Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Woningisolatieverordening Rozendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWoningisolatieverordening Rozendaal
CiteertitelWoningisolatieverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpRegeling geldt tot en met 31/12/2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, art 4.2
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201030-04-2013Onbekend

21-09-2010

Gemeentelijk informatieblad `In de Roos`24/9/2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Woningisolatieverordening Rozendaal

 

De raad van de gemeente Rozendaal;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 augustus 2010, HJ10060;

Overwegende dat voor het kunnen verstrekken van subsidie door de gemeente het noodzakelijk is dit vast te leggen in een verordening;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4.2 Algemene wet bestuursrecht;

 

Vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal;

 • b.

  Rc-waarde: warmteweerstand van dichte constructies uitgedrukt in m²K/W.

Artikel 2. Algemene subsidieverordening

Op deze verordening is de Algemene subsidieverordening Rozendaal van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3. Bevoegdheid college

Het college is bevoegd te besluiten over het verstrekken van subsidies als bedoeld in deze verordening.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan een eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Rozendaal.

Artikel 5. Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van isolatie maatregelen aan de eigen woning.

Artikel 6. Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd voor maatregelen die gericht zijn op het voldoen aan wettelijke verplichtingen of gangbare minimum kwaliteitseisen.

Artikel 7. Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 5 in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • 1.

  aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:

  • a.

   Aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.

  • b.

   Aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W, waarbij isolatie van de vloer van niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie.

  • c.

   Gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren van de woning:

 • 1

  door aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw, of;

 • 2

  door het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rc-waarde) 2,5 m2 K/W is;

 • 2

  de woning is opgeleverd vóór 1 januari 1980;

 • 3

  de woning heeft op peildatum 1 januari 2009 een WOZ-waarde van maximaal € 350.000,--;

 • 4

  de woning heeft een woonbestemming.

Artikel 8. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor de periode van 1 oktober 2010 tot en met 31 december 2011 bedraagt het subsidiebedrag van de provincie.

Artikel 9. Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt een derde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500,-- per woning.

Artikel 10. Behandeling subsidieaanvragen

 • 1.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag wel volledig is.

Artikel 11. Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de maatregel of maatregelen worden uitgevoerd binnen zestien weken na het besluit tot subsidievertrekking;

 • b.

  een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren;

 • c.

  op verzoek wordt medewerking verleend aan publicitaire acties.

 • d.

  wanneer de maatregelen door de bewoner zelf worden uitgevoerd, zijn loonkosten niet subsidieabel.

Artikel 12. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2010.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Woningisolatieverordening.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Rozendaal,

d.d. 21 september 2010

De griffier, De voorzitter,

K.M.Schaap drs J.H.Klein Molekamp