Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Kompanjie

regeling intern herplaatsingonderzoek 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Kompanjie
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingregeling intern herplaatsingonderzoek 2011
Citeertitelregeling intern herplaatsingonderzoek 2011
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2011N.v.t.

14-12-2017

Onbekend

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

regeling intern herplaatsingonderzoek 2011

 

 

Intern herplaatsingsonderzoek

Regeling intern herplaatsingsonderzoek 2011

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Algemene uitgangspunten

 • Artikel 2 Vacaturemelding

 • Artikel 3 Herplaatsingprocedure bij vacature

 • Artikel 4 Plaatsingsgesprek

 • Artikel 5 Proefplaatsing op interne vacature

 • Artikel 6 Bovenformatieve herplaatsing

 • Artikel 7 Naam en inwerktreding

Artikel 1 Algemene uitgangspunten

Lid 1

Deze procedure is van toepassing ingeval van personele begeleiding van de medewerker met een boventallige status of de medewerker aan wie eervol ontslag op grond van artikel 8:3 van de CAR UWO wordt verleend en waarbij sprake is van een reintegratiefase conform hoofdstuk 10d van de CAR/UWO.

Lid 2

Het casemanagement ligt bij de leidinggevende of een andere door werkgever aan te wijzen medewerker.

Lid 3

Binnen 1 maand na toekenning boventallige status/ of het verlenen van eervol ontslag op grond van artikel 8:3 van de CAR UWO stellen betrokken partijen een herplaatsingsreintegratieplan volgens vastgesteld format op dat door partijen wordt ondertekend.

Artikel 2 Vacaturemelding

Lid 1

Alle vacatures, maar óók werkzaamheden voor een korte periode, worden door de manager van een organisatieonderdeel aangemeld bij de desbetreffende personeelsadviseur.

Lid 2

Aan de hand van de vacaturemelding zal de personeelsadviseur met de loopbaan-adviseur nagaan of er voor de functie één of meerdere herplaatsingkandidaten beschikbaar zijn. Indien dit het geval is wordt door Personeelszaken aan werkgever geadviseerd de vacature nog niet vrij te geven voor interne werving en selectie, maar eerst de herplaatsingprocedure op te starten.

Lid 3

Indien werkgever instemt de herplaatsingprocedure in gang te zetten wordt de betrokken manager door Personeelszaken geïnformeerd dat de vacature (nog) niet voor (interne) werving en selectie vrijgegeven zal worden alvorens de herplaatsingprocedure is afgerond.

Lid 4

Zijn er geen herplaatsingkandidaten beschikbaar dan wordt de vacature vrijgegeven voor de interne werving- en selectie.

Artikel 3 Herplaatsingprocedure bij vacature

Lid 1

Van de kandida(a)t(en)die beschikbaar is/zijn, wordt de geschiktheid als volgt vastgesteld:

 • -

  de kandidaat dient te voldoen aan de gestelde functie-eisen en voor zover aanwezig daarbij behorende competenties, of;

 • -

  de kandidaat heeft in potentie de capaciteiten om te voldoen aan de gestelde functie-eisen en competenties.

Lid 2

Indien de kandidaat niet voldoet aan de functie-eisen en competenties en het noodzakelijk wordt geacht hier beter zicht op te krijgen, dan kan door middel van een potentieel onderzoek nagegaan worden of de kandidaat (binnen een redelijke termijn) aan de gestelde eisen kan voldoen.

Lid 3

Bij geschiktheid van een kandidaat en/of in het geval van een positief herplaatsing-advies vindt zo snel mogelijk een oriënterend gesprek plaats tussen de betrokken manager en de loopbaanadviseur. In dit gesprek wordt het voornemen tot herplaatsing van de beschikbare kandidaat/kandidaten op de vacature besproken.

Lid 4

De (nieuwe) manager heeft in dit gesprek de mogelijkheid zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen plaatsing kenbaar te maken. Een zwaarwegend bezwaar kan bijvoorbeeld zijn dat het vanwege de voortgang van het werk, gegeven de situatie van dat moment, ontoelaatbaar is een medewerker die niet aan de gestelde functie-eisen voldoet bij een bepaald organisatie-onderdeel te herplaatsen.

