenburg te Hollum en kampeerterrein Duinoord te Nes.

artikel 2 Twaalfdagenregeling

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet gelden niet op tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, tweede kerstdag en op de zondagen in de maanden juli en augustus tussen 10.00 en 17.00 uur, met dien verstande dat het totaal van deze dagen niet meer bedraagt dan twaalf in totaal.

artikel 3 Toerisme

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet gelden niet voor winkels gelegen op de bestaande recreatieterreinen in verband met de toeristische aantrekkingskracht die deze terreinen hebben binnen de gemeente Ameland.

artikel 4 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

artikel 5 Beslistermijn

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen acht weken.

 • 2

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

artikel 6 Overdracht van de ontheffing

 • 1

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

artikel 7 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;b. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;c. het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;d. de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;e. van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;f. de houder of zijn rechtsverkrijgende dit verzoekt.

artikel 8 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerst en tweede kerstdag, ten behoeve van:a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;b. het uitstallen van goederen.

 • 2

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van:feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van:feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

 • 2

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel.

artikel 10 In werking treden

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2

  De "Verordening winkeltijden Ameland" vastgesteld in de raadsvergadering van 24 juni 1996 wordt ingetrokken.

artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening winkeltijden Ameland 1997".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 februari 1997.