Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Kompanjie

Regeling vergoeding dienstreizen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Kompanjie
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling vergoeding dienstreizen 2011
CiteertitelRegeling vergoeding dienstreizen 2011
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2011N.v.t.

14-12-2017

Onbekend

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vergoeding dienstreizen 2011

 

 

Vergoeding dienstreizen

Regeling vergoeding dienstreizen 2011

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Begripsbepalingen

 • Artikel 2 Vergoeding reiskosten

 • Artikel 3 Woon-werkverkeer

 • Artikel 4 Zakelijke reizen

 • Artikel 5 Reizen door opleiding

 • Artikel 6 Reis- en verblijfkosten

 • Artikel 7 Openbaar vervoer

 • Artikel 8 Onvoorziene gevallen

 • Artikel 9 Wijzigingen, naamgeving en inwerkingtreding

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a

  werkgever:het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichaam “De Kompanjie”, het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Pekela en Veendam en de raden van de gemeenten Pekela en Veendam;

 • b

  werknemer:de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR.

 • c

  openbaar vervoer: voor iedereen beschikbaar personenvervoer volgens een dienstregeling.

Artikel 2 Vergoeding reiskosten

Lid 1

Uitgangspunt is dat wordt aangesloten bij de Reisregeling Binnenland.

Lid 2

Reizen die in aanmerking komen voor een vergoeding zijn de volgende: zakelijke reizen of reizen voor een opleiding in het kader van de functie. De hoogte van deze vergoedingen zijn te vinden in de reisregeling binnenland.

Artikel 3 Woon-werkverkeer

De gemaakte kosten voor woon-werkverkeer worden niet door de werkgever vergoed, tenzij deze voortvloeien uit afspraken van het Sociaal Statuut.

Artikel 4 Zakelijke reizen

Er wordt van uitgegaan dat de werknemer zoveel als mogelijk bij dienstreizen gebruik maakt van het openbaar vervoer. Indien een werknemer evenwel gebruik maakt van een eigen vervoermiddel voor zakelijke reizen heeft hij recht op een vergoeding van maximaal € 0,37 per kilometer, waarvan maximaal € 0,19 onbelast en € 0,18 belast.

Artikel 5 Reizen door opleiding

Reiskosten gemaakt door het volgen van een opleiding in het kader van de functie worden vergoed met maximaal € 0,37 per kilometer. Bepalend voor de afstand zijn de minst gemaakte kilometers (vanaf de arbeidsplaats, dan wel woonplaats naar de cursuslocatie).

Artikel 6 Reis- en verblijfkosten

Overige vergoedingen voor reis- (en verblijf)kosten worden via het salaris uitbetaald.

Artikel 7 Openbaar vervoer

Lid 1

Als de werknemer met het openbaar vervoer reist, worden de daadwerkelijk gemaakte reiskosten op basis van reiskosten 2e klasse (onbelast) vergoed. Als de afstand gedeeltelijk met eigen vervoer reist en gedeeltelijk per openbaar vervoer wordt afgelegd, worden de werkelijke openbaar vervoerkosten onbelast vergoed, vermeerderd met maximaal € 0,37 (waarvan € 0,19 onbelast en € 0,18 belast) per kilometer voor eigen vervoer.

Lid 2

Voor daadwerkelijke vergoeding dienen de vervoersbewijzen bij het declaratieformulier te worden ingediend.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

Lid 1

In voorkomende gevallen is de (on)redelijkheid van deze regeling te beoordelen door de leidinggevende bij het accorderen van de declaratie.

Lid 2

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 9 Wijzigingen, naamgeving en inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan door werkgever worden gewijzigd na overleg met en instemming van de OndernemingsRaad.

Lid 2

Deze regeling kan aangehaald worden als “Regeling vergoeding dienstreizen 2011”.

Lid 3

Deze regeling treedt met ingang van 1 februari 2011 in werking.