Lid 5

Indien betrokken partijen, met inachtneming van hetgeen vermeld staat onder punt 10, geen overeenstemming bereiken over de te herplaatsen kandidaat vindt binnen een week een 2e gesprek plaats. Bij dit gesprek zijn aanwezig: de algemeen directeur, betrokken manager(s) en de loopbaanadviseur. In het 2e gesprek wordt getracht tot overeenstemming te komen. Bij het ontbreken van overeenstemming zal de algemeen directeur een besluit nemen over het al dan niet effectueren van de herplaatsingprocedure.

Artikel 4 Plaatsingsgesprek

Lid 1

Mochten er geen (zwaarwegende) bezwaren naar voren zijn gebracht over het voornemen tot een plaatsing, dan wordt de kandidaat uitgenodigd voor een plaatsingsgesprek met de (nieuwe) manager, het (nieuwe) concernmanager/teamleider en de loopbaanadviseur. Dit gesprek heeft niet het karakter van een selectiegesprek, maar van een plaatsingsgesprek.

Lid 2

Alvorens het gesprek plaatsvindt, staat de plaatsing niet meer ter discussie. Doel van het plaatsinggesprek is te komen tot concrete afspraken over proefperiode, taak, functie, begeleiding, bij- en/of nascholing. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 5 Proefplaatsing op interne vacature

Lid 1

Bij plaatsing wordt een proefperiode afgesproken voor de duur van minimaal zes maanden. In overleg met het (nieuwe) concernmanager/ de teamleider kan van de proefperiode afgeweken worden.

Lid 2

Iedere plaatsing vereist individueel maatwerk. Daarom vinden bij iedere plaatsing schriftelijk periodieke beoordelingsgesprekken plaats tussen de betrokken kandidaat en de manager in het bijzijn van de personeelsadviseur. Periodieke gesprekken vinden tenminste 1x per maand plaats of desgewenst vaker.

Lid 3

Zolang de proefperiode geldt is er sprake van een proefplaatsing en blijft benoeming van het oorspronkelijke aanstellingsbesluit van kracht.

Lid 4

Bij definitieve herplaatsing is sprake van een gewijzigd aanstellingsbesluit.

Lid 5

Indien de kandidaat, binnen zes maanden na aanvang van de proefplaatsing, voor de functie niet geschikt blijkt te zijn, dan kan aan de medewerker -voor zover mogelijk- nog éénmaal op basis van deze plaatsingsprocedure een andere functie aangeboden worden voor de duur van maximaal zes maanden. De ongeschiktheid/onbekwaamheid van de kandidaat moet blijken uit de verslaglegging van de periodieke beoordelingsgesprekken en bevestigd worden door de concernmanager en de algemeen directeur, dan wel door het college of de werkgeverscommissie.

Artikel 6 Bovenformatieve herplaatsing

Lid 1

Niet in alle gevallen zal binnen een afzienbare termijn sprake zijn van een geschikte vacature voor de herplaatsingkandidaat. In dat geval zal de kandidaat indien mogelijk bovenformatief worden geplaatst bij een organisatieonderdeel dat zowel vanuit het belang van de medewerker als van de organisatie het meest in aanmerking komt. Criteria hiervoor zijn:

 • -

  het organisatieonderdeel biedt op termijn (de meeste) kans op structureel werk;

 • -

  bij-, om- of herscholing van de herplaatsingkandidaat sluit aan bij het werk;

 • -

  er kan voor de duur van plaatsing een projectmatige bijdrage geleverd worden.

Lid 2

Bovenformatieve plaatsing geldt voor een termijn van maximaal zes maanden. Indien er binnen zes maanden geen uitzicht is op structurele interne herplaatsing, zal overgegaan worden tot maatwerkafspraken conform artikel 16 van het sociaal Statuut.

Artikel 7 Naam en inwerktreding

Lid 1

Deze regeling kan worden aangehaald als “regeling intern herplaatsingonderzoek 2011”.

Lid 2

Deze regeling treedt met ingang van 1 februari 2011 in werking. Gelijktijdig met de inwerkingtreding worden bestaande regelingen bij de deelnemende gemeenten inzake dit onderwerp ingetrokken.