Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Kompanjie

Bijzondere gebeurtenissen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Kompanjie
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBijzondere gebeurtenissen 2014
CiteertitelBijzondere gebeurtenissen 2014
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Onbekend

14-12-2017

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Bijzondere gebeurtenissen 2014

 

 

Bijzondere gebeurtenissen

Regeling bijzondere gebeurtenissen 2014

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Toepassing

 • Artikel 2 Geboorte van een kind van de werknemer

 • Artikel 3 Huwelijk van de werknemer

 • Artikel 4 Vertrek van de werknemer

 • Artikel 5 Ambtsjubileum van de werknemer

 • Artikel 6 Overlijden (gepensioneerde) werknemer

 • Artikel 7 Wijzigingen, naamgeving en inwerkingtreding

Artikel 1 Toepassing

Lid 1

Deze regeling is van toepassing op het personeel in dienst van openbaar lichaam De Kompanjie en de gemeenten Pekela en Veendam, alsmede de medewerkers die zijn gedetacheerd in het kader van de Wet op de Sociale Werkvoorziening’.

Lid 2

Deze regeling heeft betrekking op:

 • 1

  Geboorte van een kind van de werknemer

 • 2

  Huwelijk van de werknemer

 • 3

  Vertrek van de werknemer

 • 4

  Ambtsjubileum van de werknemer

 • 5

  Overlijden (gepensioneerde) werknemer

Lid 3

In geval van de gebeurtenis genoemd bij punt 3 in lid 2 kan een feestelijke bijeenkomst worden georganiseerd. Dit dient men te melden aan de direct leidinggevende. De bijeenkomsten worden in het gemeentehuis, de gemeentewerf of een andere locatie naar keuze gehouden. Voor uitvoering van het geheel ligt de organisatie in handen van de betrokken leidinggevende, in nauw overleg met de Algemeen Directeur, het College of de werkgeverscommissie’.

Lid 4

Er dient zo mogelijk een raming van de kosten te worden gegeven. Daarbij dient het aantal genodigden vermeld te worden. Voor kleinere groepen (< 25 personen) is een etentje toegestaan van maximaal € 30,-- per persoon, inclusief 3 drankjes. De rest is voor rekening van de jubilaris.

Lid 5

De richtlijnen zijn bedoeld ter aanvulling op de regelingen welke voortvloeien uit de bestaande rechtspositieregelingen (CAR-UWO).

Artikel 2 Geboorte van een kind van de werknemer

Indien mededeling gedaan wordt aan het Dagelijks Bestuur door toezending van een geboortekaart, zal een felicitatiekaart verzonden worden. Daarnaast zal namens het Dagelijks Bestuur, het college of de raad aan de werknemer een kleine attentie ter waarde van maximaal € 25 gegeven worden.

Artikel 3 Huwelijk van de werknemer

Indien mededeling gedaan wordt aan het Dagelijks Bestuur door toezending van een trouwkaart, zal namens het Dagelijks Bestuur, het college of de raad aan de werknemer een kleine attentie ter waarde van maximaal € 50,-- gegeven worden.

Artikel 4 Vertrek van de werknemer

 • a

  andere functie binnen “De Kompanjie” of bij één van de deelnemende gemeenten:

  • -

   boeket

  • -

   afscheid op de afdeling

 • b

  afscheid van de “De Kompanjie” of van één van de deelnemende gemeenten:

  • -

   tot 5 jaren€ 50,--nettoboeket afscheid op de afdeling

  • -

   5 – 10 jaren€ 120,-- nettoboeketreceptie/etentje

  • -

   vanaf 10 jaren€ 160,-- nettoboeketreceptie/etentje

Artikel 5 Ambtsjubileum van de werknemer

Conform artikel 3:19 CAR UWO

 • a

  25 jaar:- de ambtenaar ontvangt een jubileumtoelage conform artikel 3:19 CAR UWO- boeket

 • b

  40 jaar en 50 jaar:- - de ambtenaar ontvangt een jubileumtoelage conform artikel 3:19 CAR UWO- boeket

Artikel 6 Overlijden (gepensioneerde) werknemer

Indien van toepassing wordt uitvoering gegeven aan artikel 3:23 CAR UWO dan wel artikel 3:24 CAR UWO.

 • a

  in dienstzijnde werknemercondoleancebrief bloemstuk twv € 70,-- (rekening houdend met wens nabestaanden)advertentie namens de werkgever en personeel

 • b

  oud-werknemers <= 5 jaar uit dienst mits een rouwkaart ontvangencondoleancebrief advertentie namens de werkgever en personeel

 • c

  oud-werknemers > 5 jaar uit dienst mits een rouwkaart ontvangencondoleancebrief

Artikel 7 Wijzigingen, naamgeving en inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan door de werkgever worden gewijzigd na overleg met en instemming van de Ondernemingsraad.

Lid 2

Deze regeling kan aangehaald worden als “Regeling bijzondere gebeurtenissen 2014”.

Lid 3

Deze regeling treedt met ingang van 1 januari 2014 in werking.