Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Kompanjie

Reiskostenvergoedingsregeling Muziek-, Dans- en Theaterschool “De Kompanjie” 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Kompanjie
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingReiskostenvergoedingsregeling Muziek-, Dans- en Theaterschool “De Kompanjie” 2011
CiteertitelReiskostenvergoedingsregeling Muziek-, Dans- en Theaterschool “De Kompanjie” 2011
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2011N.v.t.

14-12-2017

Onbekend

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reiskostenvergoedingsregeling Muziek-, Dans- en Theaterschool “De Kompanjie” 2011

 

 

Reiskostenvergoedingsregeling Muziek-, Dans- en Theaterschool De Kompanjie

Reiskostenvergoedingsregeling Muziek-, Dans- en Theaterschool “De Kompanjie” 2011

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Reiskosten woon-werkverkeer

 • Artikel 2 Dienstreizen

 • Artikel 3 Billijkheidsbepaling

 • Artikel 4 Wijzigingen, naamgeving en inwerkingtreding

Artikel 1 Reiskosten woon-werkverkeer

Lid 1

Voor de vaststelling van de vergoedingsbedragen in dit artikel, wordt de Reisregeling Binnenland en de daarop betrekking hebbende bepalingen en aanvullingsregelingen als uitgangspunt genomen.

Lid 2

Onder woon-werkverkeer wordt in deze regeling verstaan het verkeer tussen de woonplaats en de standplaats(en).

Lid 3

De standplaatsen kunnen zijn de gemeenten binnen het verzorgingsgebied van de Muziek-, Dans- en Theaterschool. De hoofdstandplaats is de standplaats waar het meerendeel van de uren wordt uitgevoerd.

Lid 4

 • a

  Zij, die buiten het verzorgingsgebied woonachtig zijn, komen in aanmerking voor een vergoeding van de reiskosten woon-werkverkeer voor de kortste afstand tussen de woonplaats en de eerste standplaats resp. laatste standplaats van een dagtaak, volgens het lesrooster van de Muziek-, Dans- en Theaterschool. Voor hen die in een van de standplaatsen van de Muziek-, Dans- en Theaterschool woonachtig zijn, zonder in deze woon/standplaats feitelijk les te geven, gelden de bepalingen onder artikel 2 van deze regeling.

 • b

  Zij die op 31 januari 2011 reeds in dienst waren bij de Muziek-, Dans- en Theaterschool behouden hun recht op de vergoeding woon-werkverkeer zonder de beperking van een maximum reisafstand.

 • c

  Zij die op of na 01 februari 2011 in dienst zijn getreden bij de Muziek-, Dans- en Theaterschool geldt dat het aantal te vergoeden kilometers wordt begrensd tot een maximum reisafstand van 40 kilometer enkele reis.

Lid 5

Indien het dienstverband 17 of meer klok- of taakuren betreft, kan geen gebruik worden gemaakt van de bepalingen in dit artikel.

Lid 6

Voor hen die besluiten om gedurende het dienstverband te verhuizen naar een andere woonplaats verder gelegen van de standplaats, is geen verhoging van de reiskostenvergoeding mogelijk.

Lid 7

De vergoeding, als bedoeld in het voorgaande, is gebaseerd op de reiskosten per gewerkte dag, gemaakt op basis van werkelijke kosten per openbaar middel van vervoer langs de kortste weg.

Lid 8

Indien gebruik gemaakt wordt van een eigen vervoermiddel, bedraagt de vergoeding € 0,09 per afgelegde kilometer per gewerkte dag, met inachtneming van de fiscale regelgeving.

Artikel 2 Dienstreizen

Zij, die werkzaam zijn bij de Muziek-, Dans- en Theaterschool en dienstreizen wensen te declareren, kunnen gebruik maken van de ‘regeling vergoeding dienstreizen “De Kompanjie” 2011’.

Artikel 3 Billijkheidsbepaling

Het Dagelijks Bestuur kan op schriftelijk verzoek van de werknemer of op voorstel van de algemeen directeur in bijzondere omstandigheden een afwijkende regeling treffen.

Artikel 4 Wijzigingen, naamgeving en inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan door het Dagelijks Bestuur worden gewijzigd na overleg met en instemming van de OndernemingsRaad.

Lid 2

Deze regeling kan aangehaald worden als “Reiskostenvergoedingsregeling Muziek-, Dans- en Theaterschool “De Kompanjie” 2011”.

Lid 3

Deze regeling treedt met ingang van 1 februari 2011 in werking. Gelijktijdig met de inwerkingtreding worden bestaande regeling bij de deelnemende gemeenten inzake dit onderwerp ingetrokken.

Lid 4

Deze regeling is van kracht zolang de fiscale regels voor vergoeding van woon-werkverkeer, zoals die luidden op 1 januari 2011, niet wijzigen en/of komen te vervallen.