Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Kompanjie

Verlofregeling 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Kompanjie
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerlofregeling 2011
CiteertitelVerlofregeling 2011
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2011N.v.t.

14-12-2017

Onbekend

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verlofregeling 2011

 

 

Verlofregeling

Verlofregeling 2011

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Begripsbepalingen

 • Artikel 2 Basisverlof

 • Artikel 3 Buitengewone verlofdagen

 • Artikel 4 Buitengewoon verlof bij overlijden

 • Artikel 5 Calamiteitenverlof

 • Artikel 6 Kort zorgverlof

 • Artikel 7 Buitengewoon verlof overig

 • Artikel 8 Opname verlof

 • Artikel 9 Overschrijven verlof en plus-/minuren

 • Artikel 10 Overige verlofregelingen

 • Artikel 11 Onvoorziene gevallen

 • Artikel 12 Wijzigingen, naamgeving en inwerkingtreding

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  medewerker: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR.

 • b

  levenspartner: de persoon als bedoeld in artikel 21:1:1 van de UWO.

 • c

  werkgever:het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam “De Kompanjie”, het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Pekela en Veendam en de raden van de gemeenten Pekela en Veendam.

Artikel 2 Basisverlof

Lid 1

De medewerker als genoemd in artikel 1 van deze regeling heeft op jaarbasis recht op vakantieverlof zoals bepaald in artikel 6:2 van de CAR-UWO, zijnde 144 uur per jaar.

Lid 2

In aanvulling op het gestelde in lid 1 wordt aan de medewerker jaarlijks 14,4 uur compensatieverlof verleend. Deze compensatie is het gevolg van het wegvallen van bijzonder verlof (zoals bijvoorbeeld 1 mei, 5 mei en de dag van de verjaardag) bij de beide deelnemende gemeenten. De medewerker heeft de vrije beschikking over de inzet van het compensatieverlof, mits in overleg met de leidinggevende.

Lid 3

Het op basis van artikel 2, lid 1 bepaalde omvang van vakantieverlof wordt voor de medewerkers behorend tot de onderstaande doelgroep vermeerderd met onderstaande hoeveelheid uren per jaar:

Tussen 35 en 44 jaar

14,4 uur

Tussen 45 en 54 jaar

28,8 uur

55 jaar en ouder

43,2 uur

Lid 4

De verlofrechten als genoemd in de vorige leden van dit artikel zijn gebaseerd op een fulltime dienstverband. Voor deeltijd medewerkers geldt een evenredig aantal uren naar rato van de deeltijdfactor.

Artikel 3 Buitengewone verlofdagen

De navolgende dagen worden op grond artikel 6:4, lid 2 CAR als buitengewone verlofdagen/feestdagen aangemerkt:

 • -

  1 januari

 • -

  De dag waarop de verjaardag van de koning wordt gevierd

 • -

  Goede Vrijdag

 • -

  2e Paasdag

 • -

  Hemelvaartsdag

 • -

  2e Pinksterdag

 • -

  1e en 2e Kerstdag

 • -

  05 mei, indien dit eens per vijf jaar als nationale feestdag wordt gevierd

Artikel 4 Buitengewoon verlof bij overlijden

De medewerker heeft recht op buitengewoon verlof onder overlegging van een overlijdensbericht. Dit verlof dient binnen een periode van 7 kalenderdagen zijn opgenomen.

 • -

  overlijden van bloed- en aanverwanten 1e graad (*) 5 werkdagen

 • -

  overlijden van bloed- en aanverwanten 2e graad (*) 1 werkdag (tenzij belast met het regelen, dan 5 dagen) (tenzij belast met het regelen, dan 5 dagen)

(*) Graden van verwantschap:1e graad: echtgenoot / echtgenote / levenspartner, ouders, kinderen2e graad: grootouders, broers, zussen, kleinkinderen

Artikel 5 Calamiteitenverlof

Het calamiteitenverlof kan op grond van artikel 6:4, lid 1 CAR worden verleend. Een calamiteit is een zich plotseling voordoende situatie die niet voorzienbaar was. In dergelijke gevallen dient direct actie te worden genomen, waardoor geen arbeid kan worden verricht. Op verzoek van de werkgever dient de medewerker dit achteraf te kunnen aantonen.

Artikel 6 Kort zorgverlof

Op verzoek kan aan de medewerker kortdurend zorgverlof worden verleend wanneer deze medewerker de verzorging op zich neemt van een zieke echtgenoot, geregistreerd partner, levenspartner, kind of een ouder. Over de duur en de omvang van het verlof worden vooraf afspraken gemaakt. Echter, per kalenderjaar heeft een medewerker recht op maximaal 72 uur verlof. Voor parttimers geldt dit naar rato. De helft hiervan komt voor rekening van de werkgever, de helft voor rekening van de medewerker. Instemming wordt verleend door de leidinggevende. Kortdurend zorgverlof wordt verleend op basis van artikel 6:4:3, lid 1 t/m 4 CAR-UWO.

Artikel 7 Buitengewoon verlof overig

Lid 1

Bezoek aan dokter, tandarts, ziekenhuis, fysiotherapie, e.d. dient zoveel mogelijk voorafgaand aan of aansluitend op de werktijden plaats te vinden.

Lid 2

Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten, wordt door het Algemeen Bestuur, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. aan de medewerker, naast het gestelde in artikel 6:4 t/m 6:4:6 CAR-UWO, verlof met behoud van bezoldiging verleend in de volgende gevallen:

 • a

  voor het deelnemen aan examens of tentamens voor opleidingen die opgenomen zijn in het persoonlijk ontwikkelingsplan en passen binnen het opleidingsplan;

 • b

  de dag waarop het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt voltrokken;

 • c

  de dag waarop de medewerker zijn 25- of 40-jarig ambts-, huwelijks- of geregistreerd partnerschapsjubileum viert;

 • d

  de dag waarop zijn ouders, pleegouders, stief- of schoonouders hun 25-, 40-, 50-, of 60-jarig huwelijksjubileum vieren;

 • e

  bij het deelnemen aan daadwerkelijke brandbestrijding en hulpverlening voor de medewerker die tevens is aangesteld als vrijwilliger bij de gemeentelijke brandweer van de gemeenten Pekela en Veendam;

 • f

  om een werkdag zitting te nemen in een gemeentelijk stembureau.

Lid 3

De medewerker heeft recht op verlof gedurende de bevalling van de echtgenote, geregistreerd partner of levenspartner. Na de bevalling van de echtgenote, de geregistreerde partner of levenspartner, heeft de medewerker binnen een tijdvak van vier weken recht op kraamverlof gedurende twee dagen. Deze dagen hoeven niet aaneengesloten opgenomen te worden.

Artikel 8 Opname verlof

De leidinggevende inventariseert de verlofwensen voor het komende jaar. Het accorderen van de verlofwensen ligt bij de leidinggevende waarbij hij of zij zorg draagt voor een adequate bezetting en de inspanningsverplichting heeft om aan de individuele verlofwensen zo veel mogelijk tegemoet te komen.

Artikel 9 Overschrijven verlof en plus-/minuren

Het maximum aantal uren dat op het einde van het kalenderjaar zonder verzoek aan de leidinggevende kan worden overgeschreven bedraagt in zijn totaliteit 72 uur voor fulltimers, bestaande uit maximaal 36 uur spaartegoed en 36 uur verloftegoed. Voor parttimers gelden de uren naar rato.

De medewerker kan maximaal een negatief saldo van 14,4 uur hanteren (verlof- en plus-/minuren tezamen). Dit kan alleen in overleg met de leidinggevende. Voor parttimers gelden de uren naar rato.

Artikel 10 Overige verlofregelingen

De hierboven genoemde verlofregelingen zijn mede gebaseerd op de CAR-UWO en de Wet Arbeid en Zorg (WAZ). Hierin zijn de overige verlofregelingen te vinden.

Artikel 11 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 12 Wijzigingen, naamgeving en inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan door werkgever worden gewijzigd na overleg met en instemming van de OndernemingsRaad.

Lid 2

Deze regeling kan worden aangehaald worden als “Verlofregeling 2011”.

Lid 3

Deze regeling treedt met ingang van 1 februari 2011 in werking.

Lid 4

Per 1 februari 2011 vervallen alle verlofregelingen zoals van kracht voor de gemeente Pekela en de gemeente Veendam, alsmede eventuele afwijkende individuele verlofafspraken.